Tē 1 Pō͘ Chit-gia̍p 
 (1) Chò-sit Lâng 
 1. Chò-sit ê lâng thiàⁿ chū-jiân 
Chheng-chēng phok-sò͘ ê khoân-kéng
Siōng-tè ke̍k thiàⁿ chit khoán lâng
Múi-jı̍t chiàu-kò͘ lóng bô làng 2. Iâ-so͘ chin gâu kóng kò͘-sū
Bat ēng iā-chéng choè phı̀-jū
Kà lán tāi-ke chò-sit lâng
Sim-lāi thó͘-toē ku̍t hō͘ sang 3. Loê-chhân tio̍h ài loê hō͘ tit
Chhin-chhiūⁿ chò lâng tio̍h sêng-sı̍t
Ūi-tio̍h chúi-kau lâi oan-ke
Chiū oē tek-choē Pē Siōng-tè 4. Chhiú hoāⁿ loê-thâu m̄ thang goa̍t
Jı̍t-jı̍t toè Chú bô toān-choa̍t
Toè Chú poàⁿ-lō͘ lâi oa̍t-thâu
Piàn choè iām-thiāu chiū kiàn-siàu 5. Tiū-á teh toā chin chiàⁿ kín
Liâm-piⁿ puh-gê iā hoat-kin
Sı̀n-gióng chı̀n-pō͘ iā iàu-kín
M̄ nā tióng-toā tio̍h tèng-kin 6. Kı̄n chúi ê toē chhài gâu toā
Lı̄ chúi ê toē chhài ko͘-tâ
Chhiū chai khe-piⁿ chiū bō͘-sēng
Khı̂ⁿ-tiâu tı̄ Chú ū éng-seng 7. Chı̍t-lia̍p chhek-á iā lo̍h toē
Siu-sêng ê sı̂ chı̍t-pah poē
Lâng nā khéng poē sı̍p-jı̄-ke
Chú oē chiok-hok koh khah choē 8. So-chháu sı̍t-chāi chin iàu-kín
Bô so siu-sêng oē kiám kin
Sim-thiân cha̍p-chháu iā tio̍h tû
Chiah boē ko͘-hū lán ê Chú 9. Chò-sit ê lâng tio̍h saⁿ-thiàⁿ
Chhin-chhiūⁿ pha̍k chhek thang chioh-tiâⁿ
Siu-koah ê sı̂ saⁿ pang-chān
Chiah oē hoat-kng ín-chhoā lâng 10. Chò-sit thàu-chá tio̍h chhut-mn̂g
Choè kàu poàⁿ-mê kha-chhiú sng
Siōng-tè iā sı̄ bô hioh-khùn
Chhut-jı̍t lo̍h-hō͘ ak chhân-hn̂g (2) Thó-hái Lâng 1. Siōng-tè chhòng-chō khe kap hái
Sı̄ beh hō͘ lán thang thó-hái
Thó-hái ê lâng lia̍h ū hı̂
Sı̄ Chú Siōng-tè ê pó-pı̀ 2. Sú-tô͘ cha̍p-jı̄ Chú soán-te̍k
Pí-tek, Iok-hān, An-tek-lia̍t
In kap lí goá lóng saⁿ-tâng
Iā sı̄ chı̍t ê thó-hái lâng. 3. Ài beh lia̍h-hı̂ tio̍h pha bāng
Chhut-la̍t pò͘-tō lâi kiù lâng
Sui-jiân pi-bı̂ ê hı̂-chhoan
Chú oē chiok-hok ke-thiⁿ lâng 4. Chhut-hái tò-lâi tio̍h pó͘-bāng
Siu-chéng khı̀-khū tio̍h ēng kang
Nā beh ūi Chú lâi kiù lâng
Lé-pài, cha-keng m̄-thang làng 5. Lia̍h tio̍h choē hı̂ chin hoaⁿ-hí
Chı̍t tàⁿ, chı̍t tàⁿ, taⁿ boē lı̄
Kiù lêng e kang iā án-ni
Thang hō͘ Kiù-chú lâi hoaⁿ-hí (3) Choè Kang Lâng 1. Iok-sek chhut-sı̀ choè ba̍k-kang
Iā-sı̄ pêng-siông ê kang-lâng
Chóng-sı̄ Siōng-tè soán-te̍k I
Chiàu-kò͘ Iâ-so͘ kàu chhut-sı̀ 2. Chú sı̄ chı̍t ê choè kang lâng
I ê chit-gia̍p sı̄ ba̍k-kang
I tùi Iok-sek o̍h kang-hu
Iúⁿ-chhı̄ sio-tı̄ kap lāu-bú 3. Choè kang ê lâng bián oàn-thàn
“Goá sı̄ chı̍t ê m̄ chiâⁿ lâng”
Chú bat choè kang chhin-chhiūⁿ lí
Lóng bô khoàⁿ-khin i ka-kı̄ 4. Sui-jiân Chú ū choè ba̍k-kang
I iā ū choè pa̍t-khoán kang
Lí nā ài o̍h I bô͘-iūⁿ
Iā thang chhoē sit-lo̍h ê iûⁿ 5. Kàu-hoē lāi-bı̄n chin choē kang
Iā ài thô͘-chúi kap ba̍k-kang
Lí nā hoaⁿ-hí hō͘ Chú tiàu
Kàu-hoē khang-khoè choè boē liáu 6. Kiù lâng iā tio̍h o̍h kang-hu
Chhin-chhiūⁿ lí beh choè sai-hū
Khí-chhù tio̍h ài hē toē-ki
Bat-jı̄ tio̍h tùi B.ch.chh (4) Kan-Khó͘ 1. Lâng kóng sàn-chhiah chin kan-khó͘
Múi-tǹg só͘ phoè sı̄ chhài-pó͘
Iâ-so͘ chai-iáⁿ lí khó͘-thàng
In-ūi I sı̄ kan-khó͘ lâng 2. Koáⁿ-hū bat hiàn nn̄g lı̂ chı̂ⁿ
Iâ-so͘ m̄ bat khoàⁿ-khin i
Hōng-hiàn cheng-sı̂n choè iàu-kín
Lâng khoàⁿ goā-piáu Chú khoàⁿ sim 3. Ū lâng chhù-lāi chin hó-gia̍h
San-tin hái-bı̄ saⁿ-tǹg chia̍h
Chóng-sı̄ nā m̄ bat hok-im
Kiám bô pí lán khah khó-lı̂n? 4. Miâ-siaⁿ, toē-ūi kap châi-pó
Kàu sí hit jı̍t chiū lóng bô
Chhut-sı̀ tāi-ke khang-chhiú lâi
Beh sí hit jı̍t lán chiū chai 5. M̄ bián oàn-hūn lâng hó-gia̍h
M̄ bián oàn-thàn lí sàn-chhiah
Lâng nā ti-chiok oē kám-siā
I tı̄ sè-kan choè hó-gia̍h (5) Hó-gia̍h Lâng 1. Lâng beh hó-gia̍h tio̍h phah-piàⁿ
Thàn chı̂ⁿ chhiú-toāⁿ tio̍h sı̀ⁿ-chiàⁿ
Nā sı̄ hó-gia̍h pháiⁿ miâ-siaⁿ
Boē oē êng-kng Chú sèng miâ 2. Thàn chı̂ⁿ sı̄ eng-kai ê sū
Lâng tio̍h chia̍h chhēng iā tio̍h chhù
Chóng-sı̄ lí nā toā hoat-châi
M̄ thang cháu khı̀ chiú-ka khai 3. Tng lí iau sàn-chhiah ê sı̂
Nā sı̄ ū lâng pang-chān lí
Kàu lí hó-gia̍h hit chit sı̂
M̄ thang choa̍t-chêng bô gı̄-lí 4. Kim-chı̂ⁿ pún-sin bô hó-pháiⁿ
I boē choè-hó, boē choè pháiⁿ
Chóng-sı̄ chı̂ⁿ tı̄ lí chhiú-tiong
Lí tio̍h koat-tēng án-choáⁿ iōng 5. Ū chı̂ⁿ oē thang choè hó sū
Pang-chān ko͘-jı̂ kap koáⁿ-hū
Ha̍k-hāu pēⁿ-ı̄ⁿ thang kià hù
Hō͘ lí tı̄ thiⁿ iā pù ū 6. Lâng nā ū chı̂ⁿ ài choè hó
Kang-chok chin choē bián kiaⁿ bô
Lí thang siat-tı̀ chióng-ha̍k kim
Kong-ek sū-gia̍p thang jia̍t-sim 7. M̄ thang ēng chı̂ⁿ ná ēng chúi
Kau-chè chip-puh o͘-pe̍h húi
Kàu-hoē nā khiàm keng-siông hùi
M̄ thang hō͘ lâng sı̀-koè tui 8. Hó-gia̍h m̄-thang kóng lí gâu
Sı̄ Chú chiok-hok kàu lín tau
Nā-sı̄ kiáⁿ-sun chhut put-siàu
M̄-bián saⁿ-tāi boē iûⁿ-lâu 9. Thian-tông bô lóng toà khit-chia̍h
Iā ū hó-gia̍h ū sàn-chhiah
M̄ sı̄ hó-gia̍h boe chiūⁿ-thiⁿ
Chí ū kiaⁿ lí siuⁿ tiōng-chı̂ⁿ 10. Lo̍k-tô iā oē koè chiam-phı̄ⁿ
Hó-gia̍h iā oē thang chiū-thiⁿ
Beh chiūⁿ thian-tông m̄ sı̄ chı̂ⁿ
Sı̄ lí tio̍h ài têng-thâu-siⁿ (6) I-Seng 1. Iâ-so͘ só͘ tiàu ê ha̍k-seng
Lō͘-ka chiū-sı̄ choè i-seng
I siá chı̍t-pún Ki-tok-toān
Kiò-choè Lō͘-ka hok-im-toān 2. Iâ-so͘ pún-sin choè i-seng
I-pēⁿ thoân-tō kà ha̍k-seng
Hok-im lâi Tâi iā án-ni
Tē-it tāi-seng siat pēⁿ-ı̄ⁿ 3. Tâi-lâm Chiong-hoà kap Má-kai
Ióng-sêng i-kài ê jı̂n-châi
Kài-siāu se-iûⁿ ê i-su̍t
Poê-iúⁿ Tâi-oân ê jı̂n-bu̍t 4. Má-kai tng-sı̂ thoân tō-lí
Sūn-soà kah lâng bán chhùi-khí
Taⁿ lán teh khoàⁿ-pēⁿ ê sı̂
Tio̍h ài sūn-soà kóng tō-lí 5. Lō͘-ka sui-jiân sı̄ i-seng
Hoaⁿ-hí choè Chú ê ha̍k-seng
M̄ nā bong-me̍h gâu chín-toàn
Iā ū tù Sù-tô͘ hêng-toān 6. Lō͘-ka sı̍t-chāi sı̄ ha̍k-chiá
Thang kóng i sı̄ le̍k-sú ka
I bat Iâ-so͘ chin chheng-chhó
Iā bat sù-tô͘ ê kha-pō͘ 7. Bāng lí o̍h Lō͘-ka khoán-sit
Tı̄ Chú sèng-hoē iā chı̄n-chit
Bat Chú Iâ-so͘ ná Lō͘-ka
O̍h i toè Chú ê kha-jiah 8. Thiàⁿ lâng tio̍h o̍h Iân i-seng
Ūi-tio̍h Ki-tok khéng hi-seng
Koah bó͘ ê bah lâi i-tı̄
Khah iâⁿ bān kú ê tō-lí 9. Bo̍k-su kiáⁿ-sun choè i-seng
M̄ thang poē-ge̍k Chú un-chêng
Nā sı̄ hòng-tōng bô tō-lí
Jı̂n-chú tek-khak oē chek-pı̄ 10. I-koán chhut-sin ê jı̂n-châi
Sui-jiân khai-gia̍p toā hoat-châi
Iā tio̍h pò-tap Chú un-tián
Nā bô kiaⁿ-liáu tek-choē thian (7) Thâu-ke Thâu-ke-niû 1. Sin-lô lú-pı̄ tio̍h thiàⁿ-sioh
Pháiⁿ khoán-thāi in sı̄ m̄-tio̍h
Siūⁿ in iā sı̄ lâng ê kiáⁿ
Chhin-chhiūⁿ lín kiáⁿ hō͘ lâng chhiàⁿ 2. Lâng nā ge̍k-thāi lín kiáⁿ-jı̂
Lí beh kap i phah kàu sí
Lí nā ge̍k-thāi lâng ê kiáⁿ
Kóng lí hó-sim kiám ū iáⁿ? 3. Chú-jı̍t tō-lí thiaⁿ jı̍p ní
Tio̍h chai chhiàⁿ ê sı̄ chhù-piⁿ
M̄ sı̄ ēng chı̂ⁿ chhiàⁿ i lâi
Chiū thang kā i pháiⁿ khoán-thāi 4. Só͘ chhiàⁿ ê lâng tio̍h ài kà
M̄ thang boē kà tāi-seng phah
In-ūi bô o̍h lâng boē-hiáu
Boē kà chiū phah sı̄ khí-siáu 5. Kà kap mē sı̄ bô siāng-khoán
Kóng kap hoah iā bô saⁿ-tâng
Tio̍h ài kà i kàu oē-hiáu
M̄ thang chhoh mē sūn-soà kiāu 6. Kà lâng tio̍h ài ū thun-lún
Chhin-chhiūⁿ A-kong teh kà sun
M̄ thang chek-pı̄ kap phoe-phêng
Sı̄ tio̍h ài chiàu Chú Sèng-keng