Kiû Sèng-sı̂n kám-hoà

 1 Khún-kiû Sèng-sı̂n kàng-lı̂m, 
Tı̄ goán ta̍k-lâng ê sim,
Bû só͘ po͘t-lêng chı̀-kng chı̀-bêng,
Siúⁿ-sù un-tián ke̍k-chhim 2 Khún-kiû Sèng-sı̂n kà-sı̄,
Hō͘ goán oē sı̀n tō-lí,
Chhíⁿ-gō͘ chai-choē, iu-būn hoán-hoé,
Lâi-khò Iâ-so͘ ê gı̄. 3 Khún-kiû Sèng-sı̂n chek-tok,
Pang-chān goán sim hâng-ho̍k,
Siông-siông hoaⁿ-hí Siōng-tè sèng-chí,
Oàn-hūn lóng-chóng choē-ok. 4 Khún-kiû Sèng-sı̂n chiàu-kò͘,
Hō͘-goán jı̍t-jı̍t chı̀n-pō͘;
Só͘ kóng giân-gú, só͘ kiâⁿ ê sū,
Ta̍k-hāng chiàu Chú hoat-tō͘. 5 Khún-kiû Sèng-sı̂n an-ùi,
Jı̍t-jı̍t ke-thiⁿ un-hūi,
Hō͘-goán an-jiân keng-kè chhı̀-liān
Chiūⁿ-kàu thian-tông hù-kùi.