Pe̍h-oē-jı̄ ê Si-koa 
(Occupation and Home)
Rev. Jonah Yu Sū-giân Choè-kūn khoàⁿ-tio̍h chı̍t-pún teh beh chhut-pán ê chheh, “Chit-gia̍p kap Ka-têng”, sim hoaⁿ-hí lâi siá kúi-kù ê sū-giân choè kài-siāu ê ı̀-sù. Chit-pún chheh ê chok-chiá sı̄ chheng-liân iú-ûi ê Iû Chèng-gı̄ Bo̍k-su, i ê lāu-pē Iû Chı̀n-lâi Sian-siⁿ choè i-seng, tı̄ Hēng-chhun khai-gia̍p kúi-nā cha̍p-nı̂ kú, ū toā lı̄-ek hit toē-hng ê peh-sı̀ⁿ kap kàu-hoē. I ê lāu-bú Hâu Pêng-an lú-sū sı̄ Hâu Choân-sêng Sian-siⁿ ê toā-chí, Iû Bo̍k-su chhut-sı̀ tı̄ chit khoán hó ê ka-têng, keng-koè Tióng-êng tiong-ha̍k kap Tâi-oân tāi-ha̍k, chiah jı̍p Tâi-lâm Sı̂n-ha̍k-ı̄ⁿ pı̄-pān choè Chú ê kang. Goá tı̄ Tâi-lâm Sı̂n-ha̍k-ı̄ⁿ chip-kàu ê sı̂, ū kúi-nā nı̂ kú tı̄ kàu-sek-lāi kap Chèng-gı̄ kun gián-kiù Sı̂n-ha̍k. I te̍k-pia̍t chhù-bı̄ tı̄ kàu-hoē le̍k-sú, chong-kàu kàu-io̍k kap Pe̍h-oē-jı̄ ê būn-tê. I pı̍t-gia̍p liáu bat toà Jı̂n-bú kap Gı̂-lân ê kàu-hoē bo̍k-hoē, āu-lâi iā ū khı̀ Jı̍t-pún gián-kiù Lông-chhoan thoân-tō ê būn-toê, choè-kūn i tùi Bí-kok gián-kiù “Kàu-hoē kap Siā-hoē” ê būn-toê tò-lâi, ǹg-bāng i oē thang chiong i só͘ ha̍k-sı̍p ê lâi kòng-hiàn tı̄ lán Tâi-oân ê kàu-hoē. Taⁿ i ū ūi-tio̍h lông-chhoan ê sı̀n-tô͘ kap Ki-tok-tô͘ ê ka-têng siá chit pún chheh, i ēng Pe̍h-oē-jı̄ siá, tàu-kù koh hó tha̍k hō͘ lâng tùi Pe̍h-oē-jı̄ oē seⁿ-khí chhù-bı̄, tha̍k liáu khin-sang koh ū kàu-hùn, m̄ nā án-ni i iā ū hoan-e̍k choè Tiong-bûn, hō͘ lán khoàⁿ liáu ı̀-sù koh khah chheng-chhó. Taⁿ ǹg-bāng chit pún chheh oē lı̄-ek kok hong-bı̄n ê sı̀n-tô͘ ê ka-têng seng-oa̍h. Siá chiah ê lâi kài-siāu chit pún chheh ê lâi-goân. 1965 nı̂ Sèng-tàn-cheh
Tâi-lâm Iûⁿ Sū-ióng siá
(Tâi-lâm Sı̂n-ha̍k-ı̄ⁿ chiân-jı̄m kàu-siū) Kài-siāu Ê Oē Tē-jı̄ sè-kí lán kàu-hoē ēng hok-im thoân-piàn ūn-tōng chò bo̍k-phiau, m̄-nā thoân-kàu-chiá tio̍h thoân, múi chı̍t ê sı̀n-tô͘ tı̄ siā-hoē kok hong-bı̄n ê kang-chok kap tē-ūi iā tio̍h chı̄n sú-bēng, o̍h Chú lâi ūi lán chiu-ûi ê pêng-iú hōng-sū, saⁿ-kap ū hūn tı̄ chit ê thoân-tō kiù lâng ê sū-kang. Chit pún chheh thâu chı̍t-pō͘ ê bo̍k-tek, chiū-sı̄ beh pang-chān; choh-sit ê, thó-hı̂ ê, chò kang lâng, pı̂n-bı̂n, hù-ong, i-seng, thâu-ke, téng chiah ê khah bêng-pe̍k tio̍h cháiⁿ-iūⁿ oân-sêng Siōng-tè só͘ thok-tiōng tiōng-tāi ê jı̄m-bū lâi êng-kng Chú. Tē-jı̄ pō͘ sı̄ koan-hē ka-têng, lán chai kàu-hoē sı̄ tùi ka-têng lâi kò͘-sêng ê, só͘-í ū kiān-choân ê ka-têng chiah ū kiān-choân ê kàu-hoē, chóng-sı̄ beh khí-chō chit khoán ê ka-têng kap kàu-hoē sı̄ tùi múi chı̍t ê Ki-tok-tô͘ ū piáu-hiān Ki-tok ê seng-oa̍h: Sı̄-toā thiàⁿ sı̄-sè, sı̄-sè kèng sı̄-toā, lāi-bı̄n hô-khı̀ ái-ái, ū sio̍k thiⁿ ê khı̀-hun, chá-àm ū lêng-siu kap ka-têng-lé-pài, só͘-í chò tiong-hu ê, á-sı̄ chò hū-jı̂n-lâng ê, lāu-pē, lāu-bú, a-kong, hiaⁿ-tı̄, tāng-sāi, ta-ke, sim-pū téng kok lâng tio̍h chı̄n pún-hūn saⁿ-thiàⁿ-thàng saⁿ pang-chān saⁿ bián-lē lâi kiâⁿ thiⁿ-lō͘ kiàn-siat Siōng-tè ê kok tı̄ toē-nı̍h chhin-chhiūⁿ tı̄ thiⁿ-nı̍h, chò kng chò iâm hō͘ chhù-piⁿ chá chı̍t-jı̍t kui Chú. Ǹg-bāng chit pún ê chok-phín sı̍t-chāi ē chò tāi-ke chin toā ê pang-chān. Lú Soan Goe̍h-khan Chóng Phian-chhip
Tâi-lâm Sı̂n-ha̍k-ı̄ⁿ Seng-oa̍h Chú-jı̄m
Gô͘ Lâi-hó kèng-pit Chū-sū 1. Chiah ê si, sı̄ goá tùi Bí-kok chē-chûn beh tò lâi Tâi-oân ê sı̂, tı̄ chûn lāi só͘ siá ê. 2. Goá oē ēng Pe̍h-oē-jı̄ lâi siá ê lí-iû sı̄ in-ūi ēng Pe̍h-oē-jı̄ lâi siá chin tàu-kù, koh hó thiaⁿ, hó tha̍k hó kı̀, bô-lūn ū siū kàu-io̍k bô siū kàu-io̍k hoān-nā bat Pe̍h-oē-jı̄ ê lâng lóng oē-hiáu tha̍k. 3. Goá kám-kak Pe̍h-oē-jı̄ ê si-koa chin hó, in-ūi ēng Tiong bûn, Jı̍t-bûn, Eng-bûn lâi gı̂m sèng-si lóng m̄ ta̍t-tio̍h ēng Pe̍h-oē-jı̄ ê sèng-si lâi gı̂m ê sı̂, khah oē thang piáu-ta̍t lán ê sim-chêng. 4. Tē it pō͘ chit-gia̍p ê pō͘-hūn, sı̄ ūi-tio̍h thê-chhiòng chit-he̍k thoân-tō, ǹg-bāng bô-lūn choh-sit lâng, thó-hái lâng, á-sı̄ kang-lâng tāi-ke lóng oē thang bêng-pe̍k lán ê chit hūn, lán kap Iâ-so͘, kap Sèng-keng ê koan-hē, thang tı̄ lán ê chit-tiûⁿ êng-iāu Chú ê miâ choè Chú oa̍h-oa̍h ê kan-chèng. 5. Tē jı̄ pō͘ ka-têng ê pō͘-hūn sı̄ ūi-tio̍h thê-chhiòng “Ka-têng Ki-tok hoà”, ǹg-bāng lán múi chı̍t ê choè pē-hú, choè ang-bó͘ ê koh chı̍t-pái tı̄ Chú ê bı̄n-chêng lâi hoán-séng lán tı̄ ka-têng ê pún-hūn. 6. Só͘-í, siá chit pún si-koa sı̄ choè goá pún-sin ê hoán-séng, iā ǹg-bāng oē lı̄-ek tâng sı̀n Chú ê hiaⁿ-ché, hō͘ lán tı̄ lán ê chit-tiûⁿ kap ka-têng oē thang choè Chú bí-hó ê kiàn-chèng. 7. Hàn-bûn e̍k-im ê pō͘-hūn sı̄ ūi-tio̍h pak-pō͘ ê sı̀n-tô͘ ê iàu-kiû lâi ke-thiⁿ ê, in-ūi tı̄ pak-pō͘ ê kàu-hoē choē-choē sı̀n-tô͘ boē hiáu tha̍k Pe̍h-oē-jı̄ ê iân-kò͘. 8. Tiong-bûn e̍k-ı̀ ê pō͘-hūn sı̄ ūi-tio̍h kheh-chng ê sı̀n-tô͘ kap soaⁿ-toē ê sı̀n-tô͘ ê iàu-kiû lâi ke-thiⁿ ê, in-ūi in chí ū khoàⁿ Hàn-bûn e̍k-im boē thang lí-kái si-koa ê ı̀-sù, in-ūi in ê khiuⁿ-kháu bô saⁿ-tâng. 9. Só͘-í ke-thiⁿ Hàn-bûn e̍k-im kap Tiong-bûn e̍k-ı̀ ê bo̍k-tek, sı̄ ūi-tio̍h ài hō͘ choân-séng ê sı̀n-tô͘, bô-lūn toà tı̄ pı̂ⁿ-toē, kheh-chng, soaⁿ-toē lóng pêⁿ-pêⁿ oē thang tit-tio̍h lı̄-ek. 10. In-ūi chit pún-si-koa ū Pe̍h-oē-jı̄, “Hàn-bûn e̍k-im” kap “Tiong-bûn e̍k-ı̀”, só͘-í oē thang pang-chān ài o̍h Pe̍h-oē-jı̄ ê gín-ná, á-sı̄ toā lâng thang bat Pe̍h-oē-jı̄ iā thang pang-chān ài o̍h Hàn-bûn ê lâng lâi bat Hàn-bûn. 11. Sui-jiân gín-ná m̄ bat Pe̍h-oē-jı̄, pē-bú iā thang liām hō͘ gín-ná toè, gín-ná ê kı̀-ek-le̍k chin hó, thang hō͘ gín-ná liām chheh koa, iā thang tı̄ Chú-jı̍t-o̍h choè kà Pe̍h-oē-jı̄ ê pó͘-chhiong kàu-chhâi. Tùi tı̄ chhiⁿ-mı̂ ê lâng, lán iā thang tha̍k hō͘ i thiaⁿ, kà i lâi liām. 12. Chiah ê si-koa nā ū pang-chān lán tāi-ke, ǹg-bāng oē thang siū tāi-ke ê kó͘-lē, hō͘ goá kè-sio̍k koh lâi siá, nā sı̄ ū choē-choē lâng hi-bōng, iā ǹg-bāng oē thang chhut-pán chhiùⁿ-phı̀ⁿ. Khún-chhéng chu-ūi Chú-lāi hiaⁿ-ché ê phoe-phêng kap chí-chèng. Kàu-boa̍t Iû Chèng-gı̄ Bo̍k-lio̍k
Sū-giân
Kài-siāu ê oē
Chū-sû Tē 1 Pō͘ Chit-gia̍p
1. Chò-sit lâng
2. Thó-hái lâng
3. Choè-kang lâng
4. Kan-khó͘ lâng
5. Hó-gia̍h lâng
6. I-seng
7. Thâu-ke, thâu-ke-niû Tē 2 Pō͘ Ka-têng
1. Ka-têng
2. Tiōng-hu
3. Chú-hū
4. Lāu-pē
5. Lāu-bú
6. A-kong
7. Hiaⁿ-tı̄
8.. Tang-sāi
9. Ta-ke
10. Sim-pū