(chhái-sek pán) Ū kúi-ūi kok-sió lāu-su, chhoā in-ê ha̍k-seng khı̀ kau-goā oán-chiok, in lâi-kàu chı̍t-ê hong-kéng-khu, tio̍h pàng hō͘ gín-á khı̀ chhit-thô, in-ūi só͘-chāi chin an-choân, gín-á koh chiâⁿ siū-kà, só͘-í lāu-su chin hòng-sim pàng hō͘ in chū-iû sńg, lāu-su tio̍h chò-hoé ûi-tiàm chı̍t-ê liâng-têng-á kha phò-tāu chia̍h thô͘-tāu. Tng ha̍k-seng sńg-kah chin hoaⁿ-hí, lāu-su khai-káng kah chin sóng-khoài ê sı̂-chūn, thu̍t-jiân kan, ū nn̄g saⁿ ê ha̍k-seng, chhóng-chhóng-pōng-pōng cháu kah liâng-têng-á kha kā chı̍t-ūi cha-bó͘-lāu-su kóng: “ Lāu- su! Hia ū nn̄g-chiah káu-á liâm-chò-hoé, pak-bē-khui, m̄-chai teh chhòng sáⁿ--ō͘ ? Khah-kín lâi kā kái-kiù--lah ! ” Hit-ê cha-bó͘--ê Tân lāu-su tio̍h kā hoê-oē kóng: “ In teh sio-phah--lah ! Mài chhap--i, khah-kín koh khı̀ chhit-thô ! ” Chē-tiàm piⁿ--a ê Ông lāu-su thiaⁿ--tio̍h ! Kám-kak bô thò-tòng, tio̍h kā Tân lāu-su kiàn-gı̄ kóng:“ Tân lāu-su ! Lí kóng án-ne kám-tio̍h ? Lán chò lāu-su--ê, bē-sái-chit iōng phiàn--ê lâi kà ha̍k-seng gín-á ! Nn̄g-chiah káu-á liâm-chò-hoé, sı̄ teh chhòng-siáⁿ, lí ia̍h m̄-sı̄ m̄-chai, ná-thang kā gín-á kóng he sı̄ teh sio-phah--neh ? ” “Ah m̄ beh án-choáⁿ kóng ? ” Ông lāu-su kóng: “ Tâi-oân-oē kóng chò káu-sio-toàⁿ ! Nā-iōng lán teh kà chū-jiân-khò ê oē lâi kóng, tio̍h ài kóng kau-phoè, a̍h-sı̄ sèng-kau; iáu ū chı̍t-kù, lâng-lâng lóng ē-hiáu kóng ê oē, phái-sè--lah ! chit-kù Goá m̄-káⁿ kóng chhut chhùi......” Oē kóng boē-soah ! Tân lāu-su khı̀ phut-phut, tiō toā-siaⁿ kóng: “Sio-phah ! tiō-sı̄ sio-phah ! ” Ông lāu-su kóng :“ Án-ne m̄-tio̍h ! Chò lāu-su án-ne kà ha̍k-seng, ē gō͘-lâng chú-tē ! ” “ Khan-ná sio-phah tiō-sı̄ sio-phah! ” Tân lāu-su jú-kóng jú-siūⁿ-khı̀, jú-kóng jú toā-siaⁿ. Ông lāu-su tòng bē-tiâu,kháu-khı̀ bô siáⁿ hó-thiaⁿ ı̀n kóng: “Ah sı̄ tó-ūi bô tú-hó, ná ē khı̀-kah án-né-siⁿ ? ” “Chiah khı̀ ? Chio lí sio-phah to-káⁿ ? ” “#?&?!”