Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-9 chiuⁿ

Tē-9 chiuⁿ: LIA̍P-SAT-LŌ͘ Ê KOH-O̍AHSiu-kái

Hôe-kò͘ lán ê seng-oa̍h, lán bōe bián-tit ài ōe kì-tit chōe-chōe khah phó͘-thong ê sió-khóa ê sū, in-ūi hiah ê sió-khóa ê sū, kàu-bé sī éng-éng ōe pìⁿ-chòe tē-it iàu-kín ê. Lán si̍t-chāi bōe-ōe phòaⁿ-toàn tī lán ê seng-oa̍h tiong sím-mi̍h sī tōa chân ê sū, iā sím-mi̍h sī sió-khóa ê sū. Chhin-chhiūⁿ ū chi̍t-ji̍t, Iâ-so͘ kap I ê ha̍k-seng tāi-ke an-chēng lâi thòe-ún tī iok-tàn-hô piⁿ ê sî, hut-jiân-kan I ū chiap-tio̍h tùi Pek-tāi-nî ê chí-bē sī kià lâi ê iàu-kín ê siau-sit kóng, “Chú ah, Lí sī thiàⁿ ê lâng phòa-pīⁿ lah.” Ha̍k-seng chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ chit ê siau-sit, khí-thâu Sī bô sím-mi̍h kám-chhiok-tio̍h in ê sim. Chit-tia̍p in khiok ū siong-sim, chóng-Sī bô khòaⁿ-chòe sī ū tōa iàu-kín ê, kàu jiân-āu in chi̍t Ē hôe-kò͘ chit chân, chiah chai-iáⁿ che sī teh kiò I lâi kiâⁿ kàu tī Kok-kok-thaⁿ ê lō͘-chām.

Liân hiah ê sù-chiá kàu-ūi ê sî, Iâ-so͘ to í-keng chai-iáⁿ Lia̍p-sat-lō͘ sī í-keng sí lah. Iáu-kú I mā iû-goân Ēng (**thiām)-chēng ê sim lâi tiàm tī i sī tòa ê só͘-chāi nn̄g ji̍t kú; koh lâi sòa-chiap I tùi chit ê sè-kan Sī beh kóng ê chòe-āu ê kà-sī. Chóng-sī I put-sî to teh siàu-liām Pek-tāi-nî ê Lia̍p-sat-lō͘. I sī teh khòaⁿ Siōng-tè beh cháiⁿ-iūⁿ ín-chhōa I. Chit-tia̍p I tio̍h tò-tńg-khì chiū-kūn PĒ ê sî, sī í-keng pek-kūn lah. Chóng-sī tī bē lī-pia̍t chit sè-kan ê tāi-seng, I sī ài phah chhiⁿ-kiaⁿ tiàm tī iâ-lō͘-sat-léng hiah ê tiû-tû put-koat ê lâng ê sim.

Kàu tē saⁿ ji̍t ê chá-khí, I ū kiò-chhíⁿ I ê ha̍k-seng kóng.

“Lán koh lâi-khì Ιû-thài.”

“Koh lâi-khì Ιû-thài! Lia̍p-pí, kūn-lâi Ιû-thài lâng ài beh ēng chio̍h-thâu tìm lí; lí iáu beh koh khì hia mah?”

Iâ-so͘ ìn kóng, “Chi̍t ji̍t kiám bô la̍k-sî mah? Lâng nā ji̍t-sî kiâⁿ, chiū bōe tio̍h-tak, in-ūi khòaⁿ-kìⁿ chit sè-kan ê kng. Sî iáu sī ji̍t-sî, tio̍h chòe kang.” Lâng nā iáu tio̍h chīn Siōng-tè sī kau-tāi ê gī-bū ê tiong-kan, i sī éng-oán bōe sí. “lán ê pêng-iú Lia̍p-sat-lō͘ teh khùn; góa khì sī beh kiò i chhíⁿ.”

“Chú ah, i nā-sī teh khùn, chiū ōe hó.”

“M̄-sī, Lia̍p-sat-lō͘ í-keng sí lah. Góa ia̍h ūi-tio̍h lín hoaⁿ-hí, in-ūi góa bô tī-hia, Sī beh hō͘ lín sìn; chóng-sī lán lâi-khì chiū-kūn i.”

Lán thang tùi hit ê chīn-tiong, koh sit-bāng ê To-má só͘ kóng ê ōe lâi chhui-chhek, chai-iáⁿ in ū lōa-ni̍h m̄ ài lo̍h-khì, iā lōa-ni̍h teh khòa-lū in ê sian-siⁿ ê sìⁿ-miā. “I nā lo̍h-khì Ιû-thài, Sī beh khì siū hāi-sí! Lán chiah ê ia̍h lâi khì kap I saⁿ-tâng sí!”

Tī hit ê Pek-tāi-nî ê hiong-chhoan ê só͘-chāi, iā tī hit ê êng-kng chhàn-lān ê chhun-thiⁿ sî, ū nn̄g ê ko͘-to̍k bû-liâu ê hū-jîn-lâng teh thî-khàu in ê sí ê hiaⁿ-tī. Tī chit-tia̍p, hoe-hn̂g lāi ê hoe-ba̍k lóng teh phah-m̂, iā chiáu-á mā lóng chin khòai-lo̍k teh chhiùⁿ-koa. Chóng-sī “Tī hn̂g-lāi ū chi̍t ê bōng,” Siōng-tè sī chòe chit ê khòai-lo̍k ê sè-kài, sī chhin-chhiūⁿ teh ki-chhì in ê khó͘-thàng. Chū-jiân ê sè-kài sī lóng bô hián chhut tông-chêng tī-teh. Chhiū-ba̍k lóng teh puh-íⁿ, lî-pa ê chháu-hio̍h sī chin bō͘-sêng, iā chiáu-á í-ki̍p hoe-ba̍k mā-sī lóng teh piáu-bêng hong-hù ê oa̍h-miā. Chóng-sī Lia̍p-sat-lō͘ sī í-keng sí lah! Chí-ū Iâ-so͘ chiah ōe-thang kà-sī hiah ê khó-lîn teh thî-khàu ê lâng lâi chhim-chai Chhun-thiⁿ ê kà-sī, chiū-sī tī pa̍t sè-kài hiah ê hó koh chhin-chhiat ê sim-sîn só͘ bat ê, iā hit ê kà-sī, chiū-sī kóng, tang-thiⁿ chi̍t-ē kàu, chiū chhun-thiⁿ sī lī bô hn̄g, iā sí-sit sī chhut-sì tī chi̍t ê koh khah tōa ê sè-kài.

In nn̄g ê chí-bē si̍t-chāi lóng ū hián-chhut in ê sèng-chit tī-teh. Má-lī-a só͘ tiàm tī ba̍t-pâng teh thî-khàu, iā sim-sîn put-chí jû-lōan. Hiah ê sù-chiá tńg-lâi, ū tòa chi̍t ê kî-īⁿ ê siau-sit lâi hê-hok i kóng, “Chit ê pīⁿ put-tì kàu sí, chiū-sī ūi-tio̍h Siōng-tè ê êng-kng.” Iáu-kú Lia̍p-sat-lō͘ sī í-keng sí lah! Iā hit ê si̍t-chè-tek ê Má-tāi, sī teh chiap-thāi hiah ê lâng-kheh, chiū-sī lâi teh hóng-būn an-ùi in ê. Hut-jiân-kan thiaⁿ-kìⁿ ū chi̍t ê lâng teh soan-pò kóng, Iâ-so͘ tī-hia teh lâi lah, tùi án-ni, hit ê (**thiām)-chēng m̄-ài kóng-ōe ê hū-jîn-lâng Má-tāi, chiū tòng-bōe-tiâu, kóaⁿ-kín chhut-khì siā-kha ê tōa-lō͘ téng lâi tán-chih Iâ-so͘. Má-tāi chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘, nâ-âu-kńg chiū tīⁿ, chiū tùi i ê hiaⁿ-tī sī chhin-bi̍t ê pêng-iú Iâ-so͘ kóng, “Chú ah, lí nā tī-chia, góa ê hiaⁿ-Tī chiū bōe sí!”

“Má-tāi ah, lí ê hiaⁿ-tī beh koh-o̍ah.”

Lán ōe-thang chhui-chhek, chiàu sī kì ê í-gōa ê ì-sù, lâi bêng-pe̍k I ìn hit kù ōe ū hō͘ Má-tāi sit-bāng kàu cháiⁿ-iūⁿ. Hit kù ōe i thiaⁿ-liáu sī chhin-chhiūⁿ i tī ta̍k ji̍t sī ū thiaⁿ-tio̍h ê, teh an-ùi lâng ê thò-thâu ōe. “Chú ah, góa chai Bo̍at-ji̍t koh-o̍ah ê sî, i beh koh-o̍ah.” Chiàu khòaⁿ Má-tāi ê ì-sù sī ài beh kóng, hit hō Sī bô kàu lōa-ni̍h thang chòe góa ê an-ùi, hit hō sī chám-jiân hn̄g ê sū. Siat-sú lán sī sêng-si̍t ê lâng, lán tek-khak ōe ka-kī kò-pe̍k, lâi sêng-jīn, tông-chêng Má-tāi ê ì-sù. Che kiám-chhái m̄-sī súi ê chong-kàu cheng-sîn. Chóng-sī che sī ke̍k-kî chiàu jîn-chêng. Lūn kàu Bo̍at-ji̍t ê koh-o̍ah, nā-sī chiàu lán khah siông sī siū kà-sī ê, put-kò sī chi̍t ê ko͘-to̍k, saⁿ-lī hn̄g-hn̄g ê chiong-lâi ê sū-si̍t, iā tī hiān-kim kap chiong-lâi ê tiong-kan, lóng bô ū chi̍t-sut-á koan-hē tī-teh, só͘-í Sī bōe thang an-ùi lâng kàu cháiⁿ-iūⁿ. Chiàu lán sī sìn, Bo̍at-ji̍t ê koh-o̍ah, sī chhin-chhiūⁿ tī lán ê lâi-sè ê kò͘-sū tiong ê chi̍t ê sîn-biāu, chòng-tāi ê chi̍t choán-ki, chiū-sī tī hit-sî, hit ê bô khòaⁿ-kìⁿ ê sîn-lêng ê seng-oa̍h beh chìn-pō͘ kàu tī chi̍t ê khah ko-siōng ê tōe-pō͘. Chóng-sī lán lóng Sī bî-sòe ê lâng. Lán tio̍h khiàm-ēng pang-chān, chiah thang pôaⁿ-kè hiān-sè kap koh-o̍ah chit tiong-kan sī ū ê tōa ê khiah. Siat-sú Lia̍p-sat-lō͘ chit-tia̍p sī í-keng sí, iā i ê chí-bē sī chai-iáⁿ Tī hit ê hn̄g-hn̄g ê chiong-lâi, ū chi̍t ji̍t i chiah beh koh-o̍ah, nā-sī án-ni, chiū bô sím-mi̍h thang chòe i ê an-ùi. Chóng-sī Iâ-so͘ só͘ kóng beh koh-o̍ah, m̄-sī teh chí hit ê hn̄g-hn̄g ê chiong-lâi ê ū chi̍t ji̍t ê sū. Chit-tia̍p Lia̍p-sat-lō͘ sī iáu o̍ah-o̍ah tiàm tī hit ê Sîn-lêng ê sè-kài. I ê oa̍h-miā sī sòa-chiap teh chìn-chêng. I sī bōe-ōe sí. In-ūi “Koh-o̍ah kap oa̍h-miā sī chāi tī góa. Hōan-nā tiàm tī góa lâi o̍ah, sìn góa ê, éng-oán bōe sí.” Hōan-nā lâng kiat-liân tī Siōng-tè, i ê oa̍h-miā chiū éng-oán bōe bia̍t-bô. Nā-sī lâng bô kiat-liân tī Siōng-tè, i ê oa̍h-miā tī-chia I chiū bô kóng-khí. In-ūi lâng nā bô kiat-liân tī Siōng-tè, i ê oa̍h-miā I chiū choân-jiân bô kiò-chòe sī oa̍h-miā. Chit-tia̍p Lia̍p-sat-lō͘ sī iáu o̍ah-teh, iā beh tńg-lâi piáu-bêng hit ê sū-si̍t.

Má-tāi thiaⁿ-liáu, i ê sim mā-sī chin jû-lōan, choân-jiân bōeliáu-kái, put-kò i ū chiâu-chn̂g sìn-hōng Iâ-so͘, iā sòa chiong i sī teh jû-lōan ê, lóng kau-tāi I. “Chú ah, sī lah, góa í-keng sìn lí sī Ki-tok, Siōng-tè ê Kiáⁿ, chiū-sī lâi ji̍p sè-kan ê.”

Chit-tia̍p Má-lī-a iā chin kóaⁿ-kín beh khì gêng-chiap Iâ-so͘. Chit ê Má-lī-a iā-sī siāng-khoán Ēng thòng-khó͘ ê siaⁿ lâi tùi I âu-kiò, koh tùi hit ê sàng-chòng ê ji̍t í-lâi, in nn̄g ê chí-bē sī khn̂g siāng chi̍t-iūⁿ ê sim-su. “Chú ah, lí nā tī-chia, góa ê hiaⁿ-Tī chiū bōe sí.” Chóng-sī chit-tia̍p Iâ-so͘ ê bīn-māu ū hián-chhut tām-po̍h khah koh-iūⁿ ê khì-siōng tī-teh, tì-kàu Má-lī-a khòaⁿ-liáu sòa chhiⁿ-kiaⁿ, chiū tiām-tiām m̄-káⁿ koh tùi I kóng sím-mi̍h. In-ūi I ū hián-chhut kín-tiuⁿ, chhám-chhoeh kap lāi-sim ū jû-lōan ê bīn-sek tī-teh. Hok-im-su tù-chiá, bêng-bêng sī ū tit-tio̍h tōa ê ìn-siōng, kóng, “Iâ-so͘ chiū chin chhám-chhoeh, koh tōa jû-lōan.” Iā kàu tī bōng-ni̍h ê sî, i ū koh khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ê sim-sîn ū koh tōa-tōa chhoeh-sim. Iā in beh khì bōng-ni̍h ê tô͘-tiong, i ū khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ū lâu ba̍k-sái.

Che sī sím-mi̍h ì-sù, lán khiok m̄-chai. Lán beh lâi siūⁿ kóng sī ūi-tio̍h I tú-tú beh lī-pia̍t sè-kan chiah lâi iu-būn kan-khó͘, chiàu-khòaⁿ sī m̄ chū-jiân. Kiám-chhái sī ūi-tio̍h I, sui-jiân sī ū khn̂g tōa iàu-kín ê bo̍k-tek, iáu-kú m̄-ài hō͘ I ê pêng-iú koh tńg-lâi khiā-khí Tī chit ê chōe-ok ê sè-kài. Iā kiám-chhái sī ūi-tio̍h chiàu chèng só͘ kóng-khí ê khoán, I ê sîn-jiah m̄-sī kan-ta khòai-khòai Ēng I ê koân-lêng ê ōe lâi kiâⁿ ê, hoán-tńg sī chhut tùi sîn-biāu ê hoat-tō͘, tùi tī hiàn I pún-sin ê sìⁿ-miā chiah ōe thang kiâⁿ i, chiū-sī ta̍k-pái Iâ-so͘ ū beh kiâⁿ chin tōa ê sîn-jiah, hit-sî I ê cheng-sîn eng-kai lóng ōe tōa-tōa kín-tiuⁿ. TĪ Ka-pek-lông liân chi̍t ê khó-lîn ê hū-jîn-lâng óa lâi bong I ê saⁿ-á-ku ài tit-tio̍h i-hó, hit-sî I mā-sī chai-iáⁿ ū khùi-la̍t tùi I chhut. In-ūi lán ài chhim-sìn I teh kiâⁿ sîn-jiah m̄-sī khòai-khòai lâi hoat-hui I ê koân-lêng chiū ōe. Si̍t-chāi lóng sī piàⁿ I ê sìⁿ-miā lâi teh kiâⁿ i. I sī ū chiong I pún-sin ê khùi-la̍t lâi hiàn chòe pa̍t-lâng ê khùi-la̍t, iā chiong I ê sìⁿ-miā lâi hiàn chòe pa̍t-lâng ê sìⁿ-miā. M̄-sī kan-ta siū tèng tī Si̍p-jī-kè téng hit-sî nā-tiāⁿ, hoán-tńg chiū-sī tī i ê choân seng-gâi, I ū chiong I pún-sin lâi hiàn chòe pa̍t-lâng ê lō͘-ēng.

Tī hit-sî tùi chhù-piⁿ thâu-bé sī chū-chi̍p ê kui tōa-tīn lâng ū chak-óa Tī i ê sin-piⁿ.

“Lín hē i tī sím-mi̍h só͘-chāi?”

“Chú ah, lâi khì khòaⁿ.”

Chiàu khòaⁿ Lia̍p-sat-lō͘ ê tē-ūi tōa-bīn i sī m̄ eng-kai bâi-chòng tī kong-chiòng ê bōng-tōe, to̍k-to̍k sī bâi-chòng Tī i su-iú ê bōng-ni̍h chiah-tio̍h. “hn̂g-lāi” Sī bâi-chòng sin-si ê chi̍t ê hó ê só͘-chāi. Tùi án-ni, in chiū chhōa Iâ-so͘ kàu tī hit ê chhun-thiⁿ sî hoe-ba̍k chin súi ê hoe-hn̂g lāi; iā lóng bô teh phah-sǹg, koh bô lōa-kú, Iâ-so͘ pún-sin iû-goân beh hō͘ lâng bâi-chòng I tī koh chi̍t ê “hn̂g-lāi.” Chiū-sī tī chhun-thiⁿ sî chháu-hoe chin súi ê, chiū-sī tī saⁿ-lī bô lōa hn̄g ê só͘-chāi.

Iâ-so͘ kóng, “Sóa khui hit tè chio̍h.” Má-tāi siūⁿ liáu chin kiaⁿ, in-ūi kiaⁿ-liáu chit ê khó-lîn ê sin-si ōe hián-chhut sí ê pháiⁿ-khòaⁿ-siùⁿ. Chóng-sī I ū ēng chi̍t-kù ōe lâi an-chēng i ê sim, hō͘ i í-ki̍p tâng chū-chi̍p ê chèng-lâng thiaⁿ-liáu móa-sim tōa kám-tōng. “Góa kiám bô kā lí kóng, lí nā sìn, ōe khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê êng-kng mah?”

Iâ-so͘ tùi PĒ Siōng-tè ê kong-chiòng ê kám-siā liáu-āu. I ū kóng-chhut I ê bān koân-lêng ê ōe, iā I ê siaⁿ-im ū hiáng-liāng thàng ji̍p kàu tī hit ê bōng lāi, í-ki̍p hit ê lī-pia̍t khì ê lâng sī khiā-khí ê Sîn-lêng ê sè-kài. “Lia̍p-sat-lō͘, chhut-lâi!” Chènglâng sòa tiām-tiām, hián chhut chong-giâm kiaⁿ-hiâⁿ ê liām-thâu, tāi-ke sòa kiaⁿ-kàu sîn--khì, lâi teh thèng-hāu. Tī hit ê siok-chēng ê tiong-kan, ū chin thang chhiⁿ-kiaⁿ ê hiān-siōng teh hoat-seng Tī hit nn̄g ê sè-kài sī saⁿ kau-kài ê só͘-chāi. Sí lâng chiū chhut-lâi, i ê chhiú kha lóng chat po͘(**pò͘), iā bīn-ni̍h ū ēng kun pau-teh. Iâ-so͘ chiū kóng, “Tháu-khui hō͘ i kiâⁿ.”

Chit ê kò͘-sū sī chhin-chhiūⁿ án-ni chòe soah-bé. Tiap-á-kú lán thang chù-ì lâi khòaⁿ chit ê tek-sèng ê Ki-tok, í-ki̍p in nn̄g ê chí-bē sī lám-teh hit ê koh-o̍ah khí-lâi ê sí lâng, kap hiah ê put-chí chhiⁿ-kiaⁿ gông-ngia̍h ê kui-tīn ê chèng-lâng. Āu-lâi chit ê pò͘-lî ū koaiⁿ khí-lâi. Tùi án-ni, kui tīn ê chèng-lâng ū lóng sì-sòaⁿ tńg-khì. Lán iā-sī án-ni. Tāi-ke tńg-khì thang siūⁿ chit ê tāi-chì, iā thang kî-kòai. Koh kiám-chhái iā thang giâu-gî.

Chèng-lâng siāng tāi-seng sī ài giâu-gî. Chit ê kò͘-sū kiám-sī ū-iáⁿ? Bô-lūn sím-mi̍h lâng ài giâu-gî chit ê kò͘-sū, sǹg m̄-sī thang kiàn-siàu. In-ūi chit ê kò͘-sū ū thiau-chiàn lán, hō͘ lán ōe siⁿ-khí giâu-gî ê sim. Chōe-chōe éng-éng ài mn̄g kóng, àn-chóaⁿ kan-ta Iok-hān ū kì-chài chit chân tōa ê sū-kiāⁿ nā-tiāⁿ? Chóng-sī lūn hit ê chiú-kóaⁿ hū-jîn-lâng ê kiáⁿ ê koh-o̍ah ê sū, lán mā thang siāng chit-khoán lâi chit-mn̄g. Hit ê tāi-chì kiám iā ū-iáⁿ? Àn-chóaⁿ chí-ū LŌ͘-ka ū kì-chài nā-tiāⁿ? Iā àn-chóaⁿ chí-ū Má-thài kap Má-khó ū kì-chài Gâi-lī ê cha-bó-kiáⁿ ê koh-o̍ah nā-tiāⁿ? Lán khiok m̄-chai. Chóng-sī lán thang chhui-chhek hit ê lí-khì. Chhiáⁿ lán tio̍h ōe kì-tit chiah ê Hok-im-su, lóng sī hiah ê tù-chiá í-keng ū khòaⁿ-kìⁿ Chú pún-sin ê koh-o̍ah, chit ê tōa-tōa thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sū-si̍t liáu-āu chiah siá ê. Kàu tī hit-sî, chāi hiah ê kap Iâ-so͘ saⁿ-kap khiā-khí ê lâng teh khòaⁿ, jîn-seng lóng sī kî-īⁿ thang kám-thàn ê sū liáu-liáu, iā bô ū sím-mi̍h te̍k-pia̍t sī khah kî-īⁿ ê sū. Lán sī teh phah-sǹg Tī hok-im-su tiong, Lia̍p-sat-lō͘ ê koh-o̍ah sī chit ê tē-it tù-hiān ê sū-si̍t. M̄-sī! Lia̍p-sat-lō͘ koh-o̍ah, á-sī hit ê chiú-kóaⁿ hū-jîn-lâng ê kiáⁿ koh-o̍ah, chiah ê sū nā lâi kap I ê siū tèng tī Si̍p-jī-kè liáu-āu sī hoat-seng hit ê thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sū-si̍t saⁿ tùi-pí, chiū-sī bô kàu lōa thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sū.

Chit-tia̍p ài lâi khòaⁿ hoán chi̍t-bīn ê chin-lí. Ta̍k pái lán nā-sī bô khòai-khòai sìn ū-iáⁿ ū bó͘ hāng sū, hit-sî ài chhì-mn̄g, nā-sī án-ni, kiám khòai-khòai thang sìn bô-iáⁿ ū bó͘ hāng sū mah? Kiám sī Iok-hān ū kò͘-ì lâi hoat-bêng hit hō bô-iáⁿ ê sū mah? Kiám sī i ū bāng-kìⁿ, á-sī sióng-siōng-tio̍h chit ê tāi-chì mah? Liân it-chhè siông-sè ê chêng-hêng, i kiám m̄-sī ū lóng kóng-khí, chiū-sī ū kóng-khí in ū chhe sù-chiá khì khòng-iá, iā lú-hêng Pek-tāi-nî biān-hōe Má-tāi, í-ki̍p Má-lī-a, kui tōa-tīn ê Ιû-thài ê chham-koan-chiá, iū-koh in tiong-kan ū chōe-chōe lâng sī hoán-tùi Ki-tok, in sī ōe sûi-sî piān-pok hit khoán kò͘-sū ê khak-si̍t. Iok-hān ū kóng chit ê tāi-chì sī chi̍t ê kong-jiân ê tōa sū-kiāⁿ, jiân-āu ū ín-chhōa Iâ-so͘ kàu tī Si̍p-jī-kè ê. Só͘-í lán kiám-sī khòai thang sìn chit ê kò͘-sū sī pe̍h-chha̍t, iā lâi bô sìn kóng hit ê tùi sí-lâng-tiong koh-o̍ah ê Siōng-tè ê Kiáⁿ ū hō͘ Lia̍p-sat-lō͘ koh-o̍ah?

Chit-tia̍p lán bōe bián-tit ài lâi siūⁿ Lia̍p-sat-lō͘. Liân chit ê Sèng-lī ê Ki-tok iáu tiàm tī bōng-ni̍h, iā Lia̍p-sat-lō͘ sui-jiân sī khiā tī i ê bīn-chêng, lán to bōe thang bô ài lâi khòaⁿ Lia̍p-sat-lō͘. Tī chit ê le̍k-sú tiong lán siông-siông him-bō͘ ài chai hiah ê kap Iâ-so͘ tī tiap-á-kú keng-kè chit ê bú-tâi, lâi chìn-chêng khì hit ê sè-kài-ê ê seng-oa̍h. Chiông-tiong lán tē-it ài chai ê, chiū-sī Lia̍p-sat-lō͘. In-ūi i ū kè-khì kàu tī bōng-ni̍h ê hit-pêng ê sè-kài, iā ū koh tò-tńg lâi. Só͘-í tùi chit ê sè-kài, i m̄-chai sī kám-sióng siáⁿ-khoán? Iā àn-chóaⁿ i lóng bô kóng-khí hit-pêng ê sè-kài? Chiàu Iâ-so͘ Sī biô-siá Tī hit ê pù-lâng ê kò͘-sū, hit ê sè-kài sī chi̍t ê ū o̍ah-o̍ah ê ì-sek ê seng-oa̍h, sī ū su-sióng kap kì-ek ê sè-kài.

Siáⁿ-sū i lóng bô kóng-khí? Tōa-bīn sī ūi-tio̍h i to bô sím-mi̍h siau-sit thang kóng-khí. Iā koh-khah tōa-bīn sī ūi-tio̍h i keng-giām-tio̍h sí-sit hit ê kín-tiuⁿ ê seng-oa̍h liáu-āu, ū chiām-sî hioh-khùn i ê cheng-sîn, só͘-í tī hit tiong-kan, i sī lóng m̄ chai-iáⁿ sím-mi̍h, iā i chi̍t-ē cheng-sîn khí--lâi, hit-sî oán-jiân chhin-chhiūⁿ âng-eⁿ-á Tī chá-khí-sî khùn chhéⁿ chi̍t-iūⁿ, khòaⁿ-liáu ta̍k-hāng sī sin ê mi̍h liáu-liáu. Á-sī kiám-chhái i tī hit ê té-té jû-lōan ê keng-giām tiong, Sī bōe thang tiau-chiat i ê sim-su; á-sī āu-lâi i sī bô thang chhē-tio̍h tú-hó ê ōe, thang lâi piáu-sī hit ê chêng-kéng. Chhì-siūⁿ, siat-sú ū sím-mi̍h chhiⁿ-mî lâng, á-sī chhàu-hī lâng Tī chi̍t tiám cheng kú in ōe tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ, tit-tio̍h thiaⁿ-kìⁿ, iā āu-lâi ū koh-chài ho̍k-tò in ê pún-jiân ê khoán, hit-sî in ōe-thang tùi in ê pêng-iú kóng sím-mi̍h, iā kiám si̍t-chāi in ōe cha̍p-hun liáu-kái sím-mi̍h mah? Hiah ê lâng sī kan-ta bê-lōan in ê sim, bô thang piáu-sī siáⁿ-khoán chiah tio̍h. Hiah ê beh thiaⁿ i kóng ōe ê lâng, mā Sī bô khùi-la̍t thang liáu-kái i só͘ kóng ê, iā kiám-chhái mā-sī bô sím-mi̍h tú-hó ê keng-giām thang pang-chān i lâi biô-siá hit ê chêng-kéng. Chhut-chāi lán tùi hiah ê chhiⁿ-mî ê, lâi soat-bêng sek-tī ê ì-sù, in to Sī bōe-hiáu liáu-kái; iā tùi hiah ê chhàu-hī lâng àn-chóaⁿ chhut-la̍t beh lâi kā in kóng-khí im-ga̍k ê sū, in to sī sióng-siōng bōe kàu. Lán iáu tiàm tī Siōng-tè chit ê ú-tiū tiong, lán lóng sī chhiⁿ-mî ê, lóng sī chhàu-hī ê. Siat-sú lán tiong-kan ū chi̍t lâng kè-khì kàu tī hit-pêng ê sè-kài, tī hia lán chhiⁿ-mî ê ba̍k-chiu ū tit-tio̍h khui, chhàu-hī ê hī-khang ū tit-tio̍h thiaⁿ-kìⁿ, iā khah-si̍t tú-chiah chi̍t-ē khì, liân sī ū tú-tio̍h ê sū-si̍t to sī oh-tit liáu-kái hit ê ì-sù, iā siat-sú i ōe thang koh tò-tńg lâi chit tōe-bīn-chiūⁿ, i mā-sī chám-jiân oh-tit thang thôan-ta̍t hit ê siau-sit.

Só͘-í lán thang siūⁿ Lia̍p-sat-lō͘ tī tiap-á-kú sī khòaⁿ-kìⁿ hit ê tōa-tōa thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sū, put-kò sī hō͘ i ê sim ná jû-lōan nā-tiāⁿ. Khak-si̍t i sī tho̍ngjit ū ûn-ûn-á sì-kè teh kiâⁿ, iā tiām-tiām lâi sì-kè khòaⁿ hit ê hn̄g-hn̄g ê chêng-kéng, chhin-chhiūⁿ lâng teh kiâⁿ-iû tī bîn-bāng tiong, ū bāng-kìⁿ chōe-chōe kî-īⁿ ê sū, iáu-kú kàu chi̍t-ē khùn-chhíⁿ, chiū lóng bōe kì-tit i sī bāng ê chi̍t-iūⁿ.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so͘ ū koh kà-sī lán kóng, lâng ê sí m̄-sī chū án-ni soah--khì. Lán chí-ū iáu khiàm-ēng chi̍t-pái chit khoán ê kà-sī, iā chit-ê kà-sī sī liâm-piⁿ beh kàu ê, in-ūi hit-sî Siōng-tè ê Ki-tok beh tùi sí koh khí, iā tùi Hok-im hō͘ oa̍h-miā kap bōe pāi-hōai ê lóng hián-bêng.