Siōng-tè chiok-hok Lí Bûn-Tián 
Hong-lı̍p Bo̍k-su toā hoat-tián
Só͘ khiā Sèng-tiān ū teng-tâi
Khiā tı̄ koâiⁿ-koâiⁿ chiò lo̍h-lâi Chiò tı̄ o͘-àm ê só͘-chāi
Lâng-lâng ná khoàⁿ ná ı̀-ài
Taⁿ kiû Siōng-tè kàng lêng-le̍k
Thoân Chú hok-im toā tek-sèng Choè Chú lô͘-pok ū khùn-lân
Siōng-tè chiok-hok ū pêng-an
Nā ū tùi-te̍k beh hām-hāi
Siōng-tè lāi-kiàm kah i thâi Hō͘ i chai-choē lâi hoán-hoé
Ka-kı̄ khiam-pi lâi jı̄n-choē
Siōng-tè hoaⁿ-hí siū chiok-hok
Tāi-ke tâng-sim jı̍p Thian-kok Bo̍k-su-niû miâ Tēⁿ Bûn-Lí
Iā-ū chin súi ê chéng-chí
Chhiú giâ tek-sèng ê chiàn-kı̂ Teh chhiùⁿ Ha-le-lu-ia
Kám-siā Chú o-ló Chú miâ
Tı̍t-kàu bān-bān-nı̂ kú-kú