Chiok-hok Tāi-ke koè Sin-nı̂

 Siōng-tè chiok-hok ū hok-khı̀ 
Sı̄ I kéng-soán ê kiáⁿ-jı̂
Chhoā lán pêng-an koè sin-nı̂
Sin-nı̂ lō͘-chām Chú tài-niá Só͘ kiâⁿ só͘ choè chiàu hoat-tō͘
Chiū oē êng-kng Chú Iâ-so͘
Kiù-chú sı̄ lán ê kng-teng
Thâu-chêng ê lō͘ chin kng-bêng Chiū boē tio̍h-tak lâi poa̍h-tó
Bián kiaⁿ lêng-hûn oē bia̍t-bô
Kiù-chú sı̄ lán ê oa̍h-miā
Choè thâu chhoā lán tè I kiâⁿ Khı̂ⁿ Chú tiâu-tiâu m̄-bián kiaⁿ
Chhoā lán pêng-an kàu Thiⁿ-siâⁿ
Siâⁿ-chhiûⁿ chin-chu pó-ge̍k súi
Thô͘-kha pho͘ kim kng-iáⁿ-iáⁿ Tāi-ke chàn-bí chhut toā-siaⁿ
O-ló chheng-chàn Chú Sèng-miâ
Ha-le-lu-iah o-ló Chú
Chiok tāi-ke sin-nı̂ kiong-hí