Keh-piah N̂g--ê tiāⁿ-tiāⁿ chhe gín-á lâi beh chioh chhò͘. Goán sui-jiân m̄-sı̄ chin chêng-goān, m̄-kú mā pháiⁿ-sè kā kı̄-choa̍t. Chóng-sı̄ chı̍t pái koh chı̍t pái hō͘ lâng jú lâi jú bô hoat-tō͘ jím-siū. Cha-hng in koh lâi: “A-peh, goán a-pa kóng beh chia̍h mô͘-hē khiàm chhò͘, beh kā lín chioh--chı̍t-sut-á.” Kin-á-jı̍t goán a-pa hiàm goá khı̀ in tau: “A-chek, goán a-pa kóng goán beh chia̍h chhò͘, khiàm mô͘-hē, beh kā lín chioh mô͘-hē !”