Chia̍h-hun Koa 
 1. Khó͘-khǹg tông-pau chèng tāi-ke 
Bo̍h-tit chia̍h hun hāi sin-thé
Ǹg-bāng seng-khu ióng kiāⁿ-kiaⁿ
Chū-jiân chē-chē chia̍h tn̂g-miā 2. Hun ū to̍k-sò͘ kúi-nā chéng
Tē-it chiū-sı̄ Nı̂-kó͘-teng
Nı̂-kó͘-teng to̍k chin lı̄-hāi
Saⁿ-tih lo̍h âu sí chiū lâi 3. Bo̍h-tit khoàⁿ-khin to̍k sió-khoá
Kóng-bat chia̍h hun bô àn-choáⁿ
Iáu-kú ná chia̍h tang koè tang
Hoat to̍k khí pēⁿ káⁿ bô bang 4. Khǹg lín chheng-liân ê sı̂-tāi
Bo̍h-tit chia̍h hun ka-kı̄ hāi
Lâng tùi sè-hàn nā chia̍h hun
Hun to̍k jı̍p náu chhám kui-kûn 5. Thâu-náu só͘ siūⁿ bô cheng-eng
Sin-thé bô la̍t chin bô lêng
Tha̍k-chheh ham-bān su pa̍t lâng
Choh-sit pı̂n-toāⁿ siu bô kang 6. M̄-ài chò-kang bô poàⁿ-pō͘
Seng-lí bē chò bô thâu-lō͘
Kàu-hoē kok-ka tùi-tiōng lín
Nā chò án-ni chin khó-lı̂n 7. Khǹg lín tāi-ke bo̍h chia̍h hun
Hū-jı̂n lú-chú lóng ū hūn
Lín sı̄ kok-ka ê lāu-bó
Nā ū che iūⁿ thang hoân-ló 8. Hū-lú hó-táⁿ káⁿ chia̍h hun
Seng-khu ià-siān sim ut-būn
Koh-ū phoà-pı̄ⁿ kap pè-pēng
Ē hāi chò bó ê tek-hēng 9. M̄-nā chò kang bô lêng-lı̄
Iū-koh oh siⁿ kiáⁿ-jı̂
Pháiⁿ-chhiū chū-jiân pháiⁿ koé-chí
Che sı̄ thian-ián ê lí-khı̀ 10.Hun chin lı̄-hāi koh chin to̍k
Ē hāi lán ke kap lán kok
M̄-nā ū to̍k ē hāi lâng
Koh hō͘ lán chı̂ⁿ-tē khang-khang 11.Ta̍k nı̂ hun-chı̂ⁿ sǹg bē liáu
Iáu-kú the chia̍h siūⁿ bē hiáu
Nā chiong che chı̂ⁿ chò hó-sū
Kok-ka hó-gia̍h, Kàu-hoē pù 12.Goān lín lâm-lú chèng hiaⁿ-ti
Hoaⁿ-hí chim-chiok siū kà-sı̄
Koat-toàn lı̄-khui che hun-to̍k
Chiū ē tit-tio̍h chin khoài-lo̍k (e̍k) (Tâi-lâm Kàu-hoē-pò Tē 383 koàn, 1917 nı̂ 2 ge̍h)