Gō͘ “Oeh, A-seng, lí sı̄ teh pı̀ⁿ siáⁿ báng!” Gô͘ Kok-sêng “phiâⁿ” chı̍t-ê kā gián-kiù-sek ê mn̂g that--khui, sûi toā-sè-siaⁿ teh giáng, i chı̍t-lō͘ koáⁿ lâi kàu-ūi, sı̄ khı̀ kah lia̍h-kông, chhiⁿ-kin tiùⁿ ām. “Sêng--ê, chiâⁿ kú bô lâi--ah,“ A-seng hoân-thâu kā siam--chı̍t-ē, sûi koh kè-sio̍k teh chò i ê sı̍t-giām, “taⁿ chı̍t-choā lō͘ chiah hn̄g, sió chē--chı̍t-ē lah, ū sím-mı̍h tāi-chı̀ tio̍h it-tēng ài án-ne thiàu-kha tǹg-tê!” “Kán, lí koh teh kā lín pē tı̀ⁿ-chhiⁿ! Lí kóng, lí sı̄ m̄-sı̄ kā io̍h-á the̍h tùi Lâm-tâu khı̀--ā?” “Sêng--ê, che nah ū ta̍t-tit lí teh toā-kiaⁿ sió-koài,“ A-seng kā mı̍h-kiāⁿ hē--leh, kiâⁿ-khı̀ piⁿ--á khui chúi-tō teh sé-chhiú, “Goá kā lí kóng, he chng-kha só͘-chāi, joā-nı̍h-á chhián pak-tn̂g--leh, goá pe̍h-sek ê tn̂g-saⁿ moa--leh, khı̀ kah kong-só͘, kóng goá koān-chèng-hú phài-lâi beh chù ı̄-hông-siā--ê, chhı̀n-chhái chı̍t-tiuⁿ chèng-kiāⁿ kā phiu--chı̍t-ē, tō hō͘ goá chı̍t-keng pâng-keng--ā,” A-seng ná kóng koh ná teh chhiò, Gô͘ Kok-sêng sı̄ khı̀ kah kha-chhiú-bah phı̂-phı̂ chùn. “He nā lú sı̄ soaⁿ-khang kak-á-phāng ê só͘-chāi, pêng-siông-sı̂-á chèng-hú hán-tit chiàu-kò͘, chı̍t-ê thiaⁿ-tio̍h ū bián-chı̂ⁿ ê ı̄-hông-siā, he sı̄ chı̍t-chhùi thoân chı̍t-hı̄--oh, m̄-bián hòng-sàng, só͘-ū ê lâng lóng pı̂n-thâu lâi kàu-ūi, tı̄n-thâu pâi kah joā-nı̍h-á tn̂g--leh, lí kám chai?” “Goá lí--leh...kán...kán lín-niâ chi-bai...kán...lí ē hāi-sí joā-chē lâng lí chai--bô?” Gô͘ Kok-sêng bı̄n-sek o͘-lek-lek, khı̀ kah phuh-phuh chhoán. “Hāi--lâng? Sêng--ê? Lí kóng-oē mā khah kheh-khı̀--leh, che sı̄ lí úi-tāi ê hoat-bêng--neh!『Genetic behavior modifier』, ki-in kiâⁿ-pàng kái-chō-che, lâi, lán lâi khoàⁿ lí ê gián-kiù pò-kò, kiàn-gı̄ sú-iōng hong-sek, phê-ē chù-siā; pān-phoe ê hāu-kó, thàu-koè hòng-siā-sèng bu̍t-chit kái-piàn ki-in, ka-kiông siū-io̍h-chiá ê choē-ok-kám, chı̀n-chı̍t-pō͘ lâi ah-khut put chèng-tong ê kiâⁿ-pàng......” A-seng m̄-chai ùi tó-ūi sa chı̍t-hūn pò-kò, khùi-kháu bē-su khiā tı̄ tâi-téng teh siàu-kài tit-chióng ê chok-phín--leh. “Mài koh liām--ah!” Gô͘ Kok-sêng āng-siaⁿ kā tòng. “Án-choáⁿ? Lí kám m̄-sı̄ kóng lí ē in-ūi chit-ê hoat-bêng lâi tit-tio̍h Nobel chióng? Lí chhoē tio̍h lâng ê choē-ok-kám ê ki-in í-keng jı̄-cha̍p nı̂--ah, lí án-ne tiām-tiām-tiām, in-ūi lí beh ı̍t-lûi thian-hā hiáng kám m̄-sı̄? Lí sı̄ thian-châi, lí m̄-nā beh chhoē tio̍h būn-tê, koh beh sūn-soà kái-koat būn-tê, lí beh chiâⁿ-chò siōng úi-tāi ê seng-bu̍t hoà-ha̍k ha̍k-chiá, hō͘ bān sè-tāi ê lâng lóng ē kı̀-tit lí ê miâ.” A-seng lú kóng lú kek-tōng, lú kóng lú oá--lâi. “A-seng, lí sı̄ án-choáⁿ beh án-ne choè?” Gô͘ Kok-sêng bô hiah-nı̍h toā-bú-siaⁿ--ah. “Goá nah ū chò siáⁿ? Sêng--ê, lí kám m̄-sı̄ kóng lí í-keng chhoē tio̍h i-tı̄ siàu-liân-hoān ê kin-pún hong-hoat--ah, koh àm-chēng pàng goá jı̍p-khı̀ koan-hō͘-só͘, kā an-sı̂n-io̍h-á sái-thùi pau, thang hō hit saⁿ-ê siàu-liân--ê chhı̀ khoàⁿ-māi? Taⁿ lí chit-má lóng beh sià-sin-lı̄--ah ho͘hⁿ.“ A-seng ná kóng ná teh kan-sı̂n-á chhiò. “Mài koh kóng che--ah, A-seng, bô-lūn án-choáⁿ kóng, lí lóng bô èng-kai hoé-sio-chhù sio koè-keng, khı̀ hāi hiah-ê bû-ko͘ ê peh-sèⁿ-lâng.” “Hó--lah, lán kā oē kóng-phoà!” A-seng kā chhiú-ńg pih--leh, kóng “Lí chit-ê bāu-iâⁿ bô bāu-su ê su̍t-á-kiáⁿ, saⁿ-cha̍p-gō͘ nı̂-chêng, lí ēng pi-phí ê chhiú-toāⁿ chhiúⁿ-cháu goá ê Lē-tin, chı̍t-ê chhut-kok tńg--lâi, tı̄ gián-kiù-ı̄ⁿ pı̀ⁿ-chò âng-pâi ê gián-kiù-oân, toā-sian koh kún-lêng, khai-sí khoàⁿ bô Lē-tin tı̄ ba̍k-té, choâⁿ-á kā pàng-sak, Lē-tin chū-sat, it-tı̍t kàu chhut-soaⁿ, lí liân lâi liam-hiuⁿ tō bô.“ Chit-má oāⁿ A-seng khı̀ kah tiòng-táⁿ. “Lí chin gâu, sím-mı̍h lóng beh ka-tı̄ ba̍uh, lí siūⁿ beh kā só͘-ū ê gián-kiù sêng-kó lóng koà tı̄ ka-tı̄ ê miâ-ē, ūi-tio̍h mài lāu-sià pı̀-bı̍t, ūi-tio̍h beh chı̍t-ê hoat-piáu tō thang chı̍t-ê lûi, thian-hā hiáng, lí lı̄-iōng goá khı̀ kā io̍h-á thau-oāⁿ-pau, thang pı̀-bı̍t lâi chı̀n-hêng jı̂n-thé sı̍t-giām, siūⁿ bē kàu ho͘ⁿh, goá tı̄ saⁿ-cha̍p tang-āu, chóng-sǹg tán-tio̍h chit-ê thè Lē-tin pò-siû ê ki-hoē.“ A-seng kóng kah chia, soah ū sió-khoá iâng-khı̀. “Lí...lí tō-sı̄ hit-ê A-seng......” Gô͘ Kok-sêng ba̍k-chiu kim-kim kā siòng. “Kám-siā lí hō͘ goá chit-ê ki-hoē, ē-tàng ū ki-hoē lâi thau-the̍h lí siōng kái kùi-khı̀ ê gián-kiù chu-liāu, taⁿ lí tō káⁿ the̍h hiah-ê ha̍k-seng gín-á lâi chò chhı̀-giām--ah, tı̄ Lâm-tâu chò khah toā--tām-po̍h ê chhı̀-giām nah ū sǹg siáⁿ--leh?” “Hngh, hiah-ê m̄-chiâⁿ-kâu sí-gín-á, goá ê sim-koaⁿ-á tō-sı̄ khı̀ hō͘ in chit-khoán tek-ke-á phut--sí-ê, goá hō͘ in siu-siān ê io̍h-á, in koh ài kám-siā--goá leh, ah nā sí, he mā-sı̄ èng-kai--ê, in chı̍t-pah tiâu chhàu-chhiān-miā, mā poê bē khí goá ê sim-koaⁿ-2 kiáⁿ.“ Gô͘ Kok-sêng kóng kah chia, kiàn-siàu tńg siūⁿ-khı̀, siang-chhiú tēⁿ kûn-thâu-bú, khı̀ kah kā-gê chhiat-khí. “Sêng--ê, chit-má lí bē ké-siáu--tit ah, kiám-chhat-koaⁿ í-keng chù-ı̀ tio̍h chit nn̄g-ê àn-kiāⁿ ū kàu-kâⁿ--tit, lí chit-ê kā siàu-liân-hoān chù-to̍k ê siàu-liân-tūi tūi-tiúⁿ, chún-pı̄ khı̀ chia̍h bián-chı̂ⁿ-pn̄g--lah.“ “A-seng, lí hūn--goá tō chún soah, hiah-ê lâng kap lán lóng bô sio liâm-tı̀-toà, lí khı̀ thāu--in chhòng siáⁿ?” Gô͘ Kok-sêng mn̄g--i. “Goá beh hō͘ lí ê sı̍t-giām-bô hoat-tō͘ koh-chài am-khàm,mā éng-oán bô hoat-tō͘ sêng-kong, goá beh hō͘ lí tı̄ lāi-lı̄-á lāi-té chhàm-hoé, kan-khó͘;“ A-seng chhùi-noā thun--lo̍h, koh kè-sio̍k kóng--loeh, “Nā hiah-ê lâng, in sı̄ ka-tı̄ chia̍h-choē sí--ê, bô lâng thâi--in, in bô chı̍t-ê sı̄ bû-ko͘--ê.” A-seng ná kóng, ná ùi lak-tē-á gı̄m chı̍t-ki siā-tâng chhut--lâi, tùi chhiú-tó͘ chù--loeh. “A-seng, lí teh chhòng siáⁿ!” Gô͘ Kok-sêng khoàⁿ-tio̍h beh chhiúⁿ í-keng bē-hù. “Goá chiah bô-ài kap lí tàu-tı̄n khı̀ chē-kaⁿ--leh, goá ē hó-hó-á hoán-séng ka-tı̄ ê choē-koà, it-tı̍t kàu goá tn̄g-khı̀ khı̀-kàu Lē-tin hia ūi-chí.“ Thang-goā thu̍t-jiân-kan ū kúi-ā chiah kéng-chhat-chhia lâi kàu-ūi, A-seng siā-tâng phiaⁿ--leh, chhiò-chhiò kóng: “Sêng--ê, koh ū chı̍t-kiāⁿ tāi-chı̀ goá iáu bē kā lí kóng, lí lâi chı̀n-chêng goá í-keng hiàm kéng-chhat--ah, kiâⁿ, lán chò-hoé chiūⁿ-chhia.“ Gô͘ Kok-seng ba̍k-pe̍h chı̍h-thò͘, hō͘ A-seng thoa leh kiâⁿ tùi goā-kháu, nn̄g-ê lâng sûi hō͘ kéng-chhat ah chiūⁿ-chhia, sái tùi tē-kiám-sú. Bé-chhiú ê oē Chı̍p-chı̍p, Bêng-kan, Po͘-lí ai-khàu ê siaⁿ, tı̄ chı̍t kò-goe̍h āu chiah toè hiah-ê lâng tâi jı̍p thô͘, he siaⁿ-siaⁿ kù-kù, ū-lâng in-ūi pe̍h-chha̍t, ū-lâng in-ūi chū-su, ū-lâng in-ūi thau-the̍h, ū-lâng in-ūi bô iú-hàu teh hiō-hoé, sio̍k-gí teh kóng: “Phı̄ⁿ-khang àⁿ--lo̍h, bô chı̍t-ê hó-lâng.“ koh kóng: “Liông-sim--ê iáu bē chhut-sı̀.“ Hó ka-chài lán ê liông-sim tiāⁿ-tiāⁿ teh tù-ku, hó ka-chài lán bô kı̀ⁿ-nā “Sı̄ m̄-sı̄, mē ka-tı̄”, bô kui-kang teh chhân-lê thiàⁿ-boé, siáⁿ-lâng ē kham--tit, kàu boé--ā sè-kan pah-hoè nı̂-lāu--ê m̄ tō bô-tè thang chhoē. (Tâi-bûn Bóng-pò tē 112 kı̂, 2006 nı̂ 1 goe̍h)