Chiok Tâi-tang Kàu-hoē Hiàn-tn̂g-sek Khèng-chiok-koa

 1. Chho͘-tāi lé tn̂g sı̄ kū-sek, 
Tiōng-gı̄ Tiúⁿ-ló ū chin-he̍k,
Chek châi tı̄ thiⁿ Chú hoaⁿ-hí,
I miâ kham chheng Lí Tiōng-gı̄. 2. Lé-tn̂g chá-sı̂ siok Lâm-pō͘,
Tiōng-gı̄ Tiúⁿ-ló teh oān-chō;
Kòng-hiàn lé-tn̂g sui kū-sek,
Tùi Chú hong-hiàn ū chı̄n-le̍k. 3. It-tāi bo̍k-chiá Si Khoan-hông,
Tùi Chú sit-chāi toā iú-kong;
Hēng-tit sı̄ i it phek-le̍k,
Lé-tn̂g chiah oē kín ta̍t-sêng. 4. Jı̄ tāi bo̍k-chiá Tēⁿ Èng-heng;
Ūi Chú chhut-la̍t tı̍t iā chéng;
Pò͘-iā chéng-chí tı̄ pûi-tē,
Chhut-se̍k lé-pài ū chéng-chê. 5. Saⁿ tāi bo̍k-chià Hâu Liân-ô͘,
Hit-sı̂ kàu-hoē ū chı̀n-pō͘;
Khó-sioh sin-thé ū sū-kò͘,
Put-tek-í chiū tńg Se-pō͘. 6. Sı̀ tāi bo̍k-chiá Ko Toan-hong,
Chit lâng ūi Chú chin cháu-chông;
Giâ Chú Sı̍p-kè gâu kian-jím,
Piàⁿ miā ūi Chú thoân hok-im. 7. Gō͘ tāi bo̍k-chiá Lı̂m Chài-thiam,
Liāu-lí kàu-hoē ū chin-kiàn;
Kàu-hoē ki-kò͘ gâu siat-kè,
Tı̂n-lia̍t sū-hāng chin chéng-chê. 8. La̍k tāi bo̍k-chiá Lâu Iok-hān,
Chit lâng tı̄-hoē boē ham-bān,
Hoē-lāi hoē-goā chin khóng-kau,
Piàⁿ kàu hoeh-koāⁿ it-tı̍t lâu. 9. Chhit tāi bo̍k-chiá Tân Sūi-san,
Tō-lí jı̄m thoân to boē lán;
Chhong-bêng joē-tı̀, gâu káng-ián,
Thèng-chiòng jı̄m thiaⁿ to boē siān. 10. Po̍k kek sı̂-tāi nāu-chhai-chhai,
Chhut-se̍k lé-pài chió lâng lâi;
Hoē-iú toā-poàⁿ khı̀ so͘-khai,
Bo̍k-su sin-hōng bô thang lâi. 11. Sūi-san Bo̍k-su gâu thun-lún,
Tùi Chú só͘ kiû lóng èng-ún;
Po̍k-kek sı̂-tāi sui hiám-ok,
Khò Chú chiū tit toā kong-ho̍k. 12. Chú ū un-tián toā chû-pi,
Hō͘ lán an-jiân nı̂ kè nı̂;
Kám-kak lé-tn̂g chin e̍h-sè,
Hoē-chiòng kūi-lo̍h kiû Thiⁿ-pē. 13. Thiⁿ-pē àⁿ-lo̍h khoàⁿ khiân-sêng,
Siúⁿ-sù lé-tn̂g chiah toā keng;
Thé-chhâi chòng-giâm kiam sok-chēng,
Lāi-goā kóng-khoah chin ha̍p-ēng. 14. Kam8-kak hoē-iú chin chhut-la̍t,
Múi chiu lé-tn̂g chē cha̍t-cha̍t,
Khèng-chiok lé-tn̂g hiàn-tn̂g-sek,
Gióng-bōng chhú-hō͘ khah chı̄n-le̍k. 15. Lé-tn̂g sū-sı̍t ū hó-sè,
Bô sı̂ bô khek hōng Siōng-tè;
Ta̍k jı̍t kı̂-tó lâi tı̄ chia,
Goān lán tâng-chhiùⁿ Ha-le-lu-ia. (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò, Tē 744 kı̂, 1950 nı̂ 12 goe̍h)