Kim-jı̍t tāi-ke chin hoaⁿ-hí 
Chiū-sı̄ Sèng-tàn hó jı̍t-chí
O-ló thiàu-bú iā chhiùⁿ-koa
Kám-siā thiàⁿ-thàng Iâ-hô-hoâ Chı̀-chun chı̀-toā pē Siōng-tè
Chhe I sèng-kiáⁿ lâi kiù-sè
Beh kiù sè-kan chèng tāi-ke
Chú sı̄ Siōng-tè ê Sèng-kiáⁿ Siōng-tè chhòng-chō sè-kan-lâng
Tek-choē Siōng-tè choē ke̍k tāng
Kiù-chú hi-seng lâi tháu-pàng
Lâi kiù sè-kan bān-bān-lâng Tit-kiù ê lâng chin-chiàⁿ chē
M̄ sı̀n ê lâng moá sı̀-kè
Chú sı̄ thiⁿ-téng ê kun-ông
Kàng-lo̍h sè-kan lâi chun-chông Lán ū kiù-chú thang oá-khò
Nā bô hoán-hoé oē bia̍t-bô
Kiù-chú thòng-khó͘ lâi hi-seng
Sūn-ho̍k Siōng-tè hō͘-lâng tèng Hō͘-lâng tèng tı̄ sı̍p-jı̄-kè
Lâu-chhut pó-huih kiù tāi-ke
Lán ū tit-kiù ū oa̍h-miā
O-ló kiù-chú sèng-chun-miâ