Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-4 chiuⁿ

Tē-4 chiuⁿ: TÔ͘-TIOⁿG Ê KÀ-SĪ(I LŪN SIŌNG-TÈ SĪ PĒ)Siu-kái

Chhin-chhiūⁿ án-ni, tī hit ê iô-choah ê choeh-kî, Iâ-so͘ chhì-giām Iâ-lō͘-sat-léng, hit ê kiat-kio̍k tú-tú sī chiàu I sī phah-sǹg ê, ū tú-tio̍h kóaⁿ-tio̍k lâi lī-khui siâⁿ-ni̍h. só͘-í lán chit-tia̍p ài pàng-hē Iok-hān ê Siâⁿ-ni̍h ê kò͘-sū, iā kàu nn̄g ge̍h-ji̍t āu chiah koh lâi saⁿ-kap siūⁿ I koh tńg-lâi hù Hiàn-tiān-choeh ê chêng-hêng, in-ūi Iok-hān ê kì-lio̍k sī lóng bô kóng-khí Iâ-so͘ chhut-siâⁿ-gōa khì, sī tú-tio̍h ê sū.

Lán ài koh tńg-lâi khòaⁿ LŌ͘-ka sī kì ê Hiong-chhoan ê kò͘-sū, lâi kun-tè Iâ-so͘ sì-kòe kiâⁿ tī khòng-iá ê só͘-chāi. Lūn hit ê tiûⁿ-sī lóng bô kì-bêng, lán iā m̄-chai I sī khì tī tá-lo̍h. Tōa-bīn I sī ū kè-khì Iok-tàn-hô ê Pí-lí-a hit pêng ê tōe-hng. Iā LŌ͘-ka sī ū kì-chài hiah ê kà-sī í-ki̍p sū-kiāⁿ, hit ê sūn-sū lán mā-sī m̄-chai-iáⁿ. LŌ͘-ka sī kan-ta chiong i tī sì-kòe kiâⁿ ê tiong-kan sī chū-chi̍p ê chêng-kéng, sûi chi̍t-ê chi̍t-ê lâi pâi-lia̍t, iáu-kú khah hán-tit chí-bêng hit ê sî-ji̍t á-sī tiûⁿ-sī. Kiám-chhái sī ū chiàu chhù-sū. Chóng-sī khah tōa-bīn Sī bô. I lóng sī chhin-chhiūⁿ án-ni siá kóng, “Ū chi̍t ji̍t” sī ū tú-tio̍h chit hāng, iā “Keh-ji̍t” ū tú-tio̍h hit hāng, iū-koh “Chiah ê tāi-chì liáu-āu” chiū koh tú-tio̍h sím-mi̍h pa̍t-hāng ê sū.

Lán chai, chiàu-khòaⁿ chit ê sî-tāi khah bô teh kóng-khí I sī kiâⁿ ê sū, khah chōe sī lūn-khí I ê kà-sī, in-ūi chit-tia̍p I ê lîm-chiong ê sî í-keng pek-kūn, chiàu khòaⁿ lán ê Chú só͘ ài hō͘ I ê sù-tô͘ ōe kì-tit I, ūi-tio̍h sè-kan sī tio̍h lâu-teh ê chōe-chōe kà-sī, chiū-sī I tī iâ-lō͘-sat-léng Sī bô thang kóng-khí ê. Tī-chia chóa-bīn sǹg-sī iú-hān, só͘-í lán bōe-thang siông-sè kóng-khí. Chiàu-khòaⁿ chòe hó ê hoat-tō͘, chiū-sī lâi phian-chi̍p I tī TÔ͘-tiong só͘ kóng hiah ê kui-hāng. tē-it tiōng-iàu ê su-sióng tio̍h hó, iā m̄-bián tì-ì tī hit ê sì-chiàⁿ ê sūn-sū.

Iâ-so͘ sī ū ê kàu-hùn ê tiong-kan, chòe tù-hiān ê, chiū-sī lūn-khí Siōng-tè sī PĒ ê tō-lí, iā tī TÔ͘-tiong ê kì-ek ê tiong-kan, hit ê tē-it kùi-tiōng ê pō͘-hūn, chiū-sī teh kóng-khí I beh chiūⁿ-khì Iâ-lō͘-sat-léng hō͘ lâng hāi-sí ê sî, I ū cháiⁿ-iūⁿ lâi kà-sī chit tiâu ê tō-lí.

Lán thang sióng-siōng chit ê siàu-liân ê tù-chiá LŌ͘-ka, ū siūⁿ beh siá i hit pún sin ê chheh, chiū sì-kòe phian-chi̍p lâng Sī bē kì-chài ê chōe-chōe ê kò͘-sū. I chho͘-chho͘ tùi hiah ê bat kap Iâ-so͘ saⁿ-kap kiâⁿ beh khì Iâ-lō͘-sat-léng ê lâng lâi thiaⁿ-tio̍h hit ê Sit-bê ê Iûⁿ kap Lōng-tōng-chú ê phì-jū, lán thang siūⁿ hit-sî i ê sim ún-tàng ū siū tōa kám-tōng. LŌ͘-ka khiok-sī chai-iáⁿ Iâ-so͘ ū sî-siông teh kóng-khí Siōng-tè sī PĒ ê tō-lí. Chóng-sī khak-si̍t m̄-bat chhin-chhiūⁿ tī-chia só͘ kóng ê hiah-ni̍h bí-biāu, chì-chêng ê khoán-sit. Só͘-í tī lŌ͘-ka chit pún sin ê Hok-im-su tiong, i te̍k-pia̍t Ēng chi̍t chiuⁿ lâi kóng-khí, che sū-si̍t kiám m̄-sī chin-chiàⁿ ha̍p-gî ê hoat-tō͘!

Chit ê kò͘-sū tōa-bīn sī tī chit chōa ê lú-hêng ê bé-chām, tī iâ-lī-ko só͘ kóng ê, in-ūi hit-sî I ū kap Sat-kai í-ki̍p i ê thiu-hiòng ê pêng-iú saⁿ-kap chia̍h, iā “Hoat-lī-sài lâng kap Keng-ha̍k-sū ngia̍uh-ngia̍uh liām kóng, Chit ê lâng chiap-la̍p pháiⁿ-lâng, sòa kap in chia̍h. I í-keng ūi-tio̍h chit ê tāi-chì, sòa bô sím-mi̍h hó ê miâ-siaⁿ. I ài chiap-la̍p thiu-hiòng ê, chhiong-ki, í-ki̍p ta̍k khoán ê bô tōe-ūi ê lâng, sòa kap in saⁿ-kap kau-pôe kóng-ōe, iā Hoat-lī-sài lâng kap Keng-ha̍k-sū put-sî gông-ngia̍h, àn-chóaⁿ I ài kap hit khoán ê lâng saⁿ-kap kau-pôe. Kî-si̍t sī hit khoán ê lâng ài kap I kau-pôe, che sū-si̍t sī chám-jiân koh khah tio̍h gông-ngia̍h ê sū, chóng-sī chiàu-khòaⁿ Hoat-lī-sài kap Keng-ha̍k-sū sī choan-jiân bô kám-sióng-tio̍h chit ê tāi-chì. In-ūi khak-si̍t kóng, khah-siông hiah ê bô tē-ūi ê, í-ki̍p ū chōe ê lâng Sī bô kòaiⁿ-sì, ài kap hit hō chū-chheng chiâu-chn̂g sèng-kiat ê lâng saⁿ-kap óng-lâi. Chóng-sī in bêng-bêng sī ài kap Iâ-so͘ saⁿ-kap óng-lâi.

Āu-lâi I chiū tùi Hoat-lī-sài lâng kóng khí I siáⁿ-sū ōe ài kap hit khoán ê lâng saⁿ-kap kau-pôe ê in-toaⁿ. I ū tùi in kóng-khí PĒ Siōng-tè ê kan-khó͘, kap thiàⁿ-thàng ê sim. I ū tùi in kóng-khí I sī siat hit saⁿ ê sòe-sòe ê phì-jū, chiū-sī kóng, ū chi̍t ê bo̍k-chiá chhī pah chiah ê iûⁿ-á; iā chi̍t ê hū-jîn-lâng ū cha̍p ê gûn-á, koh chi̍t ê lāu-Pē ū nn̄g ê hāu-siⁿ; iā in lóng ū sit-lo̍h chi̍t ê, tùi án-ni, in chiū put-chí ūi-tio̍h hit ê sit-lo̍h khì ê lâi koan-sim khah kè-thâu tī hit ê í-gōa ê. Chiah ê kò͘-sū ê tiong-sim-tiám, sī teh kóng-khí ū bó͘ hāng mi̍h, chāi i ê chú-lâng khòaⁿ-liáu sī chòe ū kè-ta̍t ê, ū chiām-sî khì hō͘ sit-lo̍h--khì, iā tú-tú chiàu lán ê khoán, ūi-tio̍h sit-lo̍h--khì só͘-í I chiū sòa it-hoat lâi koan-sim i.

Ia̍h choan-choan lóng sī teh chhut-la̍t kan-chèng hit ê chú-lâng ê sim-pak. Chiah ê kò͘-sū thang kóng sī teh phì-jū PĒ Siōng-tè, m̄-sī teh phì-jū Sit-lo̍h Iûⁿ! Sit-lo̍h Gûn-á á-sī Sit-lo̍h Kiáⁿ. Iâ-so͘ sī koan-sim ê, m̄-sī hiah ê iûⁿ-á, gûn-á á-sī gín-ná ê sū. Chiah ê kò͘-sū sī teh kan-chèng hit ê sit-lo̍h mi̍h ê lâng ê sim-pak. Chiah ê phì-jū sī teh soat-bêng, teh khé-sī PĒ Siōng-tè ê sim-pak. I sī chhin-chhiūⁿ chi̍t ê bo̍k-chiá, ū phah-m̄-kìⁿ i ê iûⁿ-á, chiū chhut-khì piàn-kiâⁿ kan-khó͘ ià-siān ê lō͘-chām lâi chhē i. I sī chhin-chhiūⁿ hū-jîn-lâng khûn-khûn lâi teh chhē i sī sit-lo̍h ê gûn-á. Iā I sī chhin-chhiūⁿ lāu-Pē, ū ūi-tio̍h i ê kiáⁿ hòng-tōng Tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, lâi ai-siong.

Lán ê PĒ Siōng-tè ū bû-hān-liōng ê thiàⁿ-sim tī-teh. Iâ-so͘ kàu ta̍k só͘-chāi to sī kà-sī lâng bat Siōng-tè ū thiàⁿ-thàng I ê chīn-tiong ê kiáⁿ-jî. chhin-chhiūⁿ I ū kóng, “Lín sòe ê iûⁿ-kûn ah, bo̍h-tit kiaⁿ, in-ūi lín ê PĒ hoaⁿ-hí ēng kok hō͘ lín.” “Lín ê PĒ iā chai chiah ê lóng sī lín khiàm-ēng ê.” “Lín kî-tó ê sî tio̍h kóng, PĒ ah.” Iâ-so͘ só͘ kóng ê, lóng sī an-ùi ê ōe, beh lâi an-ùi I ê chīn-tiong ê kiáⁿ-jî. Chóng-Sī bô koh ū chi̍t ê kò͘-sū, chhin-chhiūⁿ chit-ê ê(**Ē) gâu kám-tōng lán. Chit ê kò͘-sū sī teh piáu-bêng PĒ Siōng-tè ê khó͘-thàng kap sòng-sit. Chiū-sī teh piáu-bêng PĒ Siōng-tè ū put-sî teh siong-sim him-bō͘ I ê sòe-kiáⁿ koh tò-tńg lâi chiū-kūn I.

Chhiáⁿ sòe-jī lâi thiaⁿ I sī teh khé-sī PĒ Siōng-tè ê sim-pak ê siau-sit, iā I m̄-sī kan-ta chòe chi̍t ê lâng, mā m̄-sī chi̍t ê sù-tô͘ nā-tiāⁿ. I só͘ tiàm tī PĒ ê sim-hôai tiong ê To̍k-siⁿ kiáⁿ, lâi teh khé-sī I. Chiū-sī I ū khé-sī lán chai, lán nā phah-m̄-kìⁿ khì, chiū Siōng-tè ê sim sī pí lán koh khah tú-tio̍h tōa ê sòng-sit. Ia̍h lán ê sī chòe nā-sī bô ū kèng-ùi Siōng-tè, chiū Siōng-tè ê sim sī pí lán koh khah kan-khó͘. I sī pí lán koh khah koan-sim, ài him-bō͘ lán tio̍h tò-tńg lâi chhin-kūn siān-liông ê seng-oa̍h. Chāi Hoat-lī-sài lâng thiaⁿ-liáu, che sī chin thang chhiⁿ-kiaⁿ ê su-sióng. Lán ū lâng thiaⁿ-liáu mā sī chin chhiⁿ-kiaⁿ, sòa chha-put-to khòaⁿ-chòe sī bōe-thang sìn-tit ê. Iáu-kú lán nā ū chiàu Iâ-so͘ sī hoan-hù lán ê khoán-sit, lâi chim-chiok khòaⁿ lán ê chiu-ûi ê lâng ū cháiⁿ-iūⁿ teh thiàⁿ lâng, in-ūi lán sī ū ê thiàⁿ sī teh hoán-chiò Siōng-tè ê sim-pak, lán chiū thang chai-iáⁿ Iâ-so͘ sī khé-sī ê, sī m̄ eng-kai tio̍h khòaⁿ-chòe sī chi̍t ê thang chhiⁿ-kiaⁿ ê su-sióng.

In-ūi sī lâng ê thiàⁿ-thàng, ū sit-lo̍h i sī thiàⁿ ê; só͘-í chiah put-chí kan-khó͘. In-ūi sī khó-lîn ê lāu-Pē, ū khòaⁿ-tio̍h i ê kiáⁿ-jî pìⁿ pháiⁿ, chiah siong-sim kàu thâu-mn̂g pìⁿ pe̍h khì, chóng-sī chòe kiáⁿ-jî ê chiū khah siông lóng bô teh koan-sim i pún-sin ê sī-chòe. Ah, lán siông-siông ū khòaⁿ-tio̍h chōe-chōe chòe Pē-bú ê lâng hián-chhut chhiⁿ-chhám ê bīn, teh siūⁿ, siat-sú nā ōe-thang ēng sím-mi̍h hoat-tō͘ lâi chín-kiù i ê bông-un ê kiáⁿ, chiū Tī Kim-sè iā kam-gōan tam-tng ta̍k téng-hō ê kan-khó͘, iā sòa beh sī ōe Ēng-tit, tī lâi-sè mā kam-gōan siū khì-sak tī gōa-bīn o͘-àm ê só͘-chāi! Chit-tia̍p góa ōe kì-tit tī chá-chêng, góa ū chi̍t ūi sī thiàⁿ ê pêng-iú ê ōe, i sī hū-jîn-lâng, i bat tùi góa kóng, “Lán saⁿ-kap chòe pêng-iú saⁿ kau-pôe sǹg sī ū kúi-nā nî kú lah, chóng-sī góa lóng m̄-bat tùi lí kóng-khí góa chi̍t hāng pì-bi̍t ê kan-khó͘ sū, chiū-sī góa ê kiáⁿ ū piàn-chòe pháiⁿ kiáⁿ, sòa cháu khì pa̍t só͘-chāi. Iā í-keng keng-kè cha̍p nî kú, chóng-sī góa lóng bô chiap-tio̍h i ê siau-sit. Chit-tia̍p góa mā sòa m̄ chai-iáⁿ i sī iáu o̍ah teh, á-sī sí-khì lah. Chóng-sī góa tī mî-ji̍t koat-toàn m̄-bat bô teh siūⁿ i.”

Iâ-so͘ teh kóng Siōng-tè ê sòng-sit, tú-tú sī chit ê ì-sù, che chiàu-khòaⁿ, sī chha-put-to bōe sìn-tit ê sū. Chit sè-kan sī ū ê hū-jîn-lâng, sui-jiân in m̄-bat khòaⁿ-tio̍h Sèng-chheh, iáu-kú Tī in ê sim-lāi lóng ū teh khé-sī Siōng-tè ê jîn-chû ê sim tī-teh. Iâ-so͘ ū án-ni kóng, Lán tio̍h ēng lán sī ū tē-it hó ê iàu-sò͘ lâi liáu-kái PĒ Siōng-tè. Lán sui-jiân sī pháiⁿ, iáu-kú ōe-hiáu-tit chhin-chhiūⁿ án-ni koan-sim tī lán ê kiáⁿ-jî, hô-hòng thiⁿ-ni̍h ê PĒ, kiám bô koh khah koan-sim tī lán mah? Bô lūn chī-chūi nā sī ū sìn-gióng chit tiâu ê tō-lí, hit ê lâng kiám iáu-kú ài beh lī-khui I khì mah?

Iâ-so͘ ū koh-chài lūn-khí kàu tī it-chhè ê sī-tōa-lâng ê chì-chhim ê sim-pak. Chiū-sī kóng PĒ Siōng-tè ê sim ū hoaⁿ-hí hiah ê chīn-tiong ê kiáⁿ-jî, chóng-sī I sī ū ê siān-liông ê kiáⁿ-jî Sī bōe-ōe an-ùi I ê sim, lâi bô ūi-tio̍h hit chi̍t ê pháiⁿ ê lâi kan-khó͘. Chi̍t pah chiah iûⁿ ê tiong-kan mā iáu káu-cha̍p-káu chiah ū pêng-an, iā cha̍p ê gûn-á mā iáu káu-ê, iū-koh nn̄g ê kiáⁿ-jî mā iáu ū chi̍t ê tī-teh. Chóng-sī Siōng-tè ê sim sī iáu-bē boán-chiok. Kui tōa kûn ê tiong-kan, liân chi̍t ê to bē-thang tô-siám. Lán ê PĒ Siōng-tè sī ūi-tio̍h sûi chi̍t ê chi̍t-ê lâi kan-khó͘, lâi teh su-bō͘ i. Lán kiám bô khòaⁿ-kìⁿ ū ê lâng sui-jiân i ê sòe-kiáⁿ sī thang hoaⁿ-hí, koai ê, iáu-kú ū put-chí chhiⁿ-chhám teh khòaⁿ-kìⁿ i chi̍t ê kiáⁿ-jî phiau-liû tī pháiⁿ ê sī kiâⁿ. Lán sī ū ê koai ê sòe-kiáⁿ, kiám ōe-thang hō͘ lán bián ūi-tio̍h hit ê pháiⁿ ê, lâi lô-hôan mah? Kiám bô ūi-tio̍h hit ê kiâⁿ chhò-gō͘ ê sòe-kiáⁿ lâi kan-khó͘ mah? Lán kiám bô hián-chhut chì-tōa ê Siōng-tè ê sim lâi chhut-siaⁿ âu-kiò, kóng, “Góa ê Kiáⁿ! Góa ê Kiáⁿ!”? Lán tek-khak beh chhē hit ê sit-lo̍h ê kàu tit-tio̍h. Lán tio̍h ūi-tio̍h chit ê tōa ê khé-sī lâi kám-siā Siōng-tè bô soah! Iâ-so͘ sī kà-sī ê, chiū-sī chit tiâu ê tō-lí. Siōng-tè sī chhin-chhiūⁿ chit khoán, kî-si̍t I ê kan-khó͘ sī pí lán lâng ê ū bû hān-liōng tī-teh. Siat-sú Iâ-so͘ nā bô kóng-khí, chiū lán m̄-káⁿ lia̍h che chòe sī chin-si̍t ê ōe.

Āu-lâi I chiū koh kóng-khí Siōng-tè ū put-chí jia̍t-sim teh chhē hit ê sit-lo̍h ê. Chhin-chhiūⁿ hū-jîn-lâng piàⁿ-sàu i ê chhù-lāi, khûn-khûn teh chhē. Iā lāu-Pē ū the tī mn̂g-ni̍h, chu-chu teh sióng-siōng hit ê sit-lo̍h-khì ê kiáⁿ-jî, chiū-sī teh chia̍h tāu-khak chhī-ti ê sim-chêng. Iū-koh chhin-chhiūⁿ bo̍k-chiá ū chhut-khì khòng-iá, soaⁿ-kan lâi chhē sit-lo̍h ê, kàu tit-tio̍h. Iâ-so͘ kóng, I sī ài “chhē kàu tit-tio̍h.” Lán ê PĒ Siōng-tè bōe thang tùi tī kap hiah ê bô hōan-chōe ê saⁿ-kap tī-teh, lâi tit-tio̍h an-ùi, lâi bô hôan-ló ū sòng-sit lán. I bô beh chiong pa̍t ê lâi pó͘ hit ê khang ê ūi, lâi boán-chiok I ê sim. I m̄-sī chhin-chhiūⁿ tōa gia̍p-hō͘ ài chhiàⁿ ū khùi-la̍t ê, lâi thap bô khùi-la̍t ê lâng ê ūi. Lán ê Chú ū kóng, M̄-sī án-ni, I sī lán ê PĒ. I ū khiàm-ēng lán. I ū sòng-sit lán. I ū chhut-khì khûn-khûn chhē hit ê sit-lo̍h ê, kàu tit-tio̍h.

I ài “chhē kàu tit-tio̍h.” To̍k-to̍k Siōng-tè chiah chai-iáⁿ chāi Tī Kim-sè kap lâi-sè hit ê ì-sù kàu siáⁿ khoán. Lán chha-put-to siông-siông teh ǹg-bāng siūⁿ kóng, chit khoán ê thiàⁿ-thàng, chòe-āu tiāⁿ-tio̍h Sī bô hō͘ I cho̍at-bāng. Put-kò chí-ū chi̍t hāng ōe hō͘ I cho̍at-bāng nā-tiāⁿ, chiū-sī lán chōe-jîn ê sim-chì. Chit ê sī ōe thang hō͘ I cho̍at-bāng. Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán ê Chú ū tī ta̍k só͘-chāi lâi siong-sim kóng, “Siat-sú nā ōe chòe-tit, sī ài chhē-tio̍h i.”

Lán tī-chia thang thiaⁿ-kìⁿ chi̍t ê chin tú-hó ê kò͘-sū, chiū-sī teh kóng-khí ū chi̍t ê lâng ê sòe-kiáⁿ ê sū, i ū sì-kòe liû Tī lûn-tun siâⁿ hit hō îm-lōan ê chōe-ok ê seng-oa̍h, i ū chhut-khì, lâi lām-sám chòe hit hō chōe-ok ê sī chòe, iā bô siūⁿ-tio̍h i ê chhù-lāi, tùi i ê sī-chòe, sī hoat-seng ê chhiⁿ-chhám ê chêng-hêng. Āu-lâi chit ê kò͘-sū ū biô-siá hit ê siong-sim ê lāu-Pē, i sī chi̍t ê ko-siōng, khó-kèng ê pō͘-peng, chiū chīn lóng-chóng ê khùi-la̍t, chi̍t-àm kè chi̍t-àm, chi̍t-ge̍h kè chi̍t-ge̍h, lâi piàn-piàn kiâⁿ Tī lûn-tun siâⁿ ê koe lō͘ ni̍h, iā khì thàm ta̍k khoán ê chiú-tiàm, kiáu-keng, í-ki̍p hiah ê teh chòe-pháiⁿ ê châu-khut. I lóng bô teh khòa-ì hiah ê siⁿ-hūn lâng ōe giâu-gî i ê phín-hēng. I iā lóng bô teh khòa-ì sím-mi̍h, to̍k-to̍k ài chhē-tio̍h hit ê hō͘ i put-chí teh siong-sim ê sòe-kiáⁿ.

Chit ê tô͘ Sī bô lōa bêng, iáu-kú sī chin-si̍t ê tô͘, tú-tú chiàu Iâ-so͘ ê kà-sī , ū teh piáu-bêng lán ê PĒ Siōng-tè ū chhin-chhiūⁿ án-ni, lâi teh chhē I sī sit-lo̍h ê. Kî-si̍t hit ê gín-ná, sī koat-toàn m̄-bat teh liâu-bāng i ê lāu-Pē, ū teh khòa-sim i kàu án-ni. Hit ê gín-ná chí-ū teh siūⁿ i ê lāu-Pē sī chi̍t ê giâm-hat, gâu siū-khì ê lâng, chit-tia̍p ún-tàng sī teh chiù-chó͘ i, in-ūi i ū khì sún-tio̍h in lāu-Pē ê kú-kú ê chun-miâ. Che tú-tú sī chhin-chhiūⁿ lán tāi-ke chi̍t-poaⁿ, in-ūi lán nā pōe-ge̍k Siōng-tè, hit-sî lán iû-goân ài án-ni phah-sǹg. Lán chho͘-chho͘ lóng sī teh siūⁿ I sī ài siū-khì, ài pò-oan, I sī chin léng-tām, lóng bô teh koan-sim tī lán sī siū ê kan-khó͘, iā bô beh thiaⁿ lán ê hoán-hóe ê siaⁿ-im. Chóng-sī tùi Iâ-so͘ ū chí-sī lán, só͘-í lán chòe-āu chiah chai-iáⁿ Siōng-tè ū teh kan-khó͘ lán lâng ê sī chòe, ū chhiat-chhiat teh su-bō͘ lán, teh ǹg-bāng lán thang koh tńg-khì chiū-kūn I.

Chóng-sī chit tiám sī chin-si̍t ê su-sióng. Tī-chia Iâ-so͘ ū kóng-khí lán ê pháiⁿ sī kiâⁿ sī ōe chhì-kek kàu tī i ê sim-tóe. I ū khûn-khûn teh chhē lán. I ū ēng ta̍k téng hō ê kè-chhek lâi teh chhē lán. I ū tāi-seng pī-pān lán ê sim, hō͘ lán thang lâi hoán-hóe. Ta̍k pái lóng sī tùi I ū kám-tōng lán ê sim, só͘-í lán chiah ōe chhíⁿ-gō͘, ōe chai chōe, ōe iu-būn, hoán-hóe, koh ōe siⁿ-khí ǹg-bāng ê liām-thâu.

Che sī oh-tit sìn ê tō-lí, iā lán m̄-káⁿ sìn sī chin-si̍t ê sū. Iā iáu-kú lán tek-khak tio̍h sìn i. In-ūi lán ū thiaⁿ-kìⁿ Ki-tok só͘ kóng ê chin-si̍t ê ōe, chiū-sī kóng, hit ê bo̍k-chiá ū teh chhē i ê iûⁿ; iā hit ê hū-jîn-lâng ū teh piàⁿ-sàu lâi teh chhē i sī sit-lo̍h ê gûn-á; koh hit ê lāu-Pē ū teh siong-sim i ê kiáⁿ-jî. Lán tio̍h chhim-chhim khak-sìn chit ê tō-lí, in-ūi siat-sú lán ê kiáⁿ nā siⁿ-khí hòng-tōng, hit-sî lán thang liāu-sióng lán ê sim-chêng. Ū chi̍t ji̍t, bat ū chi̍t ê hū-jîn-lâng tùi góa kóng, “Siat-sú góa ê kiáⁿ bô thang hióng-siū thian-tông ê hok-khì, chiū sui-jiân tī thiⁿ-ni̍h lóng chóng ê thiⁿ-sài, mā-sī bōe thang chó͘-tòng góa chhut-khì tī gōa-bīn o͘-àm ê só͘-chāi lâi chhē góa ê kiáⁿ kàu tit-tio̍h.” Che m̄-Sī bô kèng-khiân ê ōe. Che chiū-sī teh hoán-chiò Siōng-tè ê sim-pak. Siat-sú Siōng-tè nā-sī bô chhin-chhiūⁿ chit ê hū-jîn-lâng ê thiàⁿ-thàng ê sim tī-teh, si̍t-chāi sī chin khó-lîn ê sū. Ū chōe-chōe lâng chia̍p-chia̍p tùi góa kóng-khí, in ê sim-lāi ū jû-lōan, ū iô-choah, ū kan-khó͘, ū thòng-hóe, iā kúi-nā chheng pái koat-sim beh chòe hó, kiat-kio̍k sit-pāi; chóng-sī ǹg-bāng ài koh chòe, tùi chit ê si̍t-chêng ū it-hoat kian-kò͘ góa ê sim lâi sìn, che lóng sī chhut tùi Siōng-tè ê kám-tōng. Ū chi̍t ji̍t, bat ū chi̍t ê lâng tùi góa kóng, “Hit ê sim-chêng oán-jiân chhin-chhiūⁿ tī tē-ge̍k lah.” M̄-sī, che m̄-sī tē-ge̍k lah. Chiū-sī hit ê bo̍k-chiá teh chhē i ê iûⁿ; iā hit ê hū-jîn-lâng teh piàⁿ-sàu; iā hit ê siū lêng-jio̍k ê PĒ ū ēng thiàⁿ, put-chí kian-kò͘, ǹg-bāng ōe thang chhē I sī sit-lo̍h ê kàu tit-tio̍h. Tú-tú sī chiàu bó͘ pêng-iú tùi góa só͘ kóng ê, góa teh siūⁿ, chit ê phì-jū sī Ki-tok teh khé-sī Siōng-tè sī PĒ, iā góa ū kám-kak-tio̍h lán sī khiā-khí tī sèng ê tōe. Hit ê Sîn-lêng ê sè-kài ū put-sî pau-ûi tī lán ê sin-piⁿ. Siat-sú lán ê sim-ba̍k ū khui, ū khòaⁿ-kìⁿ sîn-lêng ê sè-kài; iā siat-sú lán ê hī-khang ū thoat-lī sè-kan it-chhè ê siaⁿ-im, lán tī chit khoán ê sî-chūn, chiū ōe thang khòaⁿ-kìⁿ Ki-tok ê kha-jiah, lán tī chit khoán cheng-chiàn ê sî, thang thiaⁿ-tio̍h Siōng-tè teh piān-bêng ê siaⁿ, lâi teh chhē sī sit-lo̍h ê, kàu tit-tio̍h.

Siat-sú I ū chhē-tio̍h I sī sit-lo̍h ê, hit-sî Siōng-tè ê chèng thiⁿ-sài tī thiⁿ-ni̍h, chiū beh ūi-tio̍h i lâi hoaⁿ-hí khòai-lo̍k. Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ hit ê Lōng-tōng-chú tńg-lâi, hit-sî i ê lāu-Pē ê khòai-lo̍k, ū hō͘ I siūⁿ-tio̍h PĒ Siōng-tè tī thiⁿ-ni̍h, nā-sī khòaⁿ-kìⁿ I ê kiáⁿ-jî tńg-lâi, iā beh án-ni hoaⁿ-hí. Téng-bīn só͘ kóng hit ê Lōng-tōng-chú ê lāu-Pē, ū tī kúi-nā ge̍h-ji̍t kú, ūi-tio̍h i sī sit-lo̍h ê kiáⁿ teh siong-sim, teh kî-tó, sì-kòe teh chhē, iū-koh kàu āu-lâi kó-jiân chhē-tio̍h, hit-sî i ê hoaⁿ-hí Sī bōe hêng-iông--tit ê, tī chit ê phó͘-thong ê kò͘-sū, iû-goân ū teh piáu-bêng Siōng-tè ê sim-pak. Iā hit ê gín-ná sī put-chí gông-ngia̍h chhiⁿ-kiaⁿ, koh siū tōa kám-tōng, in-ūi ū hoat-kiàn-tio̍h i ê lāu-Pē hit ê bô ià-siān ê thiàⁿ-thàng, tùi án-ni lâi piàn-ōaⁿ i ê seng-oa̍h, chiū hián-chhut tāi-tiōng-hu ê khì-khài, lâi chhut-hoat i ê sin ê seng-gâi, lâi êng-kng hit ê sim-sîn kan-khó͘ ê lāu-Pē.

Hit ê gín-ná ê sī-tōa-lâng, chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ tùi ta̍k hong-bīn lóng teh o-ló i ê kiáⁿ, hit-sî i ê hoaⁿ-hí, i ê khòai-lo̍k, chī-chūi ōe-thang hêng-iông mah? I ū chhē I sī sit-lo̍h ê, iā kàu-bé I ū chhē-tio̍h i.

Che chiū-sī Siōng-tè ê sim-pak. Che chiū-sī chiàu lán loán-jio̍k ê lâng ê thâu-náu sī ōe-thang chhúi-mô͘ PĒ Siōng-tè ê sim-pak ê khoán-sit. Lán bōe Ēng-tit pòaⁿ-sìn chit ê sū-si̍t, kiám-chhái lán m̄-káⁿ sìn sī chin-si̍t ê sū. Che sī kè-thâu hó-thiaⁿ ê sū. Chóng-sī iû-goân sī chin-si̍t ê sū. Ki-tok ū chí-sī chit ê tō-lí. Che m̄-sī sian-kó͘. Che sī chin-si̍t, iā sī lán ta̍k lâng sī tio̍h chiap-la̍p ê sū-si̍t. Lán to m̄-sī chòe bô Pē ê kiáⁿ. Siōng-tè chiū-sī lán ê PĒ. Tùi hiah ê sim-lāi ū him-bō͘ sêng-si̍t lâi teh cheng-chiàn ê lâng, Iâ-so͘ ū kā in kóng, “Lín sòe ê iûⁿ-kûn ah, bo̍h-tit kiaⁿ, in-ūi lín ê PĒ hoaⁿ-hí ēng kok hō͘ lín.” Tùi hiah ê tiàm tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, hō͘ chōe sī khó͘-chhó͘ ê chōe-jîn, I ū kā in kóng, “Taⁿ tio̍h khí-lâi, tńg-khì chhē PĒ.”