Kiù-chú kàng-seng hó jı̍t-chí 
Tāi-ke hoaⁿ-hí lâi chàn-bí
Siōng-tè Sèng-kiáⁿ chin úi-tāi
Kàng-lo̍h sè-kan lâng-lâng chai Thiⁿ-pē chhe kiáⁿ kàng lo̍h-lâi
Kàng tı̄ pi-bı̂ ê só͘-chāi
Gia̍h-ba̍k khoàⁿ hoaⁿ-hí sı̂-kı̂
Chı̀-sèng eng-jı̂ chin khiam-pi Kiù-chú chhut-sı̀ tāi-pı̍t-siâⁿ
Che-iūⁿ ê siaⁿ chin hó-thiaⁿ
Má-lı̄-a só͘ siⁿ eng-jı̂
Éng-oán hok-khı̀ sio̍k tı̄ I Taⁿ chèng bo̍k-chiá toā kiaⁿ-hiâⁿ
Hut-jiân thiⁿ-téng kng-iáⁿ-iáⁿ
Êng-kng kiù-chú tiàm sè-kan
Kau-poê pi-bı̂ kan-khó͘-lâng Kng-bêng oa̍h-miā I só͘ sù
Pàng-sak êng-kng chin khiam-pi
Lo̍h-bé chhoā lán beh chiūⁿ-thiⁿ
Toâⁿ-khı̂m gı̂m-si tâng hoaⁿ-hí Hióng-siū hok-khı̀ toā bô-pí