Chiok Kong-koán Kàu-hoē Sêng-lı̍p ê chiok-koa

 1. Kong-koán kàu-hoē chin kiong-hí, 
Kim-jı̍t sin tn̂g í chhut-sı̀,
Hō miâ kiò Kong-koán kàu-hoē,
Ǹg-bāng kiáⁿ-sun chhut chin-choē. 2. It kiú lio̍k sù cha̍p-it ge̍h,
Chhoe-jı̄ jı̍t-chí tı̄ kùi toē,
Teng-chhiong Bo̍k-su hū chek-jı̄m,
Hiaⁿ-tı̄ chí-bē lóng kong-lı̂m. 3. Kin-nı̂ hùn-tò͘ lâi khai-sí,
Mê-nı̂ chhiu-thiⁿ che sı̂-kı̂,
Hiaⁿ-chí tāi-ke chhiò bi-bi,
In-ūi lâng-gia̍h toā ke-thiⁿ. 4. Goān Chú chiok-hok múi chı̍t lâng,
Ló͘-le̍k ēng-kang sim saⁿ-tâng,
Chú lāi hiaⁿ-chí saⁿ pang-chān,
Êng-iāu Sèng-miâ kàu goā-pang. 5. Goān lán it-chhè ēng kı̂-tó,
Sèng-keng ê oē lóng si pó,
Goān Chú sı̂-siông lâi ín-chhoā,
Kàu-hoē jı̍t-jı̍t khoài tióng-toā. 6. Chit chhù oân-choân khò sı̀n-sim,
Hiaⁿ-chí hia̍p-le̍k lâi bō͘ kim,
Tāi-ke tāi-tó tit lêng-le̍k,
Goá Chú chō-chiū ta̍k sı̂-khek. 7. Choè-āu kiû Chú chiok tāi-ke,
Liân-sio̍k koan-sim kiat thoân-thé,
Pó-kùi sı̂-kan khoài kè-khı̀,
Chí khò kı̂-tó phah toé-tı̀. (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò, Tē 947 kı̂, 1964 nı̂ 12 goe̍h)