Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē VI Koàn/Tē-7 chiuⁿ

Tē-7 chiuⁿ: LÔ-MÁ Ê HOAT-TÊNG Siu-kái

Góa ōe kì-tit ū chi̍t-ūi kó͘-chá pêng-iú, i chòe gín-ná ê sî, tī sió hak-hāu Sī beh siá, koan-hē le̍k-sú ê lūn-bûn, sī chí-ū nn̄g ê bêng-bo̍k nā-tiāⁿ, chiū-sī lūn kóng, "Le̍k-sú tiong chòe tē-it hó ê lâng," nā bô, chiū-sī lūnkóng, "Le̍k-sú tiong chòe tē-it pháiⁿ ê lâng." I sī chai ê, chí-ū o͘ kap pe̍h, nn̄g khoán ê lâng nā-tiāⁿ. Chōe-chōe lâng teh siá Iâ-so͘ ê le̍k-sú, siông-siông ū siū chit-khoán kheng-hiòng ê éng-hióng, tì-kàu ū sit-lo̍h hit ê kè-ta̍t. Chit-tia̍p lán Sī bōe-thang ēng hit-khoán ê hoat-tō͘, siūⁿ beh lâi siá sì-chiàⁿ ê le̍k-sú. Tī lán jîn-lūi ê keng-giām tiong si̍t-chāi bô chi̍t lâng sī choân-jiân o͘, iā tû-khì Iâ-so͘ í-gōa, bô chi̍t lâng sī choân-jiân pe̍h.

Pí-lia̍p-to ê chòe lâng khiok ū chōe-chōe chhò-gō͘ tī-teh, put-kò chiông-tiong chòe-tōa ê chhò-gō͘, chiū-sī i ūi-tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ tiàm tī lô-má hit ê chit-tò͘ ê hông-tè, tì-kàu éng-hióng-tio̍h i sím-phòaⁿ Iâ-so͘ ê thài-tō͘. I sī kong-tō ê sím-phòaⁿ-koaⁿ, put-tān án-ni, i sī ū tông-chêng i chit ê Hōan-lâng, iā ū chhē-khòaⁿ sím-mi̍h hoat-tō͘ thang tháu-pàng I.

Chèng chè-si kap tiúⁿ-ló, í-ki̍p keng-ha̍k-sū lóng tì-ì ti̍t-ti̍t kiâⁿ chìn-chêng, beh tòa Iâ-so͘ khì chhâi-phòaⁿ-sī, chiū-sī Pí-lia̍p-to sī chē ê kong-tn̂g, tì-kàu liâm-piⁿ bōe kì-tit tī lō͘-ni̍h, ūi-tio̍h Iû-tāi sī tú-tio̍h ê chó͘-tòng. Chit-pái sǹg-sī si̍t-chāi ê sím-phòaⁿ, ài beh koat-tēng chit ê Hōan-lâng ê ūn-miā.

Tī hit chá-khí, iok chhit-tiám, koan-hē kò-sò͘ it-chhè ê chhiú-sio̍k lóng siat-hoat hó-sè, hit-sî Chóng-tok ū khui kong-tn̂g. Lán chit-tia̍p sī chek-sî thang kám-kak-tio̍h lán só͘ tiàm tī chi̍t ê giâm-siok, bô phian-kiàn ê sin ê khong-khì tiong. Lūn Lô-má ê hoat-têng, nā m̄-sī lán chai-iáⁿ ū hit-hō tùi-hoán ê sū-si̍t, khah-siông sī phah-sǹg in ê sím-phòaⁿ lóng sī chiàu kong-tō. In ū chim-chiok chhē khòaⁿ ū sím-mi̍h thang lī-ek hōan-lâng. Ū chōe-chōe Lô-má hoat ê ha̍k-chiá, sī chhut-la̍t kan-chèng chit tiám. Iā khah āu-lâi Hui-sū-to͘ beh sím-phòaⁿ Pó-lô hit-sî, i ū piáu-sī chit ê it-poaⁿ ê goân-lí. "Ū chi̍t lâng, chiū-sī Hui-le̍k-sū sī lâu tī kaⁿ-ni̍h ê, góa Tī iâ-lō͘-sat-léng ê sî, chiah ê chè-si-thâu kap Ιû-thài ê tiúⁿ-ló kiû tēng i ê chōe. Góa ìn kóng, pī-kò kap goân-kò iáu-bē tùi-sìn, bē tit-tio̍h ki-hōe hun-sò͘ i ê àn-chn̄g, chiū sūn jîn-chêng, chiong i kau hō͘ lâng, m̄-sī Lô-má lâng ê lĒ." Chhin-chhiūⁿ chit-khoán kong-tō ê sím-phòaⁿ ê goân-lí, sī ū khak-li̍p tī lô-má ê hoat-têng. Só͘-í lán tio̍h chim-chiok, bo̍h-tit chiap-la̍p it-poaⁿ ê kong-kek, chiū-sī kóng, Pí-lia̍p-to Sī bô chiàu kong-tō ê hoat-tō͘ lâi pān I.

Koan-hē chōe-chōe khoán. Lán siông-siông sī oh-tit tiau-hô hit ê kì-sū, mā-sī oh-tit thang pâi in teh saⁿ tùi-mn̄g ê sūn-sū. Put-kò lán ài chham-khó tī tōe-hng ê Lô-má hoat-têng, sò͘-siông teh mn̄g-àn ê khoán-sit, iā tùi án-ni lâi chhì-khòaⁿ, thang lâi pâi hit ê sím-mn̄g ê sūn-sū.

Hit ê chêng-kéng, chiū-sī tī Pí-lia̍p-to ê tiong-tiān ê chhim-chíⁿ-tiâⁿ ê thiⁿ-lō͘-ni̍h. Ū Chóng-tok chē Tī chhái-phòaⁿ ê chō-ūi, i ê khoán, sī chin ho̍at-phoat, iā sī chhin-chhiūⁿ peng ê khoán-sit, koh mā ū hián-chhut i sī thóng-tī bîn-chok ê kiau-ngō͘ ê thài-tō͘ tī-teh. I sī bô ài Ιû-thài lâng, iā-sī chin kiaⁿ in, in-ūi Ιû-thài lâng ū hō͘ i chia̍p-chia̍p khó͘-sim, hùi-khì. I sī ū Lô-má lâng ê khì-khài, gâu biáu-sī tī tōe-hng tiong, tī chong-kàu-siōng, hiah ê goân-bê ê lâng, chóng-sī tùi Lô-má chèng-hú ū giâm-giâm siū hoan-hù, kiò i bô pit-iàu tio̍h siông-siông chòe-sū kek in ê siū-khì.

Chit-tia̍p tī lô-má hoat-lu̍t Sī bô ū kiám-sū ê koaⁿ-chit tī-teh. BĒ chip-hêng lu̍t-hoat ê tāi-seng, chhī-bīn tek-khak tio̍h thê-chhut in ê kò-sò͘-chn̄g. Kong-hōe ê tāi-piáu ū lâi khiā tī koaⁿ-hú ê bīn-chêng chòe goân-kò, ia̍h sím-phòaⁿ-koaⁿ chiū chiàu siông ê hoat-tō͘ lâi chìn-hêng mn̄g kóng,

"Lín kò chit ê lâng sím-mi̍h àn-kiāⁿ?" Lán bat thiaⁿ-kìⁿ ū lâng sī tùi chit kù teh gī-lūn kóng, i sī lóng m̄-chai Iâ-so͘ ê sū, che sī bô tek-khak án-ni. Put-lūn siáⁿ-khoán, chit kù Sī bô thang chòe-sím-mi̍h chèng-kù, put-kò sī phòaⁿ-koaⁿ khui-tn̂g ê sî, sò͘-siông sī teh mn̄g ê ōe. Lán Sī bōe-thang liáu-kái in sī ìn hit ê khah bô lé ê ōe. "Chit ê lâng nā m̄-sī pháiⁿ-lâng, goán chiū bô chiong I kau hō͘ lí." kiám-chhái in-ūi in bô tú-hó ê lí-iû, só͘-í kan-ta ài thoa khah tn̂g ê sî-kan nā-tiāⁿ. Pí-lia̍p-to chiū chek-sî chek-pī in.

"Siat-sú lín nā-sī bô sím-mi̍h iàu-kín ê sū beh kò tī chit ê hoat-têng, siat-sú nā-sī koan-hē lín pún-kok ê hong-sio̍k nā-tiāⁿ, lín thang ka-kī tòa--khì, chiàu lín ê lu̍t-hoat khì pān I"

In chiū ìn kóng, "Goán bô thâi lâng ê koân."

Chit kù ōe sī thang chek-sî chí-sī lán chai-iáⁿ, in Sī beh kò-sò͘ I sí-chōe. Tùi án-ni, Pí-lia̍p-to ū chú-tiuⁿ in ài ū it-tēng ê kò-chn̄g, iā tōa-bīn in ū siá Tī chóa-ni̍h. Tī Ē-bīn sī kì-chài ê, chiū-sī le̍k-sú-ka LŌ͘-ka sī chim-chiok chí-sī lán chai ê. "Goán khòaⁿ chit ê lâng (1) bêhe̍k goán ê peh-sìⁿ, (2) kìm lâng la̍p sè hō͘ Kai-sat, (3) ka-kī chheng-chòe Bí-sài-a chòe Ông."

Lūn thâu chi̍t tiám ê kò-sò͘, Sī bô hun-bêng ê sū. Tōa-bīn in iā-sī phah-sǹg chit hāng sī put-sêng būn-tê. Iā tē-jī tiám ê kò-sò͘ bêng-bêng Sī bô sū-si̍t. Iâ-so͘ só͘ kóng ê chha-put-to sī tùi hoán. Lūn tē-saⁿ tiám sǹg-sī ū gûi-hiám sèng tī-teh, sī kò-sò͘ I ū beh hoán-pōan Lô-má hông-tè ê lu̍t-hoat. só͘-í Pí-lia̍p-to bōe bián-tit sīn-tiōng lâi koan-sim chit tiám.

Chiàu hoat-têng ê koàn-sio̍k, Pí-lia̍p-to sī ài tiàu pī-kò ê lâi, hō͘ i piān-bêng sī "ū chōe á-Sī bô chōe." Pí-lia̍p-to chiū mn̄g I kóng, "Lí sī Ιû-thài lâng ê Ông mah?" Iâ-so͘ chai-iáⁿ i sī mn̄g ê, ū bô bêng ê só͘-chāi tī-teh, chiū ìn kóng, "Lí kóng chit ê ōe sī tùi lí ka-kī á-sī tùi pa̍t-lâng chiong góa ê sū kā lí kóng? Lí sī teh mn̄g khòaⁿ góa sī Ông, chiū-sī chiàu lí ê ōe só͘ kóng ê, á-sī teh mn̄g khòaⁿ góa sī bí-sài-a, chiū-sī chiàu Ιû-thài lâng sī hong-siaⁿ ê?"

Pí-lia̍p-to chiū bú-bān, piān-pok I kóng, "Góa kiám-sī Ιû-thài lâng? lín Ιû-thài lâng ū hong-siaⁿ siáⁿ-khoán, hé, góa sī choân-jiân put-koán. Lí pún-kok ê lâng kap chiah ê chè-si-thâu chiong lí kau hō͘ góa. Lí kó-jiân cháiⁿ-iūⁿ chòe ah? Lí sī Ông mah?"

Iâ-so͘ kóng, "Lí kóng chiū-sī. Chóng-sī góa ê kok m̄-só͘ sio̍k chit sè-kan. Góa ê kok nā sio̍k chit sè-kan, chiū góa ê chhe-ēng tek-khak cheng-chiàn." Pí-lia̍p-to sī ài tit-tio̍h koh khah bêng-liâu ê ìn-tap, chiū mn̄g kóng, "Lí teh kóng, góa ê kok! Án-ni lí sī Ông mah?"

"SĪ lah! Góa sī Ông. Góa chiū-sī hōan-nā tui-chhē chin-lí ê lâng ê Ông. Hōan-nā sio̍k chin-lí ê lâng beh thiaⁿ góa ê siaⁿ."

Hit ê kiau-ngō͘ ê Lô-má koaⁿ, chiū léng-chhiò kóng, "Lí kóng chin-lí! Tàu-tí chin-lí sī sím-mi̍h?"

Put-kò kiat-kio̍k Pí-lia̍p-to Sī bêng-chai chit ê Bí-sài-a kî-si̍t Sī bô piáu-chhut hián-jiân ê hêngûi, ū ài beh hoán-tùi Lô-má chèng-hú.

Āu-lâi chiàu khòaⁿ Pí-lia̍p-to sī ū khì kap hiah ê goân-kò ê chham-siông, sòa kā in kóng, "Góa khòaⁿ I bô chōe." I ê ì-sù só͘ kóng, lín ū kò I ài hoán-pōan, chóng-Sī bô si̍t-chāi ê kun-kù tī-teh. Chiàu pêng-siông ê hoat-tō͘, chit pái sǹg thang kóng Sī bô chōe ê phòaⁿ-koat. Iā chiàu khòaⁿ tio̍h soah chit ê sím-phòaⁿ chiah tio̍h. Siat-sú chit pang Sī bô chōe ê phòaⁿ-koat, tōa-bīn sī eng-kai tio̍h soah. Chiàu Pí-lia̍p-to sī thiaⁿ, sui-jiân Iâ-so͘ ū kan-chèng I sī bí-sài-a, iā sui-jiân ū sêng-jīn I sī Ông, iū-koh sui-jiân hiah ê kun-tè I ê lâng, í-ki̍p I tông-hiong ê pêng-iú ū ké-soat I sī ài beh hoán-pōan Lô-má ê koân-sè, iáu-kú chiàu Pí-lia̍p-to sī sìn, in sī ū gō͘-kái I, koh sìn Iâ-so͘ Sī bô ū ì-sù ài beh hoán-pōan Lô-má tè-kok. Chiàu hoat-lí siōng khiok sī thang ēng I só͘ kóng ê ōe lâi tēng I ê chōe, chóng-sī I si̍t-chāi sī bô ū ì-sù beh hoán-pōan. Tùi án-ni Pí-lia̍p-to sī ài hiah ê goân-kò ê lâng bo̍h-tit bián-kióng beh lâi kò-sò͘ I.

In ū chhut-la̍t lâi chhui-pek chit tiám. Iâ-so͘ pún-sin to ū kò-pe̍k I sī Ông, iā iū-koh hiah ê kun-tè I ê mā-sī ū án-ni sìn, só͘-í ài i tio̍h chiàu hông-tè ê hoat-tō͘ lâi pān I. In sī ōe thang ēng chit tiám lâi tēng I ê chōe, iā in chai-iáⁿ in sī thang bián-kióng Pí-lia̍p-to hē chhiú lâi tēng I sí-chōe, in-ūi i sī kiaⁿ hông-tè ê lâng. "Hōan-nā lia̍h ka-kī chòe ông ê, sī pōe-pōan Kai-sat."

Pí-lia̍p-to eng-kai tio̍h bû-sī in ê ì-kiàn, che sī khòai kóng ê sū. SĪ lah, i eng-kai tio̍h án-ni chiah tio̍h. Chóng-Sī beh chòe án-ni, sī chám-jiân tio̍h ài ū ióng-kám chiah ōe chòe-tit. I chai-iáⁿ Lô-má chèng-hú sī tē it chhiⁿ-kiaⁿ ê, chiū-sī tī Pa-le̍k-su-thèng ū lâng beh khí-lâi ka-kī kan-chèng i pún-sin Sī bí-sài-a. In-ūi chèng-hú í-keng ū ūi-tio̍h chit ê tāi-chì hùi-liáu chin-chōe ê sim-sîn. Pí-lia̍p-to sim-lāi siūⁿ-liáu, chai-iáⁿ in ún-tàng beh kò-sò͘ tī Kai-sat Thê-pí-liû, chiū-sī i sī bô ài ê, ê bīn-chêng, kóng, "Chit ê lâng tī kong-tn̂g bêng-bêng to ū kan-chèng I sī bí-sài-a. Iā Ιû-thài lâng, í-ki̍p hiah ê kun-tè I ê lâng, to si̍t-chāi bêng-bêng ū kóe-seh I ê sī chòe sī chi̍t chéng ê kek-bēng. Hoán-tńg Pí-lia̍p-to kò-jîn ê ì-kiàn, só͘ kóng chit ê lâng si̍t-chāi lóng bô ū ì-sù ài beh chòe hiah ê teh kun-tè I ê lâng sī teh phah-sǹg ê. I ū chiong i kò-jîn ê ì-kiàn, iā hoán-tùi chèng-lâng ê kan-chèng, lâi tháu-pàng chit ê lâng." Pí-lia̍p-to siūⁿ liáu put-chí jû-lōan, tì-kàu chìn-thè lióng-lân. I kiám tio̍h chiàu hoat-lí-siōng ê ì-sù, lâi ûi-ke̍h i ê liông-sim, bián-kióng soan-kò I ê sí-chōe mah?

Chit-tia̍p tī chit ê sím-phòaⁿ ū hián-chhut chi̍t chân hì-chhut khoán ê chêng-kéng, chiū-sī ū chit ê chhe-ia̍h tùi chit ê Chóng-tok ê hū-jîn-lâng the̍h chi̍t tiuⁿ toaⁿ lâi chù-ì i kóng, "Chit ê lâng sī gī-lâng, lí m̄-thang kan-sia̍p--tio̍h; in-ūi góa kin-á-ji̍t tī bîn-bāng tiong ūi-tio̍h I chōe-chōe kan-khó͘." Tī le̍k-sú-siōng siông-siông ū chhin-chhiūⁿ chit khoán ê bîn-bāng kap tiāu-thâu, lâi phah chhiⁿ-kiaⁿhiah ê chhut-miâ ê Lô-má lâng. Chhin-chhiūⁿ Kai-sat Jiû-lí-a-su (Julius Caesar) sī ūi-tio̍h hut-lio̍k Kha-po-nî-a (Calpurinia) ê bîn-bāng, chiah tio̍h tú-tio̍h àm-sat. Hit tiuⁿ phoe si̍t-chāi ū hō͘ Pí-lia̍p-to ê sim chám-jiân bô pêng-an.

Chóng-sī sin-piⁿ ê lâng iáu-kú sī teh chhut tōa siaⁿ âu-kiò kóng, "I iô-tāng peh-sìⁿ, piàn Ιû-thài thôan-kàu, tùi Ka-lī-lī khí kàu chia," I ê sim-lāi teh hūn-lōan, hit-sî i ū hoaⁿ-hí thiaⁿ-kìⁿ kóng I sī Ka-lī-lī ê lâng, chiū chip chit kù, lâi siūⁿ kóng, "Chit ê lâng sī Ka-lī-lī lâng mah? I só͘ sio̍k Hi-lu̍t sī koán-hat ê lâng mah? Góa kiám m̄-sī tio̍h chiong chit ê chek-jīm lâi hiat hō͘ Hi-lu̍t? Chit-tia̍p i tú-tú sī lâi tī iâ-lō͘-sat-léng."

Chhin-chhiūⁿ án-ni, Pí-lia̍p-to chiū sàng I hō͘ Hi-lu̍t ông. Kiám-chhái chit ê Ka-lī-lī ê thâu-lâng, Sī beh chin chhù-bī tī chit ê Ka-lī-lī ê Sian-ti ê sū, sòa lâi piáu-sī i ê ì-kiàn. Chóng-sī chit ê káu-kòai, láu-liān ê Ιû-thài lâng sī kàu-gia̍h chhong-bêng, Sī bē thang hō͘ Pí-lia̍p-to liû--khì. I sī bô ài beh kan-sia̍p tī chit khoán hoán-pōan ê sím-phòaⁿ. Iū-koh chit ê Hōan-lâng ko-siōng ê thài-tō͘ sī put-chí jû-lōan i ê sim. Iâ-so͘ mā bô ài tùi chit ê thâi sí Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān ê ông lâi khui chhùi kóng chi̍t pòaⁿ kù ōe. Só͘-í Hi-lu̍t kap hiah ê chhe-ia̍h chiū khòaⁿ I ba̍k-tōe bô, ēng kū ê chí-sek ê phàu kā I chhēng, hì-lāng I sī beh chòe Ông, sòa koh sàng hêng Pí-lia̍p-to. Pí-lia̍p-to sui-sī ēng chit hoat, iā Sī bô lō͘ thang siám-pī.

Teh thèng-hāu Hi-lu̍t ê sím-phòaⁿ ê tiong-kan, hit ê hêng-sè ū ná it-hoat m̄-hó. Chèng chè-si ū kàu-gia̍h sái-sō(**so) peh-sìⁿ ê sim. Chit-tia̍p Pí-lia̍p-to ê sim-sîn sī tōa hun-lōan, bōe hiáu kái-koat. Tng chit ê loán-jio̍k ê sî, i ū chhui-pek peh-sìⁿ ê sim, kóng, "Lín ū koàn-lĒ, kàu Pôaⁿ-kè-choeh, góa tio̍h pàng chi̍t ê kaⁿ-hōan hō͘ lín; lín ài góa pàng Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘ hō͘ lín mah? Pō-tô͘ chiū chin siū-khì, tōa siaⁿ âu-kiò kóng, "M̄-sī hit ê Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘! Tio̍h pàng Pa-lia̍p-pa hō͘ goán~ Pa-lia̍p-pa! Pa-lia̍p-pa hō͘ goán!"

Àn-chóaⁿ Pa-lia̍p-pa? In-ūi Pa-lia̍p-pa bêng-bêng to sī chèng-tī-hōan ūi-tio̍h chok-lōan, chiah siū koaiⁿ. I sī chòe ê, sui-jiân sī sió-khóa ê nāu-tōng, put-lūn siáⁿ-khoán, i ū ióng-kám thang tí-khòng Lô-má, ia̍h hiah ê pō-tô͘ sī ū tông-chêng hiah ê "tí-khòng chèng-hú" ê lâng. Chiàu in teh khòaⁿ Iâ-so͘ ōe lâi hō͘ in khī-khek, hit ê si̍t-chāi ê in-toaⁿ sī ūi-tio̍h I bô beh chiàu in sī hi-bōng ê khoán lâi chok-lōan. Tōa-bīn Pí-lia̍p-to tī sim-lāi iā chai-iáⁿ chit ê tāi-chì.

Chit-tia̍p hit ê phòaⁿ-koat ê chek-jīm, ū koh hiat hêng i. I ū tiû-tû put-koat. Ia̍h tī hit-khoán ê chêng-hêng hōan-nā lâng tiû-tû put-koat ê, sī ōe sit-lo̍h i ê koân-ui. Hiah ê chho͘-iá ê peng ū ti̍t-ti̍t teh thòe i kiàn-siàu, chhin-chhiūⁿ ài hián-chhut chòe peng ê khoán, ēng bô lé ê thài-tō͘ lâi bēng-lēng kóaⁿ hiah ê pō-tô͘ chhut kong-tn̂g. Pí-lia̍p-to sī tio̍h phòaⁿ-koat, ia̍h m̄-kú bô ióng-kám. Tng i ê sim jû-lōan ê tiong-kan, i koh mn̄g in, chiū-sī kui chá-khí sī teh jû-lōan i ê sim ê. "Án-ni chiū chheng-chòe Ki-tok ê Iâ-so͘, góa tio̍h cháiⁿ-iūⁿ pān I."

Hiah ê pō-tô͘ sī kàu-gia̍h bêng-pe̍k in sī ài khoán-thāi I ê thài-tō͘. In chiū chhut-la̍t âu-kiò kóng, "Tèng I tī Si̍p-jī-kè!" Ah! chóng-sī lūn I ê sū, in lóng bô chhin-chhiūⁿ Pí-lia̍p-to ê khoán, teh jû-lōan in ê sim. Pí-lia̍p-to tùi chit ê (**thiām)-chēng ê Hōan-lâng ū tit-tio̍h kî-īⁿ ê ìn-siōng tī-teh. I ū kap Iâ-so͘ saⁿ-kap kóng-ōe, saⁿ-kap tâm-lūn. I m̄-chai-iáⁿ tio̍h cháiⁿ-iūⁿ lâi su-sióng I. Chiông-chiân i to bē-bat khòaⁿ-kìⁿ lâng chhin-chhiūⁿ I. Tī Iâ-so͘ bōe thang éng-oán ê ba̍k-chiu, ū hoán-chhut i sī bōe thang liáu-kái ê gán-kong tī-teh, iā chhin-chhiūⁿ ū la̍t, ōe giú i ê sim lâi khòaⁿ-chhut I ê bí-tiám, koh ko-siōng ê khì-khài, iā koh chi̍t-bīn hō͘ i khòaⁿ-liáu bōe bián-tit siⁿ-chhut kiaⁿ-ùi, kap sîn-pì ê kám-liām tī-teh. I ê hū-jîn-lâng Sī bāng-kìⁿ hit ê kî-kòai ê bāng, mā-sī ū iô-tāng i ê sim, lâi siⁿ-khí chi̍t-chéng bê-sìn ê kiaⁿ-hiâⁿ.

"Tèng I tī Si̍p-jī-kè! Tèng I tī Si̍p-jī-kè!"

Pí-lia̍p-to chiū siū-khì, kóng, "GÓa bô beh tèng I tī Si̍p-jī-kè. góa ài beh piⁿ-phah I, iā āu-lâi beh pàng I!"

Chhin-chhiūⁿ án-ni, Pí-lia̍p-to chiū bēng-lēng chhe-ia̍h, khì liû-tì-tiûⁿ lâi phah hit ê bīn lóng pe̍h, siau-sán ê Hōan-lâng, iā Ēng phê-tòa chòe piⁿ lâi phah I ê sin-khu kàu lâu-chhut huih-chúi-á, hit ê hêng-khū kàu-gia̍h chân-jím, siū chip-hêng-chiá ê piⁿ-phah, tì-kàu I ê sîn-keng kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah. Khak-si̍t tī hit chá-khí hiah ê Lô-má ê peng-tūi-tiong, tē-it hā-chiān ê, ū khiā-khí tī hit ê peng-iâⁿ! Tû-khí chiah-ê, chī-chūi ū sim-chiâⁿ thang lām-sám kiâⁿ i, lâi khoán-thāi chit ê tiām-chēng, kan khó͘ ê Iâ-so͘! In ū pīⁿ chhì-á ê bián-liû lâi chhi̍h-lap tī i ê thâu-khak. Iā koh hiahⁿ Pí-lia̍p-to sī chhēng ê kū ê chí-sek phàu kā I chhēng tha̍h tī i hit ê teh chhut-huih ê keng-thâu. I ū ēng chhê-á lâi phah I ê chiàⁿ-chhiú, koh hì-lāng I kóng, "Ιû-thài lâng ê Ông, pêng-an ah!"

Āu-lâi Pí-lia̍p-to ū chòe-āu lâi chhui-pek in, kiû in ê lîn-bín. I ū bēng-lēng hit ê Hōan-lâng chhut-lâi, khiā tī chèng-lâng ê bīn-chêng. "Iâ-so͘ tì chhì-á ê bián-liû, chhēng chí-sek ê phàu chhut-lâi gōa-bīn. Pí-lia̍p-to koh kā in kóng, "Lí khòaⁿ chit ê lâng!"

TĪ tōe-bīn-chiūⁿ, chiông-lâi kiám bat ū chhin-chhiūⁿ chit khoán ê chêng-kéng mah? Siōng-tè Éng-oán ê Kiáⁿ, ū ūi-tio̍h lâng ê chōe, lîm-kàu sè-kan siū-sí, koh tio̍h ēng thun-lún chun-giâm ê thài-tō͘, lâi khiā tī i sī chhòng-chō chòe hā-chiān ê lâng ê bīn-chêng, sòa siū piⁿ-phah kàu lâu huih, iā siū-tio̍h ta̍k téng-hō ê lêng-jio̍k kap hì-lāng. In kiám Sī bōe tông-chêng lâng, bōe lîn-bín lâng mah? Kiám-sī Sat-tàn iā ū ji̍p tī in ê sim mah?

"Tèng I tī Si̍p-jī-kè! Tèng I tī Si̍p-jī-kè!"

Pí-lia̍p-to kan-ta khiā-teh chù-ba̍k khòaⁿ I, iā sim-lāi ū kiaⁿ-ùi, ū jû-lōan. I koh thiaⁿ-kìⁿ ū bêng-liāng ê siaⁿ-im tùi hit ê hoat-têng teh chhut kóng, "I eng-kai sí, in-ūi I lia̍h pún-sin chòe Siōng-tè ê Kiáⁿ," hit-sî tī i ê sim-lāi koh hoat-seng chi̍t chéng bê-sìn ê kiaⁿ-hiâⁿ.

Siōng-tè ê Kiáⁿ! Pí-lia̍p-to thiaⁿ-kìⁿ I sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, chiū it-hoat chhiⁿ-kiaⁿ, tùi án-ni chiū koh ji̍p kong-tn̂g lâi mn̄g I kóng, "Lí tùi tá-lo̍h lâi? Chóng-sī Iâ-so͘ bô ìn i." In-ūi I chai chit-sî beh lâi ìn-tap àn-chóaⁿ sǹg-Sī bô lī-ek.

Chiàu khòaⁿ, che ū it-hoat phah chhiⁿ-kiaⁿ i ê sim, "Lí m̄ kap góa kóng mah? Kiám m̄-chai góa ū koân thang pàng lí, ia̍h ū koân thang tèng lí tī Si̍p-jī-kè mah?"

Iâ-so͘ ū chhin-chhiūⁿ chi̍t ê siōng-téng lâng ê khoán, khiam-pi kap I ê ē-bīn lâng kóng-ōe, iā sī chhin-chhiūⁿ chi̍t ê sím-phòaⁿ koaⁿ ū tām-po̍h un-tián i ê hōan-lâng ê khoán, lâi kā i kóng,

"Nā m̄-sī tùi téng-bīn hō͘ lí, chiū lí bô koân thang pān góa; lí khiok sī pháiⁿ, chóng-sī chiong góa kau hō͘ lí ê lâng, i ê chōe sī koh-khah tāng."

Pí-lia̍p-to beh cháiⁿ-iūⁿ lâi pān chit ê Iâ-so͘, chiū-sī chheng-chòe Ki-tok ê ah? I sī chin ài ūi I. I ê liông-sim ū chhui-pek i tio̍h án-ni chòe. chóng-sī hit ê chân-jím, khòai siū-khì, kāu giâu-gî, koh hiong-ok, láu-liān ê Thê-pí-liû ū hián-chhut tī i ê bīn-chêng. I chai-iáⁿ Ιû-thài lâng só͘ kóng chit kù thiau-chiàn ê ōe, sī ū pau-hâm háng-hoah ê ì-sù tī-teh. "Lí nā pàng chit ê lâng, chiū m̄-sī Kai-sat ê pêng-iú." Taⁿ i beh cháiⁿ-iūⁿ chòe? Put-lūn siáⁿ khoán, i sī ài tit-tio̍h thé-biān, chiū hiat hit ê chek-sêng lâi kui tī sī eng-kai kui ê só͘-chāi. Pí-lia̍p-to khòaⁿ-kìⁿ bô chhái-kang, hoán-tńg ná jiáu-lōan, chiū phâng chúi, tī chèng-lâng ê bīn-chêng sóe chhiú, kóng, "Tī chit ê gī-lâng ê huih, góa bô chōe, lín ka-kī táⁿ-sǹg. Peh-sìⁿ lóng ìn kóng, I ê huih kui tī goán kap goán ê kiáⁿ-sun!"

Lán m̄-bián koh chìn-chêng lâi chhui-chhek àn-chóaⁿ. Lán sī chai-iáⁿ hit ê kiat-kio̍k. Tī hit ê phòaⁿ-koat tōa ê choán-ki ê sî, Iâ-so͘ ū chù-ba̍k khòaⁿ chit ê khó-lîn, bô tám-liōng ê Pí-lia̍p-to, ū cháiⁿ-iūⁿ pàng-sak i ê ló͘-le̍k. "Tùi án-ni, i chiū chiong Iâ-so͘ kau hō͘ in khì tèng Si̍p-jī-kè."

Che chiū-sī Pí-lia̍p-to tùi chit ê chheng-chòe Ki-tok ê Iâ-so͘ ê pān-hoat. Ūi-tio̍͘h i bô tám-liōng ê sī chòe, tī nn̄g-chheng nî kú i ū giâ i ka-kī sī chha̍k ê kê, in-ūi bô lūn tī tá-lo̍h, Ki-tok-tô͘ ū teh liām in ê Sìn-keng kóng, "TĪ Pún-tiu Pí-lia̍p-to jīm-lāi siū-khó͘."