Hoat 1: (Tùi pē-bú) oé, oé, lín ài kín-sı̄n,kin-á-jı̍t sı̄ an-hioh-jı̍t. Chit ê sı̍t-chāi sı̄ lín ê kiáⁿ mah, kiám chhut-sı̀ chiū chhiⁿ-mı̂ mah? Chhiⁿ-mı̂ ê pē-bú khoàⁿ-kı̀ⁿ sı̄ Hoat-lı̄-sài lâng, chiū koáⁿ-kín tùi in kiâⁿ lé. 
 Pē: Sı̄, sı̄ goán ê kiáⁿ. 
 Bú : Chin khó-lı̂n. Tùi chhut-sı̀ chiū Chhiⁿ-mı̂. 
 Hoat 3 : Kiám m̄-sı̄ ké-choè chhiⁿ-mı̂-ê. 
 Chhiⁿ: Iáu teh gı̂-ngái mah. 
 Pē : Aih (tùi i ê kiáⁿ) che, m̄-chai sím-mı̍h goân-in, tùi chhut-sı̀ chiū siang ba̍k lóng bô khui. Iā hiān-chāi tit-tio̍h khoàⁿ-kı̀ⁿ, che lóng sı̄ Siōng-tè ê un-hūi. 
 Bú: (Tùi Hoat-lı̄-sài lâng tàm-thâu) che lóng sı̄ tùi lín ê kı̂-tó só͘ tı̀-ı̀m ê. 
 Chhiⁿ : Ma-ma, m̄-sı̄ lah, in kap goá lóng bô sím-mı̍h kan-sia̍p. Sı̍t-chāi sı̄ cha hng tùi goá che sin-miā kám-kak iàm-sè, chiū cha-mı̂ tı̄ Se-lô-a tı̂ piⁿ sô-lâi sô-lâi, kàu thiⁿ-kng hit sı̂-chūn, goá thiaⁿ-kı̀ⁿ 10 goā lâng ê kha-pō͘-siaⁿ tı̄ teh lâi, iā tùi in só͘ teh kóng ê oē chai-iáⁿ sı̄ Iâ-so͘ kap I ê ha̍k-seng. In-ūi goá tı̄ sèng-tiān teh kiû-khit bat thiaⁿ-kı̀ⁿ Iâ-so͘ ê oē. Hit tiong-kan ha̍k-seng ê chı̍t ê tùi Iâ-so͘ kóng, “Sian-siⁿ, chit ê chhiⁿ-mı̂ lâng, sı̄ tùi chı̄-chūi hoān-choē só͘ tı̀, á-sı̄ sı̄ tùi i ê pē-bú só͘ hoān ê choē?” Hit ê ha̍k-seng só͘ kóng ê “chit ê” chiū-sı̄ goá. 
 Pē : Iâ-so͘ án-choáⁿ kā i ı̀n? 
 Chhiⁿ : Iâ-so͘ án-ni kā i kóng,” Iā m̄-sı̄ chit lâng, i ê pē-bú iā bô. To̍k-to̍k sı̄ Siōng-tè ê êng-kng beh tùi chit lâng lâi hián-bêng.” I chiū chiong thô͘-bê kô͘ tı̄ goá ê ba̍k-chiu, kiò goá khı̀ Se-lô-a ê tı̂ soé. Thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ chiah ê oē tùi goá ê sim-té chiū ū chı̍t khoán ê la̍t chhèng chhut-lâi. 
 Bú: Tùi án-ni lí chiū chiàu Iâ-so͘ ê oē khı̀ choè hò͘ⁿ. 
 Chhiⁿ : Sı̄, án-ni ba̍k-chiu chiū tit-tio̍h khui. Pa-pa, ma-ma, goá sı̄ hō͘ Iâ-so͘ kā goá khui ba̍k-chiu ê. 
 Hoat 3: Hit ê Iâ-so͘ sı̄ choē-jı̂n. 
 Chhiⁿ: Sı̄ choē-jı̂n á m̄-sı̄, goá m̄-chai, goá chí-ū chai I sı̄ sòng-hiong ê, ai-siong ê, phoà-pı̄ⁿ ê, chhiⁿ-mı̂ ê, pái-kha ê ê pêng-iú. Khui goá ê ba̍k-chiu sı̄ chin hó ê chèng-kù. 
 Hoat 1 : Kóng sím-mı̍h, lí siūⁿ beh kà-sı̄ goán Hoat-lı̄-sài lâng mah? 
 Chhiⁿ : Kà-sı̄ lâng ê sı̄ lín, goá sı̄ chiong sı̍t-chāi ê sū......... 
 Hoat 1 : (Chhin-chhiūⁿ teh háⁿ ê khoán) teh kóng sím-mı̍h oē! 
 Pē : Lí khah kín kā in seh to-siā, thang tńg-lâi-khı̀. 
 Chhiⁿ : Thái tō kā in seh to-siā. Tńg-lâi-khı̀. 
 Hoat 3 : Bān-chiah-sı̄, ài koh mn̄g lí chı̍t hāng sū. Iâ-so͘ sı̄ ēng án-choáⁿ khui lí ê ba̍k-chiu? 
 Chhiⁿ : Í-keng kā lín kóng kúi-nā pái--lah. Mn̄g kàu hiah siông-sè, lín iā sı̄ siūⁿ beh choè Iâ-so͘ ê ha̍k-seng nih. 
 Hoat 3 : Kóng sím-mı̍h. khah sit-lé. Chhin-chhiūⁿ lí chit khoán ê chiah sı̄ hit-ê chháu-tē ba̍k-chhiūⁿ ê ha̍k-seng. Goán sı̄ Mô͘-se ê ha̍k-seng. Mô͘-se sı̄ tı̍t-chiap tùi Siōng-tè thiaⁿ-tio̍h bēng-lēng ê. 
 Chhiⁿ : Iâ-so͘ khak-sı̍t sı̄ pí lín, iā pí Mô͘-se koh-khah gâu. Tı̄ Sèng-keng iā bô kı̀ Mô͘-se bat-i-hó chhut-sı̀ chiū chhiⁿ-mı̂ ê. Chhin-chhiūⁿ chit khoán sı̂n-jiah ,chū ū sè-kan í-lâi bē bat thiaⁿ-tio̍h. Nā Iâ-so͘ m̄-sı̄ Siōng-tè ê Kiáⁿ, iā boē thang khui chhiⁿ-mı̂ lâng ê ba̍k-chiu. 
 Hoat 1: (Tùi kı̂-thaⁿ ê Hoat-lı̄-sài lâng)chhap chit hō siáu-lâng, teh-beh boē hù lé-pài lah, lán lâi-khı̀. 
 Hoat 2 : Sı̄, sı̄, chhiân chin kú lah, lâi-khı̀ (tùi chhiⁿ-mı̂ lâng)oé, siáu--ê. 
 Chhiⁿ : Goá m̄-sı̄ siáu--ê. 
 Hoat 2: Tùi goán khoàⁿ, lí m̄-sı̄ chèng-keng ê. 
 Chhiⁿ : Nā goá khoàⁿ lín, iā m̄-sı̄ chèng-keng ê, koh lín sı̄ chhàu-hı̄ kiam chhiⁿ-mı̂ ê. 
 Hoat 3: Kóng sím-mı̍h bô lé ê oē. 
 Chhiⁿ: Kiám m̄-sı̄ án-ni. Khah kóng to thiaⁿ bô ê hı̄, khoàⁿ bô ê ba̍k-chiu......... 
 Hoat-lı̄-sài lâng 3, khı̀, khí-lâi cháu-oá tùi chhiⁿ-mı̂ lâng ê chhiú lia̍h--teh. 
 Hoat 3: Hǹg, chit khoán káu-koài, pòng-to̍k Siōng-tè ê êng-kng kap lu̍t-hoat ê choē, goán beh kò lí tı̄ kong-hoē. Lâi ! (tùi kı̂-û ê Hoat-lı̄-sài) goá beh thoa i lâi-khi kong-hoē, chhiáⁿ lín seng khı̀. 
 Chhiⁿ: Goá sı̄ án-choáⁿ (siū lia̍h ê chhiú kún khui). 
 Hoat 1 : In-ūi lí hoān-choē, só͘-í goán beh kò lí tı̄ kong-hoē. Koh bô kú, lí chiū beh tı̄ siâⁿ-goā hō͘ lâng ēng chio̍h-thâu tı̀m-sí. Tiāⁿ-tiāⁿ. 
 Hoat 3: (Koh-chài thoa chhiⁿ-mı̂ lâng ê chhiú). Lâi ! 
 Chhiⁿ : (Ná kiâⁿ, ǹg Hoat-lı̄-sài lâng). Lín kiám ū koân thang sím-phoàⁿ lâng? Ū koân thang sím-phoàⁿ lâng ê sı̄ Siōng-tè. Hō͘ Siōng-tè bô tit-tio̍h êng-kng ê kiám m̄-sı̄ lín? Lín chiū-sı̄ ké-hó ê lâng. 
 Hoat 1 : Nā kù-chāi lí kóng, soà it-tı̍t kóng bô lé ê oē. 
 Hoat 2 : Nā ū put-pêng chiah lâi kong-hoē kóng. 
 Hoat-lı̄-sài lâng 3 , chiong oá-lâi ê pē-bú tùn cháu, chhoā chhiⁿ-mı̂ lâng tùi tò-pêng lo̍h-khı̀. 
 Hoat 1 : (Tùi Hoat-lı̄-sài 2). Sı̍t-chāi chin khó-ò͘ⁿ. 
 Hoat 2 : Koh chı̍t ê khah khó-ò͘ⁿ ê sı̄ siàn-tōng chiah ê gû-bı̂n ê chháu-tē ba̍k-chhiūⁿ ê Iâ-so͘. 
 Hoat 1 : Sı̄, hit ê nā bô khah kín kā tû-tiāu, (khoàⁿ hiah ê tı̄ hia teh tiû-tû ê pē-bú), lín chiah ê lāu-lâng, ka-kı̄ ê kiáⁿ tio̍h kam-tok hō͘ hó. 
 Pē-bú : Sı̄, sı̄, hó. 
 Hoat-lı̄-sài lâng kiâⁿ khı̀ chiàⁿ-pêng, kûn-chiòng pun-khui tı̄ chó-iū. 
 Hoat 2 : Lín tāi-ke, kiáu-jiáu lín hò͘ⁿ. 
 Kè-lō͘ A: Boē ò͘, boē ò͘. 
 Hoat 1 : Lín tāi-ke iā sı̄ beh khı̀ sèng-tiān hò͘ⁿ? 
 Kè-lō͘ lâng: Sı̄, sı̄. 
 Hoat 1 : Chiah kú chin-choē ké sian-ti, chhiáⁿ lín ài chù-ı̀. 
 Kè-lō͘ lâng : Sı̄, sı̄. 
 Hoat 2 : (Tùi Hoat 1). Taⁿ lán lâi-khı̀. 
 Hoat-lı̄-sài lâng, kè-lō͘ lâng, pē-bú siám tı̄ chiàⁿ-pêng, chiū tùi tò-pêng Hoat-lı̄-sài 3, cháu kàu hiông-kài-kài chhut-lâi khiā tı̄ tiong-ng. 
 Hoat 3 : Sió-kiáⁿ leh, cháu tó-khı̀,sió-khoá bô teh chù-ı̀, hit ê ké chhiⁿ-mı̂ ê soà cháu-khı̀, chin káu-koài. 
 Tùi chiàⁿ-pêng kè-lō͘ lâng D , E , kiâⁿ kàu. 
 Hoat 3 : Oé, oé, chhiáⁿ mn̄g leh. 
 Kè-lō͘ D: Hâⁿ! 
 Hoat 3 : Lín ū khoàⁿ-tio̍h chı̍t ê khit-chia̍h lâng bô? 
 Kè-lō͘ E : Khit-chia̍h khoán ê lâng, hàⁿ! tú-á tı̄ hia (kí kiâⁿ-lâi ê só͘-chāi) kap 4,5 ê lâng sio siám-sin, put-káⁿ tı̄ hit tiong-kan. 
 Hoat 3 : Hǹg, ún-tàng sı̄ (tùi chiàⁿ-pêng lo̍h-khı̀). 
 Kè-lō͘ D : (Khoàⁿ hit ê lo̍h-khı̀ ê āu-iáⁿ). Chit chūn ê Iû-thài lâng lóng mā sı̄ m̄-chiâⁿ lâng. 
 Kè-lō͘ E: Tû-khí chè-si kap Hoat-lı̄-sài lâng, kap thiu-hiòng ê í-goā lóng mā án-ni. 
 Kè-lō͘ D,E : Hà, hà (ná chhiò, tùi tò-pêng Lo̍h-khı̀). Tùi tò-pêng chhiⁿ-mı̂ lâng ûn-á chhut-lâi, khiā tı̄ Se-lô-a ê tı̂ piⁿ. 
 Chhiⁿ: (Chēng-chēng teh khoàⁿ chúi-bı̄n). Chhut-sı̀ kàu taⁿ thâu chı̍t pái khoàⁿ-tio̍h ê sè-kài, sı̍t-chāi sı̄ sióng-siōng í-siōng ê súi. Chóng-sı̄ só͘ khoàⁿ-tio̍h lâng ê bı̄n, thái hiah-nih pháiⁿ khoàⁿ. (Thêng chı̍t-ē). Ah ! goá iáu-bē tùi Iâ-so͘ seh to-siā, lâi-khı̀ chhē Iâ-so͘, tùi I kóng goá ū chiàu I só͘ kóng ê khı̀ choè,chiū ba̍k-chiu kó-jiân tit-tio̍h khoàⁿ-kı̀ⁿ. Chhut-sı̀ í-lâi thâu chı̍t pái khoàⁿ-tio̍h thiⁿ toē chū-jiân ê súi. Goá hoaⁿ-hí kàu boē kò͘-tit. Chióng-sı̄ khoàⁿ-tio̍h lâng ê hêng-chōng chiah pháiⁿ khoàⁿ soà sit-bāng. Hiah ê sáng-sè ê Hoat-lı̄-sài lâng á sı̄ keng-ha̍k-sū, choè hō͘ Siōng-tè bô hoaⁿ-hí iā lia̍h choè bô iàu-kín(Put-ti put-kak tiong í-keng kūi teh beh kı̂-tó ê chu-sè). Chú Iâ-so͘, hiah ê lâng sı̄ teh siūⁿ beh hāi Lí. Chú Iâ-so͘, chhiáⁿ tùi chit tia̍p hō͘ goá choè Lí ê lô͘-po̍k, thang pò bān hūn ê chı̍t hūn ê un.(Khiā khí-lâi). Sı̄, koáⁿ-kín lâi-khı̀ kā I pài-thok. Goá tio̍h choè Iâ-so͘ ê lô͘-po̍k ,thang tng-bı̄n kap Hoat-lı̄-sài lâng kau-chiàn. 
 Chhiⁿ-mı̂ lâng kiâⁿ tùi chiàⁿ-pêng khı̀, tùi āu-bı̄n ū siaⁿ. 
 Siaⁿ: Chhiáⁿ tán-hāu leh. 
 Chhiⁿ : (Oa̍t-thâu). Sı̄ sím-mı̍h lâng. 
 Siaⁿ : Lí kiám beh sı̀n Siōng-tè ê Kiáⁿ. 
 Chhiⁿ : Hiah kı̂-koài, iā bô khoàⁿ-tio̍h lâng. 
 Chhiⁿ-mı̂ lâng chù-ı̀ khoàⁿ tò-pêng, ná chhin-chhiūⁿ khoàⁿ-tio̍h lâng kiâⁿ 2,3 chı̀n-chêng 
 Chhiⁿ: Lí sı̄ chı̄-chūi? 
 Siaⁿ : Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘. 
 Chhiⁿ : (Kūi lo̍h-khı̀). Ouh! Chú Iâ-so͘. 
 Siaⁿ : Lí kiám ū sı̀n Goá sı̄ Siōng-tè ê Kiáⁿ. 
 Chhiⁿ : Chú ah! Goá sı̀n, Lí sı̄ Siōng-tè ê Kiáⁿ, sı̄ Chú Ki-tok. 
 Siaⁿ : Nā sı̀n, tio̍h pē sı̍p-jı̄-kè lâi tè goá. 
 Chhiⁿ: Sı̄, bô-lūn sı̄ kaⁿ-ga̍k, á-sı̄ hêng-tiûⁿ..... 
 Bú-tâi sió-khoá àm, ha̍p-chhiùⁿ ê siaⁿ hut-jiân khí, ha̍p-chhiùⁿ tiong bō͘ koaiⁿ. 
 (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 971 hō, 1965 nı̂ 12 goe̍h)