Chin-lí Hok-im 
 Toā-siā Phoaⁿ Iú-sam 
 1.Chin-chin tō-lí kiù lêng-hûn, 
Thong-ti ū choē bián tı̂m-lûn;
Khó-sioh sè-jı̂n m̄-bat lí,
Phah-sǹg chia̍h chhēng chò khó-í. 2.M̄-chai jı̍t-āu Thian-tông sū,
Bô siūⁿ Thian-tông bô khoà-lū,
Sui ū siu-sim ê hoat-tō͘,
Só͘-kiàⁿ só͘-chò ia̍h chha lō͘ . 3.Chí-ū Iâ-so͘ sı̄ chin-sı̂n,
Lo̍h-lâi kàng-sè kiù bān-bı̂n,
Bēng-lēng ha̍k-seng ta̍k-ūi thoân,
Kiù-lêng sio̍k-choē i ū koân. 4.Sèng-keng só͘ kóng sı̄ bêng-bêng,
Kà lâng tùi sı̀n chiū tit sêng;
Lán taⁿ kín-kín lâi chiū-kı̄n,
Thian-tông hok-khı̀ chiah ū-hūn. (Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 115 koàn, 1894 nı̂ 10 ge̍h)