Chiok Tāi-tang kàu-hoē Un Êng-chhun Bo̍k-su chiū-jı̄m-sek khèng-chiok-koa

 1. Khèng-chiok êng-jı̄m tı̄ Tâi-tang, 
Liông-bo̍k chiàⁿ-chiàⁿ sı̄ chit lâng;
Kim-jı̍t khèng-chiok sim hoaⁿ-hí,
Khah hó gû-lo̍k khoàⁿ kéng-tı̀. 2. Êng-chhun Bo̍k-su ū chu-keh,
Tō-lí thoân kàu lāi-ho̍k[lio̍k] tē;
Thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng bat siū ap-chè,
Sı̄ ūi-tio̍h beh kı̀ⁿ Thiⁿ-pē. 3. Kàu-hoē tióng-chip sı̄ thiāu-tú,
Heng-khí kàu-hoē bān nı̂ kú;
Goān Chú sù hok Un Bo̍k-su,
Ui Chú kang-chk khèng iú û. (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò, Tē 754 kı̂, 1951 nı̂ 1 goe̍h)