Tē 2 Pō͘ Ka-têng 
 (1)Ka-têng 
 1. Ka-têng m̄-sı̄ chhù kap tiâⁿ 
Tio̍h ài ū lâng toà tı̄ hia
Lâng kap lâng tio̍h ū kóng oē
Chiah oē chiâⁿ choè chı̍t ê ke. 2. Ka-têng ki-chhó͘ khí tı̄ sı̀n
Tio̍h ài sı̀n Sı̂n iā sı̀n jı̂n
Tē-it sı̀n-khò Pē Siōng-tè
Tē-jı̄ sı̀n-jı̄m lín choân-ke. 3. Lâng nā hō͘-siong saⁿ giâu-gı̂
Mô͘-kúi sûi-sı̂ chiū-kūn i
Hō͘ in khai-sí saⁿ phoe-phêng
Kàu-boé phò-hoāi in ka-têng. 4. Sū-sū khiā tı̄ lâng lı̍p-tiûⁿ
Ēng i sim-chêng thoè i siūⁿ
Án-ni chiū bián saⁿ gō͘-hoē
Tı̀-kàu hō͘-siong bô kóng-oē. 5. Sı̄-toā tio̍h ài thiàⁿ sı̄-soè
Sı̄-soè iā tio̍h kèng tióng-poè
Nā-sı̄ hō͘-siong ū chun-kèng
Chiū ū bí-boán ê ka-têng. 6. Ka-têng tio̍h ài Ki-tok hoà
M̄ sı̄ siá choá tah tı̄ piah
Múi-jı̍t tio̍h ài tha̍k Sèng-keng
Kı̂-tó, jı̄n-choē saⁿ sià-bián. (2)Tiōng-hu 1. Lâng kóng kiaⁿ-bó͘ tāi-tiōng-hu
Phah bó͘ pı̀ⁿ choè ti káu gû
Lán lóng bián choè ti káu gû
Iā bián ài choè tāi-tiōng-hu. 2. Tang-iûⁿ tiōng-hu sı̄ hông tè
Se-iûⁿ tiōng-hu sı̄ lô͘-lē
Lióng-pêng lóng sı̄ siuⁿ ke̍k-toan
Tiong-iōng ê lō͘ choè ún-tàng. 3. Sèng-keng kà lán tio̍h thiàⁿ bó͘
Bêng-bêng kı̀ tı̄ Í-hut-só͘
Thiàⁿ bó͘ m̄ sı̄ kóng kiaⁿ bó͘
Kiaⁿ bó͘ bô tú-tú thiàⁿ bó͘. 4. Âng-bó͘ saⁿ thiàⁿ bô kàu-gia̍h
Siong-kèng jû-pin chiah kàu-gia̍h
Nā bô chun tiōng bó͘ jı̂n-keh
Chiū sı̄ thiàⁿ bó͘ bô thiat-té 5. Hó ê tiōng-hu bô iông-ı̄ⁿ
Tio̍h ài lô-le̍k o̍h kàu sí
Chhoā bó͘ hit jı̍t choè tiōng-hu
Kàu sí chiah thang niá chèng-su (3)Chú-hū 1. Kè-ang m̄ sı̄ choè êng-lâng
Kè-ang chiū-sı̄ beh choè kang
Chhù-lāi khang-khoè chin-chiàⁿ choē
Cha̍p-cha̍p tih-tih lóng tio̍h choè 2. Múi-jı̍t choè kang lâng oē siān
Ū sı̂ ài oāⁿ sin khoan-kéng
Sim-lāi ut-chut khoài siū-khı̀
Che sı̄ chú-hū gûi-hiám kı̂ 3. Lí ū súi-súi ê ka-têng
Sı̀-koè tio̍h ài piàⁿ hō͘ chheng
Lí ê soè-kiáⁿ chin kó͘-chui
Chiū-sı̄ Siōng-tè chin thiàⁿ lí 4. Gín-ná chiām-chiām teh toā-hàn
Su-iàu lāu-bú ê thiàⁿ-thàng
Lí tio̍h kà in tha̍k Sèng-keng
Poê-iúⁿ soè-kiáⁿ ê sim-lêng 5. Siōng-tè chhòng-chō hū-jı̂n-lâng
Sı̄ beh pang-chān ta-po͘-lâng
In-ūi tiōng-hu bô oân-choân
Só͘-í su-iàu bó͘ pang-chān 6. Tiōng-hū ū sı̂ oē sit-chı̀
Lí tio̍h kı̂-tó pang-chān i
Tiōng-hu sim-lāi ū iu-siong
Su-iàu an-ùi kap chham-siông 7. Tiōng-hu choè lâng ū thang hiâm
Lí choè bó͘ mā ū khoat-tiám
Lín tio̍h hoaⁿ-hí sià-bián lâng
In-ūi lán lóng bô oân-choân 8. Ū sı̂ ı̀-kiàn oē chhiong-tu̍t
M̄ thang phah kiáⁿ kái ut-chut
Ang-bó͘ poē kéng bô saⁿ-tâng
Léng-chēng thó-lūn chiū ū bāng 9. Ang-bó͘ nn̄g lâng nā tâng-sim
Ou-thô͘ iā oē pı̀ⁿ choè kim
Ang-bó͘ nn̄g-lâng sı̄ chı̍t-thè
M̄ thang hō͘-siong saⁿ keng-thé 10. Tiōng-hu m̄-sı̄ ta̍k-hāng oē
Iā oē poe thiⁿ, koh chǹg toē
Sū-sū lí tio̍h tàu kha-chhiú
Hō͘ i só͘ choè ū sêng-chiū 11. Kı̀-tit kiat-hun hiat chı̍t sı̂
Bo̍k-su bı̄n chêng koà chhiú-chí
Bô-lūn phoàⁿ-piⁿ á sı̄ sàn
Tâng-sim khiā-khí chı̍t-sı̀ lâng 12. Ang-bó͘ thiàⁿ-chêng oē chı̀n-pō͘
Chhin-chhiūⁿ soè-kiáⁿ o̍h kiâⁿ-lō͘
M̄ bián ià-siān kè-sio̍k kiâⁿ
Bí-boán ka-têng tek-khak chiâⁿ (4)Lāu-pē 1. Thài-thài m̄ sı̄ chú-pn̄g pô
Sı̄ lí tâng-phoāⁿ kip chham-bô͘
Tiōng-hu nā ài choè thâu-ke
Tio̍h chı̄n pún-hūn choè lāu-pē 2. Ka-têng m̄-thang choè sı̍t-tn̂g
Chí-ū kióng-kap lí saⁿ-tǹg
Lí nā khoàⁿ bó͘ choè chú-chia̍h
Tong-jiân i iā oē sái-phiah 3. Put-liông siàu-liân ê goân-in
Lóng sı̄ pē-bó bô kín-sı̄n
Sū-gia̍p bô-êng kò͘ thàn-chı̂ⁿ
Gín-ná kàu-io̍k chhiáⁿ-chı̍t-piⁿ 4. Ka-têng m̄-thang choè kheh-koán
Cháu-lâi cháu-khı̀ bô teh koán
Lāu-pē chek-jı̄m nā m̄ chı̄n
Chiong-lâi tek-khak kan-khó͘-sim 5. Chhoā-bó͘ siⁿ-kiáⁿ choè lāu-pē
M̄ bián lâng kà tāi-ke oē
Hó ê lāu-pē chin chiàⁿ chió
Chhin-chhiūⁿ lō͘-piⁿ khioah soān-chio̍h 6. Lāu-pē chek-jı̄m chin chiàⁿ tāng
Thiàⁿ bó͘ , kà kiáⁿ chı̍t-sı̀-lâng
Chı̍t-chhùn kong-im tio̍h pó-sioh
Nā bô hok-khı̀ tit boē tio̍h (5)Lāu-bó 1. Ū ê lāu-bó chin-chiàⁿ gōng
M̄-chai cháiⁿ-iūⁿ hiah nı̍h khong
EN-á kā-leng, siàn chùi-phoé
Bô siūⁿ eⁿ-á teh hoat-gê 2. EN-á kā-leng toā siū-khı̀
Kóng sı̄ eⁿ-á oàn-hūn i
EN-á thài ū hit hō sim?
Lāu-pē boē-bián kan-khó͘-sim 3. Ū lâng thiàⁿ kiáⁿ chin chū-su
Khoán-thāi kiáⁿ-jı̂ ná khı̀-khū
Hoaⁿ-hí ê sı̂ phō͘ teh chim
Siū-khı̀ ê sı̂ kòng kàu hūn 4. Put-kon2 thâu-khak o͘-pe̍h kòng
Āu-lâi gín-ná pı̀ⁿ khong-khong
Siū-khı̀ bô kò͘ kiáⁿ sı̀ⁿ-miā
Tong-jiân gín-ná tài sin-miā 5. Gín-ná háu kóng iau-pá chhá
Chhioh giâ khí-lâi tı̍t-tı̍t phah
Gín-ná phoà-pēⁿ boē-hiáu kóng
Chhu-siaⁿ pò lí kiám thang kòng? 6. Lí nā sı̍t-chāi thiàⁿ soè-kiáⁿ
M̄ thang ēng chū-su ê thiàⁿ
M̄ sı̄ ài thiàⁿ chiū ka thiàⁿ
Nā bô sóng-khoài choè lí kiâⁿ 7. Beh thiàⁿ soè-kiáⁿ bô iông-ı̄ⁿ
Tio̍h ài hi-seng lí ka-kı̄
Ū sı̂ ià-siān chin kan-khó͘
Iā tio̍h hoaⁿ-hí lâi chiàu-kò͘ 8. Pêng-siông chia̍h-mı̍h ài chù-ı̀
Bián-tit hō͘ pēⁿ jiám-tio̍h i,
Ū-hông sı̄ khah iâⁿ tı̄-liâu
Bián-tit toā-pēⁿ chiah teh cháu 9. Ū ê lāu-bó chin phòng-hong
Tú-tio̍h pêng-iú ài phín-phóng
Sè-kan goán kiáⁿ toē-it gâu
Choân hāu goán kiáⁿ tē-it khiáu 10. Ài kiáⁿ gû khiok sı̄ boē bái
O̍h khı̂m pó͘-sı̍p ia eng-kai
Chóng-sı̄ m̄-thang ap-pek in
Chiâⁿ-choè lí ê chong-sek phín 11. Kiáⁿ-jı̂ sèng-chêng bô siâng-khoán
Kàu-io̍k hong-hoat tio̍h piàn-khoán
Tong-chêng lí-kái lí ê kiáⁿ
In chiū beh kóng lí ū thiàⁿ 12. Ū kiáⁿ nā hiâm kô-kô-tı̂ⁿ
Khah hó lán tio̍h m̄ thang siⁿ
Lí bat seⁿ i piàⁿ sı̀ⁿ-miā
Tàⁿ tio̍h chı̄n-sim kā i thiàⁿ (6) A-kong 1. A-kong chin ài phō toā-sun
Ū sı̂ kiông-pek kiáⁿ kiat-hun
Ài sun mā ài ū thêng-tō͘
M̄ thang ūi-sun hō͘ kiáⁿ khó͘ 2. A-kong kap sun teh thit-thô
Oán-jiân chhin-chhiūⁿ chı̍t-pak tô͘
A-kong tio̍h ài kà-sı̄ sun
Sun chiah oē chai lán ka-hùn 3. Lāu-lâng m̄-sı̄ bô lō͘-ēng
Sè-sū bô chhap pàng chheng-chheng
Kiáⁿ-jı̂ lâng-lâng ū ka-têng
Chóng-sı̄ iáu khiàm lí chō͘-giân 4. Lāu-lâng keng-giām choè hong-hù
Khó͘ kiâm sng tiⁿ lóng-chóng ū
Kiáⁿ-jı̂ ū sı̂ siūⁿ lóng bô
Lí thang choè i ê chham-bô͘ 5. Tı̄ lí jı̂n-seng ê hōng-hun
Chhin-kūn Iâ-so͘ tit kiù-un
Chiong lí só͘ chhun ê sı̂-kan
Hiàn hō͘ Chú ēng lâi kiù lâng 6. Sè-kan sím-mı̍h siāng iàu-kín?
Nı̂-hoè lú choē khoàⁿ lú chin
Lí nā chai-ió͘ⁿ che pó-poè
Tio̍h chhoā kiáⁿ-sun kàu kàu-hoē (7) Hiaⁿ-tı̄ 1. Hiaⁿ-tı̄ oan-ke lí khah iâⁿ
Lāu-pē hoân-ló kàu boē kiâⁿ
Hiaⁿ-tı̄ sio-kò lí sèng-lı̄
Lāu-bú ba̍k-sái chhit boē lı̄ 2. Hiaⁿ-tı̄ bô chêng choè khó-lı̂n
Óng-hùi pē-bó ê sim-chêng
Hiaⁿ-tı̄ tāi-ke bô óng-lâi
Kiám-sı̄ pē-bó ê kı̂-thāi? 3. Hiaⁿ-tı̄ ēng chı̂ⁿ boé boē tio̍h
Kiám sı̄ hō͘ siong tio̍h pó-sioh?
Nā ū tek-choē saⁿ gō͘-hoē
Tio̍h kín poê-choē koh kau-poê 4. Hiaⁿ-tı̄ kāng pē kāng lāu-bú
Chit khoán koan-hē kiám iáu ū?
Chhin sin chhin pak ê hiaⁿ-tı̄
Kiám thang hō͘-siong saⁿ chhòng-tı̄? 5. Hiaⁿ-tı̄ ha̍p-it chin ū la̍t
Chhin-chhiūⁿ chiong chı̂ⁿ pa̍k chı̍t sok
Lán nā tâng-sim chò chı̍t kat
Pē-bó siⁿ lán chiah ū ta̍t 6. Khó͘-khǹg sè-kan ê hiaⁿ-tı̄
Thàn lín pē-bú iáu-boē sí
Saⁿ-kap ak chhiú tı̄ lín tau
Nā bô lí sı̄ siāng put-hàu (8) Tang-sāi 1. Hiaⁿ-tı̄ boē chhoā chin saⁿ-thiàⁿ
Chhoā bó͘ liáu-āu chiū saⁿ-piàⁿ
Ū lâng kóng sı̄ bó͘ siuⁿ gâu
Hāi in chı̍t-ke loān chhau-chhau 2. Tang-sāi jı̍p tı̄ lâng ka-têng
Choè hó m̄ thang saⁿ phoe-phêng
Toā-ḿ sió-chím toà choè hoé
Lâng choē kiat-kó oē chiū choē 3. Tang-sāi nā mài khiā chò-hoé
Chiū boē tāi-ke ke kóng oē
Chı̍t ê toà tang chı̍t ê sai
M̄-bián teh kóng-tang kóng-sai 4. Ka-têng chı̍t-lâng chı̍t ke-tāi
M̄ thang kan-sia̍p kap phò-hoāi
Seng-oa̍h hong-sek bô kang-khoán
Iā m̄-bián lí kā i koán 5. Hó ê tang-sāi pang-chān ang
Hō͘ in hiaⁿ-tı̄ saⁿ thiàⁿ-thàng
Pháiⁿ ê tang-sāi gâu lōng ang
Hō͘ in giâ to thang sio-chân 6. Tang-sāi nā chhin-chhiūⁿ chí-moē
Thian-kok chiū lı̂m káu tı̄ toē
Lí nā choè hó ê tang-sāi
Lí tı̄ sè-kài choè úi-tāi (9) Ta-ke 1. Ta-ke nā-sı̄ chhı̀-gê-gê?
Sim-pū chiū oē pı̀ⁿ chha-pê?
Ta-ke nā o̍h Ná-o-bí?
Sim-pū iā beh chhin-chhiūⁿ lí? 2. Ta-ke iā bat choè sim-pū?
Hô-pit tio̍h lâi kah khi-hū?
Lí choè sim-pū chin kan-khó͘
Kiám thang lâi kā i khó͘-chhó͘? 3. Lí oē-hiáu thiàⁿ chhin-siⁿ kiáⁿ
Kiám boē hiáu thiàⁿ lâng ê kiáⁿ
I iā sı̄ choè cha-bó͘-kiáⁿ
Iā ū lāu-bú thang kā thiàⁿ 4. Ta-ke nā-sı̄ hı̄ⁿ-khang khin
Sió-ko͘ tio̍h oē chhia-pa-lin
Tang-sāi khai-sí saⁿ oàn-tò͘
Chit ê chhù-lāi hoe kô-kô 5. Ta-ke nā oē thiàⁿ sim-pū
Chhin-chhiūⁿ ka-kı̄ thiàⁿ tiōng-hu
Khoán-thāi sim-pū chhin-chhiūⁿ kiáⁿ
Chhù-lāi chiū chhiong-moá chhiò-siaⁿ 6. Ta-ke sim-pū lēng-goā toà
Sui-lâng ka-têng sûi-lâng hoāⁿ
Kiám-chió mô͘-chhat ê sún-sit
Tāi-ke pı̀ⁿ choè khah chhin-bit (10) Sim-pū 1. Lí kóng thiàⁿ ang kiám ū iáⁿ?
I sı̄ sím-mı̍h lâng ê kiáⁿ?
Lí nā bô thiàⁿ in lāu-bú?
Kiám oē kham-tit choè sim-pū? 2. Ta-ke nā bô lâi siⁿ i?
Tó-ūi chhoē ang thang chhoā lí
Kı̀-jiân kap kiáⁿ lâi kiat-hun?
Kiám thang hó͘ⁿ-jı̄n chû-bó un? 3. Lí oē iú-hàu lín lāu-bú
Kiám thang khoàⁿ-khin in lāu-bú?
Khoàⁿ-khin i ê sı̄-toā lâng
Pí phah lín ang choē khah tāng 4. Sè-kan só͘ ū ê tiōng-hu
Ta̍k-lâng lóng thiàⁿ in lāu-bú
Bó͘ nā ài ang oē thiàⁿ i
Tio̍h tùi ta-ke seng thiàⁿ-khí 5. Put-hàu ê lâng sı̄ cheng-siⁿ
Ūi-poē Sèng-keng tek-choē thiⁿ
Ta-ke, ta-koaⁿ bô chun-kèng
Cháiⁿ-iūⁿ thang kóng Chú ha̍k-seng 6. Lí nā chun-tiōng lín ê ta-ke,
Tiong-hu thiàⁿ-chêng ē ka-poē,
I āi beh kap lí siāng-khoán,
Iú-hàu lí ê sı̄-toā-lâng. 7. Chı̍t nı̂ chı̍t nı̂ tı̍t-tı̍t koè
Āu-lâi lí beh choè ta-ke
Hiān-chāi lí pháiⁿ khoán-thāi i
Āu-lâi sim-pū khó͘-to̍k lí 8. Chhiáⁿ lí tio̍h tha̍k Lō͘-tek-kı̀
Bêng-pe̍k Sèng-keng ê kà-sı̄
O̍h i teh thiàⁿ Ná-o-bí
Hok-sāi ta-ke chhin-chhiūⁿ i.