Chiok Gō͘-ko Toh Bān-Le̍k La̍k-cha̍p-hoè Seⁿ-jı̍t Kám-un Si

 Chiok-hok gō͘-ko la̍k-cha̍p-hoè 
Tāi-ke hoaⁿ-hí lâi chū-hoē
Siōng-tè siúⁿ-sù toā un-sù
Hō͘ lí ê kiáⁿ choè bo̍k-su Gō͘-ko sı̀n-gióng chin kian-tēng
Kóng-oē sı̀-chiàⁿ choè kng-teng
Iā ū un-jiû ê sèng-chêng
Ho̍k-sāi Siōng-tè iā khiân-sêng La̍k-ê a-hiaⁿ chin ióng-kiāⁿ
Che sı̄ Siōng-tè toā un-tián
Siōng-tè chiok-hok lán hiaⁿ-bē
Ta̍k-nı̂ kin-jı̍t saⁿ-kap chē Siōng-tè siúⁿ-sù chin kàu-gia̍h
Gō͘-só liāu-lí chin hó-chia̍h
Chia̍h kàu tāi-ke chhiò-hi-hi
Hoaⁿ-hí gō͘-ko la̍k-cha̍p-nı̂ Ǹg-bāng chhit-cha̍p koh saⁿ-kı̀ⁿ
Siōng-tè sù-hok ná ke-thiⁿ
Gō͘-ko iā-sı̄ thiàⁿ hiaⁿ-tı̄
Sió-bē iā-sı̄ chin tı̀-ı̀ Khó-sioh lāu-bú chá kè-sin
Sió-bē hō͘ lâng khioh khı̀ chhı̄
Pı̀ⁿ-choè sè-sio̍k ê kiáⁿ-jı̂
Gō͘-ko thiàⁿ goá sı̄ sió-bē Chhin-chhiūⁿ bo̍k-chiá kín khı̀ chhē
Chhē-tio̍h sió-bē chin hoaⁿ-hí
Kín-kín chhoā lâi thiaⁿ tō-lí
Goá thiaⁿ tō-lí bô tèng-kin Tú-tio̍h pı̄ⁿ-thiàⁿ chin-chiàⁿ kú
M̄-chai Siōng-tè sı̄ chin-chú
Koh-chài poē-ge̍k chin Siōng-tè
Tú-tio̍h chhı̀-liān chin-chiàⁿ chē Kai-chài Siōng-tè ū pó-hō͘
Chhoā goá oa̍t-thâu kiâⁿ chiàⁿ-lō͘
Taⁿ kiû Siōng-tè tio̍h chiok-hok
Chiok-hok gō͘-ko ū khoài-lo̍k