Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē III Koàn/Tē-5 chiuⁿ

Tē-5 chiuⁿ: KI-TOK Ê GĪ-HÚN(**HÙN)Siu-kái

Iâ-so͘ khì hù Ka-ná ê hun-in liáu, ū khí-sin beh chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng hù Pôaⁿ-kè-choeh. Hit ê lō͘ sī iân Ka-lī-lī chhiⁿ-chhùi ê ô͘-hōaⁿ, ū tùi chi̍t ê súi ê chháu-tiûⁿ í-ki̍p chi̍t ê súi ê hoe-hn̂g, kiò-chòe Ông-kiong ê Hoe-hn̂g keng-kè. I tāi-seng sī lo̍h-khì Ka-pek-lông, in-ūi I ê ha̍k-seng ū-ê sī khiā-khí tī hit ê ô͘-piⁿ, iā-sī in-ūi ài kap pa̍t-lâng chòe-tīn saⁿ-kap chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng hù choeh. Lán ū tha̍k-tio̍h kóng, I kap I ê lāu-bú kap hiaⁿ-tī, í-ki̍p I ê ha̍k-seng lo̍h-khì Ka-pek-lông. In tiàm hia bô kúi-ji̍t, ia̍h bô tú-tio̍h sím-mi̍h tiōng-iàu ê sū. Lán sī ài hut-lio̍k chit hoan ê hóng-būn, put-kò tī bē kóng-khí pa̍t-hāng sū ê tāi-seng, chí-ū ài lán ōe kì-tit Ka-pek-lông ê só͘-chāi. In-ūi Iâ-so͘ ê lâi-le̍k sī put-chí ū koan-liân tī chit ê súi-súi ê ô͘-piⁿ ê Ka-pek-lông ê siâⁿ. Tī āu-lâi Ka-pek-lông sī chiâⁿ-chòe Iâ-so͘ ê tē-jī “kò͘-hiong”, sī I tī Ka-lī-lī thôan-kàu ê tiong-sim tiám, sī tī chèng Hok-im-su tiong, lán sī tē-it chhim-chai ê chōe-chōe ê kò͘-sū ê pòe(**pōe)-kéng.

Ιû-thài lâng ê Pôaⁿ-kè-choeh kūn lah. Iâ-so͘ ū tùi hia lâi chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng hù choeh, chiàu-khòaⁿ I chòe gín-ná ê sî, hù thâu chi̍t-pái liáu-āu, tōa-bīn ū ta̍k nî khí-khì hù choeh ê khoán.

Put-kò Iâ-so͘ chit-pái chiūⁿ khì hù-choeh, chám-jiân ū cheng-chha ê só͘-chāi tī-teh. I chit-pang Sī bô koh chòe chi̍t ê kò-jîn ê chham-pài-chiá, sī chòe chi̍t ê kok-bîn ê kái-kek-chiá lâi hù choeh, sûi-sī(**sui-jiân) I bōe hián-jiân lâi hián-chhut pún-sin Sī bí-sài-a, iáu-kú chit hoan I ū chiūⁿ khì I ê PĒ ê chhù, ài lâi heng-khí I thôan-kàu ê kang, tī chit ê kok-bîn ê kiaⁿ-siâⁿ. Ta̍k kok ê kiaⁿ-siâⁿ sī chòe bîn-chiòng su-siúⁿ ê tiong-sim. Kiám-chhái in-ūi chit ê in-toaⁿ, I chiah him-bō͘ ài tī i ê peh-sìⁿ ê sī-tōa, í-ki̍p tùi thong thiⁿ-ē lâi chū-chi̍p ê hōe-chiòng ê bīn-chêng, lâi hián-jiân chhut-hoat I ê sú-bēng.

Chin khó-sioh, Ιû-thài lâng m̄ chai-iáⁿ chit ê sī tī in ê le̍k-sú tiong ê chi̍t ê choán-ki, tú-tú sī èng-giām Sian-ti Má-lia̍p-ki sī kì-chài ê kóng, “Góa chhe chhe-sài, pī-pān lō͘ tī Góa ê bīn-chêng; lín sī kiû, sī hoaⁿ-hí ê Siōng-tè, chiù-chōa li̍p-iok ê thiⁿ-sài, kó-jiân beh kàu, sòa ji̍p tiān-tn̂g.”

Ah! Chit ê thâu chi̍t-pái ê Pôaⁿ-kè-choeh, in bô hoaⁿ-hí chiap-la̍p I. TĒ-jī pái ê Pôaⁿ-kè-choeh, in khoán-thāi I siáⁿ-khoán, lán khiok-sī lóng m̄ chai-iáⁿ. Put-kò tē-saⁿ pái ê Pôaⁿ-kè-choeh, in ū tèng I tī Si̍p-jī-kè.

Hit ê sū-si̍t lán lóng bô thang giâu-gî siáⁿ-khoán, sī chha-put-to í-keng tiāⁿ-tio̍h ê kiat-lūn. Bîn-chú chú-gī sī iáu-bē chhut-sì. Peh-sìⁿ to lóng bô koân. Koân-pèng kap te̍k-koân mā lóng sī kui tī chong-kàu-kài ê kúi-cho̍k, chiū-sī keng-ha̍k-sū í-ki̍p Hoat-lī-sài lâng ê chhiú; in put-chí goán-kò͘, ka-kī boán-chiok in ê chong-kàu sìn-liām, mā-sī iû-goân kui tī chèng-tī kài ê kùi-cho̍k, chiū-sī Hi-lu̍t tóng ê chhiú; in sū-sū ài hō͘ Hi-lu̍t ông hoaⁿ-hí, koh-chài Hi-lu̍t ê pún-hūn, chòe Lô-má Hông-tè sī thiàⁿ ê chi̍t-ê, chū-jiân sī ài peh-sìⁿ hōan-sū thàn chèng-hú ê ì-sù nò͘!

Tú-tú sī chhin-chhiūⁿ tī ta̍k sî-tāi hiah ê ū te̍k-koân kai-kip ê lâng ê khoán, Ιû-thài lâng ê sī-tōa tiāⁿ-tio̍h sū-sū ài chiàu kū ê khoán-sit. Taⁿ chit ê Kái-kek-chiá, Jia̍t-sim-ka, chong-kàu Kek-bēng-ka Iâ-so͘ ū hián-hiān tī hit ê chiàn-tiûⁿ, I ê ì-sù koat-toàn sī m̄-ài chiàu kū ê khoán-sit. I sī gâu tông-chêng peh-sìⁿ. I tī sim-lāi sī chin bô hoaⁿ-hí chiah ê ū te̍k-koân kai-kip ê lâng, khòaⁿ-kìⁿ in ê chân-jím, chū-kí chheng-gī, í-ki̍p bú-jio̍k hiah ê loán-jio̍k bû-nāi ê lâng, sim tōa m̄ hoaⁿ-hí. I iàm-ò͘ⁿ in ê chong-kàu, khòaⁿ sī khang-khang, hêng-sek, bô sím-mi̍h bat Siōng-tè. I lóng bô chi̍t-sut-á lún-neh, kong-jiân lâi piáu-sī pún-sin ê ì-kiàn tī in ê bīn-chêng. Só͘-í chū-jiân Sī bōe bián-tit siⁿ-khí saⁿ chhiong-tu̍t ê sū.

Iâ-so͘ Tī chit-pang hóng-būn Iâ-lō͘-sat-léng, kan-ta ū tú-tio̍h nn̄g-chân khah tù-hiān ê sū-kiāⁿ, chiū-sī chheng-khì Sèng-tiān, í-ki̍p biān-hōe Nî-ko-tí-bó͘ ê sū.

Sèng-tiān chāi ta̍k ê Ιû-thài lâng teh khòaⁿ, sī chi̍t ê sîn-sèng ê kì-hō. Í-sek-lia̍t lâng siū-lia̍h sì-sòaⁿ tī thong thiⁿ-ē ta̍k só͘-chāi, iáu-kú tùi tī ta̍k só͘-chāi in mā-sī lóng iáu o̍at-thâu lâi khòaⁿ Iâ-lō͘-sat-léng ê Sèng-tiān, khòaⁿ-chòe sī Iâ-hô-hoa ê Tiān-tn̂g, chèng kok-bîn ê kèng-pài ho̍k-sāi ê tiong-sim. Chāi Iâ-so͘ teh khòaⁿ, Sèng-tiān sī ū hêng ê kì-hō, teh piáu-bêng Siōng-tè ū tiàm tī in tiong-kan. I tī cha̍p-jī hè chòe gín-ná ê sî, ū kóng, “kiám m̄-chai góa eng-kai tī góa ê PĒ ê chhù mah?” I tī sim-lāi sī chin ì-ài Siōng-tè ê chhù. I sī put-chí kín-sīn ài pó-hō͘ hit ê bêng-ū. Nî kè nî, I ê sim ná hùn-khài, in-ūi khòaⁿ-kìⁿ Sèng-tiān ti̍t-ti̍t teh sio̍k-hòa, ia̍h sim-lāi chin tông-chêng chèng kèng-khiân ê chham-pài-chiá ê phoe-phêng, ngia̍uh-ngia̍uh-liām ê siaⁿ. Tōa-bīn I ná teh kiâⁿ Iâ-lō͘-sat-léng ê sî, sī í-keng ū khn̂g chit hō tông-chêng ê sim tī-teh.

Chè-si ê tham-châi, tì-kàu Sèng-tiān sòa pìⁿ-chòe thàn-chîⁿ ê só͘-chāi, chit ê súi-súi chòng-koan ê gōa-īⁿ, sī pìⁿ-chiâⁿ bóe-bōe cheng-siⁿ ê lāu-jia̍t chhī, it-chhè bô m̄ chiâⁿ-chòe chè-si-thâu “A-ná ê chèng kiáⁿ-sun ê chhī-tiûⁿ (Bazaar).” Chhī-tiûⁿ-ni̍h ū thiaⁿ-kìⁿ lâng teh soan-jióng, teh ōaⁿ chîⁿ ê siaⁿ kàu chhiāng-chhiāng kún, iûⁿ-á sī teh me̍h-me̍h kiò, gû-á kiáⁿ sī teh óaiⁿ-óaiⁿ kiò, hit ê jia̍t-nāu sī put-chí kiáu-jiáu-tio̍h hiah ê Tī lāi-bīn kèng-khiân teh lé-pài kî-tó ê chham-pài-chiá ê sim-sîn. Sèng-tiān sī pìⁿ-chòe chi̍t chéng siū-iū ê cho͘-chit, tùi chit ê bô sêng-si̍t ê hoat-tō͘, Sèng-tiān ū tit-tio̍h tōa ê châi-le̍k, siu-ji̍p sī put-chí chōe nò͘.

Kî-si̍t ta̍k pái nā ū siat sím-mi̍h hoat-tō͘ ài beh kòng-hiàn kong-chiòng ê lī-piān, iū-koh tī hit ê pòe(**pōe)-āu ū kim-chîⁿ ê koan-hē tī-teh ê sî, chiàu lán sī chai, sī khòai-khòai siⁿ-chhut chióng-chióng ê hú-pāi ê kiat-kó. Bián kóng, siat-hoat bōe cheng-siⁿ ê chhī-tiûⁿ, í-ki̍p siat-hoat thang tī Sèng-tiān lâi hō͘ lâng ōaⁿ chîⁿ sī iàu-kín, koh hō͘ lâng ū chin lī-piān. Chóng-sī sī thang hiâm ê, chiū-sī chōe-chōe tan-sûn ê hiong-chhoan lâng, tio̍h tiàm tī PĒ Siōng-tè ê chhù, lâi siū hit hō ê khi-phiàn; chham-pài-chiá ê jia̍t-sêng, tio̍h siū hit hō put ha̍p-sek ê seng-lí sī kiáu-jiáu. Sèng-tiān ū tùi hit hō bōe cheng-siⁿ ê, í-ki̍p ōaⁿ chîⁿ ê, bô sêng-si̍t ê seng-lí-hoat, lâi tit-tio̍h tōa ê siu-ji̍p. Chèng peh-sìⁿ lóng chin kiàn-siàu chit ê sū-chêng. Lán chai-iáⁿ, Tiān-tn̂g siat chhī-tiûⁿ sī tē-it hō͘ lâng bô hoaⁿ-hí. Chóng-sī sū-si̍t Ιû-thài ê choân bîn-cho̍k, tī hiah kú ê tiong-kan, lóng kòaiⁿ-sì án-ni, che sī thang chai in si̍t-chāi sī í-keng sit-lo̍h kèng-ùi kap khiân-sêng ê sim lah.

Iok-hān tī i ê sim-lāi, ū siūⁿ-tio̍h tī Pôaⁿ-kè-choeh hit lé-pài tiong ê chi̍t ji̍t sī tú-tio̍h ê sū. Hit-sî Iâ-lō͘-sat-léng, lâng that-that tīⁿ, cha̍p-hoe gō͘-sek ê lâng, ū chū-chi̍p tī Sèng-siâⁿ, si̍t-chāi sī put-chí lāu-jia̍t. Sèng-tiān ê chiu-ûi sī ū kui tōa-tīn ê chham-pài-chiá tī-teh; in sûi-lâng ū chhēng sûi-lâng ê ho̍k-chong, oán-jiân chhin-chhiūⁿ hong-sio̍k tián-lám, in-ūi hit-sî lâi teh hù choeh ê lâng, m̄-sī kan-ta Pa-le̍k-su-thèng jî-í, sī sì-sòaⁿ tī thong thiⁿ-ē ta̍k kok kèng-khiân ê Ιû-thài lâng, lóng ū tńg-lâi hù choeh. Í-sek-lia̍t bîn-cho̍k tiong, hiah ê tē-it kèng-khiân ê, ū tùi ta̍k só͘-chāi tò-tńg-lâi Iâ-lō͘-sat-léng chū-chi̍p tī Sèng-tiān lâi ho̍k-sāi Siōng-tè. Khak-si̍t hit ê kong-kéng sī ū tōa kám-tōng Iâ-so͘ ê sim.

Sî kè sî, Sèng-tiān ê lâng sī ū-sî móa, ū-sî khang. Sin lâi ê chham-pài-chiá, chìn-chêng óa-lâi mn̂g-kháu lûn-liû teh thèng-hāu. Gōa-bīn ū chi̍t ê Īⁿ-pang lâng súi-súi ê gōa-īⁿ, tī-hia ū chòng-koan ê léng-lông, í-ki̍p Ēng khá-biāu ê ki-kang sī tiau-khek ê thiāu tī-teh, iā tī-hia ū kui tōa-tīn ê lâng teh thèng-hāu in ê ûn, thang ji̍p-khì chham-pài. chóng-sī tī gōa-bīn ū chōe-chōe cheng-siⁿ háu kah me̍h-me̍h kiò, óaiⁿ-óaiⁿ kiò, ū ōaⁿ chîⁿ ê, siu chîⁿ ê, teh iô ê chîⁿ siaⁿ, í-ki̍p hiah ê bóe-bōe ê lâng put ha̍p-sek ê soan-jióng, ū put-chí hiáng kàu tī Sèng-sī ê lāi-bīn.

Chōe-chōe lâng lóng lia̍h che chòe sī chū-jiân ê sū. Só͘-í chit-tia̍p in lóng kòaiⁿ-sì lah. Khiok iā ū chōe-chōe lâng chhin-chhiūⁿ tī chá-sî ê khoán, tī chit-tia̍p mā-sī put-chí teh ngia̍uh-ngia̍uh-liām. Ū hit hō tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi lâi hù choeh ê lāu-tōa lâng ū án-ni kóng, “Goán ê sî-chūn m̄-sī án-ni nò͘.” Put-kò chèng-lâng sī lóng kiaⁿ chè-si ê koân-sè, chí-ū tī sim-lāi n̍ghiauh-ngia̍uh-liām jî-í. to m̄-káⁿ hián-jiân lâi kóng-khí.

Hut-jiân tī mn̂g-kháu ū hoat-seng chin nāu-tōng ê siaⁿ, iā ta̍k-lâng lóng teh chù-ba̍k khòaⁿ hit ê tùi Ka-lī-lī lâi ê siàu-liân ê Sian-ti. In-ūi chèng-lâng to í-keng lóng bat teh kóng-khí I ê sū. Tùi Ka-lī-lī chiūⁿ lâi hù-choeh ê lâng, mā-sī ū teh khui-khoah I miâ-siaⁿ. Ū chōe-chōe lâng lóng ū teh kóng-khí hit ê chhut-miâ ê Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān ū cháiⁿ-iūⁿ lâi kan-chèng I. Chèng-lâng mā-sī lóng ū teh kóng-khí I tī siâⁿ-ni̍h sī kiâⁿ ê sîn-jiah. Tùi án-ni, chèng-lâng lóng ū siⁿ-khí kî-kòai í-ki̍p thàm-kiû ê sim, ài khòaⁿ Iâ-so͘.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so͘ ū ji̍p khì Sèng-tiān. Chit-tia̍p I m̄-sī chiàu lán sī teh siūⁿ sī chi̍t ê un-jiû khiam-sùn ê Ki-tok, mā m̄-sī chhin-chhiūⁿ tī Ka-ná ê hun-in hit ê hó kau-pôe ê Iâ-so͘ lah. Chit-tia̍p I sī chám-jiân koh-iūⁿ, sī chiâⁿ-chòe chi̍t ê ū ui-giâm, ū koân-pèng ê lâng; I ê bīn-māu ū hián-chhut ū koân-ui-chiá ê siū-khì, tùi hit ê gōa-tiâⁿ, tōa ho̍ah chiū ti̍t-ti̍t ji̍p--lâi, chhin-chhiūⁿ kun-ông teh ji̍p-lâi beh chek-ho̍at hiah ê chòe chhò-gō͘ ê lô͘-po̍k chi̍t poaⁿ. I hián-chhut ke̍k siū-khì ê bīn, lâi n̂g hiah ê Sèng-tiān ê koán-lí-chiá, ia̍h tī tiap-á(**tia̍p-á)-kú ê tiong-kan chēng-chēng, āu-lâi chiū hut-jiân hoat-chhut hit ê hiáng-liāng ê siaⁿ-im lâi chek-pī in kóng, “Tòa chiah ê mi̍h chhut-khì; m̄-thang ēng góa ê PĒ ê chhù, chòe bóe-bōe ê chhù!”

Bô thang kî-kòai, I ū tōa-tōa phah-chhiⁿ-kiaⁿ in ê sim. Chèng-lâng ê ba̍k-chiu lóng tián kah tōa-bú-lúi, teh kî-kòai, teh chhiⁿ-kiaⁿ, in-ūi thiaⁿ kóng, “Góa ê PĒ ê chhù!” In lóng chin kî-kòai teh siūⁿ, I kóng chit hō ōe, tàu-tí I sī chī-chūi? I káⁿ tùi Sèng-tiān ê chí-tō-chiá, hó-táⁿ lâi hián-chhut chit hō koân-ui-chiá ê thài-tō͘, I tàu-tí sī chī-chūi? I chi̍t-ē khòaⁿ, sī chin kiau-ngō͘, chin chū-ko ê lâng, oán-jiân chhin-chhiūⁿ Kū-iok ê sian-ti lâng ê chi̍t-ê, in-ūi I ū ēng soh chòe piⁿ, kóaⁿ hiah ê cheng-siⁿ lóng chhut tiān ê mn̂g-gōa; koh iā chhia-tó ōaⁿ chîⁿ ê lâng ê chîⁿ, pèng lìn-tńg îne toh. Hiah ê ū sè-le̍k ê lâng, khòaⁿ-liáu khak-si̍t sī put-chí chhiⁿ-kiaⁿ, tì-kàu chhin-chhiūⁿ é-káu--ê chi̍t poaⁿ, tāi-ke tōa chhùi khui-khui, m̄-káⁿ chìn-chêng lâi tí-khòng I. Lán thang sióng-siōng, hit-sî keng-ha̍k-sū á-sī Hoat-lī-sài lâng ún-tàng ū kiâⁿ óa khì tùi I kan-chèng kóng, “Sèng-chheh to ū kì-chài kóng, lán tio̍h chiàu án-ni lâi kèng-pài ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa, koh ū kì-chài kóng, lán tio̍h chiàu án-ni lâi hiàn seng-lé Tī i ê tôaⁿ lè(**leh).” Chóng-sī Iâ-so͘ sī tōa siū-khì in, I ê siaⁿ sī chhin-chhiūⁿ lûi teh tân, chiū ìn in kóng, “Góa ê chhù beh chheng-chòe kî-tó ê chhù; chóng-sī lín hō͘ i chòe chha̍t-siū!”

Tī hit ji̍t Iâ-so͘ ū tek-chōe-tio̍h kàu-hōe ê thâu-lâng, kàu chha-put-to bē thang koh saⁿ-hô. Hoat-lī-sài lâng ê koân-sè, tī chèng-lâng ê bīn-chêng ū siū-tio̍h I ê bú-jio̍k. Chèng chè-si ê thàn-chîⁿ ê thâu-lō͘ ū kong-jiân sit-liáu thé-biān. In koat-toàn bô bē kì-tit chit chân sū. Hit ji̍t Iâ-so͘ thang kóng Tī iâ-lō͘-sat-léng í-keng ū khak-tēng I ê ūn-miā. Koh I iā chai-iáⁿ chit ê sū-si̍t.

Koh nn̄g-nî āu, in iû-goân sī tī Pôaⁿ-kè-choeh ê sî, tú-tú tī siāng chit ê só͘-chāi ū saⁿ-kap kè-bô͘ lâi chhiúⁿ-to̍at I ê sìⁿ-miā. Hit-sî Ιû-thài lâng tùi I kiû sîn-jiah kóng, “Lí chòe chiah ê tāi-chì, ēng sím-mi̍h sîn-jiah hō͘ goán khòaⁿ?” Iâ-so͘ thiaⁿ-kìⁿ in sī mn̄g chit-kù ōe, phah-sǹg I chai in ài beh hāi-sí I. Só͘-í I chiū ēng thiâm-chēng ê thài-tō͘, chiong sîn-jiah lâi chí-sī in kóng, “Lín húi-hōai chit ê tiān (Góa ê seng-khu ê Tiān), Góa saⁿ-ji̍t beh koh khí i.”

Hit-sî chiàu-khòaⁿ Sī bô sím-mi̍h lâng ū liáu-kái I só͘ kóng chit kù ōe. In tāi-ke chí-ū bê-lōan nā-tiāⁿ. Put-kò in lóng ōe kì-tit chit-kù ōe. Chhin-chhiūⁿ I siū sím-phòaⁿ ê sî, I ê tùi-te̍k mā-sī ōe kì-tit chit-kù ōe, chiū kan-chèng kóng, “Chit lâng bat kóng, góa ōe húi-hāoi Siōng-tè ê tiān, saⁿ-ji̍t beh koh khí i.” Iū-koh I siū tèng tī Kok-kok-thaⁿ ê sî, in mā-sī ōe kì-tit chit-kù ōe, chiū siat-to̍k léng-chhiò I kóng, “Āi ah, lí húi-hōai tiān, saⁿ-ji̍t khí i ê, taⁿ tio̍h kiù ka-kī, tùi Si̍p-jī-kè lo̍h-lâi.” Liân chèng ha̍k-seng to iû-goân siông-siông kì-tit chit-kù ōe, koh iā tio̍h kàu Iâ-so͘ koh-o̍ah liáu-āu, in chiah ōe liáu-kái chit kù, “tī saⁿ-ji̍t góa beh koh khí i” ê ōe ê ì-sù.

Che sī Iâ-so͘ chhut-hoat I ê kong seng-gâi ê khoán-sit. I m̄-sī tú-tú Ēng oán-choán hó kám-chêng ê hoat-tō͘ lâi chhut-hoat. M̄-sī! Tùi lâng oán-choán hó kám-chêng, khiok ū-sî sī chin hó, chóng-sī ū sî ko͘-put-chiong tio̍h hián-chhut siū-khì ê bīn chiah ū kàu-gia̍h. Hit ji̍t bô pòaⁿ lâng káⁿ mō͘-hiám chìn-chêng lâi tí-khòng I. Chèng-lâng khòaⁿ-liáu sī put-chí chhiⁿ-kiaⁿ, put-kò ū tōa-tōa tông-chêng, sòa ūi I, iā tī in ê sim-lāi put-chí teh hoaⁿ-hí, ū khòaⁿ-kìⁿ chit ê lâng káⁿ chòe hit hō in sī m̄-káⁿ chòe ê sū. Hiah ê chòe m̄-tio̍h ê lâng, in ê liông-sim iû-goân mā-sī ū chàn-sêng Iâ-so͘ sī chòe ê tāi-chì. In m̄-sī m̄-chai-iáⁿ in ū chhò-gō͘ tī-teh, put-kò Iâ-so͘ ū chhui-pek in lâi chim-chiok siūⁿ in sī chòe ê sū. Ūi-tio̍h ài hō͘ lâng ho̍k-sāi Siōng-tè ê sim-sîn tit-tio̍h chheng-khì, bián bak-tio̍h lâ-sâm, só͘-í Iâ-so͘ chiah ū hián-chhut I ê chong-giâm, tek-sèng ê Bí-sài-a ê thang chhiⁿ-kiaⁿ ê khì-khài lâi kong-kek in. Khak-si̍t che sī “Sèng Iûⁿ-ko ê gī-hún(**hùn).” Tī hit-sî Iâ-so͘ ê ba̍k-chiu ū hián-chhut put-chí thang kiaⁿ-ùi ê ìn-siōng tī-teh.

Sèng Iûⁿ-ko ê gī-hún(**hùn)!

Chit-tia̍p koh tùi chit hong-bīn lâi siūⁿ lán ê Chú ê jîn-keh, sī ū tōa lī-ek ê só͘-chāi tī-teh. Àn-chóaⁿ to ū chin-chōe úi-tāi ê ōe-tô͘ ka, thái-ōe bô pòaⁿ-lâng ōe hit hō hoat siū-khì ê Ki-tok mah? Lán khah siông sī khòaⁿ-kìⁿ ê tô͘, lóng sī ōe I ê bīn sī un-jiû, pêng-hô, iā lán khah siông sī thôan-siū hit-hō gâu lîn-bín, khiam-sùn, thiàⁿ-thàng ê Iâ-so͘; nā-sī án-ni, kiaⁿ-liáu lán sī piáu-chhut I ê siōng sī ū chhò-gō͘ tī-teh, sī kan-ta I ê jîn-keh ê chi̍t hong-bīn nā-tiāⁿ, iū-koh kiaⁿ-liáu bô sím-mi̍h ōe giú hit-hō ū lâm-chú hàn ê khì-khài ê lâng ê sim. In bē bián-tit siūⁿ kóng, hit hō lóng bô ū hoat-chhut òan-hūn pháiⁿ, siū-khì pháiⁿ ê thiàⁿ-thàng, Sī bô kah lōa ni̍h thang khó-chhú ê sū. In sī siūⁿ kóng, lâng hó-táⁿ hián-chhut gī-hún(**hùn) lâi hō͘ lâng kiaⁿ-hiâⁿ, che sī hit hō ióng-kám ê lâng ê jîn-keh ê chi̍t-pō͘-hūn. Ū-iáⁿ, in sī siūⁿ ê sī chin-si̍t ê ōe. In-ūi chit ê ū hián-chhut ôan-choân ê jîn-sèng ê Iâ-so͘, iû-goân ū chia̍p-chia̍p hoat-chhut siū-khì ê bīn.

Lán tùi Iâ-so͘ lâi chai-iáⁿ, siū-khì sī Sîn-sèng ê sū. Iáu-kú lán iû-goân sī tio̍h tùi Iâ-so͘ lâi chai-iáⁿ, hit hō ióng-kám ê jîn-keh-chiá sī hoat-chhut ê siū-khì sī sím-mi̍h khoán. In-ūi lán ê siū-khì khah-siông sī chhut tùi lán ê loán-jio̍k, bô ióng-chòng ê sim-chì, sī chhut tùi lán ê toán-khì, pháiⁿ sèng-tē, sī chhut tùi lán kòe thâu loán-jio̍k bōe-ōe chè-ap lán ê sèng-chêng sī tì--ê. Lán ê siū-khì khah siông sī chhut tùi kò͘-kí ê sim, ūi-tio̍h siū lâng ê siong-hāi, iā lán bōe-ōe jím-tit. Lán ê siū-khì khah-siông sī chin chân-jím, chhiⁿ-chhám, lóng bōe-ōe sià-bián lâng.

Tùi án-ni, lán ài tiap-á(**tia̍p-á)-kú saⁿ-kap lâi khòaⁿ siū-khì ê Ki-tok. I tī-chia ōe hiah-ni̍h siū-khì hiah ê tham-châi, kan-chà ê seng-lí lâng, sī in-ūi in ū khi-phiàn tan-sûn ê peh-sìⁿ ê kèng-khiân ê sim. Tī āu-ji̍t, I ōe koh-chài hiah-ni̍h siū-khì hiah ê Tō͘-tn̂g o̍eh koh goân-bê ê lâng, bô m̄-sī ūi-tio̍h in ū the̍h in hit ê chì bî-sòe ê An-hioh-ji̍t ê kui-lĒ lâi chó͘-tòng I tī An-hioh-ji̍t i hó pīⁿ-thiàⁿ ê lâng, “só͘-í I chiū siū-khì sì-kòe khòaⁿ in.” I mā-sī chin siū-khì hiah ê ín-iú chì bî-sòe ê chit ê lâi hām-lo̍h tī chōe-ok ê, kóng, “Kìⁿ-nā hō͘ chiah ê sìn Góa ê chì-bî-sòe ê chi̍t ê siū that-gāi, hit lâng lēng-khó͘ ū tōa chio̍h-bō tiàu i ê ām-kún thiām tī chhim-ian.” I ū put-chí siū-khì, koh ēng bô lîn-bín ê ki-chhì ê ōe, lâi lō͘-hiān Keng-ha̍k-sū kap Hoat-lī-sài ê chân-jím kap ké-hó, kan-chèng in lóng sī teh chó͘-chí lâng chhin-kūn Siōng-tè. Lán nā khòaⁿ Má-thài tē 23 chiuⁿ, tī-hia I ê ōe si̍t-chāi sī chin thang chhiⁿ-kiaⁿ. “Lín ké-hó ê Keng-ha̍k-sū kap Hoat-lī-sài lâng, ū chai-Ē ah! Lín sī ké-hó ê, lín sī pâi-iu, lín sī hún-pe̍h ê bōng! Lín sī chhiⁿ-mî teh chhōe-thâu ê. Lín Ēng tāng koh oh-tit taⁿ ê tàⁿ pa̍k hē Tī lâng ê keng-thâu téng, chóng-sī lín m̄-khéng ēng chi̍t ki chńg-thâu-á tín-tāng i! Lín piàn-kiâⁿ chúi-lō͘, lio̍k-lō͘, hō͘ chi̍t lâng ji̍p-kàu; kì-jiân ji̍p, chiū hō͘ i chòe tē-ge̍k ê lâng, pí lín ka-Pē. Chôa ah! To̍k-thâng ê lūi ah! Lín thài ōe tô-siám tē-ge̍k ê hêng-ho̍at?”

Che sī lán ê un-jiû, khiam-pi ê Iâ-so͘, tī-tēhti-teh hoat siū-khì ê sî, só͘ kóng ê ōe. Siat-sú lán nā ài chai-iáⁿ, hit hō si̍t-chāi tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ ê siū-khì sī sím-mi̍h khoán, siat-sú lán nā ài chai-iáⁿ, Siōng-tè tùi hit hō chân-jím, ké-chò í-ki̍p ké-hó ê hêng-ûi sī phāu sím-mi̍h khoán ê ì-kiàn, chhiáⁿ lán lâi khòaⁿ siū-khì ê Ki-tok ê thài-tō͘.

Siū-khì sī Sîn-sèng ê sū. Siat-sú lán nā sī chi̍t ê khah ko-siōng ê jîn-keh-chiá, lán eng-kai sī tio̍h khah siông hoat-siū-khì chiah tio̍h, chóng-sī lán ê siū-khì tio̍h ōe-hiáu o̍h Iâ-so͘ Ki-tok ê siū-khì ê khoán-sit. Lán tio̍h chiong I ê siū-khì lâi chòe lán ê bô͘-iūⁿ.

(1) Thâu-chi̍t hāng lán tio̍h chai, nā sī ū sím-mi̍h lâng chhò-gō͘ lâi siong-hāi tio̍h I pún-sin ê sî, I sī koat-toàn bô siū-khì. Chèng-lâng sī thang chiàu in ê ì-sù lâi khoán-thāi I, kū-cho̍at I, biáu-sī I, thí-chhiò I, mā sòa thang tèng I tī Si̍p-jī-kè, hō͘ I lâi tú-tio̍h hit ê chhi-chhám. Tī Kok-kok-thaⁿ ê soaⁿ-phiâⁿ, chèng-lâng chi̍t-siaⁿ chi̍t chhùi to lóng sī teh léng-chhiò I, chóng-sī I khòaⁿ hit hō sī chi̍t sî ê gû-gōng ê ōe, sòa tùi Siōng-tè kiû kóng, “PĒ ah, sià-bián in, in-ūi in sī chòe ê, in m̄-chai.”

Chóng-sī nā-sī ū sím-mi̍h lâng kan-chà, lâi phah lâ-sâm Siōng-tè ê chhù, ū sím-mi̍h lâng ké-hó, tì-kàu hō͘ lâng iàm-hūn chong-kàu, ū sím-mi̍h lâng ap-pek loán-jio̍k ê, ū sím-mi̍h lâng ín-iú siàu-liân ê cha-bó͘ gín-ná hām-lo̍h tī siâ-ok ê seng-oa̍h, I chiū chek-sî hoat-chhut chin thang kiaⁿ-hiâⁿ ê bīn lâi siū-khì, khiàn-chek in.

Che chiū-sī Iâ-so͘ ê thài-tō͘, I lóng bô ūi-tio̍h ka-kī ê sū lâi siū-khì. Nā-sī lâng siàn I chiàⁿ-pêng ê chhùi-phé, I mā sòa o̍at tò-pêng hō͘ i. I ū hoan-hù lán tio̍h chiàu án-ni lâi kiâⁿ. Siat-sú nā-sī lán ê chhùi-phé hō͘ lâng siàn-khì, chiū bô būn-tôe. Chóng-sī nā-sī ū sím-mi̍h loán-jio̍k, bô lâng thang pang-chān ê, tú-tio̍h lêng-jio̍k hō͘ lâng siàn chhùi-phé khì, che chiū-sī choân-jiân cheng-chha ê kò͘-sū lah.

(2) Lán iû-goân tio̍h chai, tī i ê siū-khì ê hoán-bīn ū I ê thiàⁿ-thàng tī-teh. Lán kiám thang siūⁿ kóng, tī i ê siū-khì ê lāi-bīn, Sī bô ū thiàⁿ-thàng tī-teh mah? m̄-sī! kî-si̍t I ê siū-khì lóng sī chhut tùi thiàⁿ-thàng ê sim. In-ūi I sī thiàⁿ-thàng hiah ê siū ap-pek ê, chiah lâi òan-hūn hiah ê ài ap-pek lâng ê. In-ūi I sī thiàⁿ-thàng hiah ê tūi-lo̍h ê cha-bó͘ gín-ná, chiah lâi chiù-chó͘ hiah ê ín-iú in ê lâng. In-ūi I sī ài-khòaⁿ-kìⁿ chèng-lâng ū khòai-lo̍k ê sim thang óa-lâi tī PĒ ê bīn-chêng, chiah lâi siū-khì, khiàn-chek hiah ê ké-hó, pāi-hōai chong-kàu ê lâng.

(3) Koh chi̍t hāng, lán te̍k-pia̍t ài chai ê, iā thang sòa chòe lán ê an-ùi kap bián-lĒ--ê, chiū-sī I put-sî ū khn̂g sià-bián lâng ê sim lâi teh siū-khì lâng. I sī put-chí siū-khì lâng khn̂g goân-bê ê sim kò͘-ì lâi kiâⁿ pháiⁿ, iā sòa chin siū-khì lâng khn̂g ké-hó, bô ū thiàⁿ-thàng ê sim, kan-ta goân-kò͘ bô beh hoán-hóe. Chóng-sī lâng nā ū hián-chhut pi-ai ê bīn-māu, chiū chek-sî tín-tāng I ê sim lâi siⁿ-chhut lîn-bín kap thiàⁿ-thàng ê liām-thâu. Tùi hiah ê pō-gio̍k í-ki̍p ké-hó ê lâng, I sī put-chí siū-khì, kah ná lûi teh tân chi̍t-poaⁿ, lâi siat phí-jū pâi-thek in. Tùi hiah ê ōe-hiáu chai chōe, iu-būn hoán-hóe sim-lāi chin ai-siong teh kan-khó͘, ū hián-chhut ài hó ê sim--ê, Iâ-so͘ chiū chek-sî siat chōe-chōe ê phí-jū lâi bián-lĒ in. Che sī Iâ-so͘ teh hoat siū-khì ê khoán-sit. Lán nā-sī ōe chiàu I ê khoán-sit, chiū thang chiàu lán sī ài put-koán sî to thang siū-khì.