Khèng-chiok sèng-tàn chin hoaⁿ-hí 
Kám-siā Siōng-tè toā chû-pi
Chhe I Sèng-kiáⁿ lâi chhut-sı̀ Ū chhiⁿ chhut-hiān lâi chí-sı̄
Beh chhoā phok-sū khı̀ chhē I
Phok-sū tè chhiⁿ lâi chı̀n-hêng
Chhoā kàu bé-tiâu chhiⁿ chiū thêng Phok-sū kàu-ūi chin hoaⁿ-hí
Chiū tı̄ bé-tiâu lâi chhut-sı̀
Phok-sū hoaⁿ-hí chı̀n jı̍p-khı̀
Khoàⁿ-kı̀ⁿ eⁿ-á khùn tı̄ bé-chô lāi Chin-chiàⁿ kó͘-chui chin khó-ài Saⁿ-ūi phok-sū kūi-lo̍h-khı̀
Hoaⁿ-hí kiù-chú lâi chhut-sı̀
Chiū khui pó-a̍h hiàn lé-mı̍h
Hiàn hō͘ bān-ông chin hoaⁿ-hí Kiù-chú chhut-sı̀ sè-kan chiâⁿ-choè lâng
Thoa-boâ lô-khó͘ lóng saⁿ-tâng
Siōng-tè thiàⁿ-sioh I Sèng-kiáⁿ
It-chhè sūn-ho̍k kā I chiâⁿ Chú sı̄ thiⁿ-téng ê kun-ông
Kàng-lo̍h sè-kan lâi chun-chông
Sūn-ho̍k Siōng-tè hō͘ lâng hāi
Ūi-tio̍h tō-lí choân-sè-kài Cha̍p-jı̄ sú-tô͘ lâi kun-tè
Chhut-tio̍h chı̍t-ê kā I bē
Bē-chú sı̍t-chāi kan-khó͘ kè
Siūⁿ lâi siūⁿ khı̀ siūⁿ bô pō͘ Tiàu-sí poa̍h-tó phak--lo̍h-khı̀
Pak-tó͘ piak-lı̄ tn̂g-á chiū lâu-chhut
Kiù-chú sūn-ho̍k lán Thiⁿ-pē
Ūi-tio̍h sè-kan chèng tāi-ke Hō͘-lâng tèng tı̄ sı̍p-jı̄-kè
Lâu chhut pó-huih kiù tāi-ke
Tè Chú ê lâng ū hok-khı̀
Chú ê kiù-un khah-toā thiⁿ Ha-le-lu-ia kám-siā Chú