Chok-chiá Ê Oē 
 Tı̄ lán ê kàu-hoē, Sèng-tàn cheh kap Koh-oa̍h cheh ê Sèng-ke̍k piáu-ián sı̄ chiâⁿ-chò chı̍t-ê phó͘-siông ê hiān-siōng; khiok sui-jiân ū chē-chē kàu-phài teh hoán-tùi chit ê sū, iáu-kú chit ê Sèng-ke̍k piáu-ián sı̄ chı̍t-ê oh-tit hun-lı̄ ê sū. 
 Sèng-ke̍k, goân-lâi ê ı̀-gı̄ sı̄ ài beh tāi-thoè soat-kàu, chèng-tō, sı̄ káng-tō ê lēng-goā chı̍t-ê hong-sek, chiū-sı̄ beh ēng kúi-nā lâng ê hêng-tōng lâi beh hō͘ chit chām Sèng-keng ê kà-sı̄ tit-tio̍h chhián-bêng. Sèng-ke̍k nā ū kin-kù tı̄ chit ê ı̀-sù, koh soà oē hō͘ lâng ke-thiⁿ bat Siōng-tè ê oē, goá siūⁿ sı̄ bô m̄-tio̍h ê sū. Chóng-sı̄ nā sit-lo̍h í-siōng ê cheng-sı̂n, sı̄ put-chí ū gûi-hiám sèng. 
 Chhin-chhiūⁿ lán bô sûi-piān lia̍h lâng lâi hō͘ i khiā tı̄ Sèng ê tē-ūi lâi tùi lán chèng-tō, in-ūi lán kiaⁿ liáu i oē pāi-hoāi lán, chhin-chhiūⁿ án-ni, koan-hē kàu-hoē ián-ke̍k ê sū, choè iàu-kín lán tio̍h kéng ke̍k-pún,chiū-sı̄ sı̍t-chāi sı̄ oē pang-chān lán ê ke̍k-pún, m̄-thang sûi-piān ián, koh oē-gú, hêng-tōng iā m̄-thang koè-thâu hā-chiān, chho͘-sio̍k; ián ê lâng iā tio̍h chûn kiaⁿ-ùi ê sim, chûn beh ín-chhoā lâng bat Siōng-tè ê kà-sı̄ ê sim, tú-tú chhin-chhiūⁿ soat-kàu-chiá ê sim-su thāi-tō͘, ēng kı̂-tó lâi ián chiū bô m̄-tio̍h. 
 Só͘-í lán ê kàu-hoē koan-hē chit ê ián-ke̍k ê sū iáu ū chin-chē tiám sı̍t-chāi tio̍h ài kái-kek ê ...... 
 Taⁿ goá ū chiong tām-po̍h ê chhâi-liāu ài beh hō͘ tāi-ke chò chham-khó. Kı̂-tiong chit phiⁿ "富人與拉撒路" kin-nı̂ ê Koh-oa̍h cheh ê sı̂ goá lı̂m-sı̂ khoàⁿ su-iàu lâi phian, soà hō͘ chheng-liân ián ê...... 
 Tùi thâu kàu boé ê sı̂-kan ū 1 tiám 30 hun í-siōng kàu 2 tiám cheng kú, thang kóng sı̄ chin tn̂g, giân-sû tio̍h ta̍k-kù chin bêng, hêng-tōng iā tio̍h chin chū-jiân, ián-oân ê jı̂n-bu̍t, phoè-ia̍h iā chin iàu-kín. Khah hó sı̄ ū tú-hó ê tō-ián-chiá lâi ín-chhoā. Tio̍h ū siong-tong ê sı̂-kan chò chún-pı̄, khai-sí liān-sı̍p kàu chhut-ián tio̍h su-iàu chı̍t-goe̍h poàⁿ kú. Ho̍k-chong iā tam-tng chin iàu-kín ê chek-sêng, Só͘-í tio̍h ū chún-pı̄. 
 "我明天要尋你" sı̄ tùi kò͘-sū lâi phian ê......, hō͘ Sèng-keng kho ê ha̍k-seng lâi ián tú-á hó. 
 Goān Siōng-tè chiok-hok tı̄ chit ê téng-bı̄n. 
 1957. 5. 22   N̂g Hoâi-in
 富人和拉撒路 六幕 
 A. 人物: 富人, 米勒, 以東, 夫人, 拉撒路, 小爺, 醫師, 市民a, 市民b, 天使a, 天使b, 亞伯拉罕. 
 第一幕 
 出場人物: 富人, 米勒, 以東, 夫人 
 場面: 富人華美的客廳 
 開幕: 奴僕米勒和以東teh piàⁿ-sàu, chéng-lí sek-lāi. 
 1 以東: (Hà-hı̀) A...á! Chin ài khùn, chá-khí thiⁿ boē kng chiū chò kang kàu chit sı̂, chin ià-siān lah, tio̍h tām-po̍h lâi hioh-khùn chı̍t-ē... (chē í) 
 2 米勒: Í-tong, lí chin hó táⁿ, Í-tong lí chin hó táⁿ! Lí bô siūⁿ lán sı̄ chò lô͘-lē ê sin-hūn, sí-oa̍h lóng chāi tı̄ Chú-lâng ê chhiú, lí koh káⁿ pı̄n-toāⁿ. Te̍k-pia̍t lí chā-jı̍t chiah hiám-hiám tio̍h hō͘ Chú-lâng kā lí tiàu-sí tı̄ chhiū-téng, lí kin-á-jı̍t iáu iā bô kín-sı̄n! 
 3 以東: Ū-iáⁿ to-tio̍h! Káⁿ chit-pái nā koh hoān-tio̍h Chú-lâng ê ı̀-sù, chı̍t-miā káⁿ tio̍h o͘-ho͘ ai-chài, sí tı̄ chhiū-téng (khiā khí-lâi). Sı̍t-chāi bān-sı̀ tio̍h m̄-thang chhut-sı̀ chò lô͘-lē. Goán ê chó͘-sian m̄-chai hoān-tio̍h sím-mı̍h tāng-choē, hāi goán kin-á-jı̍t tio̍h chiah siū-khó͘. 
 4 米勒: Chā-mê lán ê Chú-lâng kap sió-iâ teh gı̄-lūn ke-gia̍p, châi-sán ê sū, gı̄-lūn kàu chin siū-khı̀, kin chá-khí tek-khak iáu chin bô sóng-khoài, lán nā bô te̍k-pia̍t ê chù-ı̀ lâi sū-hāu i boē sái-tit. 
 5 以東: Lí chin ba̍k-sek khiáu, gâu koan Chú-lâng ê bı̄n-ba̍k, só͘-í chiah oē tit-tio̍h Chú-lâng ê un-thióng. Lâng tı̄ sim-lāi nā bô pêng-an kap hí-lo̍k, kiat-kio̍k goā-nı̍h kah hó-gia̍h iā sı̄ bô lō͘-ēng. 
 6 米勒: Sı̍t, sı̍t!! Chú-lâng lâi lah, kín-kín chò kang! 
 (富人出場, chhiú the̍h choá, pit teh sǹg-siàu.) 
 Sı̀-chheng chiah ê gû tàu la̍k-chheng chiah ê iûⁿ, tú-tú chı̍t-bān chiah. Lû-á ū chı̍t-chheng gō͘-pah chiah, ti ū 2 chheng chiah, chhân-hn̂g ū chı̍t-pah khòng gō͘ kah, ū cha̍p-jı̄ ê bo̍k-tiûⁿ, lô͘-po̍k, lú-pı̄ kiōng ū chhit-pah goā ê..., oh, goá bô hoat-tō͘ thang koh sǹg lah, goá ê thâu-khak beh o͘-àm hı̂n lah. (chē lo̍h-khı̀) 
 7 米勒: Chun-kùi, jı̂n-chû ê Chú-lâng ah, lí pi-bı̂ ê lô͘-po̍k tı̄ lí ê kha-ē chhéng-an lí, kin chá-khí thiⁿ-koân khı̀-chheng, m̄-chai Chú-lâng ū sim-moá ı̀-chiok á-bô? 
 8 富人: Hng, Bí-le̍k, lí sı̍t-chāi ū chı̄n-tiong, sūn-ho̍k tı̄ lí ê Chú-lâng, chiong-lâi goá oē tháu-pàng lí, soà toā-toā pò-siúⁿ lí. 
 9 米勒: Jı̂n-chû ê Chú-lâng ah, pi-bı̂ ê khı̀-khū tı̄ lí ê bı̄n-chêng tit-tio̍h chiah toā ê un-tián sı̍t-chāi put-phoè, lí ê jı̂n-chû kám-tōng goá kàu lâu ba̍k-sái! 
 10 富人: Ah, thoè-āu,m̄-thang koh kiáu-jiáu goá, chá-khí goá ê sim-sı̂n hui-siông bô sóng-khoài. 
 11 以東: Chun-kùi, jı̂n-chû ê Chú-lâng ah, lí pi-bı̂ ê lô͘-po̍k tı̄ lí ê kha-ē chhéng-an lí, kin chá-khí thiⁿ-koân khı̀-chheng, m̄-chai lí ū sim-lo̍k ı̀-chiok á-bô? 
 12 富人: Thoè-āu! Lí tio̍h kín-sı̄n lí ê só͘ choè, nā bô tek-khak beh tiàu-sí lí tı̄ chhiū-téng! 
 13 以東: Goá ê Chú-lâng ah, kiû lí lı̂n-bín goá chit ê pi-bı̂ ê thâng-thoā! 
 14 富人: M̄-thang hō͘ goá koh thiaⁿ-tio̍h lí ê siaⁿ! Chú-lâng kin chá-khí sim-lāi būn-būn put-lo̍k, lí lâi lia̍h goá ê keng-thâu, Bí-le̍k khı̀ the̍h chı̍t-poe léng-chúi lâi hō͘ goá lim. (米勒thoè-tiûⁿ, 以東lia̍h-me̍h, 富人koh khai-sí sǹg-siàu.) 
 15 富人: N̂g-kim, pe̍h-kim ū 28 siuⁿ, Ìn-tō͘ soān-chio̍h ū 20 siuⁿ, âng bé-ló, ū 14 siuⁿ, bu̍t-hiuⁿ ū 40 a̍p......, ah Í-tong, lí ê chhiú chhin-chhiūⁿ thih, lí sı̄ àn-sǹg beh hāi-sí goá tio̍h bô? Khó-òⁿ, khó-ò͘ⁿ! 
 16 以東: Chú-lâng ah, chhiáⁿ lí sià-bián goá! 
 17 富人: Lí nā bô kín-sı̄n, goá tek-khak tiàu-sí lí tı̄ chhiū-téng. Thè-āu khı̀ āu-keng siū hêng-hoa̍t. 
 (以東退場,米勒出場)
 18 富人: (Lim chúi liáu) Chit poe liâng-chúi ê kong-hāu chin toā, lim liáu sim-khui khı̀-siau, kám-kak chin sóng-khoài lah. Bí-le̍k chhiáⁿ lí khı̀ chhiáⁿ hu-jı̂n chhut-lâi. 
 19 米勒: Chun-bēng! (退場, 夫人出場). 
 20 夫人: Chun-kùi, jı̂n-chû ê Chú-lâng, goān lí chheng-chá khoài-lo̍k! Lí ê thióng-ài khiā tı̄ lí ê bı̄n-chêng, m̄-chai ū sím-mı̍h kùi-sū? 
 21 富人: Ó͘, hu-jı̂n, lí m̄-bián kheh-khı̀, chhiáⁿ lí khiā oá lâi, goá kin chá-khí ū tām-po̍h sū-chêng ài beh kap lí chham-siông. 
 22 夫人: Chú-lâng, lí ū sím-mı̍h tāi-chı̀ chhiáⁿ lí kóng. 
 23 富人: Goá choè-kūn, in-ūi châi-sán, ke-gia̍p ê sū, khoà-lū tı̄ sim-nı̍h, tı̀-kàu mê-jı̍t ut-chut, sim-sı̂n put-chí kan-khó͘, siūⁿ lóng bô ū sím-mı̍h hoat-tō͘. 
 24 夫人: Chú-lâng ah, lí sı̄ chia ê Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ-sun tiong chı̍t-ê choè pù-ū ê lâng, lí ê châi-pó pí soaⁿ, lí ê êng-kng pí thiⁿ, lí ê tı̀-hūi pí hái, lí chı̍t-ê khui siaⁿ thiⁿ-tē lóng tín-tāng, lí nā bēng-lēng bān-mı̍h lóng sūn-ho̍k, lí kin-ná-jı̍t ūi-tio̍h chiah ê sán-gia̍p châi-sán lâi cheng-la̍t siau-mô͘, sim-sı̂n put-an sı̄ put ha̍p-kai ê sū. Lí èng-kai tio̍h sok-chhiú lâi hióng-siū lí ê pù-ū, lí ê koân-le̍k. 
 25 富人: Lí lóng m̄-chai, (khiā khí-lâi) lán ê chhng-khò͘ í-keng bô kàu-gia̍h thang khǹg kin-nı̂-tō͘ só͘ beh siu-sêng ê ngó͘-kok, lán 20 ūi ê bo̍k-tiûⁿ í-keng bô hoat-tō͘ thang siu-ióng kiōng ū chı̍t-bān saⁿ-chheng goā chiah ê gû-iûⁿ. Lán ê lô͘-po̍k lú-pı̄ lóng toā-toā cheng-ka, tı̀-kàu koán-lí ê lâng toā khiàm-kheh, ū ê chiū thau-the̍h goá ê sı̂-kan, thau-the̍h goá ê bu̍t-chit, hō͘ goá ê ke-gia̍p kiông-kiông beh phò-sán khı̀. 
 Koh lán kin-nı̂-tō͘ iā bô ū tú-hó ê jı̂n-bu̍t thang phài-khı̀ Ìn-tō͘ thang kau-oāⁿ soān-chio̍h pó-chu, chí-ū goá 5 ê sió-tı̄ ūi-tio̍h chiah ê sū mê-jı̍t phun-cháu, iáu-kú sı̄ bô hoat-tō͘ thang koán-lí hó-sè, goá ūi-tio̍h chiah ê sū beh án-choáⁿ bô ū khoà-lū neh, beh án-choáⁿ ē pàng-sim ah!? 
 26 夫人: Chú-lâng, lí bô thiaⁿ-kı̀ⁿ kó͘-chá lâng teh kóng, 生不帶來, 死不帶去, lí khoà-lū, chhau-sim chiah ê sū kiám ū sím-mı̍h lı̄-ek? Che kiám m̄-sı̄ ke--ê mah? Pù-ū ê seng-koat tiâu-kiāⁿ kiám m̄-sı̄ beh hióng-siū khoài-lo̍k, nā chhin-chhiūⁿ lí án-ni chhau-sim peh-pak, lí ê hó-gia̍h tùi tı̄ lí oân-choân lóng bô lō͘-ēng. Lí tio̍h pàng-sim, chiong it-chhè ê sū pàng-hē hō͘ lí 5 ê sió-tı̄ kap chiah ê koán-ke ê lâng khı̀ pān-lí chiū hó, lí sı̄ chı̍t-ke ê Chú-lâng, bô èng-kai ū hūn tı̄ chiah ê cha̍p-sū, lâi kiáu-jiáu lí ê sim. 
 27 富人: Hu-jı̂n, lí án-ni kóng sı̍t-chāi chin ū lí-khı̀! Khiok choè-chió hān-tō͘ lâi kóng, lán hiān-sı̍t chiah ê khùn-lân bô siat-hoat hō͘ hó-sè beh án-choáⁿ pàng-sim? 
 28 夫人: Chit khoán ê hiān-siōng put-kò sı̄ toā sū-gia̍p ka, toā gia̍p-chú ê pêng-siông ê sū nā-tiāⁿ, lí nā siūⁿ kóng beh siat-hoat hō͘ hó-sè, kàu sí to bô hoat-tō͘ thang koè tio̍h hēng-hok ê jı̍t. Lí tio̍h chek-sı̂ pàng-sim, lâi hióng-hok lí ê pù-ū. 
 29 富人: Hu-jı̂n, lí só͘ kóng ê sı̍t-chāi chin-lí, lí put-chı̀ ū ko-bêng ê gán-kong. Khiok lí kóng tio̍h tui-kiû hióng-hok, lán kiám m̄-sı̄ ta̍k-jı̍t só͘ chia̍h ê sı̄ 山珍海味, chia̍h kàu lóng ià lah, lán só͘ chhēng ê kiám m̄-sı̄ tiû-toān pháng-se, lán só͘ toà ê kiám m̄-sı̄ ko-lâu tāi-hā, phòng-í phòng-chhn̂g, lán ê seng-oa̍h kiám ū lâng oē pí-siōng lán, án-ne lán kiám iáu ū sím-mı̍h hióng-siū bô-tio̍h ê sū mah? 
 30 夫人: Lí siūⁿ kóng ū chit khoán ê seng-oa̍h í-keng kàu-gia̍h tio̍h bô? Nā-sı̄ án-ne sı̍t-chāi ko͘-hū tio̍h lí ê pù-ū. Lán iáu ū chin-chē sū, sı̍t-chāi lán iáu chò boē kàu. 
 31 富人: Ah sím-mı̍h goá chò bô tio̍h ê sū, chhiáⁿ lí kín-kín kā goá kóng, m̄-thang tı̄ peh-sèⁿ tiong tú-tio̍h kiàn-siàu? 
 32 夫人: Miâ-siaⁿ kap toē-ūi tio̍h ài toè tı̄ pù-ū ê āu-bı̄n lâi. Chóng-sı̄ lí ê miâ-siaⁿ iáu-kú ún-ba̍t tı̄ chit ê phian-phiah ê soaⁿ-kok tiong. Lí èng-kai tio̍h lı̄-ēng lí ê châi-pù lâi pò-iông lí ê toā pù-ū tı̄ sè-kài ê téng-bı̄n. 
 33 富人: Chit ê sı̄ chı̍t ê kı̂-biāu ê toā hoat-kiàn, khiok nā sı̄ beh tò-ta̍t kàu chit ê bo̍k-tek, ū sím-mı̍h kū-thé ê hoat-tō͘ á-bô? 
 34 夫人: Ū, lán èng-kai tiû-pı̄ chı̍t ê  bē-chēng ū ê toā iân-siah, kı̄n tùi Í-sek-lia̍t ê tiong-kan chiau-thāi chiah ê kùi-jı̂n kun-chú, hn̄g tùi goā-pang ê ông-kok Lô-má lâi chiau-thāi hia ê bûn-bú pah-koaⁿ lâi chham-ka chit ê iân-siah, hit sı̂ lí thang chiong lí ê pù-ū tián-chhut tı̄ in ê bı̄n-chêng, hō͘ lí ê êng-kng oē-thang phó͘-chiò choân-kok kap chú-kok Lô-má khı̀, hō͘ lí ê miâ-siaⁿ thang thàng kiaⁿ-siâⁿ. 
 35 富人: Chit ê toā hoat-kiàn sı̍t-chāi chhin-chhiūⁿ hoé sio-to̍h tı̄ goá ê sim-lāi, chit khoán ê miâ-siaⁿ kap êng-iāu sı̍t-chāi thang him-bōng ê..., án-ne hó lán thang siat-hoat chı̀n-hêng chit ê kè-e̍k. 
 36 夫人: Án-ne iáu m̄-sı̄ oân-choân. Kim-jı̍t Lô-má tè-kok sı̄ choân sè-kan bûn-hoà ê tiong-sim, bô-lūn in ê chèng-tı̄, kiàn-tio̍k, gē-su̍t, lóng sı̄ sè-kài só͘ chù-ba̍k ê... 
 37 富人: Sı̄, Lô-má sı̄ sè-kài ê kun-ông, i ê koân-pèng í-keng koán-hat toē-kiû, lán Iû-thài bı̂n-cho̍k iā sı̄ bô lē-goā, chiâⁿ-chò I ê sı̍t-bı̂n toē, i ê koaⁿ-tiúⁿ moá-moá tı̄ lán ê kok-lāi. 
 38 夫人: Lô-má ê chhia-hoâ, êng-kng í-keng ū khip-ín sè-kài lóng-chóng ê pù-lâng kap ko-kùi ê lâng. Tı̄ i ê ke-chhı̄ ū chhut-miâ ê goân-ló-ı̄ⁿ, kong-kiōng e̍k-tiûⁿ, tàu-ki-tiûⁿ, í-kı̍p chiah ê hiân-bêng ê thiat-jı̂n, kùi-khı̀ ê lú-jı̂n. 
 39 富人: Thiaⁿ kóng Lô-má ê lú-jı̂n lóng sı̄ ēng gû-ni teh sé sin-khu, in só͘ toà ê chhù lóng sı̄ tāi-lí chio̍h khí ê.... 
 40 夫人: Chú-lâng ah, lán èng-kai tio̍h lâi khı̀ Lô-má thit-thô, thang ke-thiⁿ lán tùi sè-kài ê kiàn-sek. Nā bô,lán iû-goân sı̄ chı̍t ê kó͘-chéⁿ-lāi ê chúi-ke, m̄-chai toā-hái. Lán ê châi-sán tùi tı̄ lán iā lóng bô ū lı̄-ek. 
 41 富人: Chit ê kiàn-gı̄ iáu khah tín-tāng goá ê sim! Án-ne hó, lán thang tāi-seng lâi chı̀n-hêng hit ê toā iân-siah, jiân-āu chún-pı̄ thang chhut-hoat khı̀ Lô-má toā lú-hêng. 
 42 夫人: Lán thang tiàu-chı̍p 5 ê sió-iâ kap chiah ê lóng-chóng ê koán-ke ê lâng chhut-lâi saⁿ-kap kè-e̍k chı̀n-hêng ê sū. 
 (幕) 
 第二幕 
 出場人物: 米勒, 以東, 市民a, 市民b, 拉撒路. 
 場面: 富人莊大的大門口. 
 開幕: 二市民扶助拉撒路出場. 
 1 拉撒路: Goá ê Siōng-tè ah, goá ê Siōng-tè ah! Lí tio̍h lı̂n-bín goá,khó-lı̂n goá! 
 2 市民a: Kàu-ūi lah, kàu-ūi lah! Tı̄ Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ-sun tiong choè pù-ū ê châi-chú ê chhù kàu-ūi lah, lán thang chiong Lia̍p-sat-lō͘ khǹg tı̄ chit ê mn̂g-kháu-nı̍h. 
 3 市民b: Lia̍p-sat-lō͘, goán beh chiong lí khǹg tı̄ chit ê pù-lâng ê mn̂g-kháu-nı̍h, hō͘ lí thang khioh in toh-kha só͘ ka-la̍uh ê sut-á lâi tō͘-pá. 
 4 市民a: Goān lán ê chó͘ A-pek-lia̍p-hán, Í-sat, Ngá-kok ê Siōng-tè lı̂n-bín lí, chiàu-kò͘ lí,chá chı̍t-jı̍t tiàu lí ê lêng-hûn kui tı̄ I. In-ūi tı̄ Í-sek-lia̍t tiong bô lâng tú-tio̍h lí só͘ tú-tio̍h ê sū. 
 5 市民b: Tı̄ chit ê toā mn̂g-kháu, phah-sǹg bô iau sí ê sū, pù-lâng toh-kha ê sut-á sı̄ pí it-poaⁿ lâng toh-téng ê mı̍h iáu-khah hó, koh tı̄ pù-lâng ê chhù ta̍k-jı̍t lóng ū toā iân-siah, hō͘ lí iā thang hióng-siū in só͘ ka-la̍uh ê sut-á. 
 6 市民a: Án-ne hó, goán taⁿ í-keng ū chı̄n goán ê chek-jı̄m lah, goán beh khı̀ lah. 
 7 市民b: Goān lí chia̍h hō͘ pá, chhēng hō͘ sio! Pêng-an! 
 (二人退場) 
 8 拉撒路: Hiaⁿ-tı̄ ah, hiaⁿ-tı̄ ah! Lán kiám m̄-sı̄ pı̂ⁿ-pı̂ⁿ tı̄ chı̍t-ê chó͘ ê ē-bı̄n, siū Iâ-hô-hoa ê ín-chhoā tùi Ai-kı̍p, Âng-hái, soa-bô͘ lâi kàu chit ê Ka-lâm toē mah? Lí tio̍h tài-liām lí ê kut-jio̍k, m̄-thang pàng-sak goá tı̄ chit ê ko͘-toaⁿ, léng-chhı̀n ê ke-lō͘ siū-khó͘. 
 Lí tio̍h khui lí chû-sim, m̄-thang hō͘ Iâ-hô-hoa ê chú-bı̂n ū lêng-jio̍k I ê sèng-miâ. 
 Ah, goá ê chú, goá ê Siōng-tè ah, lí tio̍h lı̂n-bín goá, Lí chai goá ê jı̍t-chí sı̄ án-choáⁿ ê khùn-lân, chí-ū phoê-bah bat siū thàng-thiàⁿ ê Iok-pek chai goá ê pi-chhám í-goā bô lâng chai, khiok Iok-pek ū hoê-ho̍k i ê khùi-la̍t, hoê-ho̍k i ê it-chhè, nā-sı̄ goá tı̄ chia chhin-chhiūⁿ chı̍t-pha beh hoa ê hoé, chı̍t-ki siū siong ê lô͘-úi, bô ū oa̍h-miā ê ǹg-bāng. 
 Oh, goá ê chú, goá ê Siōng-tè ah, Lí tı̄ Lí éng-oán ê kok tio̍h kı̀-liām goá. (sin-khu thàng-thiàⁿ) 
 Sui-jiân tio̍h kiâⁿ-koè sí-ı̀m ê soaⁿ-kok goá iā bô kiaⁿ chai-hāi, in-ūi Iâ-hô-hoa kap goá saⁿ-kap tı̄-teh. Sui-jiân lâng kū-choa̍t goá, choân sè-kài pàng-sak goá, goá iā bô kiaⁿ chai-hāi, in-ūi Iâ-hô-hoa kap goá saⁿ-kap tı̄-teh. 
 (Sin-khu thàng-thiàⁿ, 米勒, 以東 phâng sut-á ê poâⁿ tı̄ thâu-téng chhut-tiûⁿ.) 
 9 米勒: Lí chai lán chā-jı̍t ê toā iân-siah ū thâi goā-chē gû-iûⁿ bô? 
 10 以東: Goá lóng bô iàu-kín hiah--ê, goá só͘ iàu-kín ê chiū-sı̄ ài tām-po̍h sı̂-kan thang hioh-khùn, in-ūi chā-jı̍t ê toā iân-siah, bô-mê bô-jı̍t ê lô-tōng thài ià-siān lah. 
 11 米勒: Kiōng ū thâi 10 chiah gû, 15 chiah iûⁿ, ūi-tio̍h chā-jı̍t só͘ ēng ê chı̂ⁿ sı̄ 3 chheng goā gûn, tú-tú sı̄ 3 pah goā ê lô͘-lē ê kè-chı̂ⁿ. 
 12 以東: Bān-sı̀ to m̄-thang chò lô͘-lē, in-ūi lô͘-lē m̄-sı̄ sio̍k lâng, sı̄ sio̍k tı̄ cheng-seⁿ. 
 13 米勒: Kheh-lâng ê tiong-kan, tı̄ Iû-thài hong-bı̄n iā ū hun-hong ê kun-ông. A-ki-phàⁿ ông, í-kı̍p chiah ê gı̄-oân, tı̄ Lô-má hong-bı̄n ū chóng-tok Pí-lia̍p-to kap chiah ê toē-hng ê chhian-chóng, pé-chóng, iok-lio̍k ū 3 chheng goā lâng. 
 14 以東: Lán ê Chú-lâng kiám m̄-sı̄ chin bô ài Lô-má lâng mah? Siông-siông kóng kàu Lô-má lâng ê sı̂ chiū iu-thâu kat-bı̄n, chit pái oē chhiáⁿ Lô-má lâng sı̄ put-chí kı̂-koài. 
 15 米勒: Khiok Chú-lâng í-keng ū piàn-oāⁿ chit ê koan-liām. In-ūi Chú-lâng í-keng kap hu-jı̂n kè-e̍k beh chiūⁿ kàu Lô-má khı̀ pài-hāu Lô-má hông-tè Kai-sat, iā beh tı̄ hia iû-siúⁿ Lô-má. 
 16 以東: Ū-iáⁿ bô, Chú-lâng án-choáⁿ ū chit khoán ê pàng-sim! Nā-sı̄ ū-iáⁿ, lán sı̍t-chāi chiū thang chhut-thâu thiⁿ lah! 
 17 拉撒路: Goān Iâ-hô-hoa ê lı̂n-bín tı̄ lín ê sim-lāi, hō͘ lín lı̂n-bín goá chit ê khó-lı̂n bô i-oá ê khit-chia̍h Lia̍p-sat-lō͘. Goá piàn-sin seⁿ-thiàⁿ, bô hoat-tō͘ thang kiû-seng, lâng khǹg goá tı̄ pù-lâng ê mn̂g-kháu, ǹg-bāng khioh in toh-kha ê sut-á thang tō͘-pá, chhiáⁿ lín lı̂n-bín goá! 
 18 米勒: (nn̄g-lâng saⁿ khoàⁿ). Tı̄ Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ-sun tiong m̄-bat khoàⁿ-kı̀ⁿ chit khoán ê lâng, liân thiaⁿ-kı̀ⁿ iā m̄-bat. 
 19 以東: Nā m̄ sı̄ i ê chó͘-kong ū hoān-tio̍h Iâ-hô-hoa ê toā siū-khı̀, chiū-sı̄ i pún-sin ū tek-choē Chú, nā bô, tek-khak bô chit ê sū. 
 20 米勒, 以東: Khó-lı̂n ê lâng ah, chiah ê sut-á hō͘ lí! 
 21 拉撒路: To-siā, to-siā!! 
 22 以東: Chò lô͘-lē ê lâng èng-kai chiù-chó͘ pē-bú lâi koah pak-tó͘ lâi sí, chóng-sı̄ chit ê lâng sı̄ èng-kai chiù-chó͘ thiⁿ-toē lâi kā-chı̍h sí chiah hap-kai. 
 23 拉撒路: Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ah, lí sı̄ èng-kai chun-chông, èng-kai thang kiaⁿ-ùi ê..., in-ūi bān-hāng sū lóng sı̄ chhut tı̄ lí ê chí-ı̀. 
 24 以東: Khit-chia̍h Lia̍p-sat-lō͘ ah, lí iáu ū sím-mı̍h ǹg-bāng lâu tı̄ chit ê sè-kan, hō͘ lí tham-seng phàⁿ-sí ah? 
 25 拉撒路: Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ah, lí chai lí siū-khó͘ ê kiáⁿ án-choáⁿ gia̍h-ba̍k gióng-bōng lí ê kok. Sè-kan ê it-chhè lóng sı̄ chhin-chhiūⁿ hoe, chhin-chhiūⁿ chháu, chá-khí sı̂ hoat bō͘-sēng, àm-sı̂ chiū siā-tiāu ko͘-tâ, chí-ū Iâ-hô-hoa lí ê kok sı̄ éng-oán bô kái-piàn ê...... 
 26 米勒: Lí pi-chhám ê hiān-sı̍t hō͘ lí bāng-sióng chiong-lâi, lí ū sı̀n chiong-lâi mah? 
 27 拉撒路: Nā bô chiong-lâi, Iâ-hô-hoa chiū m̄-sı̄ kong-gı̄ ê Siōng-tè. Tı̄ hit ê chiong-lâi gı̄ kap put-gı̄ chiah ū chin-sı̍t ê hun-bêng. Iâ-hô-hoa beh chiàu ta̍k-lâng ê só͘-choè lâi pò-tap kiâⁿ kong-gı̄. 
 28 以東: 惡有惡報, 善有善報, chit ê chin-lí kiám m̄-sı̄ tı̄ 現世 lâi sı̍t-hêng chiah ū ı̀-gı̄ mah, nā-sı̄ tı̄ lâi-sè, sím-mı̍h lâng beh thàn chit ê tō-lí, sí chiū kui tı̄ bô mah! 
 29 拉撒路: Sí nā sı̄ lâng ê chiong-kio̍k, Iâ-hô-hoa choa̍t-tùi bô koh tı̄ i ê peh-sèⁿ tiong siū chun-chông. Sat-thó͘-kai lâng bô sı̀n chiong-lâi, tông-sı̂ iā khı̀-sak Siōng-tè, kiâⁿ tı̄ o͘-àm ê put-sı̀n tiong. 
 30 米勒: Goán ê Chú-lâng iā sı̄ Sat-thó͘-kai tóng ê lâng, i bô sı̀n chiong-lâi, khiok i sı̄ tı̄ Í-sek-lia̍t tiong choè hēng-hok choè pù-ū ê lâng, chóng-sı̄ lí ū sı̀n chiong-lâi, khiok lí ê hiān-sı̍t, hō͘ lâng ng-bı̄n m̄ káⁿ khoàⁿ. 
 31 拉撒路: Lâng tı̄ sè-kan ê kan-khó͘ put-kò sı̄ chiām-sı̂ nā-tiāⁿ, tı̄ hit ê éng seng ê chiong-lâi chiah ū chin sı̍t ê hok-khı̀, lâng tı̄ chit sè-kan ê hēng-hok iā-sı̄ chiām-sı̂ nā-tiāⁿ, khiok tı̄ chiong-lâi beh tú-tio̍h éng-oán ê thòng-khó͘. Lâng ê hēng-hok kap khoài-lo̍k nā boē-thang chiâⁿ Siōng-tè ê gı̄, hit ê kiat-kio̍k sı̄ thang kiaⁿ ê sū. 
 (Khí-sin gı̂m 聖詩 256 siú tē 1 chat, gı̂m liáu pê chhut-lâi tâi-chêng kı̂-tó.) 
 Goá ê Siōng-tè ah, lí tio̍h lı̂n-bín lí ê peh-sèⁿ án-choáⁿ hām-lo̍h tı̄ put-sı̀n ê sè-tāi, bông-liáu lí chá-chêng ê un-hūi,chiâⁿ-chò goā-pang ê lêng-jio̍k. Goá ê Chú, goá ê Siōng-tè ah, lí beh pàng-sak lí ê peh-sèⁿ kàu sím-mı̍h sı̂ ah, lí só͘ èng-ún beh kiù-sio̍k Í-sek-lia̍t ê Bí-sài-a án-choáⁿ iáu boē lâi? (phak-tó tı̄ toē-nı̍h) 
 32 米勒: Chit ê put-hēng ê lang ê lêng-hûn ǹg-bāng chiong-lâi jia̍t-jia̍t teh sio-to̍h, chit ê jia̍t-chhiat ê ǹg-bāng í-keng chèng-bêng chı̍t-poàⁿ ū chı̍t ê lâi-sè ê sū-sı̍t. 
 33 以東: Tı̄ chit ê mn̂g chò keh-kài ū 2 ê lâng sı̄ tú-tú tùi-hoán ê..., chı̍t ê sı̄ sè-chiūⁿ choè pù-ū ê hēng-hok lâng, chı̍t ê sı̄ sè-chiūⁿ choè pi-chhám ê put-hēng chiá. 
 34 米勒: Chit 2 ê khak-sı̍t ū chin toā ê chha-pia̍t, in-ūi chı̍t ê ū 現世 khiok bô 來世, chı̍t ê bô 現世, khiok ū 來世. Taⁿ chit 2 lâng tó-ūi chı̍t-lâng khah tio̍h, sı̄ chı̍t ê put-chí giâm-tiōng ê būn-tê. 
 35 以東: Nā siat-sú chin-sı̍t ū chiong-lâi, lí beh soán tó-ūi chı̍t-ê..., beh soán pù-lâng ê lō͘, á-sı̄ Lia̍p-sat-lō͘ ê lō͘? 
 36 米勒: Nā siat-sú ū chiong-lâi? Chū jiân goá sı̄ beh soán Lia̍p-sat-lō͘ ê lō͘, iā lí beh soán tó-ūi chı̍t-tiâu? 
 37 以東: Goá iáu m̄-káⁿ kóng sím-mı̍h! In-ūi goá siūⁿ ū chiong-lâi bô chiong-lâi sı̄ 先決問題. 
 (幕)