1 Goān lán Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok, 
Hián-bêng un-tián chû-pi,
Thiⁿ-pē Siōng-t esı̀uⁿ-sù toā-hok,
Thiàⁿ-lán chhin-chhiūⁿ kiáⁿ-jı̂. 2 Sèng-sı̂n koân-lêng kā lán kám-tiōng,
Khiā-khí ta̍k-lâng sim-lāi,
Sam-ūi-it-thé kap lán siong-thong,
Chit-sı̂ kàu bān sè-tāi.