Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-7 chiuⁿ

Tē-7 chiuⁿ: TÔ͘-TIONG Ê KÀ-SĪ(IV TŌA Ê SÍM-PHÒAⁿ) Siu-kái

Tī chit ê tô͘-tiong sī ū it-chhè ê kà-sī, lóng sī ū koan-liân tī hit ê Éng-oán ê sè-kài ê su-sióng tī-teh. Hit ê sè-kài, sī chhin-chhiūⁿ hái pau-ûi tī tāi-lio̍k ê sin-piⁿ chi̍t-poaⁿ, ū pau-ûi tī chit ê sî-kan ê sè-kài. Phí-lūn lâi kóng, hit ê pù-lâng; hit ê gōng ê pù-lâng; hit cha̍p ê chāi-sek-lú, í-ki̍p siū kau-tài gûn-á ê lô͘-po̍k, chiah ê phì-jū kiat-kio̍k lóng sī koan-liân tī hit-pêng ê sè-kài. Iâ-so͘ sī ài hian khui hit ê pò͘-lî, hō͘ lán tiap-á-kú thang khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê khah hn̄g ê sè-kài, lâi piáu-sī jîn-seng sì-chiàⁿ ê chêng-kéng, chiū-sī hō͘ lán chai lán sī sî-siông khiā-khí Tī chi̍t ê kóng-khoah ê ú-tiū tiong. Sui-sī ū hiān-sè lâi sè ê hun-piat, kî-si̍t pîⁿ-pîⁿ sī siāng chi̍t ê. Iā tī chōe-chōe phì-jū ê tiong-kan, tē-it ū hián-chhut chit ê su-sióng ê, chiū-sī I sī siat chit ê Sím-phòaⁿ ê phì-jū. Lán tek-khak tio̍h ōe kì-tit, ū chi̍t ê Éng-oán ê sè-kài, put-sî pau-ûi tī lán ê sin-piⁿ, iā Ēng án-ni lâi lí-kái jîn-seng ê ì-gī, iā tio̍h siông-siông ōe kì-tit, tī chòe-āu beh ū Siōng-tè ê sím-phòaⁿ, ēng án-ni lâi iok-sok lán ê hêng-ûi.

TĪ I ê kà-sī ê tiong-kan, bô koh ū pí chit tiám khah ōe gâu kám-tōng thèng-chiòng ê liông-sim. In-ūi bô lūn sī Ki-tok-tô͘, á-sī hui Ki-tok-tô͘, hōan-nā ū hiáu-lí ê lâng, Sī bô chi̍t ê ū giâu-gî tī chòe-āu, chì-chió kiám-chhái ōe tú-tio̍h sím-mi̍h khoán ê sím-phòaⁿ. Lán ê sin-piⁿ ū chōe-chōe ê īⁿ-kàu-tô͘, í-ki̍p bô sìn-gióng ê lâng tī-teh, in ū giâu-gî Sèng-chheh tiong it-chhè ê sū, iā lán kiám-chhái beh siūⁿ in ún-tàng bô sìn tī lō͘-bé ê ji̍t, beh chiàu lán ê jio̍k-thé ê sī-chòe, lâi tú-tio̍h sím-mi̍h khoán ê sím-phòaⁿ. Chóng-sī in m̄-káⁿ bô sìn. SĪ àn-chóaⁿ? In-ūi chit ê khak-sìn, sī ū chám-jiân chhim, kun-pún-tek ê koân-ui tī-teh, chiū-sī pôaⁿ-kè Sèng-chheh sī chí-sī ê. Chit ê khak-sìn, sī ū chiâm-chāi tī lán ê tō-tek sèng ê pún-chit, iā-sī Siōng-tè sī ū khn̂g tī lán ê lāi-bīn ê liông-sim ê chi̍t-hāng pit-jiân ê iau-kiû. Chiàu lán sī ū ê siông-sek, í-ki̍p pún-lâi ê tō-tek-kám, chiū-sī iau-kiû Tī lō͘-bé ê ji̍t, Hi-lu̍t ông kap Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān, Iâ-sián-piat kap Pek-tāi-nî ê Má-lī-a, hit ê ūi-tio̍h thái-ko ê, lâi hi-seng choân seng-gâi ê Sîn-hū Lōa-bín-an (Damien), kap hit ê thâi lâng lâi tit-tio̍h ông-ūi ê Ná-pho-lûn, in ún-tàng sī tio̍h ài siū bô saⁿ-tâng ê sím-phòaⁿ.

Liông-sim sī chú-tiuⁿ kóng, “Eng-kai tio̍h án-ni.” Chóng-sī Iâ-so͘ Tī chit ê khak-sìn ê téng-bīn ū khàm khak-si̍t ê chèng-ìn kóng, “Tek-khak tio̍h án-ni.” Hiah ê kiâⁿ hó ê, beh hióng-siū Oa̍h-miā ê koh-o̍ah, iā hiah ê kiâⁿ pháiⁿ ê, beh tú-tio̍h Hêng-ho̍at ê koh-o̍ah. Che sī lóng bô thang giâu-gî ê sū-si̍t. Lán tī-chia bô pit-iàu kóng-khí hit ê siông-sè ê sū. Phì-lūn lâi kóng, lán m̄-bián chiàu sī kì-chài ê khoán-sit lâi kòe-seh I sī biô-siá hit ê hì-chhut khoán ê chêng-kéng, chiū-sī kóng, tī hit-sî beh ū Jîn-chú chē tī tōa ê pe̍h-sek ê chō-ūi, iā tī chō-ūi ê bīn-chêng beh chū-chi̍p chèng jîn-lūi lâi sím-phòaⁿ i. sī iàu-kín lán tio̍h chai ê, chiū-sī he̍k-chiá Tī chi̍t-ji̍t, á-sī chi̍t-sì-lâng, he̍k-chiá sī tī chi̍t-sùn-kan, á-īs tī bān-bān ê tiong-kan, lán ê phín-sèng ū ti̍t-ti̍t teh chìn-pō͘, he̍k-chiá sī pìⁿ-chòe Tò-pêng ê lâng, he̍k-chiá sī pìⁿ-chòe Chiàⁿ-pêng ê lâng; iā āu-lâi lán ê Liông-sim, í-ki̍p Ki-tok ū kóng, tī ū chi̍t ji̍t beh ū Sím-phòaⁿ, iā hit ji̍t, chiū-sī lán jîn-lūi ê lêng-hûn ê tōa hun-piat ê ji̍t.

Chit-tia̍p koh saⁿ-kap lâi siūⁿ chi̍t ê būn-tôe. Tī hit-sî I beh chiàu sím-mi̍h goân-lí lâi sím-phòaⁿ? Lán koh-chài lâi thiaⁿ lán ê Liông-sim sī ìn-tap ê ōe, í-ki̍p hit ê siúⁿ-sù lán ū Liông-sim ê, sī kan-chèng ê ōe, chiū-sī kóng, “Siōng-tè Sī beh chiàu lán ê phín-sèng lâi sím-phòaⁿ.” Hit ji̍t I sī ài mn̄g khòaⁿ lán sī chiâⁿ-chòe sím-mi̍h khoán ê lâng, sī chiâⁿ-chòe hó ê hî, á-Sī bái--ê; sī chiâⁿ-chòe mî-iûⁿ á-sī soaⁿ-iûⁿ; sī chiâⁿ-chòe be̍h, á-sī phōe-á? Che bêng-bêng sī Ki-tok ê kà-sī. Tiàm tī Éng-oán ê Siōng-tè, Sī beh chiàu lán sī chiâu-chn̂g chìn-pō͘ liáu ê phín-sèng lâi sím-phòaⁿ lán. I ê sím-phòaⁿ m̄-Sī beh chiàu lán ê gōa-māu, chit-gia̍p, sìn-keng, á-sī phiau-gú, put-kò Sī beh chiàu lán ê sī chòe, si̍t-chāi kàu tī lō͘-bé ū chiâⁿ-chòe sím-mi̍h khoán ê lâng, chiū-sī ài khòaⁿ lán ū chiâⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ Ki-tok ê khoán-sit á-Sī bô.

Só͘-í Sím-phòaⁿ m̄-sī kan-ta teh mn̄g khòaⁿ “Lán ū sìn Chú Iâ-so͘ Ki-tok á-bô” ê būn-tôe nā-tiāⁿ, sī chám-jiân it-hoat tiōng-tāi ê sū. Ū-iáⁿ, bô-lūn sím-mi̍h lâng, tē-it iàu-kín sī tio̍h sìn-gióng I. In-ūi che sī tī ú-tiū tiong tē-it ū khùi-la̍t thang kóe-ōaⁿ lâng ê sim-sîn, thê-ko lâng ê seng-oa̍h. Chóng-sī tī hit-sî sī khòaⁿ chòe iàu-kín ê, chiū-sī hit ê ko-siōng ê seng-oa̍h. Sui-jiân tī tōe-bīn-chiūⁿ sìn-gióng ê būn-tôe sī tē-it iàu-kín, iáu-kú tī Sím-phòaⁿ ê ji̍t, lán thang kóng I sī bô beh mn̄g lán kóng, “Lí ū sìn Iâ-so͘ Ki-tok bô?” Hit ê chòe-āu ê chhì-giām, sī ài khòaⁿ lán ê sìn-gióng ū àn-chóaⁿ chok-iōng tī lán ê seng-oa̍h, sī ài khòaⁿ lán ū chiâⁿ-chòe sím-mi̍h khoán ê lâng. Ū chi̍t hāng put-chí tù-hiān ê sū-si̍t tī-teh, chiū-sī lán ê Chú tiàm tī sè-kan ê sî, sui-jiân ū put-chí kóng-khí lán iàu-kín tio̍h ū sìn-gióng kap sìn-khò ê sim, iáu-kú I tī-teh biô-siá hit ê Sím-phòaⁿ ê chêng-kéng, hit-sî I chiū lóng bô kóng-khí kàu tī chit tiám. Hit-sî I sī ài khòaⁿ lán sī chiâⁿ-chòe sím-mi̍h khoán-sit ê lâng? SĪ chiâⁿ-chòe ū thiàⁿ-thàng ê lâng, á-Sī bô Thiàⁿ-thàng ê lâng, sī chiâⁿ-chòe Be̍h, á-sī Phōe-á; sī chiâⁿ-chòe Mî-iûⁿ, á-sī Soaⁿ-iûⁿ?

Chhiáⁿ lán bô gō͘-kái chit tiám. Iā ǹg-bāng lán chiah ê khó-lîn ê ha̍k-seng, bo̍h-tit chhiⁿ-kiaⁿ lâi teh siūⁿ kóng, Tī Kin-á-ji̍t Siōng-tè m̄-chai cháiⁿ-iūⁿ teh sím-phòaⁿ lán. Bo̍h-tit kiaⁿ. Lán nā bē piān, chiū I ún-tàng bô beh sím-phòaⁿ lán. Siōng-tè ū teh khòaⁿ lán sûi-lâng ê seng-oa̍h ê ì-hiòng. Tī Kin-á-ji̍t Siōng-tè bô chiàu lán kè-khì ê sī-chòe, lâi sím-phòaⁿ lán, put-kò sī chiàu lán tī āu-lâi sī beh chiâⁿ ê, lâi teh sím-phòaⁿ lán. Kî-si̍t hit ê beh sím-phòaⁿ lán ê, sī pí lán koh khah koan-sim tī lán éng-oán ê hok-khì.

Tùi chit ê sū-si̍t, ū ín-chhōa lán bêng-pe̍k chi̍t-hāng chong-giâm ê su-sióng, chiū-sī kóng, Sím-phòaⁿ m̄-sī kan-ta chè-hān tī hn̄g-hn̄g ê chiong-lâi nā-tiāⁿ. Tùi chit-tia̍p chiū í-keng ū sím-phòaⁿ lah. In-ūi tī ta̍k ji̍t lán ū chiām-chiām teh chō-chiâⁿ lán ê phín-sèng. Lán ta̍k-ji̍t ê hêng-ûi ū chiām-chiām teh chō-chiâⁿ lán ê Si̍p-koàn, iā ta̍k-ji̍t ê Si̍p-koàn ū teh chō-chiâⁿ phín-sèng, iū-koh lán ê phín-sèng sī ū chiām-chiām teh koat-tēng lán éng-oán ê ūn-miā. Ta̍k-ji̍t lán ū chiām-chiām teh chō-chiâⁿ lán ê sim-su, liām-thâu ê hong-hiòng, iā ū teh him-bō͘ chit hāng, á-Sī bô teh him-bō͘ hit hāng, ū teh lia̍h Siōng-tè kap I ê GĪ chòe jîn-seng ê tē-it gī, á-Sī bô. Lán sī chiām-chiām teh chiâⁿ-chòe sī tio̍h sio̍k tī chiàⁿ-pêng á-sī Tò-pêng ê lâng.

Sèng-chheh ū àm-sī lán chai-iáⁿ, tī āu-ji̍t lán beh khiā tī chiàⁿ-pêng, á-sī Tò-pêng, che m̄-sī Siōng-tè ín-chhōa lán ê, put-kò che lóng sī lán pún-sin sī kéng-soán ê. PHì-jū lâi kóng, ū chi̍t kûn ê mî-iûⁿ kap ti-á saⁿ-kap chia̍h chháu tī siāng chi̍t ê chháu-tiûⁿ. Iā kàu ji̍t chi̍t-ē lo̍h soaⁿ, hit sî iûⁿ-á ōe chiàu in ê pún-sèng chū-jiân chiū tńg-khì in ê iûⁿ-tiâu, ia̍h ti-á iû-goân chiàu in ê pún-sèng chū-jiân chiū tńg-khì in ê ti-tiâu. Hiah ê tiàm tī sè-kan him-bō͘ Ki-tok ê, chū-jiân sī lóng kiâⁿ chi̍t pêng, in-ūi chiàu in pún-sin ê soán-te̍k, in sī siāng chi̍t-iūⁿ ê lâng; iā hiah ê tiàm tī sè-kan kò͘ ka-kī, khiā-khí Tī chōe-ok ê seng-oa̍h ê, chū-jiân sī kiâⁿ Tī iáu-chi̍t-pêng, in-ūi chiàu in pún-sin ê soán-te̍k, in sī chiâⁿ-chòe iáu chi̍t-iūⁿ ê lâng. Lán tī ta̍k-ji̍t ê seng-oa̍h, lán ū n̂g lán tī Tōa ê Sím-phòaⁿ ê ji̍t Sī beh khiā ê ūi-tì, he̍k-chiá sī Chiàⁿ-pêng, á-sī Tò-pêng lâi chiām-chiām teh chìn-chêng.

Chóng-sī lūn chit ê Sím-phòaⁿ ê goân-lí í-gōa, Iâ-so͘ ū chí-sī lán chai iáu chi̍t-hāng ê sū-si̍t, hō͘ lán thang thoat-lī chit ê Sím-phòaⁿ ê kiaⁿ-hiâⁿ ê liām-thâu. Jîn-chú pún-sin Sī beh chòe lán ê Sím-phòaⁿ si. I ū lí-kái lán, ū thiàⁿ lán, ū ūi-tio̍h lán lâi sí tī Si̍p-jī-kè, ū khn̂g tōa ê ǹg-bāng, ài lán bô chi̍t ê ōe tì-kàu sit-lo̍h. Lán Sī beh kìⁿ ê, m̄-sī chi̍t ê tōa ui-giâm ê kéng-chhat-koaⁿ, kan-ta Ēng léng-chēng ê sim teh chhiau-chhē lán ê chhò-gō͘ nā-tiāⁿ, sī chi̍t ê ū sîn-jîn nn̄g sèng ê Tōa-hiaⁿ, iā I teh khoán-thāi lâng, lóng sī ài pò-iông lâng ê hó--chhù, ài khòaⁿ lâng ê hó--chhù, iā tī lán chōe-chōe ê pháiⁿ ê tiong-kan sī ū chì sió-khóa ê hó, I iā ū khòaⁿ-kìⁿ, iū-koh I ōe liáu-kái lán ê chhò-gō͘ ê āu-bīn sī ū ê hó ê tōng-ki. I mā ōe liáu-kái lâng ê sim-tóe ê iu-būn kap thòng-hóe, hoán-tńg lán sè-kan lâng lóng sī kan-ta ài khòaⁿ lâng ê sit-pāi kap chōe-kòa nā-tiāⁿ. Chhiáⁿ chù-ì lâi khòaⁿ Tī hit ê Sím-phòaⁿ ê tô͘-tiong sī teh hián-chhut I ê khoán-sit. I chiū-sī put-chí chim-chiok, ū chhē-chhut hiah ê hó ê lâng sī hut-lio̍k ê chì sió-khóa ê hó sī kiâⁿ, sòa o-ló i, tì-kàu hō͘ hiah ê lâng chhiⁿ-kiaⁿ lâi mn̄g kóng, “Chú ah, goán sím-mi̍h sî khòaⁿ-kìⁿ lí iau lè?” ûn-ûn.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so͘ ū piáu-bêng chit ê Sím-phòaⁿ ê giâm-siok ê su-sióng, hō͘ lán éng-oán lâi khek-tiâu tī lán ê sim-lāi. I ū chhui-pek lán ê sim, hō͘ lán ōe bêng-pe̍k tī hit ê si̍t-chāi ê Sîn-lêng ê sè-kài sī beh siū hit ê tōa ê Sím-phòaⁿ, iā ài lán bêng-pe̍k tī hit ê sè-kài, chîⁿ-châi chiū-sī bô sím-mi̍h lō͘-ēng, hoán-tńg sī thiàⁿ-thàng ûi tē-it, iā tī-hia, chit ê sè-kan sī ū ê gōa-hêng ê sū-bu̍t, it-chhè sī lóng bô--khì, oán-jiân chhin-chhiūⁿ tang-thiⁿ sî ê ko͘-tâ ê chhiū-hio̍h chi̍t-poaⁿ; ia̍h to̍k-to̍k lán ê jîn-keh (chū-ngó͘) ū thn̂g chhiah-thé lâi khiā tī Siōng-tè ê bīn-chêng, lâi sêng-siū I kiat-pe̍k ê chèng-Gī ê kng sī chiò nā-tiāⁿ. Hit-sî chí-ū lán ê jîn-keh kap lán ê liông-sim tī-teh nā-tiāⁿ. Iā lán tī sè-kan ê sî, phah-sǹg lán Sī beh siū ê, sī chi̍t ê khin-khòai ê sím-phòaⁿ, taⁿ kàu tī chit ê sin ê sè-kài ê khong-khì tiong lán chiū put-chí chhiⁿ-kiaⁿ, tī chia bô m̄ hián chhut lán it-chhè ê chin-siòng, hō͘ lán ê sim-sîn bô m̄ put-chí gông-ngia̍h. Tī chit ê sin ê sè-kài sī bōe thang iông-ún lán chū-kí thiám-mī(**bī) ê liām-thâu, mā bōe-thang iông-ún lán chū-kí khi-phiàn ê sim tī-teh. Kàu tī hit-ji̍t, lán beh chai-bat lán pún-sin ê jîn-keh, chiū-sī lán tī í-chêng koat-toàn bōe-thang chai-bat ê. Iā tī hit-ji̍t, siat-sú lán sī thiàⁿ ê Chú, nā-sī bô Tī hia teh chòe lán ê Sím-phòaⁿ-si, hit-sî lán ê sim ún-tàng ōe put-chí kan-khó͘, koh chhiⁿ-kiaⁿ. Tī hit ê Tōa ê Sím-phòaⁿ ê kiaⁿ-hiâⁿ ê tiong-kan, lán sī kian-sìn ê tiám, chiū-sī kóng, “Goán sìn Lí beh lâi chòe goán ê Sím-phòaⁿ-si.”