Kū-nı̂ sio̍k lán kàu-hoē nn̄g-ê siàu-liân lâng ū hō͘ Jı̍t-pún ê pêng-iú chhiáⁿ in khı̀ Jı̍t-pún tha̍k-chheh. Chiông- tiong chı̍t-ê sı̄ tiàm tı̄ Phêⁿ-ô͘ Má-keng ê Tân Chheng-kang; chı̍t-ê sı̄ Chiu Thiam-iū, chiū-sı̄ thoân-tō sian-siⁿ Chiu Pō͘-hâ ê hāu-siⁿ. Hiān-kim in nn̄g lâng tiàm tı̄ Tang-kiaⁿ tha̍k-chheh, só͘-hùi lóng sı̄ Jı̍t-pún ê pêng-iú tam-tng. Kı̄n-lâi goán ū chih-tio̍h Thiam-iū ê phoe; taⁿ chiong i-ê siau-sit ı̀n tı̄ ē-té: “Goá tı̄ 8 goe̍h 8 jı̍t chiū-sı̄ pài-la̍k ū khı̀ Yokohama [Hoâiⁿ-pin] chhoē Sè- chhoan Sin-seⁿ. Lé-pài-jı̍t tı̄ hia lé-pài, hit-keng pài-tn̂g sı̄ oá tı̄ hái-kı̂ⁿ miâ-kiò Hái-gān kàu-hoē. Hit mê-hng ū koh chū-chı̍p, chóng-sı̄ bô iû-goân tı̄ hit só͘-chāi; sı̄ tı̄ pa̍t só͘-chāi, miâ San-chhiú-kiōng-lı̍p lú-ha̍k-hāu; ū 5, 6 cha̍p lâng tı̄-hia chū-chı̍p. Teh lé-pài ê sı̂ Sè- chhoan Sin-seⁿ ū kah goá gı̂m Tâi-oân ê si kap tha̍k Sèng-chheh hō͘ in thiaⁿ, āu lâi koh tha̍k Jı̍t-pún ê Sèng-chheh iû- goân siāng hit chiuⁿ. Āu lâi in tiong- kan ū chı̍t lâng peh--khí-lâi kóng, tùi hit ê-hng khí beh chı̍t lé-pài kú, ta̍k mê- hng kàu hit keng o̍h-tn̂g chò kı̂-tó-hoē, it, thè Tâi-oân ê kàu-hoē kap peh-sèⁿ kı̂-tó. It, thè Jı̍t-pún kı̂-tó. Án-ni hō͘ lán thang toā-toā kám-siā Siōng-tè. Kàu pài-it goá chiū koh tò-tńg--lâi Tang-kiaⁿ “ Chêng chit Tang-kiaⁿ iā ū chhe chı̍t-ê thoân-tō--ê khı̀ Tâi-pak thoân-tō, i-ê sèⁿ Hô-ha̍p [Ka-oai]. Chit kı̄n-jı̍t koh thiaⁿ- kı̀ⁿ i tı̄-hia ū phoà-pēⁿ, chóng--sı̄ ǹg-bāng i kín-kín hó thang chò Chú ê kang lı̄-ek toà tı̄ Tâi-pak ê Jı̍t-pún-lâng. Hiān-sı̂ Goá ū pêng-an’’. (Tâi- lâm Hú-siâⁿ kàu-hoē-pò tē 139 koàn,1896 nı̂ 10 ge̍h)