Chit-tāi koè liáu koh chit-tāi

 Chit-tāi koè liáu koh chit-tāi , 
Chhun-thiⁿ koè liáu joa̍h- thiⁿ lâi ,
Lâng kóng chia sı̄ hó só͘-chāi ,
Gio̍k-lân khui hoe bián lâng chai . Chit-tāi koè liáu koh chit-tāi ,
Sin-lô phah-piàⁿ tio̍h chhı̂ⁿ-chai ,
Lâng kóng chia sı̄ sió só͘-chāi ,
Khe-lâu ta khı̀ bô lâng ài . Chit-tāi koè liáu koh chit-tāi ,
Chhiáⁿ mn̄g chia sı̄ siáⁿ só͘-chāi ?
A-má kóng oē sun m̄ chai ,
Lâng kóng che sı̄ hó lô͘-châi . Chit-tāi koè liáu koh chit-tāi ,
Chhun-thiⁿ koè liáu joa̍h-thiⁿ lâi ,
Sù-kùi chháu -bok lóng chū-chāi ,
Choáⁿ-iūⁿ chò lâng bô chú chāi ? ( Tha̍k Tēⁿ Liông úi kàu-siù [chit-tāi koè chit-tāi ] liáu siá )