Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē III Koàn/Tē-7 chiuⁿ

Tē-7 chiuⁿ: KIÂⁿ SÓE-LÉ Ê IOK-HĀN CHÁIⁿ-IŪⁿ SÍSiu-kái

Hiah ê tùi ta̍k-kok lâi hù choeh ê chèng-lâng sì-sòaⁿ liáu-āu, Iâ-so͘ ū koh tiàm Iâ-lō͘-sat-léng lōa-kú, lán lóng m̄-chai. Lán thang sióng-siōng, ún-tàng Sī bô lōa-kú chiah tio̍h. In-ūi Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ kap Iâ-so͘ tāi-ke lóng bô saⁿ kah-ì. Hit hō ū tōa kàu-hōe ê siâⁿ-chhī lâng khah-siông sī ū phian-kiàn, chū-kí boán-chiok ê sim tī-teh, put-chí ū siū-tio̍h hiah ê ū sè-thâu ê bo̍k-su ê siaⁿ-im sī kám-hòa. Ū-iáⁿ, tī iâ-lō͘-sat-léng, ū kui tōa-tīn lâng chak-óa lâi chiū-kūn I, iā tùi khòaⁿ-kìⁿ I ê sîn-jiah sim ū tōa siū kám-tōng, iáu-kú lán ū tha̍k-tio̍h chit(**chi̍t) kù khah kî-kòai ê ōe, chiū-sī kóng, “Nā-sī Iâ-so͘ bô Ēng pún-sin kau-thok in, in-ūi I chai chèng-lâng.” Lán thang liāu-sióng chit kù ê ì-sù só͘ kóng, Iâ-so͘ chai in iáu-bē sè-cha, iáu-bē bêng-pe̍k I ê kè-e̍k ê í-chêng, sī hoaⁿ-hí lâi tè I, chóng-sī che ún-tàng Sī bô lōa-kú ê sū. In-ūi Iâ-so͘ sī him-bō͘ ê m̄-sī in sī teh him-bō͘ ê. Iâ-so͘ Sī beh kiâⁿ ê lō͘ m̄-sī in sī ài kiâⁿ ê. Iâ-so͘ ê lí-sióng sī kap in--ê, ū tōa-tōa saⁿ tùi-hoán tī-teh. Só͘-í in nā ū bêng-bêng liáu-kái hit ê chêng-hêng. Hit-sî in ún-tàng beh tèng I tī Si̍p-jī-kè.

Tùi án-ni Iâ-so͘ chiū kap I ê ha̍k-seng saⁿ-kap thè khì tī phian-phiah hiong-chhoan ê só͘-chāi. Kiám-chhái tī i ê kong-seng-gâi, tùi chit-tia̍p khí peh(**poeh) ge̍h-ji̍t kú, I ū tiām-chēng sì-kòe kiâⁿ Tī Ιû-thài tōe hiah ê choh-sit lâng, hiong-chhoan lâng ê tiong-kan. Tī chit poeh ge̍h-ji̍t kú, I sī ū kiâⁿ ê chhin-chhiat ê sîn-jiah í-ki̍p I sī ū kóng ê un-hūi móa-móa ê kà-sī ê ōe, lán lóng bô tàng thang tit-tio̍h. Lán khiok lóng m̄-chai-iáⁿ hit ê in-toaⁿ. Chiàu lâng ê ì-sù lâi kóng, kiám-chhái sī in-ūi thó hái ê sî-kî kàu, ia̍h Iok-hān tio̍h tò-khì Ka-lī-lī lâi chòe i ê thâu-lō͘, só͘-í chiah bô thang tùi in thiaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h. Lán chit-tia̍p sī ài chai-iáⁿ hiah ê chêng-hêng. Khó-sioh bô thang tit-tio̍h, ko͘-put-chiong lán chí-ū thang tùi lán sió-khóa chai ê lâi chhui-chhek, lâi phòaⁿ-toàn jî-í.

Lán bat kap lán ê tông-chì saⁿ-kap pō͘-kiâⁿ iû-le̍k tī hit hō khah kó͘-phài ê chháu-tōe chng-siā mah? In-ūi án-ni, lán ōe tām-po̍h kám-sióng-tio̍h in sì-kòe kiâⁿ Tī Ιû-thài tōe ê hiong-chhoan hit-sî ê chêng-kéng. Iâ-so͘ thâu-chi̍t nî ê thôan-kàu, sī hô-pêng, bô hián-jiân. TĒ-jī nî sī ū tú-tio̍h khún-pek í-ki̍p tōa ê hong-pho. TĒ-saⁿ nî sī ū tú-tio̍h lô-khó͘ gûi-hiám, iā chòe-āu sòa hō͘ lâng hāi-sí.

Lán thang siūⁿ Iâ-so͘ ê thâu-chi̍t nî ê thôan-tō, sī tī hit saⁿ nî kú ê tiong-kan tē-it ū kong-chhái, tē-it khòai-lo̍k ê nî. Chit-tia̍p tú-tú sī chho͘-hā ê sî-chūn. Iâ-so͘ ū thôan-kàu tī phian-phiah ê hiong-chhoan ê só͘-chāi, ia̍h Iâ-so͘ sī put-chí ì-ài hiong-chhoan ê seng-oa̍h. Iâ-so͘ kap hiah ê siàu-liân ê tâng-phōaⁿ, sim-koaⁿ put-chí khòai-lo̍k, lóng bô hôan bô ló. In tāi-ke ê lak-tē-á-lāi Pēng bô chi̍t sián, iáu-kú lóng bô teh khòa-ì, in-ūi in kàu tī ta̍k só͘-chāi, chèng-lâng chiū lóng chin hó khoán-thāi in. Lán thang siūⁿ, chit ê sòe-sòe ê thôan-thé tāi-ke chòe-tīn kiâⁿ Tī hiah ê chháu-tōe lō͘ ê sî, sim-lāi ū hoaⁿ-hí khòai-lo̍k, iā ná kiâⁿ ná gia̍h-thâu lâi hióng-lo̍k hit ê tê-sek ê soaⁿ-kéng, lâi thiaⁿ hit ê teh lâu ê chúi-chôaⁿ ê siaⁿ-im; ia̍h ta̍k pái in kiâⁿ kàu tī chi̍t ê hiong-chhoan ê sî, chiū thêng tī lō͘-thâu lō͘-bé, á-sī chhiū-kha ê lī-piān ê só͘-chāi, lâi tùi kui-tōa-tīn ê gín-ná kóng-khí hit hō hoaⁿ-hí koh hó-thiaⁿ ê kò͘-sū; iā tùi tōa-lâng lâi thôan PĒ Siōng-tè ê hok-im ê tō-lí; iū-koh tī lō͘-ni̍h nā ū gū-tio̍h chhut-gōa ê lâng-kheh, chiū kā in chhéng-an, hō͘ in tī sim-lāi tit-tio̍h tōa ê an-ùi kap khòai-lo̍k. In ū-sî kiâⁿ kàu tī phian-phiah ê Si̍p-jī-lō͘-thâu, ū gū-tio̍h chhiⁿ-mî ê, khó-lîn ê, thái-ko ê, chiū kā in i-hó. In kiâⁿ lō͘ liáu nā siān ê sî, chiū liân tī soaⁿ-tiong á-sī hit hō iām-jia̍t ê hiuⁿ-siā, to hoaⁿ-hí hioh-khùn tī-hia. In hōan-sū sī lóng bô kín-kip. Iâ-so͘ put-sî to ū lâu chit ê ìn-siōng tī-teh. Tī chit ê Ú-tiū tiong, Siōng-tè ū sî-siông thiâm-chēng, bô kín-kip tī-teh chòe kang. Siōng-tè ū éng-oán teh kiâⁿ tāi-chì. Iâ-so͘ sī tio̍h kiâⁿ--ê, tú-tú sī teh kiâⁿ Siōng-tè ê seng-oa̍h, iā I ū ēng ji̍t-ji̍t ê kang-chok kap hioh-khùn ê tan-sûn ê seng-oa̍h, lâi chhián-bêng Ki-tok-kàu ê tō-lí. Chêng-ji̍t tī iâ-lō͘-sat-léng bat thiaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ê sū ê hiong-chhoan lâng, ún-tàng tùi thiⁿ-kng chá, chiū cháu-khì chhē I; ia̍h I ún-tàng beh kóng tō-lí lâi kà-sī in, siat chōe-chōe hoaⁿ-hí ê phì-jū, lâi thê-ko in ê cheng-sîn-siōng ê seng-oa̍h, hō͘ in it-hoat bêng-pe̍k jîn-seng ê ì-gī kap Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng. Iū-koh ū ê lâng ún-tàng ài chhiáⁿ in saⁿ-kap chia̍h ê-hng-tn̂g. Sui-bóng Iâ-so͘ hō͘ hit hō khiā chháu-chhù ê lâng chhiáⁿ khì chòe lâng-kheh, mā-sī lóng bōe hō͘ chú-lâng siⁿ-khí sim kan-khó͘ kám-kak put-chū-iû, á-sī pháiⁿ sè-bīn ê só͘-chāi tī-teh. Ū chi̍t-ji̍t hit keng chháu-chhù ê hū-jîn-lâng beh chhōa i hit ê phòa-pīⁿ siong-tiōng kàu bô ǹg-bāng ê sòe-kiáⁿ lâi chhin-kūn Iâ-so͘, iā Iâ-so͘ ún-tàng beh hoaⁿ-hí thiaⁿ i ê khó͘-chêng, sòa chhun I ê sèng-chhiú lâi i-hó i, sòa hō͘ hit ê hū-jîn-lâng ê sim éng-oán kiat-liân tī i. Lán thang siūⁿ, Iâ-so͘ chhut-hoat lâi teh soan-thôan I ê hok-im, sī chhin-chhiūⁿ chit ê khoán-sit. Iâ-so͘ Sī bô tùi khí-thâu chiū iau-kiû in lâi sūn-ho̍k I. Kiám-chhái Iâ-so͘ mā-sī lóng bô pâi-thek in ê chōe-ok. Chóng-sī I ōe-thang tek-sèng lâi tit-tio̍h in ê sūn-ho̍k, sī in-ūi tī i ê sim-lāi ū hit hō lêng-tek ê khip-ín-la̍t tī-teh; koh iā-sī in-ūi chōe-jîn nā kūn-óa Tī i ê bīn-chêng ê sî, chū-jiân ka-kī ōe siⁿ-khí ài o̍h I ê khoán-sit ê sim tī-teh.

Siat-sú tī āu-lâi hit ê gín-ná ê lāu-bú, í-ki̍p chèng hiong-chhoan lâng nā ū thiaⁿ-kìⁿ hong-siaⁿ kóng, Chá-chêng bat lâi in tau hit ê chhin-chhiat ê lâng-kheh, ū hō͘ lâng hāi-sí tī siâⁿ-ni̍h, ia̍h I ū ēng I ê koân-lêng tùi sí koh-o̍ah; iā siat-sú in chai-iáⁿ, bat lâi in tau hit ê sîn-biāu ê lâng-kheh, sī tùi thiⁿ-ni̍t lo̍h-lâi sè-kan ài piáu-bêng Siōng-tè ê, lán kiám bô siūⁿ kóng, in ún-tàng beh chin khòai-lo̍k, lâi chhim-sìn Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng kap I ê jîn-chû mah?

Góa bat tha̍k-tio̍h chi̍t pún sió-ha̍k-hāu ê chheh, ū teh kóng, chāi sió-o̍h ê gín-ná, á-sī hit hō bī khai-hòa ê lâng teh khòaⁿ, tī chit ê ú-tiū tiong ū nn̄g khoán ê sîn tī-teh. Thâu-chi̍t khoán sī thiàⁿ-thàng ê Sîn, iā tē-jī khoán sī kong-tō ê Sîn. Thâu-chi̍t khoán sī tio̍h ēng chun-kèng kap khiân-sêng ê sim lâi ho̍k-sāi i, in-ūi i sī hó, sī thiàⁿ-thàng ê Sîn, ia̍h chit ê Sîn sī ōe chòe hit hō chhin-chhiūⁿ Siōng-tè Sī beh chòe ê tāi-chì. TĒ-jī khoán sī tio̍h ēng sóe-jī tiuⁿ-tî ê sim lâi ho̍k-sāi i, nā bô , kiaⁿ-liáu in-ūi i sī ū koân-pèng, koh i ê kiâⁿ-chòe sī bô tiāⁿ-tio̍h, kiám-chhái i beh siū-khì lâi thiah-li̍h kèng-pài i ê lâng ê sin-khu iā kú káⁿ.

Lán thang siūⁿ, che sī chin-si̍t ê ōe. Ka-lī-lī hiah ê choh-sit lâng, tùi Iâ-so͘ ài thiaⁿ ê sī tá-lo̍h chi̍t khoán, che lán lóng bián giâu-gî, in tiāⁿ-tio̍h sī ài thiaⁿ tē-it khoán ê Sîn-koan.

Tī hit ê tn̂g-tn̂g ê jo̍ah-thiⁿ, lán tè Iâ-so͘ sì-kòe kiâⁿ Tī hit ê phian-phiah ê hiong-chhoan ê tē-hng ê sî, lán Sī bô àn-sǹg ōe khòaⁿ-tio̍h Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān, i chit-tia̍p iáu-kú ū tī lán ê keh-piah saⁿ lī bô lōa-hn̄g ê hit pêng soaⁿ, teh chhut-la̍t thôan-kàu. Chit ê sū-si̍t, lán khòaⁿ-liáu hoán-tńg sī put-chí chhiⁿ-kiaⁿ. Lán kiám-chhái teh sióng-siōng, chit ê úi-tāi ê Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān ê sù-bēng, tī hit chi̍t ji̍t, chiū-sī kā Bí-sài-a kiâⁿ sóe-lé, ia̍h tùi i ê chèng ha̍k-seng lâi kan-chèng kóng, “Lí khòaⁿ, Siōng-tè ê Iûⁿ-ko, chiū-sī tam-tng sè-kan ê chōe ê,” Tī hit chi̍t ji̍t chiū í-keng chheng-chhó liáu chiah tio̍h. Tōa-bīn i mā sī chai-iáⁿ i ê sù-bēng sī í-keng chheng-chhó, put-kò sī teh thèng-hāu tio̍h thè-ún ê hō-thâu, sī ài beh thiaⁿ-kìⁿ chèng-lâng teh hoaⁿ-hí ê siaⁿ, kok-bîn teh kun-tè Ki-tok hit ê hêng-kun ê hō-thâu nā-tiāⁿ.

Chóng-sī i lóng bô thiaⁿ-tio̍h chit khoán ê hō-thâu. Kè liáu kúi-nā ge̍h-ji̍t, i mā lóng bô khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h; ia̍h bô thiaⁿ-kìⁿ i it-seng sī teh thèng-hāu hit ê Bí-sài-a ê siau-sit. I lóng bô thiaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h hō-thâu, teh thôan-pò kóng, Iâ-so͘ í-keng ū kong-jiân lâi piáu-sī I pún-sin chiū-sī bí-sài-a, iā I í-keng ū kiâⁿ chín-kiù ê sū-gia̍p tī Í-sek-lia̍t lah.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān iáu sī teh thèng-hāu i ê thè-ún ê hō-thâu. Kî-si̍t hit ê hō-thâu sī í-keng teh-beh thiaⁿ-kìⁿ lah. Hit ê hō-thâu sī pí i sī teh phah-sǹg ê, chám-jiân khah kín kàu, iā sī chám-jiân ū khah koh-iūⁿ ê khoán-sit. Hi-lu̍t ông í-ki̍p chèng Hoat-lī-sài lâng sī í-keng ū teh siat-hoat. Put-kò tī hit tiong-kan, i iáu teh chhut-la̍t lâi soan-thôan Gī ê tō-lí, í-ki̍p hit ê Sī beh lâi ê Ông-kok ê sū; ia̍h i ê thài-tō͘, tùi i tī iok-tàn hô sī keng-giām ê, hit ê bô bōe kì-tit ê ji̍t í-lâi, khak-si̍t sī chám-jiân khah ū o̍ah-khì, khah ū khak-sìn ê khoán-sit tī-teh, Tōa-bīn i chit-tia̍p sī chám-jiân khah khak-chhiat lâi teh kan-chèng i sī ū khòaⁿ-kìⁿ ê Iâ-so͘, in-ūi tī āu-lâi Iâ-so͘ chiâⁿ-chòe chhut-miâ ê sî, chèng-lâng lóng teh kóng, “Iok-hān lóng bô kiâⁿ sîn-jiah, to̍k-to̍k Iok-hān só͘ kóng chit lâng ê, lóng sī chin.”

Iok-hān khiok-sī ū sòa-chiap teh chīn i ê sù-bēng, lâi soan-thôan tō-lí, put-kò ū khah koh-iūⁿ, ū tām-po̍h hián-chhut i ê kang sī teh-beh chīn lah. In-ūi chèng-lâng to bô koh teh tè i, iā i ê kám-hòa-la̍t, mā-sī ti̍t-ti̍t teh soe-bî khì. Chèng-lâng sī khah bô chhin-chhiūⁿ chá-chêng hiah hoan-gêng i lah. Iok-hān ê ha̍k-seng lóng í-keng ū teh khòa-sim in sian-siⁿ ê kám-hòa-la̍t bô khì. Bô kúi ge̍h-ji̍t chêng, choân sè-kài ê lâng to lóng sī teh tè i; i sī tī Í-sek-lia̍t-tiong chi̍t-ê tē-it ū koân-ui-chiá, iáu-kú i ê miâ-siaⁿ tú-tú chìn-pō͘ kàu tī ke̍k-tiám, hit-sî i ū hut-jiân-kan thêng-teh, lâi pò lâng chai-iáⁿ hit ê pí i pún-sin khah tōa ê Iâ-so͘. Tùi hit-ji̍t khí, i ū chiām-chiāmsoe-bî. Chèng ha̍k-seng lóng m̄-chai-iáⁿ hit ê in-toaⁿ. In kan-ta thiaⁿ-kìⁿ hit ê sin ê Sian-ti-lâng ê miâ-siaⁿ, ū chiām-chiām teh tháu. In iū-koh lóng bô khòaⁿ-kìⁿ chiong(**chiông)-chiân hiah ê siông-siông lâi tè in sian-siⁿ ê chèng-lâng. In bōe bián-tit put-chí iu-būn; in-ūi in sim-sim liām-liām to-sī teh su-sióng teh thiàⁿ-sioh hit ê ióng-kám thiâm-chēng ê sian-siⁿ, kàu tī chit-tia̍p ū hō͘ lâng pàng-sak khì.

Bat ū chi̍t-ji̍t, Iok-hān ê ha̍k-seng ū kap chi̍t ê Ιû-thài lâng saⁿ-kap piān-lūn chin-chōe hāng ê būn-tôe, iā chòe-āu ū gī-lūn chi̍t tiám, chiū-sīkoan-hē chheng-khì ê sū. Tōa-bīn chit ê Ιû-thài lâng só͘ bat kap Iâ-so͘ chòe-hé, ia̍h i ū chiong in nn̄g lâng ê sóe-lé saⁿ pí-kàu, sòa khòaⁿ-khin Iok-hān ê sóe-lé. Só͘-í Iok-hān ê ha̍k-seng chiū tòng-bōe-tiâu, tùi in ê sian-siⁿ kóng, “(**Lia̍p-pí) ah, chiong(**chiông)-chêng kap lí tī iok-tàn-gōa, lí sī kan-chèng--ê, lí khòaⁿ, i teh kiâⁿ sóe-lé, chèng-lâng lóng chiū-kūn I.”

Khak-si̍t chí-ū tī chit-sî Iok-hān ê ha̍k-seng chiah chai-iáⁿ, in sī teh kun-tè ê sian-siⁿ ê úi-tāi kàu cháiⁿ-iūⁿ. In-ūi Iok-hān sī tī chit ê sit-pāi ê sî-chūn, tē-it ū hián-chhut i ê úi-tāi ê só͘-chāi. Iok-hān ū tùi in kóng, “SĪ lah, góa ê sî í-keng móa lah. Góa nā lī-khui lín khì, hit-sî chiū beh ū koh-khah chhàn-lān khòai-lo̍k ê ji̍t. Góa chí-ū teh koan-sim thèng-hāu hit ê ji̍t lîm-kàu. Lín beh thòe góa chòe kan-chèng; lín kiám bōe kì-tit góa ū put-sî bat tùi lín kóng, góa m̄ sī sím-mi̍h khoán ê lâng, góa m̄-sī Ki-tok, góa sī hōng-chhe Tī i ê thâu-chêng ê nā-tiāⁿ. Góa chí-ū sī chòe sin-kiáⁿ-sài ê chi̍t ê pi-chiān ê pêng-iú, lâi teh hoaⁿ-hí I ê sêng-kong. Góa sui-jiân lī-khui lín khì tī hit ê thiâm-chēng ê sè-kài, iáu-kú tī-hia góa mā-sī ōe thiaⁿ-kìⁿ hit-ê Sin-kiáⁿ-sài hoaⁿ-hí ê siaⁿ. Tùi án-ni góa ê sim ū móa-móa ê hoaⁿ-hí khòai-lo̍k; I tek-khak heng-ōng, góa tek-khak soe-bî.”

Che si̍t-chāi sī úi-tāi ê lâng ê liām-thâu. Tùi án-ni, chit ê úi-tāi ê kiâⁿ sóe-lé Iok-hān, ū pàng-hē i ê chit-būn. Chiah ê sī i chòe-āu lâi kong-jiân só͘ kóng ê ōe, ū kì-chài lâu kàu Tī Kin-á-ji̍t ê. Koh chi̍t ge̍h-ji̍t āu, i ū hō͘ lâng koaiⁿ Tī hit ê Má-kài-ní-su (Machacrus) ê o͘-àm ê kaⁿ-ga̍k-lāi, lâi thèng-hāu sí ê ji̍t.

Chhiáⁿ lán ōe kì-tit, kiōng koan Hok-im-su lóng sī tùi chi̍t-tiám chhut-hoat lâi kóng-khí lán ê Chú thôan-kàu tī Ka-lī-lī ê sū. Iū-koh in saⁿ-ê tù-chiá Tī in ê chheh sī tē-it koan-sim ài siá ê, mā lóng sī kan-ta teh lūn Ka-lī-lī thôan-kàu ê sū nā-tiāⁿ. Lūn I tī Ιû-thài kap Iâ-lō͘-sat-léng ê sū-chêng, si̍t-chāi in lóng bô sím-mi̍h kóng-khí, chí ū Iâ-so͘ beh chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng hō͘ lâng tèng, hit-sî in chiah ū tè in ê Sian-siⁿ lâi kóng kàu hit chām ê sū. In lóng sī tùi siāng chi̍t tiám chhut-hoat lâi kóng-khí in ê kò͘-sū, kóng, “Iâ-so͘ thiaⁿ-kìⁿ Iok-hān koaiⁿ-kaⁿ, chiū thè-khì Ka-lī-lī.” In-ūi “Chú í-keng chai Hoat-lī-sài lâng thiaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ chio-tio̍h ha̍k-seng, pí Iok-hān khah chōe.” Chit-kù-ōe ê ì-sù, sī hián-bêng Iâ-so͘ chai Hoat-lī-sài lâng í-keng teh tng-tán I, iā chai I ún-tàng ōe liâm-piⁿ hō͘ in lia̍h tio̍h. Che sū-si̍t Sī bô ha̍p-gî tī i ê kè-e̍k. I sui-jiân sī tio̍h siū-lia̍h hō͘ lâng koaiⁿ-kaⁿ, sòa siū lâng hāi sí. Chóng-sī tī chit ê sî-chūn, I sī bōe thang sêng-siū hit-hō ê tāi-chì. In-ūi I ê sî iáu-bē kàu.

Só͘-í I ū pàng-sak tiàm tī Ιû-thài ê soaⁿ-kan hit ê khòai-lo̍k ê thôan-kàu ê sū-gia̍p, lâi lī-khui Ιû-thài, keng-kè Sat-má-lī-a lâi chiūⁿ khì Ka-lī-lī. Chóng-sī lán iáu-bē chìn-chêng lâi tè I chiūⁿ khì Ka-lī-lī ê tāi-seng, ài tiap-á(**tia̍p-á)-kú thêng tī-chia saⁿ-kap lâi siūⁿ Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān ê chòe-āu.

Chit ê o͘-àm ê iàu-sài, sī put-chí iàu-kín teh pó-hō͘ lâm-pêng Pa-le̍k-su-thèng ê só͘-chāi. Chit ê iàu-sài sī chi̍t ê chhiⁿ-chhìn, im-ut, koh sī ēng o͘-sek ê hé-soaⁿ-chio̍h sī kiàn-tiok ê siâⁿ-lúi, sī ū hián-chhut ū chit hō só͘-chāi, chiah ōe thang phah-phòa chhin-chhiūⁿ Iok-hān hit hō ê lâng ê cheng-sîn. I sī hó-táⁿ tùi Hoat-lī-sài(##lâng), í-ki̍p tùi chè-si lâi kan-chèng chin-lí ê ōe; iā siat-sú ông ū kiâⁿ-îm, i mā sī hó-táⁿ kong-jiân lâi kan-chèng i ê put-sī. Chit ê kòaiⁿ-sì chū-iû ê Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān ū siū koaiⁿ Tī chit ê kaⁿ-lāi, lâi keng-kè hit ê tn̂g-tn̂g iām-jia̍t ê hē-thiⁿ. Hi-lu̍t ê ông-kiong sī khí tī i só͘ tiàm hit ê soaⁿ-téng. Tī Sí-hái ê hit pêng, i ū khòaⁿ-kìⁿ chá-sî chòe gín-ná só͘ bat thit-thô ê kong-kéng, í-ki̍p khòng-iá, chiū-sī i bat tī hia chhut-la̍t lâi sàm-su Iâ-hô-hoa ê sū, lâi bōng-sióng Hit ê Sī beh lâi ê Bí-sài-a, í-ki̍p Siōng-tè kok ê ǹg-bāng. I chit-tia̍p ū teh thó͘-khùi, teh kî-kòai, ài ah, hit ê Ông kok khòaⁿ-liáu thài ōe hiah-ni̍h bān lè(**leh)! I sī siāu-kài ê Bí-sài-a, í-ki̍p tī iok-tàn hô lâi hioh tī iâ-so͘ ê téng-bīn hit ê Sèng ê chíⁿ-á, taⁿ sī àn-chóaⁿ?

Chá-sî lâi tè i ê ha̍k-seng, khiok ū siông-siông lâi kaⁿ-ni̍h hóng-būn i, sòa tòa gōa-bīn chōe-chōe ê siau-sit lâi hō͘ i chai-iáⁿ. Chóng-sī i sī khòa-sim, sī ài chai ê, to̍k-to̍k sī koan-hē i ê Chú ê siau-sit nā-tiāⁿ. Iok-hān ê ha̍k-seng tng Iok-hān siū koaiⁿ liáu-āu, sī lóng sì-sòaⁿ liáu-liáu. Chiông-tiong khiok ū-ê ū thiaⁿ Iok-hān ê kan-chèng lâi tè Iâ-so͘ kàu tī Ka-lī-lī ê só͘-chāi. M̄-kú in ê sim put-tān Sī bê-lōan nā-tiāⁿ, sòa put-chí sit-bāng. In-ūi in lóng bô tú-tio̍h hit hō ōe kám-tōng lâng ê sū. Chit ê Bí-sài-a Iâ-so͘ to lóng bô hián-chhut I ê koân-pèng, mā Sī bô hián-jiân piáu-chhut sím-mi̍h khoán ê kì-hō, lâi hō͘ in khòaⁿ-kìⁿ I ū ì-sù ài beh ho̍k-tò Í-sek-lia̍t. In ún-tàng beh khì kā Iok-hān kóng, Iâ-so͘ khiok ū sì-kòe kiâⁿ Tī chèng-lâng ê tiong-kan, iā ū chin tōa-tīn ê lâng teh chiū-kūn I, lâi chù-ì I ê ōe, chóng-sī I thài ōe lóng bô koan-sim tī i sī kau-pôe ê lâng ê phín-sèng, tùi án-ni Hoat-lī-sài lâng ū thí-chhiò I sī “thiu-hiòng ê, í-ki̍p chōe-jîn ê pêng-iú.”

Iū-koh in mā ún-tàng ōe kā IOk-hān kóng, Iâ-so͘ sī kà-sī peh-sìⁿ ê ōe, lóng sī tan-sûn ê kà-sī, lóng sī sòe-sòe ê kò͘-sū í-ki̍p phí-jū liáu-liáu. Lán ū tha̍k tio̍h kóng, bat ū chi̍t ji̍t in khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ kiâⁿ chi̍t ê tōa-tōa thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sū, chiū-sī hō͘ Ná-in ê chiú-kóaⁿ hū-jîn-lâng ê kiáⁿ tùi sí koh-o̍ah, hit-sî “Iok-hān ê ha̍k-seng chiong chiah ê sū lóng-chóng pò in ê sian-siⁿ chai.”

Chit ê ióng-kám thiâm-chēng ê siû-jîn Iok-hān, ū sòe-jī àⁿ hī-khang lâi thiaⁿ, lâi siūⁿ, chhim-chhim teh sàm-su i sī thiaⁿ-kìⁿ ê lóng-chóng ê sū-si̍t.

Iok-hān ê ha̍k-seng, kî-si̍t Sī bô sím-mi̍h chai-iáⁿ Iok-hān àm-àm tī sim-lāi sī teh kan-khó͘ ê sū. Kè bô lōa-kú, lán ū thiaⁿ-kìⁿ i ū lō͘-chhut chi̍t ê chin thang kî-kòai pì-bi̍t ê chêng-hêng. Chit hō chêng-hêng, nā m̄-sī ū Sèng-chheh thang chòe lán ê kun-kù, lán ún-tàng sī oh-tit sìn ê sū.

Lán tiap-á(**tia̍p-á)-kú ài chìn-chêng, ōaⁿ lâi saⁿ-kap siūⁿ Iâ-so͘ khì tī Ka-lī-lī ê chêng-kéng. Tī hiah ê teh kun-tè Iâ-so͘ ê chèng-lâng ê tiong-kan, ū khòaⁿ-kìⁿ nn̄g ê bīn-māu ià-siān, iu-būn ê lâng, ū hián-chhut kiâⁿ hn̄g lō͘ ià-lán ê khoán-sit. In kiâⁿ óa-lâi ê sî, Iâ-so͘ ū o̍at-lìn-tńg lâi chih-chiap in. In thêng tiap-á(**tia̍p-á)-kú, chiū tùi Iâ-so͘ kóng-chhut in ê sim-lāi sī ū it-chhè teh kan-khó͘ ê būn-tôe.

“Goán ê sian-siⁿ, Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān, ū chhe goán lâi chhéng-kàu Lí, kóng, Sī beh lâi ê sī lí mah? á-sī goán tio̍h ǹg-bāng pa̍t lâng ah?”

“Sī beh lâi ê sī lí mah?” Chhiáⁿ lán tiap-á(**tia̍p-á)-kú lâi siūⁿ chit tiám! Chá hit ê teh soan-thôan Ki-tok ê Iok-hān chit-tia̍p ū teh giâu-gî I! Chhì siūⁿ chit ê kò͘-sū Sī bô chng-thāⁿ, sêng-si̍t, tan-sûn kàu cháiⁿ-iūⁿ? Chhì siūⁿ, chit ê lâng hiah-ni̍h tì-ì chhe lâng lâi mn̄g hit ê būn-tôe, tàu-tí tī i ê giâu-gî ê sim, ū kan-khó͘ kàu cháiⁿ-iūⁿ?

Tùi chit ê tāi-chì, lán beh cháiⁿ-iūⁿ lâi kóng-khí? Iok-hān kiám sī loán-jio̍k ê lâng mah? Kiám thang kóng Iok-hān sī í-keng lóng sit-lo̍h sìn-gióng, iā bô kàu-gia̍h ōe kham-tit chòe Ki-tok ê sian-hong mah? Ài ah! M̄-sī lah! Nā-sī siūⁿ án-ni ê lâng, Sī bô chi̍t-sut-á chai-bat lâng tiàm tī giâu-gî ê sim-lí, ia̍h Sī bē thé-thiap lâng ê sìn-gióng, tú-tio̍h iô-tāng ê sî, tī sim-sîn sī keng-giām ê chhiⁿ-chhám.

Lán tio̍h ōe kì tit, kúi-nā ge̍h-ji̍t kú, Iok-hān ū hō͘ lâng koaiⁿ Tī hit ê jo̍ah koh im-ut ê kaⁿ-lāi. I ê sim-sèng sī khòai iô-tāng. Chit-tia̍p i ê cheng-sîn put-chí kín-tiuⁿ. Liân hit hō tē-it chhim-ò ê chong-kàu, to sī oh-tit chín-kiù hit hō lâng ê sìn-gióng, lâi bô siūⁿ-tio̍h hit ê Má-kài-ní-su (Machaerus) ê o͘-àm ê kaⁿ-ga̍k ê kan-khó͘. Siat-sú i ê sim-koaⁿ-thâu ū chheng-chhái, chiū ōe thiaⁿ-tio̍h Sin-kiáⁿ-sài hoaⁿ-hí ê siaⁿ. Chóng-sī i iû-goân ū bô chheng-chhái ê ji̍t tī-teh. In-ūi Iok-hān ū teh liâu-bāng tī bē sí ê tāi-seng ōe thang khòaⁿ-kìⁿ i it-seng ê ǹg-bāng tit-tio̍h si̍t-hiān. M̄-kú Iâ-so͘ ê hêng-tōng sī kàu-gia̍h bān. Tī Iok-hān ê sî-tāi, chhin-chhiūⁿ tī lán kín-á-ji̍t, ta̍k pái Siōng-tè ū bān-bān lâi chiâⁿ I ê chí-ì ê sî, lâng ê sìn-gióng éng-éng ōe siū tōa ê chhì-giām.

Chāi chit ê úi-tāi, ko͘-to̍k ê sim-sîn, tī i ê it-seng to lóng sī khn̂g sian-kiàn ê īⁿ-siōng lâi teh keng-kè i ê ji̍t-chí, iáu-kú kàu tī chòe-āu beh sí ê sî, i ê sim-lāi ko͘-put-chiong tio̍h khn̂g giâu-gî ê liām-thâu, che sǹg m̄-sī sió-khóa sū.

Put-koán siáⁿ-khoán, tī hit hō sî-chūn, nā ū pêng-iú chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘ ê khoán, thang hō͘ lán tùi I tîn-chêng lán ê khó͘-sim, sī chin-chiàⁿ bān-hēng ê sū. Ah! Iâ-so͘ si̍t-chāi sī ū liáu-kái lâng ê sim. Iâ-so͘ put-sî to ōe liáu-kái lâng ê sim. Iâ-so͘ só͘ bat siū-chhì, só͘-í I ū bêng-pe̍k lâng tiàm-tī hit hō hôan-būn ê sî, cheng-sîn ê kan-khó͘ kàu cháiⁿ-iūⁿ. tùi án-ni I ū hō͘ in tńg-khì , kiò in thang kā I ê khó-lîn ê lô͘-po̍k Iok-hān thôan hó ê siau-sit, hō͘ i thang bêng-pe̍k in siông-siông sī teh liâu-bāng hit ê chhàn-lān ê chhàm-gú, sī í-keng si̍t-hiān. “Lín tio̍h khì, chiong lín sī thiaⁿ-kìⁿ sī khòaⁿ-kìⁿ ê, kā Iok-hān kóng, chiū-sī chhiⁿ-mî ê khòaⁿ-kìⁿ, pái-kha ê kiâⁿ, thái-ko ê chheng-khì, chhàu-hī-lâng ê thiaⁿ-kìⁿ, sí ê lâng koh-o̍ah, sòng-hiong lâng tit-tio̍h thiaⁿ Hok-im.”

Iok-hān thiaⁿ-liáu siáⁿ-khoán, lán khiok lóng bô thiaⁿ-kìⁿ àn-chóaⁿ. Iáu-kú lán thang phah-sǹg Iok-hān ún-tàng ū tit-tio̍h sin-sin ê ióng-khì kap ǹg-bāng chiah tio̍h. Tōa-bīn i ū kiàn-siàu i ū khn̂g hit hō giâu-gî ê sim, iā sòa kám-kak-tio̍h pún-sin tī chú ê bīn-chêng ū sit-lo̍h i ê chu-keh iā kú káⁿ. Lán chin hi-bōng Tī i bē sí ê tāi-seng, ū lâng beh khì kā i kóng-khí tng hiah ê sù-chiá khì ê sî, Iâ-so͘ ū cháiⁿ-iūⁿ thê khí i ê sū lâi o-ló kóng, “Hū-jîn-lâng sī siⁿ ê, chiông-tiong bē ū heng-khí khah tōa Tī Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān.”

Chhì-siūⁿ Siōng-tè ê Kiáⁿ, I ê sim khóng-khài kàu cháiⁿ-iūⁿ! Lán tio̍h ōe kì-tit Iok-hān tú-tú ka-kī teh kiàn-siàu ê sî, Iâ-so͘ ū chheng-chàn chit ê khó-lîn ê lô͘-po̍k, sòa ài lán chēng-chēng tī lán ê sim-lāi ka-kī siūⁿ kóng, ta̍k pái góa ū kiàn-siàu ka-kī ê chhò-gō͘ ê sî, siat-sú góa nā ū sím-mi̍h khó-chhú, góa sìn I mā-sī ún-tàng beh kóng-khí góa ê khó-chhú no͘h!

Lán nā-sī sêng-si̍t sim teh giâu-gî, teh bê-lōan sím-mi̍h, koat-toàn m̄-bián kiaⁿ-liáu Iâ-so͘ chai-iáⁿ. Lán nā-sī kan-ta boán-chiok giâu-gî ê sim, chiū ū tōa-tōa chhò-gō͘ tī-teh. Lán nā-sī ū tú-tio̍h sím-mi̍h bōe-thang sìn-tit ê sū, chū-jiân lán sī ài giâu-gî i, í-gōa bô pa̍t-mi̍h hoat-tō͘! Chóng-sī lán tio̍h m̄-thang chū án-ni put-sî khn̂g giâu-gî ê sim. Che sī ū bô lī-ek ê só͘-chāi tī-teh. Lán tio̍h tùi lán ê hó koh gâu ê pêng-iú lâi tîn-chêng. Siat-sú lán nā khòaⁿ lán ê bo̍k-su ōe kham-tit hō͘ lán thang hoat-piáu lán ê kan-khó͘, lán tio̍h tùi i lâi kóng-khí. Chóng-sī siāng tē-it hó, chiū-sī tùi lán ê Chú lâi kî-tó. Lán tio̍h ēng sut-ti̍t bô ún-môa, iū-koh bô kiaⁿ-hiâⁿ lán ê sim-chêng. Lâng nā-sī ōe thang chhin-chhiūⁿ Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān ê khoán, chiong lán sī teh giâu-gî ê būn-tôe the̍h lâi Tī Ki-tok ê bīn-chêng, lán ê sìn-gióng, tek-khak sī bōe sím-mi̍h chhò-gō͘ khì.

Chit-tia̍p chit ê khó-lîn ê siû-jîn Iok-hān, liân i ê lîm-chiong ê ji̍t to í-keng pek-óa tī bīn-chêng, mā iû-goân lóng bô kiaⁿ-hiâⁿ, hoán-tńg sī ēng sin-seng ê sìn-gióng lâi teh gîm tek-sèng lī-pia̍t ê koa. I ê lîm-chiong ê ji̍t, sī put-chí pek-óa lah. Chóng-sī i iáu-bē lîm-chiong ê tāi-seng, tek-khak ū tit-tio̍h chi̍t ê kî-kòai ê keng-giām chiah tio̍h. Chiū-sī ū chi̍t-ji̍t Hi-lu̍t bat lâi hóng-būn i, tì-kàu hō͘ i put-chí chhiⁿ-kiaⁿ. Iū-koh ū chi̍t-ji̍t, Hi-lu̍t iā ū chhe lâng khì chhiáⁿ Iok-hān lâi ông-kiong kap i kóng-ōe. In nn̄g lâng ū khah sio-bat. Chit ê Hi-lu̍t ông sī khah kî-kòai ê lâng, i ū tùi chióng-chióng ê sèng-chit lâi kiat-chiâⁿ chi̍t ê jîn-keh-tek ê seng-oa̍h, chiū-sī tī i ê seng-oa̍h tiong, lán chi̍t-bīn sī ōe thang khòaⁿ chhut i ê iá-phí, kan-chà, hò͘ⁿ-sek kap chân-jím, iā koh chi̍t-bīn mā-sī ōe thang khòaⁿ chhut i ê hó--chhù tī-teh. Ū-iáⁿ! Lán koat-toàn bē-bat thiaⁿ-kìⁿ kóng ū sím-mi̍h lâng choan(**choân)-jiân pháiⁿ kàu liân chi̍t-sut-á ê hó to bô. Siōng-tè ū chhòng-chō lâng, khoán-sit chhin-chhiūⁿ I. Só͘-í sui-jiân lán ū khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h lâng si̍t-chāi sī chin-chiàⁿ pháiⁿ, iáu-kú hit ê lâng mā bô choân-jiân pháiⁿ, mā iáu ū chi̍t-sut-á ê hó--chhù chiah tio̍h. Siōng-tè sī hoaⁿ-hí ài pó-chûn ê, chiū-sī to̍k-to̍k chit ê hó ê tiám.

Tī chit ê Hi-lu̍t khiok-Sī bô ū lōa-chōe ê hó--chhù tī-teh. I ê ka-têng ê le̍k-sú Sī bô kah lōa-ni̍h hó thiaⁿ. I sī ū ê khôan-kéng sī pháiⁿ. Put-kò kiám-chhái lán thang kóng Sī bô lóng-chóng pháiⁿ. Tú-tú chit-chūn lán khiok ū khòaⁿ-kìⁿ chit ê hū-jîn-lâng liân-lūi i ê seng-oa̍h, tì-kàu hām-lo̍h chōe-kòa, chóng-sī tī khah-chá, lán mā-sī iû-goân ū khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê hū-jîn-lâng ū thê-ko i ê jîn-keh. Hit ê ū thê-ko i ê jîn-keh ê hū-jîn-lâng, khiok m̄-sī i ê lāu-bú. Lán ū tha̍k tio̍h Sù-tô͘ Heng(**Hêng)-toān ê chi̍t chām, chiū-sī teh pâi-lia̍t An-thê-o ê kàu-hōe hiah ê khah tiōng-iàu ê kàu-chit-chiá ê miâ pió, tī-hia ū kóng, “kap hun-hong ê jîn-kun Hi-lu̍t tâng pôe-iúⁿ ê Má-liām.” Chit ê sū-si̍t sī hō͘ lán put-chí kî-kòai, àn-chóaⁿ chit ê pi-chiān ê hū-jîn-lâng lâi pôe-iúⁿ chit nn̄g ê gín-ná, āu-lâi chi̍t ê ōe chiâⁿ-chòe kiâⁿ-îm ê, chân-jím ê, thâi lâng ê; koh chi̍t ê ōe chiâⁿ-chòe jia̍t-jia̍t lâi thôan Ki-tok ê Hok-im ê lâng. Lán thang siūⁿ tī chit ê Hi-lu̍t ông sī ū tām-po̍h ê hó--chhù, kiám m̄-sī tùi i ê ni-bú lâi tit-tio̍h ê mah?

Hi-lu̍t ông sim-lāi sī ū him-bō͘ Iok-hān, ū siū Iok-hān kám-hòa. Hi-lu̍t ông ê liông-sim sī ū siū-tio̍h Iok-hān ê kám-tōng. In-ūi lán ū tha̍k-tio̍h kóng, Hi-lu̍t ông ū hoaⁿ-hí thiaⁿ Iok-hān ê ōe, ia̍h ū ūi-tio̍h Iok-hān kiâⁿ chōe-chōe hāng ê sū. Chhin-chhiūⁿ Má-khó ū kì-chài kóng, Hi-lu̍t ông lia̍h Iok-hān khì koaiⁿ-kaⁿ, sī ū khn̂g chi̍t hāng ê bo̍k-tek, ài chín-kiù Iok-hān thoat-lī Lú-ông Hi-lô-tí ê chân-jím ê kè-bô͘. In-ūi Hi-lô-tí teh òan-hūn Iok-hān, tú-tú sī chhin-chhiūⁿ hit hō siū bú-jio̍k ê hū-jîn-lâng teh òan-hūn lâng ê khoán-sit. Siat-sú nā ōe Ēng-tit kóng, tī chit sè-kan Sī bô lâng ōe chhin-chhiūⁿ hū-jîn-lâng ê gâu thiàⁿ lâng, mā-sī iû-goân ōe Ēng-tit kóng, bô lâng ōe chhin-chhiūⁿ hū-jîn-lâng ê gâu òan-hūn lâng. Ū chi̍t kù sio̍k-gú teh kóng, “TĪ tōe-ge̍k bô ū siū-khì, chhin-chhiūⁿ siū bú-jio̍k ê hū-jîn-lâng sī hoat ê siū-khì.” Chit ê Hi-lô-tí só͘ bat kap pháiⁿ-lâng saⁿ-kap kiōng-bô͘ lâi hāi-sí i ê thâu chi̍t ê tiōng-hu. Iā Hi-lu̍t ông chòe lâng-kheh khì in tau ê sî, Hi-lô-tí chiū í-keng ū kap i su-thong. Hi-lu̍t ông sī chhōa hit ê siàu-liân ê A-lat-pek ê hū-jîn-lâng, thiaⁿ-tio̍h chit ê chêng-hêng, chiū cháu tńg-khì in āu-thâu-chhù lāu-Pē ê só͘-chāi, tùi án-ni hō͘ Hi-lô-tí í-ki̍p chèng kiong-lāi ê lâng lóng chai-iáⁿ chit ê ióng-kám ê sian-ti Iok-hān ū kong-jiân tùi i ê tiōng-hu Hi-lu̍t kan-chèng i ê put-sī, kóng, “Lí chhōa hiaⁿ-tī ê bó͘ sī put-kai,” Nā-sī koan-hē chèng-gī, Iok-hān liân chi̍t-sut-á to bô kiaⁿ só͘ kun-ông á-sī lú-ông ê sè-le̍k. Chóng-sī Hi-lô-tí koat-toàn bô bōe kì-tit Iok-hān. I ū sî-siông koan-sim teh thèng-hāu i ê hó ki-hōe kàu.

Kè saⁿ ge̍h-ji̍t āu, Hi-lô-tí ū tú-tio̍h chi̍t ê hó ê ki-hōe, chiū-sī Hi-lu̍t ông ê siⁿ-ji̍t. Hit-ji̍t ông-kiong lāi hit ê chòng-koan ê thiaⁿ-tn̂g, ū ui-gî hián-hek, Hi-lu̍t ông ū chiau-thāi chōe-chōe Ē êng-hián ê lâng-kheh, chiū-sī ū tōa-koaⁿ, chhian-chóng, í-ki̍p Ka-lī-lī ê chun-kùi ê lâng, lâi hù i ê iân-sia̍h. Mî ná chhim, chiú-se̍k ná jia̍t-nāu. Liân tiàm tī soaⁿ Ē ga̍k-lāi ê siû-jîn to ōe thang thiaⁿ-kìⁿ hit ê im-ga̍k, í-ki̍p soan-jiáng ê siaⁿ. Hit àm Hi-lô-tí, tng chèng-lâng-kheh put-chí khòai-lo̍k ê sî; ū hō͘ i ê súi-súi ê cha-bó͘-kiáⁿ Sat-lô-bí lâi chiap-thāi lâng-kheh, sòa Tī in ê bīn-chêng thiàu-bú, ū put-chí kám-kak chèng-lâng, tit-tio̍h tōa ê hat-chhái. Sat-lô-bí chiàu lán sī khòaⁿ sī chi̍t ê kòe-thâu chū-iû ê cha-bó͘ gín-ná. I ê thiàu-bú sī ke̍k-kî ê khá-biāu, ōe giú lâng ê ngó͘-koan, sī hiah ê toan-chèng ê Ιû-thài lâng sī m̄-káⁿ khòaⁿ--ê. chóng-sī chèng lâng-kheh sī put-chí ài khòaⁿ i ê súi-súi ê sè-bīn; tāi-ke lóng tōa-tōa hat-chhái. Hit-sî Hi-lu̍t ông sī í-keng pòaⁿ chùi, khòaⁿ-liáu sim-koaⁿ put-chí hoaⁿ-hí khòai-lo̍k, chiū tī chèng lâng-kheh ê bīn-chêng, tùi cha-bó͘-gín-ná chiù-chōa kóng, Kìⁿ-nā lí sī kiû góa--ê, sui-jiân góa ê kok ê chi̍t-pòaⁿ, góa iā beh hō͘ lí.

Chit ê cha-bó͘ gín-ná thiaⁿ-liáu sim-lāi put-chí hūn-lōan; chiū cháu chhut-khì kap i ê lāu-bú chham-siông. Āu-lâi i liâm-piⁿ koh cháu ji̍p-lâi kìⁿ hiah ê tōa-siaⁿ teh hán-hōa ê lâng-kheh, hit-sî i ê ba̍k-chiu ū hián-chhut chin koh-iūⁿ koh chhiⁿ-kiaⁿ ê gán kong. Só͘-í in chiū tiām-tiām bô koh phah-chhiú, mā bô koh tōa-siaⁿ lâi hán-hōa. Chèng chiú-chùi ê lâng ū hián-chhut kéng-séng ê bīn-sek, lâi thiaⁿ chit ê siàu-liân cha-bó͘ gín-ná Ēng hiáng-liāng ê siaⁿ, sī teh iau-kiû hit ê chân-jím ê sū, kóng, “Góa ài lí chiong Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān ê thâu-khak tóe tī pôaⁿ-ni̍h chek-sî hō͘ góa.”

In tāi-ke sui-jiân sī pháiⁿ, iáu-kú thiaⁿ-liáu sim-lāi mā ōe iu-būn kiàn-siàu. In tāi-ke chai, chit ê sèng ê sian-ti Iok-hān sī chèng-lâng sī kèng-ài ê, ia̍h sī kàu-gia̍h chai-iáⁿ Hi-lô-tí sī ūi-tio̍h sím-mi̍h in-toaⁿ lâi teh iau-kiû Iok-hān ê thâu-khak. liân hit ê phâng-poe ê Hi-lu̍t thiaⁿ-liáu chhiⁿ-kiaⁿ, chiū hián-chhut kéng-séng ê bīn-māu. Kiat-kio̍k Hi-lô-tí ū tit-tio̍h tek-sèng. Hi-lu̍t ông ū hām-lo̍h tī i ê o̍ah-tauh. Chit ê sèng-chêng pāi-hōai ê Hi-lu̍t, sī iáu ū bêng-ū koan-liām tī-teh, só͘-í i bē thang siám-pī sī iok-sok ê ōe. “Ông chiū tōa iu-būn; chóng-sī ūi-tio̍h i sī chiù ê chōa, koh ū tâng-toh ê lâng tī-teh, só͘-í m̄ ài the-sî. Ông chiū chek-sî chhe chi̍t ê sī-ōe, hoan-hù i khì kaⁿ-ni̍h, thâi i ê thâu-khak.”

“Ông chiū tōa iu-būn.” SĪ lah, chóng-sī tī āu-lâi Hi-lu̍t ông ū it-hoat iu-būn kan-khó͘, sī ūi-tio̍h i ū thiaⁿ-kìⁿ chèng-lâng lóng teh chiù-chó͘ i. “In-ūi chèng-lâng lóng lia̍h Iok-hān chòe sian-ti.” Hit ê chhui-pek i lâi thiaⁿ Iok-hān ê ōe, iā chhui-pek i kiâⁿ chōe-chōe hó-sū ê liông-sim, ū hō͘ i khòaⁿ-kìⁿ tē-ge̍k ê chhiⁿ-chhám kàu hiān-hiān. Bô lūn sī chhíⁿ, á-sī khùn, i put-sî to chu-chu teh su-sióng Iok-hān ê sū. Hit ê bak chōe-chōe huih ê sí ê bīn, tùi hit-sî khí put-sî ū hián-chhut tī i ê ba̍k-chiu-chêng. Kè bô lōa-kú, i ū thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ teh kiâⁿ sîn-jiah, hit-sî i ê liông-sim ū chhui-pek i hoat-chhut chi̍t-chéng bê-sìn ê kiaⁿ-sim lâi âu-kiò kóng, “Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān tùi sí-lâng tiong koh-o̍ah!” Sui-jiân sī ū pa̍t lâng tùi i kóng, I kiám-chhái sī Í-lī-a, á-sī sian-ti lâng ê chi̍t-ê; iáu-kú i mā sī m̄ sìn, koh âu-kiò kóng, “Bô, i sī Iok-hān lah. Góa sī thâi-thâu ê Iok-hān í-keng koh-o̍ah. In-ūi i ū tùi sí-lâng tiong koh-o̍ah, sī í ū chiah ê koân-lêng tùi i hián-chhut!”

Hi-lu̍t ông ê siū bú-jio̍k ê liông-sim ū chek-pī i kàu chhin-chhiūⁿ án-ni.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, kiat-kio̍k tī chi̍t ê ge̍h-kng mî, Hi-lu̍t ông sī chhe ê sī-ōe ū lâi kaⁿ-ni̍h hóng-būn Iok-hān, hit-sî Iok-hān chiah thiaⁿ-kìⁿ i ê thè-ún ê hō-thâu. SĪ-ōe ū chiong hit ê iáu teh lâu huih ê thâu-khak lâi tóe tī pôaⁿ-ni̍h, phâng lâi tī chèng-lâng-kheh ê bīn-chêng; iā cha-bó͘ gín-ná chiū phâng hit ê thang chhiⁿ-chhìn ê sèng-lī-phín khì hō͘ i ê lāu-bú. Iok-hān ê ha̍k-seng thiaⁿ-kìⁿ, chiū lâi siu hit ê bô thâu ê sin-si khì bâi-chòng tī bōng-ni̍h, iā “tò-lâi chiong in sī kiâⁿ ê pâi-lia̍t hō͘ Iâ-so͘ thiaⁿ.” Chhin-chhiūⁿ án-ni, chit ê ióng-kám ko͘-to̍k ê sian-ti, ū siū chhian-sóa khì tī hit ê Bô khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài, tī hia lâi thèng-hāu i ê Chú; in-ūi koh nn̄g nî āu, hit ê Sèng-lī ê Ki-tok, beh tùi Si̍p-jī-kè ti̍t-ti̍t chhut-hoat khì kàu tī hit ê sí-lâng ê sè-kài, lâi soan-thôan I ê Hok-im, sòa lâi ko-kí I ê chiàn-kî, khiā I ê Si̍p-jī-kè Tī hit ê sîn-pì ê Sè-kài. Iok-hān ū tī-hia koh-chài chiap-tio̍h “Siōng-tè ê Iûⁿ-ko, chiū-sī tam-tng sè-kan ê chōe ê.”