Khí hong ê sı̂ 
Chhiū-boé choân hong-siaⁿ
Chhiáⁿ lí chim-chiok thiaⁿ
Chı̍t-siaⁿ chı̍t-siaⁿ
Sı̄ m̄ sı̄ lâi chū
Iâu-oán ê im-àm
Jı̂n-sèng chhim-tı̂m ê o͘-thâm Khí hong ê sı̂
Hı̄ⁿ-khang piⁿ
Poe-lâi poe-khı̀
Lóng sı̄ lâng-siaⁿ
Chhiáⁿ lí chim-chiok thiaⁿ
Sı̄ m̄ sı̄ ū-lâng
Sim-koaⁿ-té leh oàn-thàn
Oàn-thàn goe̍h-niôⁿ sioⁿ kng
Chiò-chhut pún-chun ê bı̄n-hêng Khí hong ê sı̂
Moá-thiⁿ o͘-hûn
Poe-lâi poe-khı̀
Ū-lâng ba̍k-chiu bū-sà-sà
Oē-thâu oē-boé
Khai-sí khí piàn-koà
Koân-koân ê chhiū-boé
Lóng-sı̄ hiu-hiu-kiò ê sim-siaⁿ Hong ē thêng
Bū ē soàⁿ
Chim-chiok thiaⁿ
Chim-chiok khoàⁿ
Kò͘-hiong goe̍h bô piàn
Chheng-kng chiò iâm-tiâⁿ