Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-11 chiuⁿ

Tē-11 chiuⁿ: LŌ͘ Ê CHĪN-BÉSiu-kái

Chit ê TÔ͘-tiong ê kì-lio̍k, tāi-iok sī beh chheng-chhó. I sī í-keng kiâⁿ kàu ū khòaⁿ-kìⁿ hit ê lō͘ ê chiong-tiám. Iā sî sī í-keng kàu, Iâ-so͘ mā-sī í-keng ū koat-ì. Só͘-í I ū ti̍t-ti̍t kiâⁿ chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, beh siū lâng hāi-sí.

Hit-nî ê Pôaⁿ-kè-choeh í-keng kūn, iā chit pái ê Pôaⁿ-kè-choeh, sī chiông-lâi tī iâ-lō͘-sat-léng só͘ bat chú-chhui-ê ê tiong-kan, sī tē-it gûi-hiám iā sī tē-it ōe iô-choah lâng ê sim. In-ūi it-poaⁿ ê bîn-chiòng, tī í-chêng to í-keng kàu-gia̍h siū kám-tōng, sīm-chì chit pái koh khòaⁿ-kìⁿ I ū hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ koh-o̍ah, só͘-í in ū it-hoat siū tōa ê kám-tōng. Bô-lūn sī tī koe-lō͘-ni̍h, á-sī tī chhī-tiûⁿ-ni̍h, chèng-lâng lóng bô teh kóng-khí pa̍t-mi̍h. Tī hit tiâu beh thàng kàu Pek-tāi-nî ê tō-lō͘ siōng, ta̍k ji̍t ū kui tōa-tīn ê koan-lám-chiá teh-beh khì khòaⁿ hit ê khang-bōng, í-ki̍p tùi pa̍t sè-kài koh tńg-lâi hit ê lâng ê chhù. Siōng-tè kó-jiân ū lâi hóng-būn I ê peh-sìⁿ; iā Bí-sài-a sī í-keng lâi, ài hō͘ Í-sek-lia̍t tit-tio̍h chū-iû!

Tiàm tī iâ-lō͘-sat-léng hiah ê sī-tōa, sui-jiân bōe-thang hui-jīn Iâ-so͘ sī kiâⁿ ê sîn-jiah; iáu-kú ū piàⁿ-miā ài beh chó͘-chí peh-sìⁿ. In-ūi chiàu hiah ê sī-tōa teh phah-sǹg, tī chit-tia̍p tùi ta̍k kok chū-chi̍p óa lâi ê chèng-lâng nā lóng siū iô-tōng, chiū bān-sū ê kiat-kio̍k sī chāi tī ba̍k-chêng. Iā in sī siāng tōa ǹg-bāng, tī hit ji̍t Iâ-so͘ bô lâi hù Pôaⁿ-kè-choeh. Tī Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ, bô-lūn sī I ê pêng-iú, á-sī I ê tùi-te̍k, to lóng ēng tâng chi̍t-iūⁿ ê siaⁿ-im, mn̄g kóng, “Lín phah-sǹg cháiⁿ-iūⁿ? I bô beh lâi hù choeh mah?”

SĪ! I sī beh lâi hù. Siat-sú in thang khòaⁿ I teh lâi ê khoán-sit! Chit pang Iâ-so͘ m̄-sī chiâⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ in sī kiaⁿ-ùi, sī him-bō͘ ê chi̍t ê kek-bēng ê ióng-kám ê chí-tō-chiá, ū thang khoa-kháu I ê koân-sè lâi chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, hoán-tńg sī chiâⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ chi̍t ê (**thiām)-chēng, pi-siong ê lâng, kan-ta gia̍h-ba̍k lâi khòaⁿ hit pêng ê sè-kài, iā ka-kī chi̍t lâng lâi kiâⁿ Tī chit tōe-bīn-chiūⁿ, chiū-sī hō͘ I sit-bāng ê. Pí-tek ōe kì-tit hit ê o̍ah-o̍ah ê chêng-kéng, chiū-sī chiàu i tùi Má-khó só͘ kóng ê kóng, “GOán chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, tī lō͘-ni̍h, Iâ-so͘ kiâⁿ tī goán ê thâu-chêng, ha̍k-seng gông-ngia̍h, tè ê lâng kiâⁿ(**kiaⁿ)-hiâⁿ. Iâ-so͘ ū koh chiong I sī beh tú-tio̍h ê sū kā goán kóng.”

Hit ê chêng-kéng sī put-chí hián-jiân. Chiū-sī tī Í-hoat-liân ê hong-bú(**bû) ê hiong-chhoan hit tiâu léng-chēng ê soaⁿ-lō͘-ni̍h, ū chi̍t thôan put-chí kiaⁿ-hiâⁿ ê ha̍k-seng, chi̍t sim kî-kòai, iā chi̍t sim jû-lōan; tāi-ke chù-ì teh khòaⁿ Iâ-so͘, chiū-sī ka-kī chi̍t lâng tiām-tiām teh kiâⁿ Tī in ê thâu-chêng ê. Kháhcha tī Ka-lī-lī ê sî-tāi, in sī lóng kòaiⁿ-sì chin chū-iû, chin khòai-lo̍k lâi chòe I ê tâng-phōaⁿ, kap I saⁿ-kap lú-hêng, chóng-sī chit pang chiū chám-jiân koh-iūⁿ. Iā hit ê koan-hē mā-sī ū teh piàn-ōaⁿ. Tī sò͘ ge̍h-ji̍t lâi, in tùi Iâ-so͘ ê ài-chêng í-ki̍p khim-gióng ê sim, sī it-hoat chhim, iā sòa siⁿ-khí chi̍t chéng chong-giâm, kèng-ùi ê liām-thâu. In ū chiām-chiām kám-kak-tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ, kám-thàn, ò-biāu, iā sòa ná siⁿ-chhut chhiⁿ-kiaⁿ ê sim, lâi teh khòa-lū hit ê Sī beh kàu ê gûi-ki. I ū chiām-chiām teh lī-khui in. In Sī bōe-ōe liáu-kái I. In sī m̄-chai-iáⁿ sī beh kàu ê sū. Chóng-sī khak-si̍t in chòe tē-it bōe-thang liáu-kái ê, chiū-sī I ê sit-pāi kap I ê sí.

Lán ún-tàng beh phah-sǹg in tāi-ke kàu tī chit sî, tiāⁿ-tio̍h Sī bōe-thang gō͘-kái I. In-ūi tī í-chêng I sī í-keng nn̄g pái, khiok sī bô hiah siông-sè, lâi tùi in tiong-khok I sī beh tú-tio̍h ê sū. Chóng-sī in chit-tia̍p bêng-bêng mā iáu-sī ū gō͘-kái I. In teh phah-sǹg, lūn I ê sū Sī bô tú-tú chiàu I só͘ kóng ê. I sui-jiân ū kóng I beh siū hāi-sí, iā beh koh-o̍ah, che ún-tàng ū pa̍t-mi̍h khah sîn-pì ê ì-sù tī-teh. Àn-chóaⁿ I tī tú-á-chiah to ōe hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ tùi sí koh-o̍ah, thái(**thài)-thó I hoaⁿ-hí jím-siū sí-sit? In iû-goân ū jiám-tio̍h kok-bîn ê cheng-sîn, ū teh pek-chhiat thèng-hāu I ê kok, iā khòaⁿ I tī Pek-tāi-nî sī kiâⁿ hit ê sîn-jiah, bô m̄-sī it-hoat teh chhiok-chìn I ê kok. Í-sek-lia̍t ê êng-kng chhàn-lān ê ji̍t-chí sī í-keng teh pek-óa lah. Kiám-chhái chit-tia̍p tú-tú chèng-lâng lóng chū-chi̍p beh lâi hù Pôaⁿ-kè-choeh ê sî, “Chú Siōng-tè beh ēng I ê chó͘ Tāi-pi̍t ê ūi hō͘ I. I beh chòe ông tī Ngá-kok ê ke kàu tāi-tāi, I ê kok iā bô kiông-chīn.

Lán nā sòa-chiap lâi tè in kiâⁿ Tī hit tiâu lō͘, hit-sî lán chiū ōe chai-iáⁿ in ū put-sî khn̂g chit hō bōng-sióng tī-teh! Lán bô koh ū thang khòaⁿ-kìⁿ khah hó ê sū-si̍t, pí Tī chi̍t-nn̄g ji̍t āu sī tú-tio̍h ê thang lâi kan-chèng in sī iáu ū kò͘-chip hit hō bōng-sióng.

In ū kiâⁿ kàu chiap-tio̍h tùi pak-pêng thàng--lo̍h-lâi hit tiâu ê soaⁿ-lō͘; tī-hia lâi chiap-tio̍h tùi Ka-lī-lī lo̍h-lâi beh hù Pôaⁿ-kè-choeh ê chi̍t thôan ê sûn-lé-chiá. Lán thang sióng-siōng, tī hit tiong-kan ún-tàng iû-goân ū Ka-pek-lông ê lâng saⁿ-kap chòe-tīn teh kiâⁿ, iā tāi-ke kàu ji̍t-àm ê sî, in chiū saⁿ-kap hioh-khùn. Tī ū chi̍t ê ge̍h-kng mî, lán ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê hū-jîn-lâng óa-khì chiū-kūn Iâ-so͘. Chit ê hū-jîn-lâng chiū-sī tī nn̄g nî chêng tī Ka-pek-lông ê koe-lō͘-ni̍h lán sī ū khòaⁿ-kìⁿ ê, tī hit-sî i ū kap i ê tiōng-hu, í-ki̍p i nn̄g ê sòe-kiáⁿ, saⁿ-kap chòe-tīn beh khì hōe-tn̂g thiaⁿ Iâ-so͘ thâu-chi̍t pái ê soat-kàu. Chit ê kiau-ngō͘ ê lāu hū-jîn-lâng ū ēng choân cheng-sîn khn̂g chi̍t ê iá-sim tī-teh. Kiám Sī bô kè-ta̍t ê iá-sim mah? Chī-chūi káⁿ án-ni kóng? In-ūi che sī chi̍t ê chīn-tiong tè Iâ-so͘ kàu tī Si̍p-jī-kè kha ê hū-jîn-lâng sī phāu ê iá-sim, iā sī chi̍t ê chòe lāu-bú ê lâng sī phāu ê iá-sim, sī choân-jiân m̄-sī ūi-tio̍h i pún-sin, sī ūi-tio̍h i ê kiáⁿ ê. Chit ê hū-jîn-lâng teh phah-sǹg Iâ-so͘ ê tek-sèng ê ji̍t sī í-keng pek-kūn, iā I ê Sèng-kok sī teh-beh si̍t-hiān lah. In nn̄g ê kiáⁿ, chiū-sī tī iâ-so͘ sī tē-it sìn-jīm ê saⁿ lâng tiong ê chāi-lāi. I ū siông-siông thiaⁿ-kìⁿ in hiah ê kiáⁿ ū teh gī-lūn tī āu-lâi chī-chūi thang chòe tē-it tōa.

Chit ê hū-jîn-lâng chi̍t-ē kiâⁿ-óa beh khì chiū-kūn Iâ-so͘, hit-sî i ê kiáⁿ chai-iáⁿ, á-sī thang kóng, ū liāu-tio̍h in lāu-bú ê ì-sù, chiū tùi Iâ-so͘ kóng,

“Sian-siⁿ ah, chhiáⁿ lí iông-ún goán lāu-bú lâi tùi lí pín-kiû chi̍t hāng sū, hó m̄?”

I ū hián-chhut chòe chi̍t ê jîn-chû ê Kok-ông lâi ìn i kóng,

“Ài góa kā lí kiâⁿ sím-mi̍h ah?”

“Gōan lí chhut bēng-lēng, hō͘ góa chit nn̄g ê kiáⁿ Tī lí ê kok, chi̍t ê chē lí ê chiàⁿ-pêng, iā chi̍t ê chē lí ê tò-pêng.”

Iâ-so͘ chiū ēng chhin-chhiat, lîn-bín ê sim lâi khòaⁿ chit ê hū-jîn-lâng, í-ki̍p i ê kiáⁿ-jî. In sī choân-jiân m̄ chai-iáⁿ in Sī bô teh liâu-bāng ê sū, sī í-keng teh-beh chiâⁿ lah!

“Lín sī kiû ê, lín m̄-chai. Góa sī lim ê poe, lín ōe lim mah? Góa sī siū ê sóe, lín ōe siū mah?”

Bô giâu-gî, tī hit-sî Ngá-kok kap Iok-hān thiaⁿ chit kù, sī lia̍h-chòe Iâ-so͘ teh kóng, tī chiong-lâi nā beh khí kek-bēng, chiū ún-tàng ōe tú-tio̍h chin kan-khó͘ ê sū, iā ū sî kiám-chhái in tio̍h ài piàⁿ-miā lâi pó-hō͘ I, khah iàu-kín tī in pún-sin. Só͘-í in chiū bô kiaⁿ, ìn I kóng, “Ōe lah.”

Iâ-so͘ ū bat in. Iā I ū chai-iáⁿ, nā ū pit-iàu ê sî, in kó-jiân kam-gōan ūi-tio̍h I lâi sí. I sī pí in pún-sin koh-khah chai-bat in ê khoán. I sī pí lán pún-sin koh-khah chai-iáⁿ lán sī iáu ū khùi-la̍t thang kiâⁿ koh-khah hó ê sū. In khiā tī i ê bīn-chêng, hit-sî in sī gâu kò͘ ka-kī, sī gâu khn̂g iá-sim ê lâng, chóng-sī I kiám sī ū khòaⁿ-kàu tī in ê chiong-lâi sī beh siū ê chhì, chiū-sī “Hi-lu̍t ông beh ēng to thâi Iok-hān ê hiaⁿ-tī Ngá-kok,” iā hit ê nî-lāu ê Iok-hān beh chīn-tiong Tī i sī kèng-ài ê Chú, kam-gōan tú-tio̍h sûn-sí? Khak-si̍t chhin-chhiūⁿ hit khoán ōe kám-tōng lâng ê īⁿ-siōng, sī ū hián-chhut tī i sī ìn-tap ê ōe.

“Góa sī lim ê poe, lín beh lim i; góa sī siū ê sóe, lín beh siū i; chóng-sī chē góa ê chiàⁿ-pêng, tò-pêng, m̄-sī góa ōe-thang hō͘ lâng, to̍k-to̍k ūi-tio̍h sím-mi̍h lâng pī-pān ê, chiū hō͘ i.”

Chóng-sī in mā iáu thiaⁿ bô. Iā in lāu-bú kiám iû-goân bô mah? Hū-jîn-lâng sī ū chi̍t chéng kî-kòai ê pún-lêng tī-teh, sī put-chí bín-chia̍t, khòai liáu-kái i ê sim sī kám-chhiok-tio̍h ê sū. I chù-ì lâi khòaⁿ i sī kèng-ài ê Chú, hit-sî hit ê thang hân-sim ê ū-kò ê ōe, kiám bô phah-tio̍h i ê sim mah? Khah chá tiàm tī Ka-pek-lông hit ê khòai-lo̍k ê ji̍t-chí sī í-keng khì lah. Chit-tia̍p I khòaⁿ-liáu sī it-hoat chong-giâm, thang kiaⁿ ê khoán, ū lī lán ná hn̄g. I sī bô chhin-chhiūⁿ Ông, beh chìn-chêng khì siū hong lâi tit-tio̍h I ê Kok. I hoán-tńg sī chhin-chhiūⁿ Ông beh chìn-chêng khì chiū-kūn sí-sit. Tàu-tí Iâ-so͘ pún-sin, í-ki̍p i ê sòe-kiáⁿ sī beh lim ê poe í-ki̍p Sī beh siū hit ê bô hó tiāu-thâu ê sóe sī sím-mi̍h?

Se-pí-thài ê kiáⁿ ê lāu-bú ah, chit khoán su-sióng sui-sī lí chit-tia̍p bô lí-kái, tī āu-lâi ún-tàng ōe lah. Lí í-ki̍p lí hiah ê beh chē Tī i ê chiàⁿ-pêng kap tò-pêng ê ióng-kám ê kiáⁿ, ún-tàng beh liáu-kái i. In-ūi hit ê kái-bê ê ji̍t sī í-keng kūn lah, hit-sî lí beh phak-pài tī chú ê bīn-chêng, khòaⁿ-kìⁿ Chú hō͘ lâng tèng tī thang kiàn-siàu ê Si̍p-jī-kè, koh tī i ê chó-iū-pêng ū tâng siū tēng-chōe ê chha̍t!

Chit ê sū-kiāⁿ sī iáu-bē kiat-kio̍k. Tī chit hō giâm-siok ê gûi-ki, liân tī cha̍p-jī ha̍k-seng ê thôan-thé tiong, iáu ū khòaⁿ-kìⁿ kò͘-kí ê sim, che si̍t-chāi sī ke-thiⁿ Iâ-so͘ ê kan-khó͘. I kap lán saⁿ kau-pôe ê sî, khah-siông I lóng sī sit-bāng. “I bat lán ê sèng-chêng; I ōe kì-tit lán sī thô͘.” Hit-sî chèng ha̍k-seng thiaⁿ-liáu chū-jiân sī chin siū-khì. Hut-jiân in chiū put-chí tòng-bōe-tiâu Ngá-kok kap Iok-hān sī chòe ê thài-tō͘. Hiah ê ha̍k-seng lóng sī ke̍k chiàu lâng ê khoán. Chóng-sī chit khoán sèng-phiah Sī bōe Ēng-tit hián-chhut tī iâ-so͘ ê bīn-chêng. Iâ-so͘ chiū kiò in óa--lâi. Chêng bat chi̍t pái ūi-tio̍h in tāi-ke gâu saⁿ òan-tò͘, I chiū phō chi̍t ê sòe-hàn gín-ná lâi tī in tiong-kan kà-sī in. Chit pái I ū koh ēng un-jiû ê ōe lâi chek-pī in, lâi hok-su̍t hit ê kà-sī. Kong-tō lâi kóng, kàu keng-kè kúi-nā nî āu, in to lóng iáu ōe kì-tit I sī bián-lĒ ê ōe, chiū-sī kóng,

“Lín chai gōa-pang sī chun chòe jîn-kun ê chòe Chú lâi tī-lí in, in ê tāi-jîn koán-hat in. To̍k-to̍k lín tiong-kan m̄-sī án-ni; lín tiong-kan ài chòe tōa ê, beh chòe lín ê chhe-ēng; lín tiong-kan ài chòe thâu ê, beh chòe chèng-lâng ê lô͘-po̍k. In-ūi Jîn-chú kàu m̄-Sī beh chhe-ēng lâng, Sī beh hō͘ lâng chhe-ēng, koh hiàn I ê sìⁿ-miā lâi sio̍k-hôe chōe-chōe lâng.”

Hit ê hêng-lia̍t ū sòa-chiap teh chìn-chêng. Kè kúi-ji̍t āu, lán ū koh khòaⁿ-kìⁿ Tī chit ê tô͘-tiong sī tú-tio̍h ê, iáu chi̍t ê chêng-kéng. Chit-tia̍p in sī kiâⁿ kūn Iâ-lō͘-sat-léng. Tùi pak-pêng lo̍h-lâi hiah ê kui tōa-tīn ê sûn-lé-chiá, sī í-keng kiâⁿ kàu tī iâ-lī-ko siâⁿ, iā chit ê siâⁿ-ni̍h ê peh-sìⁿ ū kui tōa-tīn chhut-lâi beh chih-chiap in. In-ūi ū piàn-piàn hong siaⁿ kóng, hit ê tī Pek-tāi-nî hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ koh-o̍ah ê Iâ-so͘, ū kap chèng tāi-ke chòe-tīn tī teh lâi, iū-koh ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, I sī Siōng-tè ê Bí-sài-a beh lâi chín-kiù Í-sek-lia̍t thoat-lī Lô-má lâng ê ap-pek. In ê jia̍t-sêng ê chiap-thāi, sī piáu-bêng Iâ-so͘ ū tit-tio̍h chèng peh-sìⁿ ê sim. Tī chit khoán chêng-kéng, chèng ha̍k-seng kiám bô kan-ta tāi-seng khòaⁿ-kìⁿ in ê Chú ê tek-sèng mah?

Tī hit ê kûn-chiòng ê jia̍t-nāu, âu-kiò kap soan-jióng ê tiong-kan, ū chi̍t ê chhiⁿ-mî lâng kap chèng tāi-ke ti̍t-ti̍t chàm-khì kàu tī hit ê siâⁿ-mn̂g kháu ê só͘-chāi.

Hit ê chhiⁿ-mî lâng chiū mn̄g kóng, “Bô ah, sī sím-mi̍h tāi-chì lè?” Tī i ê sin-piⁿ teh kiâⁿ ê lâng chiū tōa siaⁿ hoaⁿ-hí âu-kiò lâi ìn i kóng,

“Ná-sat-le̍k lâng Iâ-so͘ beh tùi chia kè!”

Tùi án-ni, tī tiap-á-kú ê tiong-kan, chit ê chhiⁿ-mî lâng chiū siⁿ-chhut hui-siông tōa ê ǹg-bāng. I sī phah-sǹg i ê kiù-chhiⁿ í-keng kàu lah! Hit ê bat tī iâ-lō͘-sat-léng i-hó chi̍t ê chhiⁿ-mî ê Iâ-so͘! I beh tùi chia kè! Iâ-so͘ í-keng kiâⁿ kè-bīn khì lah? Hāi lah! Hit-sî i chiū chhut tōa siaⁿ, ēng choân cheng-sîn lâi âu-kiò, oán-jiân chhin-chhiūⁿ tī chúi-tiong beh tîm-sí ê lâng sī hoat-chhut chi̍t khoán chòe-āu ê hi-bōng ê siaⁿ-im. Liân tī hit ê kûn-chiòng put-chí nāu-tōng ê tiong-kan, Iâ-so͘ iā ū thiaⁿ-kìⁿ i ê âu-kiò ê siaⁿ kóng,

“Tāi-pi̍t ê hō͘-è, Iâ-so͘, khó-lîn góa!”

Chit ê chhiⁿ-mî lâng ū ēng chèng-lâng sī ài chheng-ho͘ I ê miâ, chia̍p-chia̍p lâi pek-chhiat kiû kiò I ê pang-chān. Chèng-lâng chiū chhut-la̍t lâi chó͘-chí i, kiò i tio̍h chēng-chēng; chóng-Sī bô chi̍t ê ōe-thang hō͘ i chēng-chēng. “Tāi-pi̍t ê hō͘-è ah, Tāi-pi̍t ê hō͘-è ah, khó-lîn góa!”

Tùi án-ni, Iâ-so͘ chiū tông-chêng i, tú-tú sī chhin-chhiūⁿ lâng nā ū pek-chhiat kiû-kiò I, hit-sî I chiū bô lūn sī tùi i, á-sī tùi lán, put-sî to tek-khak ōe thiaⁿ. Sui-jiân kûn-chiòng jia̍t-nāu ê siaⁿ-im, iā bōe-ōe that-gāi-tio̍h I ê hī-khang. I chiū chó͘-tòng choân hêng-lia̍t ê lâng lâi thêng Tī hit ê só͘-chāi.

Iâ-so͘ chiū kóng, “Kiò i lâi.”

Iā hiah ê chhin-chhiat ê lâng, chiū khì kā hit ê chhiⁿ-mî lâng kóng,

“Pa-tí-mái hiaⁿ ah, an lí ê sim! Khí-lâi! I teh kiò lí ah!”

I chiū pàng-sak i ê kū ê gōa-thò. Lâng chiū chhōa i, i chiū ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah kiâⁿ óa-lâi Iâ-so͘ ê bīn-chêng.

“Sòe-kiáⁿ ah, ài góa kā lí chòe sím-mi̍h?”

“Lia̍p-pho-nî, góa ài tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ!”

Tùi án-ni, i liâm-piⁿ tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ, chiū tī lō͘-ni̍h lâi tè Iâ-so͘.

Chèng-lâng khòaⁿ-liáu, sòa chēng-chēng chhiⁿ-kiaⁿ I sī kiâⁿ chit ê chhiau-chū-jiân ê sū. Tùi án-ni, in chiū siⁿ-khí ka-Pē ê jia̍t-sêng ài beh tè I. Iā in khòaⁿ-kìⁿ chit hō chhin-chhiat ê hêng-ûi, sim tōa siū kám-tōng. Si̍t-chāi Ki-tok ōe-thang tit-tio̍h lâng, m̄-sī ēng I ê koân-lêng, to̍k-to̍k sī ēng I ê thiàⁿ-thàng. Chit ê Pa-tí-mái ê siau-sit, chiū chek-sî thôan-pò tī hit ê sì-hng. Chit-tia̍p choân chhī ê peh-sìⁿ ū lóng chhut-lâi chak óa Tī iâ-so͘ ê sin-piⁿ, ài beh khòaⁿ I.

Tī hit ê kûn-chiòng ê āu-bīn, ū chi̍t ê chhēng hó i-chiûⁿ ê lâng, tì-ì ài beh khòaⁿ Iâ-so͘, in-ūi “i seng-khu óe-sòe.” Sui-jiân i sī hó-gia̍h lâng, iáu-kú bô chi̍t lâng beh poah lō͘ hō͘ i. In-ūi chit ê lâng chiū-sī Sat-kai, teh chòe thiu-hiòng ê, sī Iâ-lī-ko siâⁿ ê sòe-koan tiúⁿ, iā lâng lóng teh kóng, i sī ū ê châi-sán lóng sī ēng hit khoán pháiⁿ ê hoat-tō͘ lâi chhiap-chhú lâng ê. Chiàu chit ê kò͘-sū sī teh àm-sī lán chai chit ê Sat-kai lâi beh khòaⁿ Iâ-so͘, m̄-sī kan-ta ūi-tio̍h chi̍t chéng ê hò͘ⁿ-kî-sim nā-tiāⁿ, sī iáu ū koh khah chhim ê tōng-ki tī-teh. Hit-ji̍t bô lūn sím-mi̍h khoán ê chó͘-tòng, to bô hoat-tō͘ thang kiò i tńg-khì. Ū chōe-chōe siâⁿ-ni̍h ê gín-ná, tú-tú sī chiàu gín-ná ê khoán-sit, ū peh-chiūⁿ chhiū-téng lâi khòaⁿ chèng-lâng teh keng-kè ê chêng-kéng. Chit ê ū châi-sán, ū tē-ūi ê giâm-siok ê lāu-tōa lâng, iû-goân bô sioh i ê chun-giâm lâi kap chèng-lâng saⁿ-kap khiā chòe-hóe, chhim-chhim him-bō͘ ài khòaⁿ Iâ-so͘. Tī Ka-pek-lông hit ê hiòng-koan ê Má-thài ê siau-sit, Sī bián giâu-gî, ún-tàng ū thôan kàu tī iâ-lī-ko chit ê hiòng-koan lâi hō͘ Sat-kai thiaⁿ-kìⁿ. Só͘-í i ū siⁿ-khí chióng-chióng ê sim-su kap io̍k-bōng, iā ū put-chí him-bō͘ ài kìⁿ-tio̍h Má-thài ê pêng-iú Iâ-so͘.

I sī khòaⁿ ê Iâ-so͘ sī chit ê khoán-sit! SĪ chi̍t ê kôaiⁿ, koh chhēng pe̍h-saⁿ ê Sian-ti, iā I ê bīn-māu ū ióng-kám, ū chhin-chhiat, koh put-chí ū ui-giâm ê khoán-sit, tiām-tiām teh kiâⁿ Tī chèng-lâng ê tiong-kan; sī chi̍t ê úi-tāi ê Ιû-thài lâng, lóng bô biáu-sī thiu-hiòng kap ū chōe ê! Lán sī lóng m̄ chai-iáⁿ Tī lán pêng-siông só͘ bat ê lâng ê sim-lāi ū sím-mi̍h io̍k-bōng, á-sī ū sím-mi̍h bô boán-chiok ê só͘-chāi. Chhin-chhiūⁿ tī lán ê sin-piⁿ ū chōe-chōe lán Sī bô chù-ì-tio̍h ê lâng ê khoán, chit ê bû-liâu ê hó-gia̍h lâng Sat-kai ê sim-sîn Sī bô boán-chiok,m̄ koh ū khn̂g chin tōa ê io̍k-bōng tī-teh, in-ūi to̍k-to̍k Siōng-tè í-gōa sī bô thang hō͘ i ê sim boán-chiok. Nā m̄-sī ūi-tio̍h án-ni, Iâ-so͘ chiū koat-toàn bô tiâu-kang lâi thêng-kha, sòa gia̍h-thâu lâi khòaⁿ i tī chhiū ê téng-bīn, iā kah-ná chhin-chhiūⁿ ji̍p lâi Iâ-lī-ko lóng bô khn̂g sím-mi̍h pa̍t-mi̍h bo̍k-tek, to̍k-to̍k sī ūi-tio̍h beh chhē i ê khoán-sit, chiū sòa tùi i kóng, “Sat-kai kín-kín lo̍h-lâi, in-ūi kin-á-ji̍t góa tek-khak tio̍h tiàm tī lí ê ke.” Tùi án-ni, Sat-kai chiū chin chhiⁿ-kiaⁿ, lâi chai-iáⁿ chi̍t hāng sū-si̍t, chiū-sī lán sī tio̍h chai-iáⁿ thang chòe lán éng-oán ê lī-ek ê; iā chit ê sū-si̍t chiū-sī kóng, ta̍k pái lán ê sim-lāi ū him-bō͘ Iâ-so͘ ê sî, bô chi̍t pái Iâ-so͘ m̄ chai-iáⁿ.

Chit ê siū lâng Sī biáu-sī ê thiu-hiòng ōe-thang tit-tio̍h Iâ-so͘ lâi in tau kap i saⁿ-kap chē toh, iā sòa saⁿ-kap kóng-ōe lâi bat i, koh Iâ-so͘ m̄-sī kan-ta bat i ê pháiⁿ nā-tiāⁿ, mā sòa bat i iû-goân ū teh him-bō͘ hó ê só͘-chāi, chhì-siūⁿ i m̄-chai ū kám-sióng siáⁿ-khoán! TĪ thiàⁿ-thàng ê lāi-bīn ū chi̍t-chéng kî-kòai ê khùi-la̍t, ōe liáu-kái pa̍t lâng ê sim-chêng; koh pa̍t-lâng sui-sī ū khoat-tiám, iáu-kú iā ōe gâu sìn-iōng i.

Lán sûi-lâng lóng ū nn̄g ê lâng-khoán tī-teh. Chiàu sè-kan só͘ bat lán ê, sī chi̍t khoán; iā chiàu Siōng-tè só͘ bat lán ê, sī koh chi̍t ê si̍t-chāi ê lâng-khoán. Chhin-chhiūⁿ án-ni, chiàu Iâ-lī-ko ê lâng só͘ bat chit ê Sat-kai sī chi̍t ê thiu-hiòng ê, ū chōe ê lâng, sī chi̍t ê bô him-bō͘ beh chhut-se̍k tī kàu-hōe ê lâng, iā in-ūi lâng m̄-ài i, só͘-í i iā m̄-ài lâng. Chóng-sī chiàu Iâ-so͘ só͘ bat chit ê Sat-kai sī chi̍t ê ùi siàu-lé ê lâng, sī ài kap lâng chòe pêng-iú, ū him-bō͘ khah hó ê sū. Iâ-so͘ chai-iáⁿ i m̄-ài chhut-se̍k tī kàu-hōe, sī ūi-tio̍h lâng to khòaⁿ-khin i í-ki̍p i ê ka-cho̍k. Só͘-í sui-jiân chèng-lâng lóng gō͘-kái lán, lán iā tio̍h sìn Siōng-tè; in-ūi I tek-khak bô gō͘-kái lán.

Sat-kai ōe pìⁿ-chòe hiah-ni̍h ngī-sim lâi chòe-pháiⁿ, lóng sī ūi-tio̍h i ê chhù-piⁿ thâu-bé gâu biáu-sī i. Chóng-sī i hit khoán nGī ê sim-koaⁿ, chi̍t-ē kàu tī hit ê ōe lí-kái i, ōe sìn-iōng i ê Lâng ê bīn-chêng, chiū chek-sî ka-kī nńg khì. Tī hit ê kî-īⁿ ê àm-thâu-á, in ū saⁿ-kap tâm-lūn sím-mi̍h, lán khiok-sī m̄-chai pòaⁿ-hāng. Chóng-sī lán chai Iâ-so͘ ū tit-tio̍h Sat-kai ê sim, hō͘ i éng-oán chiâⁿ-chòe chi̍t ê tiong-si̍t ê ha̍k-seng. Lán thang sióng-siōng Iâ-so͘ beh lī-khui i khì ê sî, kiat-kio̍k i sī bōe bián-tit tùi Iâ-so͘ lâi chiù-chōa kóng, “Chú ah, tùi kin-á-ji̍t khí, góa beh chiong sī ū ê chi̍t-pòaⁿ hō͘ sòng-hiong lâng; nā-sī ū bat oaiⁿ sím-mi̍h lâng, chiū chiong sì-Pē pê i.”

Chóng-sī Iâ-lī-ko siâⁿ ê peh-sìⁿ khòaⁿ-liáu sim-lāi sòa chin bô chàn-sêng. Peh-sìⁿ ê jia̍t-sêng sòa hut-jiân-kan lóng léng--khì. “I ji̍p khì hioh tī pháiⁿ lâng ê chhù.” Lán tī-chia ài pâi-lia̍t hit ê Sit-lo̍h iûⁿ-á, Sit-lo̍h gûn-á kap Lōng-tōng-chú ê phì-jū, in-ūi chiah ê, LŌ͘-ka ū kì-chài tī chit ê TÔ͘-tiong ê Kì-ek ê lāi-bīn. Siat-sú lán ōe-thang phah-sǹg tī keh-ji̍t Sat-kai ū chiàu Má-thài ê khoán, ūi-tio̍h Chú lâi khui chi̍t ê lī-pia̍t ê iàn-hōe, chiau-thāi i ê pêng-iú lâi hù hit ê iân-sia̍h, lán chiū thang Tī hok-im-su ê lāi-bīn lâi chhē-tio̍h chin tú-hó ê (**pōe)-kéng. “Chèng thiu-hiòng ê kap pháiⁿ-lâng teh chiū-kūn Iâ-so͘ lâi thiaⁿ I. Hoat-lī-sài lâng kap Keng-ha̍k-sū ngia̍uh-ngia̍uh-liām kóng, Chit ê lâng chiap-la̍p pháiⁿ-lâng sòa kap in chia̍h.” Che chiū-sī I sī hō͘ lâng bô hoaⁿ-hí ê só͘-chāi, I ū kap thiu-hiòng-ê saⁿ-kap chia̍h. Siat-sú lán chit-khoán ê chhui-chhek sī bô chhò, siat-sú tùi chit ê iàn-hōe ū lâi siⁿ-chhut Sit-lo̍h iûⁿ, Sit-lo̍h gûn-á í-ki̍p Lōng-tōng-chú ê phì-jū, si̍t-chāi lán lóng m̄ chai-iáⁿ lán ū siū Sat-kai ê tōa ê tì-ìm.

Hōan-nā lâng ū kap Ki-tok saⁿ-kap khiā-khí, i chiū ōe pìⁿ-chòe chi̍t ê sin chhòng-chō ê lâng. Iâ-so͘ ū kóng, “Kin-á-ji̍t chín-kiù kàu tī chit ê ke.” Chhin-chhiūⁿ án-ni, Sat-kai ū lī-pia̍t i chit-pái sī chhē-tio̍h ê sin ê pêng-iú; iā tī tōe-bīn-chiūⁿ sī koat-toàn bô thang koh kìⁿ I ê bīn. In-ūi tī nn̄g lé-pài āu i ū thiaⁿ-kìⁿ kóng lâng ū tèng I tī iâ-lō͘-sat-léng.

Lūn Sat-kai ê sū, lán sī chai-iáⁿ ê, sī kan-ta án-ni nā-tiāⁿ. Ū thôan-soat sī teh kóng, i ū chòe kàu-hōe lāi chi̍t ê tiōng-iàu ê jîn-bu̍t, iā tī khah āu-lâi ū chòe Kai-sat-lī-a ê Kam(**kàm)-tok. Iā koh ū chi̍t ê thôan-soat, chiū-sī góa tī khah chá tī bó͘ só͘-chāi sī thiaⁿ-kìⁿ ê, chit-tia̍p khiok sī bô lōa bêng, put-kò iáu ōe kì-tit tām-po̍h, chiū-sī kóng ū chi̍t ê chin lāu ê lâng, i ê sin-khu sī óe-sòe; i ū ta̍k chá-khí lâi tī iâ-lī-ko ê hū-kūn teh chiàu-kò͘, teh pó-hō͘ chi̍t châng lāu châng ê sng-châi chhiū. Iā ū chi̍t-ji̍t, chi̍t ê siⁿ-hūn lâng ū tùi hia beh keng-kè, ū mn̄g i kóng, “Lāu-peh ah, Lí siáⁿ-sū hiah-ni̍h koan-sim teh koán-kò͘ hit châng ê sng-châi lè?” Hit-sî hit ê lāu-lâng chiū hut-jiân ho̍k-tò i siàu-liân ê gán-kong, lâi ìn kóng, “SĪ in-ūi góa bat tùi tī chit châng chhiū ê chhiū-ki, lâi thâu chi̍t-pái khòaⁿ-tio̍h góa ê Chú.”

Chit ê kò͘-sū chiū-sī chóng-kiat chit ê TÔ͘-tiong ê Kì-ek. Koh kè-lâi lán chiū-sī khòaⁿ-kìⁿ Chú beh ji̍p Iâ-lō͘-sat-léng lâi siū lâng hāi-sí.