Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē VI Koàn/Tē-1 chiuⁿ

TĒ VI Koàn

IÂ-LŌ͘-SAT-LÉNG

Tē-1 chiuⁿ: KHÁI-SÔAN Ê AN-HIOH-JI̍T Siu-kái

Iâ-lī-ko kap Iâ-lō͘-sat-léng ê tiong-kan, sǹg ū cha̍p-jī eng-lí hong-bú(**bû) ê soaⁿ-lō͘, tī iâ-so͘ ê phì-jū tiong ū kóng-khí ū chi̍t ê chhut-gōa lâng lō͘-ni̍h "tú-tio̍h chha̍t" chiū-sī tī chit ê só͘-chāi, hiah ê sûn-lé-chiá ū kiâⁿ kè chit tiâu soaⁿ-lō͘, jiân-āu beh keng-kè Pek-tāi-nî ê sî, ū Pek-tāi-nî ê hiong-chhoan lâng pâi kui tōa-tīn tī lō͘-piⁿ beh khòaⁿ chit ê Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘, chiū-sī hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ tùi sí koh-o̍ah ê. In ū khòaⁿ-kìⁿ Tī chèng-lâng ê tiong-kan, ū Pek-tāi-nî hit ê ka-cho̍k tì-ì teh tán-chih in, só͘-í Iâ-so͘ kap I ê tâng-phōaⁿ, chiū lī-pia̍t sûn-lé-chiá ê hêng-lia̍t, hō͘ in ka-kī lâi sòa-chiap chiūⁿ-khì Iâ-lō͘-sat-léng. Hit-ji̍t chiū-sī pài-gō͘, sī "Pôaⁿ-kè-choeh chêng ê la̍k ji̍t."

Keh àm, chiū-sī An-hioh-ji̍t í-keng kè-liáu, tī Pek-tāi-nî ū khai-chhui chi̍t ê iân-sia̍h lâi tùi I piáu kèng-ì, in-ūi I ū hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ tùi bōng ni̍h koh chhut-lâi, ia̍h tú-tú chiàu lán sī liāu ê, "Má-tāi teh su-hāu; Lia̍p-sat-lō͘ ia̍h sī tâng toh ê chi̍t ê." Iū-koh Má-lī-a ū tī i ê sòe-sòe ê pâng-keng teh khui chi̍t ê ke̍k kùi-khì ê ge̍k-pân, koh i ê bīn-sek ū lóng pe̍h--khì, ū hián-chhut bōe-thang kóng chhut ê kan-khó͘ tī-teh, in-ūi i pí pa̍t-lâng khah chai-iáⁿ Iâ-so͘ ê pì-bi̍t, iā sim-lāi teh liāu I sī beh lâi Iâ-lō͘-sat-léng siū lâng hāi-sí. Hit-sî cha̍p-jī ê ha̍k-seng iā lóng saⁿ-kap tī-teh. Tī chèng ha̍k-seng ê tiong-kan, chhiáⁿ lán te̍k-pia̍t chù-ì chit ê Iû-tāi, i tī í-chêng khiok m̄-sī sím-mi̍h tù-hiān ê jîn-bu̍t, i sī âng-mn̂g ê, iā khòai piàn-ōaⁿ bīn-sek, tī chit lé-pài ê tiong-kan, i ū tit-tio̍h éng-oán bōe bô--khì ê chhàu-miâ. I í-keng sim-lāi ū siū-khì, ū sit-lo̍h īⁿ-siōng ê sim, ū sit-bāng, iā sim-lāi í-keng ū khn̂g pháiⁿ ê kè-e̍k, sòa choân-jiân bô teh tông-chêng in ê thôan-thé. Tī chit-tia̍p, i ū òan-hūn in lóng-chóng ê lâng, sòa teh kāu-sat in.

Má-lī-a tùi Iâ-so͘ ū hián-chhut i ê bōe-thang chhek-to̍k ê ài-chêng, chiū lâi piàⁿ i ke̍k kùi-khì ê Ná-ta̍t ê hiuⁿ-iû Tī i ê kha-ni̍h, hit-sî Iû-tāi lóng bô teh phah-sǹg Má-lī-a ê sī-chòe sī súi, sī ōe kám-tōng lâng ê sū. Iû-tāi sī khòaⁿ chòe ke̍k gû-gōng ê lōng-hùi, kóng, "Siáⁿ-sū m̄ chiong chit ê ko-iû bōe gûn-á saⁿ-pah ê, lâi hō͘ sòng-hiong lâng." I só͘ kóng chit hō pháiⁿ sim-hēng(**heng) ê ōe, si̍t-chāi liân Iâ-so͘ to sòa chek-pī-tio̍h, in-ūi Iâ-so͘ sī ū ún-chún hit ê sī-chòe. Hit àm Iû-tāi ê sim-sîn sī í-keng lóng o͘-àm liáu-liáu.

Iâ-so͘ chiū chek-pī i, sòa piān-bêng hit ê súi ê hêng-ûi. Jîn-seng Sī bōe Ēng-tit choan-choan Ēng kong-lī chú-gī lâi sióng-liōng i. Tio̍h ài ū tām-po̍h khòaⁿ-tāng lâng ê sim-sîn chiah ōe chòe-tit. Tī le̍k-sú tiong ū chōe-chōe chin ko-siōng ê siáu-soat, lóng sī teh kóng-khí lâng kam-gōan "phòa-hùi" kā-kī ê sim-sîn ê kò͘-sū. Chhin-chhiūⁿ ū chōe-chōe hū-jîn-lâng kam-gōan jím-siū chōe-chōe ê kan-khó͘, lâi hi-seng pún-sin, iā lóng bô bêng-pe̍k hit ê kiat-kio̍k, si̍t-chāi tùi chit hō súi ê seng-oa̍h, sī ū chō-chiâⁿ it-hoat súi ê jîn-seng. Ài ê phòa-hùi chiū m̄-sī phah-sńg. Hit ê phang ê hiuⁿ-iû, kiám-chhái lóng bô teh sǹg hit ê kè-siàu, lâi khang-khang piàⁿ chhut-lâi, iáu-kú choân sè-kài beh hō͘ i ê iû ê phang-bī tit-tio̍h tōa-tōa ê chhiong-móa. Lâng lóng teh ngia̍uh-ngia̍uh-liām kóng, Má-lī-a ê sī-chòe sī phòa-hùi, chóng-sī Iâ-so͘ ū hoaⁿ-hí ēng kám-siā ê sim lâi sêng-siū i. Siat-sú lâng nā chai-iáⁿ, che sī tùi Iâ-so͘ ê chòe-āu ê hōng-hiàn, iā chai-iáⁿ Tī chit chi̍t lé-pài lāi, I teh-beh sí tī iok-sek ê bōng-lāi, chiū kap Iû-tāi saⁿ-kap teh ngia̍uh-ngia̍uh-liām ê lâng, ún-tàng bô beh ai-òan I ū ún-chún Má-lī-a sī teh piáu-sī i ê sim-sîn sī chòe hit hō ê "phòa-hùi." Khó-sioh chèng-lâng m̄ chai-iáⁿ. Chóng-sī Iâ-so͘ sī chai-iáⁿ. "Chhut-chāi i, chiong chit ê lâu-teh, kàu góa bâi-chòng ê ji̍t. In-ūi siông-siông ū sòng-hiong lâng kap lín tī-teh; lín nā ài, chiū ta̍k-sî thang hó khoán-thāi in, chóng-sī góa bô siông-siông kap lín tī-teh. Chit ê hū-jîn-lâng ū tùi góa lâi kiâⁿ chi̍t ê súi ê sū. Phó͘ thiⁿ-ē bô lūn sím-mi̍h só͘-chāi thôan Hok-im, iā beh kóng-khí chit ê hū-jîn-lâng ê sī-kiâⁿ, lâi kì-liām i."

Keh chá-khí, choân Pek-tāi-nî ê lâng sim-lāi iô-choah, hoaⁿ-hí khòai-lo̍k, chai-iáⁿ in ê hiuⁿ-siā sī chèng-lâng sī ài chham-koan ê tiong-sim-tiám. In-ūi chit ê Siōng-tè ê Sian-ti Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘, chiū-sī hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ tùi sí koh-o̍ah ê, ū lâi hioh-khùn tī in ê só͘-chāi, iā lâng lóng teh kóng, I sī beh lâi tháu-pàng Í-sek-lia̍t. Kui tōa-tīn ê sûn-lé-chiá beh keng-kè Pek-tāi-nî ê sî, chōe-chōe lóng oat-khì khòaⁿ Pek-tāi-nî. Tiàm tī soaⁿ-piⁿ ê pò͘-pîⁿ beh hù choeh ê, iā kang tōa-t: īn cháu-khì khòaⁿ. Koh chiu-ûi ê chng-siā mā lóng hán-hōa khí--lâi. Liân hiah ê beh lâi Iâ-lō͘-sat-léng khòaⁿ kong-kéng ê, mā-sī chi̍t-koah chi̍t-koah beh khì khòaⁿ. Tī hit chit àm, Pek-tāi-nî sī pìⁿ-chiâⁿ chhut-miâ ê só͘-chāi.

Lán thang sióng-siōng, tī keh chá-khí Iâ-so͘ ū khì soaⁿ-ni̍h kî-tó, iā kî-tó soah, beh tńg-lâi chia̍h chá-tn̂g, ū kiâⁿ tùi chèng chū-chi̍p ê lâng ê tiong-kan kè-khì, koh ū ha̍k-seng khn̂g chin tek-ì, kî-thāi ê liām-thâu lâi teh thèng-hāu I. I tī í-chêng bē-bat ū chhin-chhiūⁿ chit-tia̍p kàu chiah-ni̍h ū koân-ui. Iā chèng ha̍k-seng tī í-chêng mā iáu m̄-bat chhin-chhiūⁿ chit pang kám-kak pún-sin tī sè-kài sī chám-jiân tù-hiān ê lâng. Tī hit-sî Iâ-so͘ tiām-tiām, m̄-chai sī sim-lāi teh phah-sǹg sím-mi̍h. Ún-tàng sī ū beh hoat-seng sím-mi̍h sū. Āu-lâi chèng-lâng ê sim ná it-hoat siū kám-tōng, in-ūi Pí-tek kap Iok-hān ū chhut-lâi tùi in kóng, "Sian-siⁿ ū chhe goán khì Pek-hoat-kî khan chi̍t chiah lâng Sī bē-bat khiâ ê lû. I kin-á-ji̍t beh khiâ lâi chiūⁿ-khì Iâ-lō͘-sat-léng!" Chit ê siau-sit ū chek-sî piàn-thôan tī siū iô-choah ê kûn-chiòng ê tiong-kan. Chèng ha̍k-seng lóng phah-sǹg in sī teh liâu-bāng ê choán-ki sī í-keng kàu, iā Siōng-tè ê kok sī í-keng pek-kūn, án-ni siūⁿ, kiám ū thang kî-kòai! tī Kū-iok sî-tāi, Í-sek-lia̍t ê sím-phòaⁿ-si lóng sī khiâ pe̍h-sek ê lû. Koh Kū-iok ū chhàm-gú Bí-sài-a ê sū kóng, "Tio̍h kā Sûn ê cha-bó͘-kiáⁿ kóng, Lí ê Ông lâi chiū-kūn lí; un-jiû koh ū tòa chín-kiù, iā khiam-pi lâi khiâ lû, chiū-sī lû sī siⁿ ê lû-á." TĪ Pek-tāi-nî hiah ê tōa iô-choah ê peh-sìⁿ ê tiong-kan, in lâi bōng-sióng chit khoán īⁿ-siōng Sī bô sím-mi̍h thang kiàn-siàu.

In kè kàu tī iâ-lō͘-sat-léng ê soaⁿ-kheⁿ hit pêng ê sî, iû-goân ū khòaⁿ-kìⁿ siāng chit khoán ê jia̍t-nāu tī-teh. Pa̍t kok lâi ê sûn-lé-chiá, ū tùi Ka-lī-lī lâng lâi tit tio̍h chit ê siau-sit. Í-sek-lia̍t ê choân bîn-cho̍k lóng ū chū-chi̍p beh lâi hù chit ê Pôaⁿ-kè-choeh. Siâⁿ-ni̍h piàn-piàn lóng sī chhut-gōa lâng. Tī soaⁿ-io ni̍h móa-sì-kòe lóng ū khòaⁿ-kìⁿ chham-pài-chiá ê pò͘-phâng kap lō͘-iâⁿ, ū káng pah bān ê jia̍t-kông ê ài-kok-chiá, tùi ta̍k kok chū-chi̍p beh lâi hù choeh. Iā ta̍k ê lâng lóng teh kóng-khí I ê sū. Tī Pôaⁿ-kè-choeh bē kàu ê í-chêng, chèng-lâng chiū í-keng ū khòaⁿ-kìⁿ I, mā ū thiaⁿ-kìⁿ I sī kà-sī lâng ê ōe, sòa thôan I ê siau-sit kàu tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi. Koan-hē I ê sū, sī ū chōe-chōe ê ì-kiàn tī-teh. Sui-jiân in chai-iáⁿ Iâ-lō͘-sat-léng ê kàu-chit kai-kip sī hoán-tùi I, iáu-kú Tī chèng-lâng ê tiong-kan, I bô m̄-sī iû-goân ū hó ê miâ-siaⁿ tī-teh. Chit-tia̍tp chhin-chhiūⁿ tī soaⁿ-ni̍h ū hoat-chhut béng-lia̍t ê hé-iām chi̍t-poaⁿ, chèng-lâng lóng tùi Pek-tāi-nî tńg-lâi piàn-piàn soan-thôan kóng, Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘ teh-beh lâi hù choeh lah, hit ê hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ tùi sí koh-o̍ah ê, hit ê Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘, chiū-sī Ka-lī-lī lâng sī teh kóng sī Siōng-tè ê Bí-sài-a ê, ū teh-beh lâi hù choeh lah.

SĪ lah, I í-keng teh-beh lâi, iā teh-beh lâi tú-tio̍h hāi-sí. I í-keng ū nn̄g pái chhì-giām Iâ-lō͘-sat-léng. Iā in ū kè-bô͘ ài hāi-sí I, sòa lâi kóaⁿ I chhut siâⁿ. Taⁿ in Sī bô beh kóaⁿ I chhut siâⁿ. Iā taⁿ I sī bô koh ēng (**thiām)-chēng, khiam-sùn ê thài-tō͘ lâi khoán-thāi in. Chit-tia̍p I sī kong-jiân lâi kan-chèng I sī bí-sài-a, lâi iau-kiû kok-bîn ê sêng-jīn. Iā I chai-iáⁿ chit-tia̍p Sī beh tú-tio̍h ê kiat-kio̍k.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, I ū chhin-chhiūⁿ phó͘-thong ê hêng-lia̍t lâi khiâ lû lī-khui Pek-tāi-nî, iā kun-tè ê lâng sī chhin-chhiūⁿ tī bîn-bāng tiong, lâi teh kiâⁿ Tī i ê sin-piⁿ, iā ná kiâⁿ ná hoaⁿ-hí tiô-thiàu, koh ná tek-ì lâi hián-chhut it-poaⁿ bîn-chiòng ê jia̍t-sêng. Tī lō͘-ni̍h, lâng put-chí chōe, ū pâi tn̂g-tn̂g ê hêng-lia̍t, hit ê chêng-kéng sī chhin-chhiūⁿ kun-ông ê hêng-khé chi̍t-poaⁿ. Ū ê sī kiâⁿ Tī i ê thâu-chêng, iā ū-ê sī tè tī āu-bīn, iā ná kiâⁿ ná tōa siaⁿ âu-kiò. Chi̍t-ē kiâⁿ tī siâⁿ-ni̍h, hit-sî ū koh-khah tōa-tīn lâng chông--chhut-lâi kun-tè I, iā tāi-ke lóng teh kóng-khí Lia̍p-sat-lō͘ tùi sí koh-o̍ah ê sū. Ta̍k sî-khek lóng ū teh ke-thiⁿ tōa ê jia̍t-sêng. Hit-ji̍t ê pêng-siông ê lō͘ Sī bô kàu lōa hó-kiâⁿ, só͘-í Ka-lī-lī lâng ū chiong in ê saⁿ lâi pho͘ Tī lō͘-ni̍h. Chèng-lâng chhiú-ni̍h ū gia̍h chang-chhiū ki, koh tōa hoaⁿ-hí, hit ê siaⁿ ū thàng kàu Iâ-lō͘-sat-léng:

"Tāi-pi̍t ê hō͘-è, Hô-sàn-ná! TĪ Chú ê miâ lâi--ê, Í-sek-lia̍t ê Ông tit-tio̍h o-ló. Tī chì-kôaiⁿ--ê, HÔ-sàn-ná!"

Chèng-lâng teh âu-kiò kóng, "TĪ Chú ê miâ lâi ê Í-sek-lia̍t ê Ông," hit-sî lán khòai-khòai thang bêng-pe̍k chèng ha̍k-seng ji̍t-siông sī phāu ê bōng-sióng. Chóng-sī chit hō âu-kiò, ū pau-hâm gûi-hiám ê bô͘-hoán ê ì-sù tī-teh, ia̍h I ê tùi-te̍k lóng ū chù-ì-tio̍h chit tiám. Koh kúi ji̍t āu, in ū kòa chit ê bêng-chheng tī Si̍p-jī-kè lâi hì-lāng I. Ah! Chit ê âu-kiò ū piáu-bêng tī àm-tiong in sī tē-it jia̍t-bōng--ê. In m̄-sī teh him-bō͘ Gī ê tō-lí, mā m̄-sī ū lia̍h I ko-siōng ê lí-sióng chòe khòai-lo̍k; koh mā m̄-sī ū hoaⁿ-hí I ê jîn-keh ê khip-ín-la̍t, ū lah, tùi pak-pêng lo̍h-lâi, I ê tâng tōe-hng ê lâng, khioh(**khiok) sī ū tōa-tōa hoaⁿ-hí. Chóng-sī in chí-ū sī teh ǹg-bāng I beh lâi chòe Í-sek-lia̍t ê Ông, in lóng sī khong-sióng-ka, sī chhin-chhiūⁿ hoat-kông ê khoán, iā chi̍t sî siū kám-tōng, tì-kàu sit-lo̍h siông-sek, kan-ta teh liâu-bāng Iâ-hô-hoa beh lâi chín-kiù I ê peh-sìⁿ, iā tāi-ke lóng teh khòaⁿ īⁿ-siōng, ǹg-bāng hit ê kiâⁿ tōa ê sîn-jiah--ê, chiū-sī hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ tùi sí koh-o̍ah--ê, beh ēng bû-te̍k ê koân-pèng lâi khiâ lû ji̍p siâⁿ-ni̍h, iā Lô-má ê sè-le̍k beh tú-tio̍h phò-hōai tī i ê bīn-chêng; Pí-lia̍p-to í-ki̍p i hiong-ok ê peng-bé, beh chhin-chhiūⁿ chho͘-khng hō͘ hong chhe khui, lóng cháu sì-sòaⁿ, Iáu-kú kiù-kèng che to m̄-sī choân-jiân hoat-kông, á-sī khong-sióng ê sū. In-ūi tī hit-ji̍t, in tiong-kan ū-ê lâng tī sì-cha̍p nî āu ū kek-bēng, khiok sī bô chhin-chhiūⁿ chit-tia̍p ê kéng-hóng, iáu-kú ū hut-jiân sàu-tû Lô-má ê koân-sè, lī-khui Iâ-lō͘-sat-léng. Ū lah, chóng-sī tī āu-lâi in tú-tio̍h chin thang kiaⁿ-hiâⁿ ê pò-oan. Lô-má lâng ū lâi phah-phòa in súi-súi ê siâⁿ, iā sòa éng-oán hòe-bô Í-sek-lia̍t ê kok-Tō͘.

Iâ-so͘ chai-iáⁿ chit-tia̍p Sī beh hoat-seng ê sū, iā chai-iáⁿ chèng-lâng sī tek-khak ài beh chòe ê sū, chiah ê lâng sī pàng-sak in ê ko-siōng ê thian-chit, chiū-sī chòe sè-kài ê cheng-sîn-siōng ê chí-tō-chiá, chí-ū ūi tio̍h it-sî-tek, tōe-bīn-chiūⁿ ê koân-pèng, ài beh kap tōa ê Lô-má saⁿ cheng-chiàn. I tiām-tiām lâi chē Tī lû ê téng-bīn, hit-sî I ê bīn-māu, in tiong-kan kiám bô pòaⁿ lâng khòaⁿ-tio̍h mah? I lóng bô hián-chhut thâu-lâng ê khì-khài lâi hoaⁿ-hí khòaⁿ chèng-lâng teh chheng-chàn I. Chi̍t-bīn I ū khn̂g lîn-bín, tông-chêng ê sim, lâi khòaⁿ in ê sī chòe, sī chhin-chhiūⁿ gín-ná chin gû-gōng; chóng-sī koh chi̍t-bīn, I ū ēng ko-siōng chong-giâm ê gán-kong lâi khòaⁿ hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi. I ū hián-chhut bē hêng-iông-tit ê iu-chhiû ê bīn-māu. I ū hián-chhut ài-kok-chiá ê bīn-māu, lâi ūi-tio̍h I ê pún-kok iu-būn, kan-khó͘, iā I sī chòe chi̍t ê Ông, ū tú-tio̍h sit-pāi, khiâ lû beh khì siū lâng hāi-sí.

Chit-tia̍p hit ê lō͘ ū hut-jiân oat tùi pak-pêng khí-khì, iā tī hit ê oat-kak ê só͘-chāi, in ū hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ hit ê súi-súi, chhàn-lān ê siâⁿ, chiū-sī hō͘ soaⁿ-bé sī cha̍h-tio̍h--ê. In sī khòaⁿ--ê, sī Ιû-thài lâng sī teh liâu-bāng ê siâⁿ, sī Siōng-tè ê siâⁿ, koh iā sī kok-bîn ê kì-ek ê tiong-sim, sī "choân sè-kài sī hoaⁿ-hí ê Iâ-lō͘-sat-léng." Si̍t-chāi bô koh ū pa̍t mi̍h ê kong-kéng chhin-chhiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng hiah-ni̍h ōe chín-tōng in Ιû-thài lâng ê sim. Iā Iâ-so͘ ê sim mā-sī tōa siū kám-tōng, chóng-sī ū pi-siong, ū kan-khó͘ tī-teh, in-ūi I bōe-thang chín-kiù I ê peh-sìⁿ, í-ki̍p hit ê êng-kng chhàn-lān ê siâⁿ-chhī, lâi hō͘ i bián tú-tio̍h bia̍t-bô. Ah, in tī tōe-bīn-chiūⁿ sī ū hū chòe-ko ê thian-chit tī-teh, só͘-í siat-sú in nā kan-ta lâi chiap-la̍p I, iā sêng-jīn PĒ Siōng-tè ū chhe I lâi beh ôan-sêng in ê thian-chit; chiū Í-sek-lia̍t í-ki̍p hit ê súi-súi ê siâⁿ-chhī, sè-kài ê cheng-sîn ông-kok ê tiong-sim Iâ-lō͘-sat-léng, tī chiong-lâi si̍t-chāi bô m̄ ū tōa ê kong-chhái tī-teh!

Tng hiah ê kun-tè ê lâng teh chhiⁿ-kiaⁿ ê tiong-kan, I ū chhut siaⁿ lâi thò͘-lō͘ I ê sim-pak, kóng, "Siat-sú lí Tī chit ji̍t nā chai koan-hē pêng-an ê sū! chóng-sī taⁿ tùi lí ê ba̍k-chiu ún-ba̍t. In-ūi sî-ji̍t beh kàu, lí ê tùi-te̍k beh tī chiu-ûi khí thô͘-siâⁿ lâi ûi lí; koh beh hō͘ lí, í-ki̍p lí lāi-tiong ê kiáⁿ-jî lóng tó tōe; in-ūi lí m̄-chai koàn-kò͘ ê ji̍t!" I sī khòaⁿ--ê, sī chin thang kiaⁿ-hiâⁿ ê īⁿ-siōng. Hit ji̍t tī kûn-chiòng ê tiong-kan, ū lâng ū o̍ah kàu tī sì-cha̍p nî āu, lâi liáu-kái chit ê īⁿ-siōng. Iâ-so͘ sī ū khòaⁿ-kìⁿ ê chêng-kéng, sī Lô-má ê iâⁿ-pôaⁿ. Iā hit ê súi-súi ê siâⁿ beh tó-hāoi kàu chin pháiⁿ-khòaⁿ; koh ū chōe-chōe gān-chiáu beh pe-lâi pe-khì, lâi chia̍h Ιû-thài lâng ê bah, chiū-sī siū tèng tī Si̍p-jī-kè teh chhàu-nōa ê bah. Iū-koh in ê chhân-chng beh hong-hòe. Peh-sìⁿ chha-put-to beh bia̍t-bô, nā bô, chiū lóng beh hō͘ lâng bōe khì chòe lô͘-châi. Í-sek-lia̍t ê pang-kok beh éng-oán bia̍t-bô. "Ah, in-ūi lí m̄-chai koàn-kò͘ lí ê ji̍t."

Chāi hiah ê Tī i ê sin-piⁿ ê lâng thiaⁿ-liáu chit kù sī chin thang chhiⁿ-kiaⁿ, bô m̄ hân-sim. Chóng-sī khah tōa-bīn Sī bô kah lōa chōe lâng ū thiaⁿ-kìⁿ. Chhin-chhiūⁿ khí-chho͘ ê Hok-im-su, liân kóng-khí to bô. Iā keng-kè kú-kú LŌ͘-ka chiah ū thiaⁿ-tio̍h. Hit-ji̍t ê kûn-chiòng sī chin khòai-lo̍k, lóng m̄-chai pòaⁿ hāng, kan-ta ti̍t-ti̍t teh chìn-chêng. Chèng-lâng sòa ka-Pē ê tōa-siaⁿ teh hoaⁿ-hí âu-kiò. Chèng-lâng tiong ū kúi-nā ê Hoat-lī-sài lâng, chiū siū-khì, tùi Iâ-so͘ âu-kiò kóng, "Sian-siⁿ ah, tio̍h chek-pī lí ê ha̍k-seng." Iâ-so͘ kóng, "Bô lah, in nā chēng-chēng, hiah ê chio̍h-thâu beh âu-kiò."

Hiah ê hōa-hōa-kún ê chèng-lâng oat ji̍p siâⁿ-mn̂g khì, hit-sî ū tùi gōa-kok lâi ê sûn-lé-chiá cháu-óa lâi mn̄g, chit ê sī siáⁿ-tāi? Iā chèng-lâng ū tùi in ìn-tap, hit ê siaⁿ sī chhin-chhiūⁿ teh gîm khái-sôan ê si-koa, kóng, "Chit ê sī Sian-ti Iâ-so͘, sī tùi Ka-lī-lī ê Ná-sat-le̍k lâi--ê!" Tùi án-ni , hiah ê sim-koaⁿ-thâu tōa teh jû-lōan ê Keng-ha̍k-sū kap Hoat-lī-sài lâng, chiū siū-khì saⁿ-kap kóng, "Khó-kiàn lán lóng bô chhái kang; lí khòaⁿ, thong sè-kan lóng khì tè I lah!"

Bô giâu-gî hiah ê ū koân-sè ê lâng, bē bián-tit tām-po̍h tio̍h khòa-lū. chiàu khòaⁿ bêng-bêng Tī hit àm, chit ê bîn-chiòng ê chí-tō-chiá Iâ-so͘, sī ū la̍t thang tháu-pàng Iâ-lō͘-sat-léng, lâi thoat-lī Lô-má ê koân-sè. Chóng-sī hit àm sī lóng bô-tōng bô-chēng. Ia̍h lóng bô siⁿ-khí sím-mi̍h kek-bēng. Pí-lia̍p-to, í-ki̍p i ê peng-tūi mā lóng chēng-chēng teh hioh-khùn, lóng bô phah lōan siáⁿ khoán. Iâ-so͘ chiū sì-sòaⁿ chèng-lâng lâi ji̍p tiān-ni̍h. Lán bē bián-tit ài kî-kòai, m̄-chai chèng-lâng kám-sióng siáⁿ khoán? M̄-chai in ū sit-bāng bô? M̄-chai in iáu ū teh ǹg-bāng I kiám-chhái beh tī khah āu-lâi chiah kiâⁿ khah tōa ê sū mah?

Chit ê gûi-hiám ê chi̍t ji̍t, cháiⁿ-iūⁿ chheng-chhó, lán lóng bô khòaⁿ-kìⁿ ū kì àn-chóaⁿ. Ū ê lâng phah-sǹg, I sī ēng hit ê chheng-khì Sèng-tiān ê hì-chhut khoán ê sū, lâi soah hit ji̍t ê sī-chòe, chiàu Kiōng-koan Hok-im-su sī ū pâi hit ê sū tī chit ji̍t, á-sī keh-ji̍t sī tú-tio̍h--ê. Chóng-sī Iok-hān ū pâi hit chân tī chám-jiân khah-chá ê le̍k-sú; iā chiàu khòaⁿ khah tōa-bīn I sī bô nn̄g pái kiâⁿ hit ê tāi-chì. Siat-sú lán nā tī-chia lâi lio̍k hit chân, chiū chit ê khái-sôan ê An-hioh-ji̍t, sī thang chiong Má-thài sī biô-siá hit ê khòai-lo̍k, sòe-sòe ê chêng-kéng chòe soah-bé, hit ê chêng-kéng chiū-sī Iâ-so͘ kap chōe-chōe sòe-hàn gín-ná saⁿ-kap teh hoaⁿ-hí ê chêng-kéng. "Iâ-so͘ ji̍p Siōng-tè ê tiān." Iâ-so͘ ū ji̍p-khì tī chá-chêng cha̍p-jī hè chòe gín-ná ê sî, thâu-chi̍t pái sī ji̍p ê I ê PĒ ê chhù. Khak-si̍t I sī tī bô phah-sǹg ê tiong-kan, ū chham-ka hit-ji̍t chū-chi̍p tī Tiān-ni̍h beh siú Pôaⁿ-kè-choeh ê gín-ná lé-pài ê tiong-kan, hit-sî I ū koh hôe-kò͘ Tī i chòe gín-ná sî-tāi, chho͘-chho͘ khì hù choeh hit ji̍t ê chêng-kéng. Hit-sî tī Tiān-ni̍h ê gín-ná m̂ khiok chōe-chōe lóng sī án-ni m̂ ū bô͘-hóng in tī koe-lō͘-ni̍h sī thiaⁿ-kìⁿ ê, chhut tùi chū-jiân ê chhiōngtong, khòaⁿ-kìⁿ I ê sî, chiū tōa hoaⁿ-hí tiô-thiàu kóng, "Tāi-pi̍t ê hō͘-è! Hô-sàn-ná!" Hiah ê gín-ná sī ōe kì-tit--ê, sī án-ni nā-tiāⁿ. I ū tōa-tōa hoaⁿ-hí, iā hiah ê kàu-chit-chiá ū tōa bô hoaⁿ-hí I án-ni. Tùi án-ni hiah ê siū-khì ê chèng chè-si-thâu chiū mn̄g I kóng, "In teh kóng--ê, lí thiaⁿ-kìⁿ bô?" I ìn kóng, "Ū; lín kiám m̄-bat tha̍k-tio̍h hit kù kóng, Tùi gín-ná kap chia̍h lin ê chhùi, lí hō͘ o-ló ê ōe chiâu-pī mah?"