Seng-Kiáⁿ Iâ-so͘ 
 第一幕 
 (馬利亞跪在室內椅子前祈讀聖經,祈禱後忽然一位天使出現向她說話) 
 天: Tit-tio̍h toā-un ê lâng ah, pêng-an, Chú kap lí tı̄-teh Má-lı̄-a ah, bo̍h-tit kiaⁿ in-ūi lí tit-tio̍h Siōng-tè ê un-tián. Taⁿ lí beh hoâi-ı̄n siⁿ-kiáⁿ, tio̍h kā I hō miâ kiò Iâ-so͘ I beh choè toā, chheng-choè chı̀-koâiⁿ-ê ê kiáⁿ, Chú Siōng-tè beh ēng I ê chó͘ Tāi-pı̍t ê ūi hō͘ I, I beh choè ông tı̄ Ngá-kok ê ke kàu tāi-tāi, I ê kok iā bô kiông-chı̄n. 
 馬: Goá bē ū kè lâng, cháiⁿ-iūⁿ beh ū chit-ê sū? 
 天: Siōng-tè ê lêng beh lı̂m-kàu lí, chı̀-koâiⁿ-ê ê koân-lêng beh tı̀-ı̀m lí, só͘-í tùi lí siⁿ ê beh chheng choè sèng, choè Siōng-tè ê Kiáⁿ, Siōng-tè só͘ kóng ê oē, bô chı̍t-kù bô la̍t. 
 馬: Goá sı̄ Chú ê lú-pı̄, goān chiàu Lí ê oē èng-giām tı̄ goá. (天使離開) 
 (合手祈禱之姿勢,面向天使去的方向,舉頭向上)。 
 馬: Goá ê sim chun-kèng Chú choè toā, goá ê sı̀n in-ūi kiù goá ê Siōng-tè lâi hoaⁿ-hí, in-ūi I khoàⁿ-kò͘ lú-pı̄ ê pi-bı̂, tùi taⁿ í-āu bān sè-tāi beh kóng goá ū hok-khı̀, in-ūi hit ê ū koân-lêng ê, ūi-tio̍h goá choè toā ê tāi-chı̀, I ê miâ sı̄ sèng, kèng-ùi I ê lâng I lı̂n-bín in, kàu tāi-tāi, I bat ēng I ê chhiú chhut khùi-la̍t, sı̄m-chı̀ kiau-ngō͘ ê lâng I ū koáⁿ soàⁿ in, ū koân-lêng ê lâng I lut in ê ūi, pi-bı̂ ê lâng, I seng in choè koâiⁿ. Iau ê lâng I beh ēng hó-mı̍h hō͘ in chia̍h kàu pá, pù ê lâng I hō͘ in khang-khang tò-khı̀, I hû-chō͘ I ê lô͘-po̍k Í-sek-lia̍t, lâi kı̀-liām lı̂n-bín, lâi si-lo̍h hō͘ A-pek-la̍h-hán kap i ê hō͘-è kàu éng sè-tāi. 
 第二幕 
 (在幕後說明路加2:1-7) 
 (在伯利恆的曠野地有好幾個牧者照顧羊群) 
 牧1: Ou! chin-koâⁿ, chin-koâⁿ, chin-koâⁿ, koâⁿ kah liān kha chhiú koh ē thiàu-bú, sı̍t-chāi tòng lóng bē-tiâu, oeh! lín sím-mı̍h lâng ū hoé-chhè bô? 
 牧2: Thài ū? Lán lóng kheh choè hoé chiū oē khah sio là, lâi là, khah oá lâi là, kiu thâu kha thó͘, kiu kha thâu thó͘, bô kiu sı̄ siang-thâu-thó͘, à hó à, lóng-chóng kiu nò͘ kiu-kiu hō͘ i chı̍t-pak-tó͘.
 牧3: Oè! Hiaⁿ-tı̄ ah, lí khoàⁿ, koâⁿ bóng koâⁿ thiⁿ chheng chheng, goe̍h ı̂ⁿ-ı̂ⁿ, chhiⁿ koh kng-kng ò͘! Ouh! hia koh ū chı̍t-lia̍p te̍k-pia̍t toā ê chhiⁿ. Ouh! lí khoàⁿ lí khoàⁿ chin-kng chin-kng, sih-chı̍t-ē sih-chı̍t-ē sı̍t-chāi ū kàu toā, ū kàu kng. 
 (忽然天使到四面發亮牧者懼畏俯伏於地上登場) 
 (天使長導約四五名天軍) 
 天長: Bo̍h-tit kiaⁿ, in-ūi goá pò lín toā hoaⁿ-hí ê hó siau-sit hō͘ peh-sı̀ⁿ lóng ū hūn, in-ūi kin-á-jı̍t tı̄ Tāi-pı̍t ê siâⁿ í-keng ūi-tio̍h lín siⁿ chı̍t ê chín-kiù ê, chiū-sı̄ Chú Ki-tok, lín beh khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t ê eⁿ-á ēng pò͘ pau, khùn tı̄ chô-nı̍h-ê, chit ê chiū sı̄ hō͘ lín choè kı̀-hō. 
 天軍一同: Tı̄ ke̍k-koâiⁿ ê ūi êng-kng kui tı̄ Siōng-tè, toē-chiūⁿ hô-pêng tı̄ I só͘ hoaⁿ-hí ê lâng ê tiong-kan. (天使長與天使離開他們退場) 
 牧1: Ò͘! kiaⁿ chı̍t-ē hiám sí, nái ū hiah chhàn-lān ê kng hò͘ⁿ, ba̍k-chiu lóng peh bē khui, èⁿ! hit ê siaⁿ kóng sím-mı̍h, lín oē kı̀-tit bē? 
 牧2: Sím-mı̍h kóng “Pò lán toā hoaⁿ-hí ê sū, hō͘ lóng-chóng ê lâng chai-iáⁿ,” sím-mı̍h kóng “在大衛之城lò͘”, chı̍t ê Kiù-chú kiò choè Iâ-so͘ ê chhut-sı̀, kóng ēng pò͘ pau khùn tı̄ bé-chô-nı̍h ê, chit-ê chiū-sı̄ kı̀-hō. 
 牧3: Oeh! Tāi-pı̍t ê siâⁿ goá chai, goá sè-hàn ê sı̂ tı̄ hia, bat kah ū chhun lè, lâi khı̀, goá chhoā lín lâi khı̀, hiah ê lâng chin kú í-chêng tio̍h it-tit teh thèng-hāu chı̍t ê sè-kan ê Kiù-chú chhut-sı̀, lâi khı̀, lán iā lâi pài I. 
 第三幕 
 (希律王坐於寶座,人臣二人在旁仕奉 另外一個人臣恐肅地進入來) 
 臣: Ông ah bān-soè! Ông ah! goā-bı̄n ū saⁿ ê phok-sū tùi Tang-hng lâi beh pài-kı̀ⁿ bān ông ê ông bān chú ê chú. 
 王: Sím-mı̍h! saⁿ ê phok-sū beh chhoē goá, sı̄ sím-mı̍h iàu-sū, sûi-sı̂ chhoā lâi! 
 臣: Hah! chun-bēng, goān ông-kok heng-ōng kàu bān-sè. (人臣chhoā三個博士入宮) 
 臣: Bān-ông ê ông, bān-chú ê chú, chit saⁿ ê chiū-sı̄. 
 王: Lín sı̄博士, ū sím-mı̍h tāi-chı̀? 
 博1: Pài-kiàn chun-gân, bû-siōng kong-êng, goān ông bān-soè, (三博一齊kiok-kiong) goán saⁿ lâng, sı̄ phok-sū, choan-bûn gián-kiù chhiⁿ, chit-jı̍t thiⁿ-téng chhut toā chhiⁿ, hoat-chhut toā-kng chiò àm-mı̂, goán saⁿ lâng chiū khí-sin, iân-lō͘ tı̍t-tı̍t chı̀n, chhoē kàu chit ê Iû-thài-toē chiah chai sin ông chia chhut-toē. 
 博2: Che sin ông, miâ Iâ-so͘, Sèng-keng kı̀ chheng-chhó kó͘-chá sian-ti só͘ ū-giân, kàu chit sı̂ chiah toā hián-hiān. 
 博3: Goán saⁿ lâng, ēng sêng-sim the̍h pó-poè lé-mı̍h n̂g-kim, jú-hiuⁿ kap bu̍t-io̍h, hiàn hō͘ sin ông bô pó-sioh. 
 王: ......ū tı̀-hūi ê博士, siáⁿ-sū keng-koè soa-bô͘ lâi kàu chia iáu m̄-chai sin-ông (大聲hoah kóng) goān-lâng (忽然站起來博士三名退後旁邊人臣懼怕的樣子) bān-ông ê ông bān-chú ê chú sin ê ông kiám m̄-sı̄ tı̄ lín ê ba̍k-chiu chêng! Kín kā goá chhut-khı̀, nā bô lín chiū bô miā (三個博士退場). (台上se̍h 1 lı̀n愈走愈說) 
 王: 世間iáu ū chit khoán goān phok-sū, tı̄ ông ê bı̄n-chêng iáu siūⁿ beh kiû sím-mı̍h sin-ông. 哈哈哈哈哈哈...... (王teh笑ê中間幕慢慢koaiⁿ). 
 第五幕 
 約瑟, 馬利亞, 耶穌, 天使, 天使, 牧者, 博士 
 幕前: 聖詩19. (唱, 彈都好, 若唱oē tio̍h ài chin bêng khah hó) 
 牧者登場拜耶穌: 聖詩23第一節 
 博士登場拜耶穌: 聖詩23第二節 
 最後除馬利亞以外一同站起來向會眾唱 “普天同慶” (這幕要真壯嚴koh裝飾好) 
 閉幕 
 Goá Beh Hoán-hoé 
 布景: Toh-á-téng khǹg chheh, phō͘-á kiōng 5 pún, nn̄g-ê chheh-pau khǹg tı̄ 2 tiuⁿ í-á-téng. 
 人物: A-gı̄. Sı̀n-hiông. Thiⁿ-sài. Nn̄g-ê ta-po͘ gín-ná 13 hoè, chı̍t ê cha-bó͘ gín-ná. 
 第一幕 
 Khai-bō͘ ê sı̂, A-gı̄ piáu-sı̄ tùi Sı̀n-hiông ê chheh-pau thau-the̍h 10 kho͘, khǹg tı̄ i ka-kı̄ ê chheh-pau-lāi, chiū lı̄-khui ha̍k-hāu mn̂g, kiâⁿ chin toā-pō͘ beh kín tńg-khı̀. (幕chiū koaiⁿ khí-lâi, tiān-hoé chhòng hō͘ khah àm). 
 A: (chiū ná-kiâⁿ ná kóng) Chhám-lah, chhám-lah, thiⁿ teh o͘ chhin-chhiūⁿ beh lo̍h hō͘, goá bô hō͘-soàⁿ beh án-choáⁿ! (tiān-hoé chhòng hō͘ sih-lè sih-lè, chhin-chhiūⁿ sih-nà, koh kòng ian-tháng chhòng hō͘ chhin-chhiūⁿ lûi teh tân ê khoán, A-gı̄ chiū chin kiaⁿ ê khoán-sit,) ná-kiâⁿ ná kiò Ma-ma, ma-ma goá chin kiaⁿ. (chiū kín chiong chheh-pau piaⁿ tı̄ thô͘-kha, lâng soà phak lo̍h-khı̀) Ma-ma kín-lâi, goá m̄-káⁿ lah. (Hit ê sı̂ Thiⁿ-sài chiah chhut-hiān).   T: A-gı̄, A-gı̄ lí teh kiaⁿ mah? 
 A: Goá chin kiaⁿ, lí sı̄ sím-mı̍h lâng? (hit sı̂ chiū gia̍h-thâu khoàⁿ hit ê lâng) Lí sı̄ sím-mı̍h lâng goá m̄-bat lí, lí beh lâi kap goá chò-phoāⁿ sı̄ m̄-sı̄? Lí tio̍h kiù goá. 
 T: Lí ū khiàm-ēng goá sı̄ m̄-sı̄, nā ū lí tio̍h hoé-kái, (hit sı̂ lûi chiū tiām) thâu chı̍t-hāng lí siông-siông ài kā pêng-iú, pē-bú thau-the̍h chı̂ⁿ, thau-the̍h mı̍h, kin-á-jı̍t tı̄ lí chheh-pau-lāi ū 10 kho͘ sı̄ lí ê hó pêng-iú Sı̀n-hiông ê, chit 10 kho͘ sı̄ in pa-pa sak-chhia lâi thàn ê chı̂ⁿ beh hō͘ i the̍h lâi kau ha̍k-hāu hùi, lí án-ni kā i thau-the̍h khı̀, chin m̄-tio̍h taⁿ lí tio̍h kín oa̍t tò-tńg-khı̀, i chit-chūn tı̄ hia teh háu teh chhoē bô. Tē-jı̄ hāng lí m̄ khı̀ hù Chú-jı̍t-o̍h ài chò pháiⁿ gín-ná, ūi-tio̍h án-ni lí ê pē-bú siông-siông teh thoè lí kı̂-tó. 
 A: (Thiⁿ-sài teh kóng chiah ê oē ê sı̂ A-gı̄ ûn-ûn-á peh khí-lâi chē tı̄ thô͘-kha thiⁿ-sài kóng liáu ê sı̂ A-gı̄ chiū tùi thiⁿ-sài kóng). Lí sı̄ tùi thiⁿ-nı̍h lâi, kiò chò thiⁿ-sài sı̄ m̄-sı̄? chhiáⁿ lí sià-bián goá, goá chit-sı̂ beh tò-tńg khı̀ ha̍k-hāu chiong 10 kho͘ hêng khó-lı̂n ê Sı̀n-hiông (Hit sı̂ thiⁿ-sài tùi i ê chhiú kā khan khí-lâi liáu chiū lı̄-khui. A-gı̄ tùi chheh-pau lāi chiong 10 kho͘ the̍h chhut-lâi chheh-pau phāiⁿ-lè chiū jı̍p-khı̀.) 
 第二幕 
 Bō͘ khui ê sı̂ Sı̀n-hiông tùi tē-á lāi tı̍t-tı̍t teh the̍h i ê chheh chhut lâi chhoē i 10 kho͘, tı̄ chit ê sı̂ piáu-chêng tio̍h hō͘ i oē chhin-chhiūⁿ teh tio̍h-kip teh chhoē ê khoán, tú-tú hit ê sı̂-chūn A-gı̄ jı̍p-tiûⁿ, tùi Sı̀n-hiông ê chhiú kā khan lè ná háu ná kóng. 
 A: Sı̀n-hiông lí teh chhoē sím-mı̍h? 
 S: Goán pa-pa 10 kho͘ beh hō͘ goá kau ha̍k-hùi goá oē kı̀-tit sı̄ khǹg tı̄ chit chheh-pau lāi, soà teh chhoē bô. 
 A: Sı̀n-hiông...(hit sı̂ A-gı̄ háu kah boē kóng oē thêng tia̍p-á-kú) lí hit 10 kho͘ sı̄ goá kā lí the̍h-khı̀, taⁿ tı̄ chia hêng lí, chhiáⁿ lí m̄-thang siū-khı̀ iā tio̍h sià-bián goá, goá taⁿ beh hoán-hoé tùi chit tia̍p í-āu beh kái-piàn, iā beh khı̀ hù Chú-jı̍t-o̍h lah. (Hit sı̂ Sı̀n-hiông tùi A-gı̄ ê keng-thâu kā hoāⁿ-lè). 
 S: A-gı̄----goá chin hoaⁿ-hí lí nā ū-iáⁿ beh hoán-hoé goá beh chin thiàⁿ lí iā beh ta̍k lé-pài khı̀ chio lí tha̍k Chú-jı̍t-o̍h, (Sı̀n-hiông tùi A-gı̄ kā i khan khí-lâi) án-ni hó lah taⁿ kín tńg lâi khı̀. (2 lâng ná kiâⁿ A-gı̄ chiū chiong i só͘ tú-tio̍h ê lóng kóng hō͘ Sı̀n-hiông thiaⁿ 2 lâng ná kóng ná thè-tiûⁿ). 
 閉幕