Kó͘-chá Tâi-oân iáu bô siáⁿ lâng ē-hiáu kóng Hoâ-gí, ū chı̍t-ê su̍t-á in-ūi cháu-lō͘, bat khı̀ Tiong-kok joā-joā-sô, o̍h ē-hiáu kóng Tiong-kok-oē. Ū chı̍t-kang, chng-kha bó͘ kàu-hoē chhiàⁿ chı̍t-ê goā-kok Bo̍k-su lâi kóng-tō, hit-ê bo̍k-su kan-na ē-hiáu kóng Tiong-kok-oē, chhoē lóng bô-lâng, choè-āu chhoē-tio̍h chit-ê su̍t-á lâi chò thong-e̍k. I ê hoan-e̍k chiok cheng-chhái, tāi-ke thiaⁿ kah chhoè hai-hai: Bo̍k-su: 主內的弟兄姐妹, 大家平安. (Hoâ-gí) Thong-e̍k: Ti-tiâu lāi ê chiòng hiaⁿ-tı̄, ta̍k-ke pêng-an.(Tâi-gí) Bo̍k-su: 歡迎來參加今天的佈道大會. (Hoâ-gí) Thong-e̍k: Hoan-gêng lâi chham-ka kin-á-jı̍t ê pò͘-tiū-á tāi-hoē.(Tâi-gí) Bo̍k-su: 上帝是很偉大的.(Hoâ-gí) Thong-e̍k: Siōng-tè sı̄ chiok toā-boé--ê.(Tâi-gí) Bo̍k-su: 我們是很渺小的.(Hoâ-gí) Thong-e̍k: Lán sı̄ chiok sé-boé--ê.(Tâi-gí) Bo̍k-su: 上帝是看不見的.(Hoâ-gí) Thong-e̍k: Siōng-tè sı̄ chheⁿ-mê--e.(Tâi-gí) Bo̍k-su: 上帝是無所不在的.(Hoâ-gí) Thong-e̍k: Siōng-tè sı̀-kè joā-joā-sô.(Tâi-gí) Bo̍k-su: 我們要照顧那至微小的.(Hoâ-gí) Thong-e̍k:Lán tio̍h-ài chiàu-kò͘ sè-boé--ê.(Tâi-gí) Bo̍k-su: 那在後的, 將來要做在前的.(Hoâ-gí) Thong-e̍k: Sè-boé--ê chóng-ū chı̍t-kang ē piàn toā-boé.(Tâi-gí) Bo̍k-su: 那麻雀也不耕也不織, 上帝也眷顧它.(Hoâ-gí) Thong-e̍k:Lán mài chò-sit, tiàm chhù--nih phah bâ-chhiok, Siōng-tè mā ē chiàu-kò͘--lán.(Tâi-gí) Hit-ê Bo̍k-su khoàⁿ ta̍k-ke chhiò kah tang-tó sai-oai, siūⁿ-kóng ún hō͘ lâng chhòng-khang--lah, chiū m̄-káⁿ koh kóng loh--khı̀, tio̍h beh kı̂-tó lâi soah-hoē: Bo̍k-su: 讓我們低頭禱告.(Hoâ-gí) Thong-e̍k: Lán tńg-lâi gia̍h tı̂-thâu.(Tâi-gí) Ta̍k-ke iáu koh it-tit chhiò. Hit-ê bo̍k-su khoàⁿ m̄-sı̄-sè, mā m̄-káⁿ koh kı̂-tó, sûi kóng: Á--mùn! Hit-ê su̍t-á mā sûi kā e̍k--chhut-lâi: Ah, bián--lah!