Nn̄g ê cha-po͘ lâng tâng-chê hāⁿ jı̍p chı̍t keng sió chiú-ka. Lāi-té kan-taⁿ ū nn̄g ê cha-bó͘ lâng teh lim-chiú, khai-káng. Kiâⁿ tı̄ thâu-chêng hit ê cha-po͘ lâng hiông-hiông oa̍t-thâu beh kiâⁿ--chhut-khı̀. Chhùi lāi se̍h-se̍h liām: “Bái--ah ! Goán khan--ê kap goá ê hoé-kı̀ (chêng-hū) lóng tı̄ hia.” Kiâⁿ tı̄ āu-piah hit-ê thàm thâu jı̍p-khı̀ khoàⁿ--chı̍t-ē, mā oa̍t-thâu kín soan--chhut--lâi, liām kóng: “Ná ē hiah tú-hó? Goán bó͘ kap goá ê hoé-kı̀ mā lóng tı̄ hia !”