Sin Chong-kàu Kio̍k-pún 02

 Chin Sı̍t Ê Thiàⁿ 
 Tē it bō͘ ......... (Chio-bō͘ kang lâng) 
 Teng-tiûⁿ jı̂n-bu̍t: 1. Chiân-kho-hoān (J) 
2. Sit-gia̍p-chiá 2 ê (S1. S2)
3. Chhiúⁿ-tiúⁿ ......... (T) Phoè-tı̀: Tâi-téng chiàⁿ pêng í, toh, pān-kong thiaⁿ ê khoán-sit. Khai-bō͘: (Chhiúⁿ-tiúⁿ teh khoàⁿ sin bûn. It sit-gia̍p chiá teng-tiûⁿ) S-1: Kı̄n-lâi thâu-lō͘ chin pháiⁿ chhoē, múi chı̍t ê ki-koan to boán-oân, liân chho͘-kang ia̍h bô tàng chhoē. Ta̍k-jı̍t chhoē kah chit nn̄g-ki kha lóng nńg-lo̍h khı̀. Hó ah kin-á-jı̍t koh bóng lâi khı̀ chhoē, khoàⁿ oē tú-tio̍h ki-hoē bô. (Tâi-téng se̍h chı̍t-liàn. S2 teng-tiûⁿ) S-1: EN! Khok thâu-á peh. Lí beh khı̀ tó-ūi? S-2: Ai! Lí kiám m̄-sı̄ Píⁿ-thâu-á hiaⁿ. Kiú-kiàn. S-1: Kiú-kiàn, kiú-kiàn. (Saⁿ ak-chhiú) Kı̄n-lâi lóng tio̍h ēng ak-chhiú ê. Lí chhit-chá peh-chá sı̄ beh khı̀ tó-ūi? S-2: Goá to cha-àm thiaⁿ-kı̀ⁿ keh-piah ê Chiam-thâu peh kóng Iông-chê chhiúⁿ ū beh chhiàⁿ lı̂m-sı̂ kang, siūⁿ beh lâi khı̀ khoàⁿ māi leh. S-1: Hâⁿ! Ū lâng beh chhiàⁿ lı̂m-sı̂ kang o͘h. S-2: Sı̄ lah. Kı̄n-lâi seng-lí chin pháiⁿ chò, kiàn chò kiàn liáu chı̂ⁿ, giōng-giōng beh tó-tiàm, siūⁿ bô hoat-tō͘, tio̍h chhoē thâu-lō͘ thang lâi tō͘-pak-tó͘. S-1: Tio̍h lah tio̍h lah. Sı̍t-chāi seng-lí chin pháiⁿ chò, chia̍h thâu-lō͘ khah thò-tòng, tú-tú-hó goá ia̍h teh siūⁿ khoàⁿ ū sím-mı̍h kang thang chò bô? Iā bô lán choè-hoé lâi khı̀ hó bô? S-2: Hó nò͘. Kiâⁿ, lâi khı̀. S-1: Khok-thâu peh, Iông-chê-chhiúⁿ thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng teh beh-tó beh-tó, thái oē beh koh chhiàⁿ kang leh? S-2: Lí lóng m̄-chai kı̄n-lâi lóng ū Bí-oān teh lâi, phah sǹg ū beh koh khóng-toā kiàn-siat ê khoán. S-1: Heⁿ! Nā sı̄ Bí-oān ún-tàng thāi-gū boē bái o͘h. S-2: Ū lâng teh kóng, chı̍t jı̍t ê kang-chı̂ⁿ sı̄ kho͘-poàⁿ gûn Bí-kim, nā sı̄ Tâi-phiò sǹg ū 25 kho͘ í-siōng. S-1: Án-ni sǹg khí lâi boē kah goā bái. S-2: Chiàu khoàⁿ sin-thé tio̍h ài ióng koh toā-kho͘ ia̍h koh ū la̍t ê lâng khah ū ǹg-bāng. Lí hiah nih toā-kho͘ phah-sǹg khah ū hi-bāng. S-1: Goá che sı̄ toā-kho͘ hó-khoàⁿ nā-tiāⁿ. S-2: Ah! Kàu lah, lí thèng-hāu, goá jı̍p lâi mn̄g khoàⁿ māi leh. (Chı̀n jı̍p sek-lāi) Sian-siⁿ kiám m̄-sı̄ chia ū beh chhiàⁿ lı̂m-sı̂ kang lâng? T: Sı̄. Sı̂-kan iáu-boē kàu, tiàm goā-kháu thèng-hāu, cheng tân chiah jı̍p lâi. (S-2 thè-chhut) S-1: Ū beh chhiàⁿ bô? S-2: Ū lah. I kóng sı̂-kan iáu-boē kàu, kiò lán thèng-hāu. (J teng-tiûⁿ, S-2 khoàⁿ tio̍h chiū tùi S1 kóng) Lí khoàⁿ hit lâng (J cháu-oá-lâi in ê sin-piⁿ) J: Pêng-iú, lí m̄-chai ū beh chhiàⁿ kang bô? Goá hō͘ lí chhiàⁿ. S-1: Goán tō siūⁿ beh hō͘ lâng chhiàⁿ leh. J: Sı̄ ū lâng beh chhiàⁿ sı̄ bô? (2 lâng m̄ kā i kóng) Lín tı̄ chia teh thèng-hāu sı̄ bô? (chit-sı̂ sek-lāi ū cheng ê siaⁿ) S-2: Hò͘! Cheng tân lah, goá seng jı̍p lâi. (J khoàⁿ tio̍h in ê thài-tō͘, chai sı̄ chiau-bō͘ kang-lâng, chiū khiā teh thèng-hāu) T: Tāi-seng teng-kı̀, lí sím-mı̍h miâ? S-2: Lí khok-thâu. T: Sím-mı̍h, goá khok-thâu, loān lâi, goá sı̄ teh mn̄g lí miâ- sèⁿ. S-2: Goá to sèⁿ Lí, miâ khok-thâu. (T, kı̂-koài hō chit khoán miâ. Lia̍h i khoàⁿ chı̍t ē, koh mn̄g.) T: Kúi hoè? S-2: Sam-pat (38). T: Sam-pat sı̄ teh kóng 38 hoè sı̄ bô? S-2: Sı̄ lah, sı̄ lah. T: Toà tı̄ tó-ūi? S2: Soaⁿ-á-téng T: Mn̂g pâi kúi-hō? S-2: 103 hō. T: Chêng teh chò sím-mı̍h? S-2: Chò seng-lí. T: Lí oē tàng mo͘h loā tāng ê mı̍h? S-2: 7, 8 cha̍p kin. T: Hó, āu-lâi chiah koh kā lí thong-ti. S-2: Sian-seⁿ, pài-thok, pài-thok, kā goá chhiàⁿ hòⁿ. (chiū thè-tiûⁿ. Ǹg S-1 kóng) Taⁿ oāⁿ lí o͘h! (Chit sı̂, J pàng-hē 1 ê hêng-lí, siūⁿ beh jı̍p khı̀, chóng-sı̄ S-1 chiⁿ chò chêng) S-1: Sian-seⁿ, bān sū pài-thok! T: Sím-mı̍h miâ? S-1: Ou Ke-sái. Lâng lâng kiò goá Píⁿ-thâu. T: Haⁿ, sèⁿ Ou, sı̄ bô? S-1: M̄-sı̄ sèⁿ Ô͘, miâ hō chò Ke-sái. T: Hòⁿ, hō chò Ke-sái o͘h, kúi-hoè? S-1: Kin nı̂ 25 hoè, kiám chı̍t hoè. T: 24 hoè sı̄ bô? ia̍h tio̍h kóng kah hiah nih lo-so, toà tı̄ tó-ūi? Mn̂g-pâi kúi hō? S-1: Soaⁿ-á-téng, mn̂g-pâi 28 hō. T: Chêng teh choè sím-mı̍h? S-1: Lóng bô choè sím-mı̍h khang-khoè, só͘-í kin-á-jı̍t te̍k-pia̍t lâi pài-thok sian-seⁿ khan-sêng. T: Hǹg! Khoàⁿ khí lâi sin-thé to ā boē bái, hó, tùi āu-jı̍t lâi. S-1: To-siā, To-siā. (thè tiûⁿ) J: (Hêng-lí iā toà jı̍p sek-lāi) T: Lí sím-mı̍h miâ? Kúi-hoè? J: Goá kiò choè Janval Jan. (Chhiúⁿ-tiúⁿ toā kiaⁿ) T: Hn̂g! Chit ê miâ siông-siông thiaⁿ-kı̀ⁿ, sin-hūn-chèng the̍h khí lâi khoàⁿ. (J tùi pocket the̍h hō͘ i) Háⁿ! Chiân-kho-hoān. Chhiap-tō-choē, iú-kı̂-tô͘-hêng 4 tang, tē 1 chhù thoat-ga̍k choē, iú-kı̂-tô͘-hêng 3 tang. Tē 2 chhù thoat-ga̍k kap tí-khòng choē, cheng-hêng 5 tang, tē 3 chhù thoat-ga̍k choē bı̄-sûi 3 tang, tē 4 chhù chài thoat-ga̍k, chài cheng-hêng 3 tang (chhiúⁿ-tiúⁿ kim-kim-siòng i kap khoàⁿ sin-hūn-chèng) 1953 nı̂ 12 goe̍h 23 sià-choē. Hòⁿ! Chit khoán ê tāng choē ê lâng, goán chia bô beh chhiàⁿ, tńg-khı̀, tńg-khı̀. J: Sian-siⁿ. Pài-thok leh, chhiáⁿ lí tông-chêng goá, sui-jiân goá sı̄ chı̍t ê tāng-choē ê chiân-kho-hoān, goá ū hoé-kái beh kiâⁿ chèng-tı̍t ê lō͘, bô-lūn sím-mı̍h khoán ê kang, goá lóng goān-ı̀ choè, chhiáⁿ lí chhái-iōng goá. T: Bô tông-chêng ê ı̂-tē, chit khoán ê lâng boē ēng tit chhiàⁿ. (J kūi tı̄ toh-á chêng khún-kiû) J: Sian-seⁿ. Goá bô beh iàu-kiû loā chē ê kang-chı̂ⁿ, chí ū hō͘ goá chia̍h chiū kàu-gia̍h, kiû lí hō͘ goá ū thâu-lō͘, kiû lí khó-liân goá. T: Bô-hoat-tō͘! Bô-hoat-tō͘. J: Kiám lóng bô pān-hoat mah? T: Bô-lūn cháiⁿ-iūⁿ bô pān-hoat chiū-sı̄, chhin-chhiūⁿ lí chit khoán ê lâng, m̄-nā goán chia m̄ chhái-iōng, khı̀ kàu tó-chı̍t-ūi ia̍h sı̄ siāng-khoán lah. Bô lâng beh chhái-iōng. J: Sian-seⁿ, khah pài-thok leh. T: Bô-hoat-tō͘, bô-hoat-tō͘. (The̍h sin-hūn-chèng hêng i) (J hui-siông sit-bāng, bān-bān khiā khí lâi, kiâⁿ chhut mn̂g-goā, the̍h i ê hêng-lí kap koái-á lâi thè khui) (koaiⁿ pò͘-lı̂) (J thè-chhut pò͘-lı̂-goā thó͘-khùi kóng) J: Ah! Taⁿ goá beh cháiⁿ-iūⁿ! Sè-kan ê lâng tùi goá chiah-nı̍h léng-tām, chiah-nı̍h bô chêng, khoàⁿ goá sı̄ chı̍t ê hùi-jı̂n, ...... chiân-kho-hoān ......khak-sı̍t tı̄ koè-khı̀ ê seng-oa̍h ū m̄-tú-hó hō͘ lâng iàm-òⁿ khoàⁿ-khin, chóng-sı̄ kiám ū lâng it-seng ài kiâⁿ o͘-àm put-chū-iû ê lō͘ mah? Goá kin-á-jı̍t tùi bô chū-iû ê tiong-kan siū tháu-pàng, chiâⁿ-choè chū-iû ê seng-khu, koh goá koat-sim beh chı̀n-jı̍p kng ê lō͘ tô͘-bô͘ hó ê seng-oa̍h, chhin-chhiūⁿ chá-chêng goá boē hoān-choē í-chêng chı̍t-iūⁿ ...... Tān-sı̄ kin-á-jı̍t ê sè-kan lâng, hiān-chāi ê siā-hoē tùi goá khoàⁿ-choè éng-oán ê choē-jı̂n lóng bô lı̂n-bín ê sim hoán-tńg ēng pháiⁿ tùi-thāi goá, hō͘ goá kiâⁿ bô lō͘. Ah! Che bêng-bêng sı̄ beh pek goá thiàu jı̍p chhim-kheⁿ, koh chı̍t-pái kiâⁿ choē ê lō͘. Hó, kàu chia lâi bô koh choè pháiⁿ ia̍h bô hoat-tō͘, í-keng iau 3 jı̍t lah, kiâⁿ, koh lâi khı̀. (thoè-tiûⁿ) Tē 2 bō͘ Tē-tiám: Bo̍k-su ê ke Teng-tiûⁿ jı̂n-bu̍t: Bo̍k-su (B), Bo̍k-su-niû (N), Kang-ia̍h (K), Chiân-kho-hoān: Janval Jan (J) Phoè-tı̀: Bú-tâi tiong-ng khǹg toh kap í, chiàⁿ-pêng khǹg bı̂n-chhn̂g, tò-pêng ū sè chiah toh-á. (kang-ia̍h (Sūn-sı̀n) teh chéng-lí lāi-bı̄n, Bo̍k-su teng-tiûⁿ, sı̄ tùi ke-nih tńg-lâi ê ho̍k-chong) K: Oh!! Bo̍k-su lí tńg lâi loh! B: Sı̄, lí teh bô êng loh. K: Bo̍k-su-niû! (ǹg lāi-bı̄n teh kiò) Bo̍k-su tńg-lâi lah. (kā bo̍k-su siu koái-á, bō-á. Bo̍k-su-niû chhut-lâi gêng-chiap.) N: Hō͘-lí chin tio̍h-boâ, phah-sǹg chin ià-siān chiah tio̍h (thè i thǹg goā-saⁿ), lí kin-á-jı̍t khı̀ sím-mı̍h lâng hia? B: Goá khı̀ Tiong-sı̀n peh ê chhù kā khoàⁿ-khoàⁿ leh, i chit 2, 3 jı̍t khı̀ koâⁿ tio̍h, teh kan-khó͘ tó tı̄ bı̂n-chhn̂g. N: Hòⁿ, ū khah hó á-bô? B: Ū, jia̍t ū khah thè lah, chóng-sı̄ lán iàu-kín tio̍h thè i lâi kı̂-tó. Āu-lâi ū khı̀ Sêng-sı̍t hiaⁿ ê chhù, in tāi-ke lóng pêng-an, ia̍h i ê gín-ná chin hoa̍t-phoat jia̍t-sim teh chún-pı̄ Kiù-chú-tàn ê chiat-bo̍k. N: Sı̄, i hiah ê gín-ná chin koai, koh chin phah-piàⁿ, án-ni chin hó, taⁿ koáⁿ-kín khı̀ sé-e̍k, sio-chúi í-keng sio lah. B: Hò͘, goá lâi khı̀. (Bo̍k-su thè tiûⁿ) N: Sūn-sı̀n ah, lán lâi chún-pı̄ chia̍h àm-tǹg hòⁿ. K: Hó!! (2 lâng saⁿ-kap khoán thang chia̍h àm-tǹg) N: (Bo̍k-su chiūⁿ-tiûⁿ ê sı̂) Taⁿ lán tio̍h lâi chia̍h àm-tǹg, lí pak-tó͘ káⁿ chin iau lah. B: Tō-ā bē kah loā iau, m̄-bián koáⁿ-kín, chit kúi jı̍t ná-chún thiⁿ-khı̀ chiām-chiām léng, nā bô chù-ı̀ chiū oē koâⁿ tio̍h. N: Sı̄, ū chiām-chiām léng, pak-hong iā chám-jiân thàu. Só͘-í goá toā-mn̂g lóng kā koaiⁿ tiâu leh. B: Tı̄ chit khoán ê thiⁿ-khı̀ ún-tàng choē-choē lâng bô thang chia̍h bô thang chhēng teh iau-koâⁿ. N: Sı̄, sı̍t-chāi chin khó-lı̂n. Ah! Goá kin-á-jı̍t ū tùi Sūn-sı̀n thiaⁿ-kı̀ⁿ chı̍t ê siau-sit, chiū-sı̄ i khı̀ ke-nih boé mı̍h ê sı̂ só͘ thiaⁿ ê kóng: “Ū chı̍t lâng bı̄n-hêng chin hō͘ lâng thang kiaⁿ ê, chhùi-chhiu lâu chin tn̂g, tı̀ chı̍t téng bō-á phāiⁿ tē-á, chhiú nih giâ chı̍t ki koáiⁿ-á, só͘ chhēng ê saⁿ sı̄ phoà-phoà, ta̍k-lâng khoàⁿ-tio̍h i chiū kiaⁿ siám-phiah i, ke-nih ê lâng lóng teh gı̄-lūn, ún-tàng kin-eng-àm oē hoat-seng ı̀-goā ê sū ----------, só͘-í tāi-ke chá-chá chiū koaiⁿ-mn̂g. (Hit-sı̂ ū lâng teh phah-mn̂g) N: Sím-mı̍h lâng? Chhiáⁿ jı̍p lâi chē. (Bo̍k-su-niû koáⁿ-kín khı̀ khui-mn̂g) (Janval Jan jı̍p lâi) J: Goá kiò choè Janval Jan, sı̄ chı̍t ê chiân-kho-hoān, tı̄ kaⁿ-ga̍k 19 nı̂ kú ê seng-oa̍h, 4 jı̍t chêng chiah chhut-ga̍k, tı̄ hông-hun-àm kiâⁿ kàu chit só͘ chāi, siūⁿ beh toà lú-koán chóng-sı̄ bô lâng beh hō͘ goá toà, liân beh boé mı̍h lâi chí-ki, ia̍h bô chı̍t ê beh boē goá, m̄-nā án-ni, sı̀-koè kiû-chit, ia̍h bô lâng beh chhiàⁿ, ko͘-put-chiong bô thang toà, chiū khùn tı̄ lō͘-piⁿ ê chio̍h-thâu téng. N: Ah!! Chin khó-lı̂n. J: Hit-sı̂ ū chı̍t lâng tùi goá kóng tio̍h lâi chia mn̄g, só͘-í goá chiah lâi, khah sit-lé, chia m̄-chai sı̄ lú-koán sı̄ bô? Goá ū chı̂ⁿ, lí sı̄ chú-lâng sı̄ bô? Goá oē sǹg chı̂ⁿ hō͘ lí, chhiáⁿ lí hō͘ goá toà-mı̂, goá kin-á-jı̍t kiâⁿ 12 lí ê lō͘, chin ià-siān koh pak-tó͘ chin iau,m̄-chai lí oē tàng hō͘ goá toà á-boē? (Sūn-sı̀n thiaⁿ i ê oē, kap khoàⁿ i ê khoán chiū chin kiaⁿ) B: Taⁿ hia chē o͘h, Sūn-sı̀n ah, lí tio̍h koh ke chún-pı̄ chı̍t ê lâng hūn, soah the̍h hiah ê gûn khı̀ chhut-lâi. (ǹg J kóng) Pêng-iú, phah-sǹg chin iau hòⁿ!? Taⁿ àm-tǹg liâm-piⁿ hó-sè, chhiáⁿ lí jím-nāi tiap-á-kú. (tùi Bo̍k-su-niû) Ai, chı̍t ki teng-hoé khoàⁿ tio̍h chin àm, koh the̍h hit nn̄g-ki gı̂n chek-tâi lâi tiám. N: Hó. (soah thè tiûⁿ) J: Ah, goá chai lah, in-ūi goá sı̄ chı̍t ê hoān-choē ê lâng, só͘-í lâng-lâng khoàⁿ goá chiū siám-phiah, liân bé-tiâu bô beh hō͘ goá toà, chhiáⁿ lí bé-tiâu-kak chioh goá u chı̍t-àm hòⁿ, pài-thok, pài-thok. (Bo̍k-su-niû the̍h gı̂n ê chek-tâi, tiám-hoé chhut lâi) B: Ū, goá ū bı̂n-chhn̂g thang hō͘ lí toà, (tùi Bo̍k-su-niû) taⁿ lí iā tio̍h khı̀ chún-pı̄ bı̂n-chhn̂g. N: Sı̄, goá í-keng chún-pı̄ hó-sè lah. (chiū chē tı̄ í-á) J: Haⁿ!? Lí chin-chiàⁿ beh hō͘ goá toà sı̄-bô? B: Sı̄!! J: Goá chia ū chı̂ⁿ khoàⁿ lí ài loā-chē, goá lóng beh hō͘ lí.(Tùi tē-á-lāi the̍h chı̂ⁿ-tē, khǹg tı̄ toh téng) Lí chiah nih gâu lı̂n-bín lâng, tàu-té lí sı̄ sím-mı̍h toā miâ? B: Goá sı̄ chit keng kàu-hoē ê bo̍k-su. J: Bo̍k-su!! Oh! Úi-tāi ê bo̍k-su. B: Chhiáⁿ lí m̄-bián khoà-lū chò lí an-sim toà, taⁿ hiah chē, àm-tǹg liâm-piⁿ ē pı̄-pān hó. J: Lí chin ū thiàⁿ-sim hō͘ goá toà, hō͘ goá chia̍h ia̍h bô beh kā goá the̍h chı̂ⁿ. B: Che sı̄ chı̄n goá ê gı̄-bū, in-ūi lán tı̄ chú ê lāi-bı̄n sı̄ hiaⁿ-tı̄ chí-māi, só͘-í m̄-bián kheh-khı̀. Chiah ê chı̂ⁿ lí tio̍h siu-khı̀. J: Bo̍k-su, lí m̄-thang soè-jı̄, goá toà chia èng-kai goá tio̍h chı̂ⁿ hō͘ lí, chiah-ê chı̂ⁿ sı̄ goá 19 nı̂ kú só͘ tit ê. B: Hòⁿ!! 19 nı̂ kú só͘-tit ê ū loā chē chı̂ⁿ? J: Ū 2300 kho͘, chóng-sı̄ chiah ê chı̂ⁿ hiān-chāi goá ia̍h bô sím-mı̍h lō͘-ēng. B: 19 nı̂ kú 2300 kho͘. ------- Goá khoàⁿ lí sı̄ chı̍t ê tiong-sı̍t ê lâng, cháiⁿ-iūⁿ lí siū-tio̍h chit-khoán bô chū-iû ê seng-oa̍h? J: Bo̍k-su. Goá tı̄ sè-hàn ê sı̂, Pē-bú lı̄-khui sè-kan, in-ūi án-ni tı̄ A-ché ê chhù seng-oa̍h. Chóng-sı̄ 25 hoè ê sı̂, ché-hu lâu chhit ê kiáⁿ, toā ê 8 hoè soè-hàn ê 1 hoè, chiū lı̄-khui sè-kan. Chiah ê gín-ná ê seng-oa̍h chiū khí būn-tê lah, ko͘-put-chiong chiū thè ché-hu lâi iúⁿ-chhı̄ chiah ê gín-á. A-ché pún-sin ia̍h tio̍h-boâ, lô-khó͘ choè kang lâi ke-thiⁿ tām-po̍h ê hùi-iōng ......Khó-sioh chit ê chōng-thài boē tàng ı̂-chhı̂ kú-kú, koâⁿ-thiⁿ kàu, goá chiū bô khang-khoè, tı̀-kàu bô mı̍h thang chia̍h, goá khoàⁿ-tio̍h hiah ê gín-ná teh iau, sim chin kan-khó͘, chiū chhut-khı̀ ke-nih khoàⁿ-tio̍h chı̍t-keng piáⁿ-tiàm tú-tú beh koaiⁿ-mn̂g, chiū kiâⁿ oá lòng-phoà po-lê thau-the̍h chı̍t tè pháng, soà hō͘ lâng hoat-kiàn lia̍h goá khı̀ hoat-ı̄ⁿ, hō͘ lâng tēng 5 tang ê iú-kı̂-tô͘-hêng. B: Hòⁿ!! Sı̄ án-ni, āu-lâi cháiⁿ-iūⁿ? J: Tı̄ kaⁿ-ga̍k tiong, siông-siông siūⁿ-tio̍h hiah ê gín-ná ê seng-oa̍h, goá ê sim kan-khó͘ tòng-boē-tiâu, chhoē ki-hoē thang thoat-chhut chit ê kan-khó͘, só͘-í tı̄ tē 4 nı̂, ki-hoē kàu, chiū thoat-ga̍k. Chóng-sı̄ bô sêng-kong, soah cheng-hêng 3 tang, goá ê sim lú kan-khó͘, só͘-í āu-lâi ū 3 pái ê thoat-ga̍k lóng bô sêng, kàu kin-á-jı̍t chiah hō͘ lâng sià-choē. B: Ah!! Sı̍t-chāi thang tông-chêng ê sū. J: Chóng-sı̄, bo̍k-su, goá ū jı̄n goá chı̍t-sı̂ ê chhò-gō͘, taⁿ ū beh hoé-kái chiâⁿ-choè sin chhòng-chō ê lâng, nā-sı̄ sè-kan lâng iáu-kú khoàⁿ goá sı̄ chı̍t ê hoān-lâng, bô beh chhap-goá. B: Sı̄, lí ê sim-chêng goá lóng chai, tı̄ koè-khı̀, lí ê chhò-gō͘ chiâⁿ-chò kin-á-jı̍t ê lí, chóng-sı̄ bô iàu-kín. Taⁿ lí tio̍h boē kı̀-tit āu-bı̄n koè-khı̀ ê sū, lâi tı̀-ı̀ chhú-khı̀ beh kiâⁿ ê lō͘. Sui-jiân choē-choē lâng beh kū-choa̍t lí, lí ia̍h m̄-bián sit-bāng, lí tio̍h ngiâ-chih Ki-tok Iâ-so͘ choè lí ê pêng-iú, choè lí ê an-ùi chiá, lí nā khò I, siông-siông kap Chú kau-poê, lí ún-tàng oē tit-tio̍h Chú ê pang-chān chiah tio̍h, in-ūi Chú Iâ-so͘ Ki-tok sı̄ choân jı̂n-lūi ê Kiù-chú, I tı̄ sè-kan ê sı̂ ū kà-sı̄ lâng ia̍h kóng, “Kiû chiū tit-tio̍h, chhoē chiū tú-tio̍h, phah mn̂g chiū kā lín khui”. Taⁿ lí ún-tàng ū choē-choē khiàm-khoeh, lí iah tio̍h kiû, Chú beh tı̄ Iâ-so͘ Ki-tok lâi pó͘-chiok lí it-chhè ê khiàm-khoeh. Ǹg-bāng lí sı̀n chiah ê oē, thang tit Chú ê un-sù hō͘ lí ê chiân-tô͘ kng-bêng. Taⁿ án-ni hó, keng-koè thài kú lah, phah-sǹg chin-iau lah. Sūn-sı̀n koáⁿ-kín chún-pı̄. K: Hó!! (Phâng liāu-lí chhut lâi tāi-ke ûi-lûi) J: Bo̍k-su, lí hiah-nih hó, goá tú-á jı̍p lâi ê sı̂ chin iau, chóng-sı̄ thiaⁿ lí ê oē soah boē iau lah. B: Lán saⁿ-kap lâi kı̂-tó. Chhin-ài ê Chú, kám-siā lí ê hông-in, lâu goán ê oa̍h-miā kàu chit-sı̂, ia̍h eng-àm goán ū ngiâ-chih chı̍t-ūi pêng-iú tı̄ goán tiong kan, kiû lí khoàⁿ-kò͘ i, hō͘ i beh kiâⁿ ê lō͘ tit-tio̍h pı̂ⁿ-tháⁿ kng-bêng, chit-sı̂ koh siúⁿ-sù bí-niû tı̄ goán ê bı̄n-chêng, goán beh hióng-siū ê tāi-seng, kā lí kám-siā, khò Chú ê miâ A-men. Taⁿ m̄-bián kheh-khı̀, piān chhài-pn̄g. J: Chin to-siā. (J chhin-chhiūⁿ chhiúⁿ-chia̍h ......) Bo̍k-su chin to-siā. B: Lí chia̍h ū pá bô? M̄-thang soè-jı̄ o͘!! Án-ni hó, Sūn-sı̀n, chiah ê phiat-á siu-khı̀ soé-soé leh, ia̍h khǹg-tiàm hit ê tû-á-lāi, chiū-sı̄ pêng-siông teh khǹg ê ūi. (Sūn-sı̀n siu hiah ê gı̂n-khū, J teh chù-ı̀ i siu-khǹg ê só͘-chāi) K: Bo̍k-su, hit nn̄g-ki chek-tâi beh siu bô? B: M̄-bián, ū beh koh ēng leh. (Tùi J kóng) Taⁿ phah-sǹg tio̍h lâi hioh-khùn, sı̂-kan iah bô chá lah. Lí it-tēng chin siān chiah tio̍h. (chhoā i kàu ū chhn̂g ê só͘-chāi) Chia hō͘ lí khùn, chhiáⁿ lí bián sè-jı̄. N: Bô sím-mı̍h hó só͘ chāi, chhiáⁿ lí an-bı̂n. J: Oh!! Chit khoán ê bı̂n-chhn̂g 19 nı̂ kú m̄-bat khùn lah! B: Taⁿ chhiáⁿ lí an-bı̂n. (“Tong, tong.” Sı̂-cheng kòng 2 tiám, J cheng-sı̂n peh khí lâi chē, siūⁿ siūⁿ leh koh khùn, chóng-sı̄ khùn bē khı̀, hoan-lâi hoan-khı̀, ū sı̂ koh peh khí lâi, ū sı̂ koh tó-lo̍h khı̀. Tong, tân poàⁿ-tiám ê cheng, peh khí lâi chhēng ê, tı̀ bō-á ûn-ûn-á liam khı̀ tò-pêng ê toh-á hia, the̍h hiah ê gı̂n-khı̀ lo̍h pò͘-tē lāi, koái-á phah ka-la̍uh, tio̍h-kiaⁿ cháu khı̀ bı̂n-chhn̂g ūi, lāi-bı̄n bô ū sím-mı̍h tōng-chēng, i chiū chiong hiah-ê gı̂n-khı̀ téng, lóng the̍h, chiū tô-cháu). Tē 3 bō͘ Teng-tiûⁿ jı̂n-bu̍t: Bo̍k-su, Sūn-sı̀n, J, 2 ê kéng-koaⁿ. Phoè-tı̀ ......... Chı̍t tè toh-á, 2 tè í-á. Khai-bō͘: (Bo̍k-su teh tha̍k sèng-keng. Sūn-sı̀n tùi lāi bı̄n, toā siaⁿ hoah.) K: Bo̍k-su!! Bo̍k-su, lí ū khoàⁿ-kı̀ⁿ té hiah ê gı̂n-khı̀ ê siuⁿ bô? B: Haⁿ, sı̄ sím-mı̍h, sı̄ té gı̂n phiat-á ê siuⁿ sı̄ bô? K: Sı̄, sı̄. B: Nā-sı̄ hit ê siuⁿ, goá ū khoàⁿ-kı̀ⁿ, chá-khí goá teh sàn-pō͘ ê sı̂, tı̄ mn̂g-kháu khoàⁿ-kı̀ⁿ khǹg tı̄ hia, só͘-í goá chiū kā the̍h jı̍p lâi. (khiā khí lâi) K: Hò͘! Oh, chin kai-chài, (kiâⁿ khı̀ siuⁿ ê só͘-chāi tio̍h chı̍t kiaⁿ) Haⁿ! Hiah ê gûn-phiat-á the̍h khı̀ tó-ūi? B: Oh, Lí só͘ teh chhoē ê sı̄ gûn phiat-á mah? Nā-sı̄ hiah ê goá ia̍h m̄-chai. K: Bo̍k-su, lí ia̍h m̄-chai? Ah! Un2-tàng sı̄ hit ê lâng-kheh thau the̍h khı̀. B: Hit ê lâng-kheh chhut-khı̀ ah sı̄ bô? K: Sı̄, chá-khí goá chin chá chiū khí-lâi, chiū bô khoàⁿ-kı̀ⁿ i, goá siūⁿ it-tēng sı̄ i the̍h hiah ê phiat-á cháu-khı̀. B: Ah!! Bô iàu-kín, lán iáu ū khin-gı̂n-á ê phiat-á thang iōng. K: Chóng-sı̄ hit khoán phiat-á oē seⁿ-sian, liâm-piⁿ chiū oē pháiⁿ-khı̀ koh chı̍t ê bı̄. B: Bô iàu-kín lán ū thang ēng chiū hó, taⁿ lán tio̍h lâi chia̍h chá-tǹg, lí tio̍h khı̀ chún-pı̄. (Sūn-sı̀n thè-tiûⁿ) (Hit sı̂ ū lâng phah mn̂g) (2 ê kéng-koaⁿ thoa J teng-tiûⁿ) C1: Bo̍k-su. (Bo̍k-su khoàⁿ tio̍h J chiū oá khı̀) B: Oh! Jan! Goá kı̀ⁿ-tio̍h lí chin hoaⁿ-hí, lí cháiⁿ-iūⁿ bô toà khah kú ah? C1: Bo̍k-su, chit lâng sı̄ chiân-kho-hoān, chhut-ga̍k bô loā-kú, chá-khí goán teh sûn-keⁿ ê sı̂, i khoàⁿ- tio̍h goán chin kiaⁿ ê khoán tı̍t-tı̍t cháu, goán khoàⁿ ū hiâm-gı̂ ê só͘-chāi, chiū jiok-khı̀ lia̍h i. C2: Kó-jiân ū-iáⁿ, i ê toē-á lāi ū gûn-phiat-á, i kóng sı̄ bo̍k-su lí hō͘ i ê. C1: Só͘-í lia̍h lâi chia mn̄g bo̍k-su. B: Sı̄, bô chhò, hiah ê sı̄ goá hō͘ i ê. (Koh tùi J kóng) Lí cháiⁿ-iūⁿ bô the̍h hit nn̄g-ki gı̂n-chek-tâi khı̀ ah, goá kiám bô khǹg tı̄ hia mah? (Ǹg kéng-koaⁿ kóng) Taⁿ hō͘ lín 2 lâng chin tio̍h-boâ, án-ni lín thang tńg-khı̀. (Kéng-koaⁿ thè tiûⁿ) J: Bo̍k-su, chin to-siā lí chit khoán ê thiàⁿ-thàng, goá m̄-chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ choè chiah oē tàng pò-tap chit khoán ê un-chêng. B: Taⁿ lí m̄-bián sit-chı̀, lí nā ū chin-sı̍t jı̄n lí ka-kı̄ ê choē tı̄ Chú ê bı̄n-chêng, Chú tek-khak beh sià-bián lí. In-ūi Chú thiàⁿ sè-kan lâng, lı̂m-kàu sè-kan sı̄ beh kiù choē-jı̂n, I ūi-tio̍h lán hi-seng I ê pó-thé, lâu-chhut chē-chē hoeh, lâi sio̍k-choē lán, hō͘ lán ê lêng-hûn bián-tit tı̂m-lûn. Taⁿ lí tio̍h têng-thâu-seⁿ, chiâⁿ-chò sin chhòng chō ê lâng, ia̍h lâi tit-tio̍h Chú ê thiàⁿ. J: Bo̍k-su, chin to-siā chit khoán ê un, goá éng-oán boē bē kı̀-tit. Goá koat-sim tùi kin-á-jı̍t í-āu bô beh koh kiâⁿ í-chêng ê lō͘, m̄-nā án-ni, goá beh sı̀n Iâ-so͘ Ki-tok sı̄ goá ê kiù Chú. B: Sı̄!! Goān Siōng-tè kap lí tı̄-teh, Sūn-sı̀n ah, kín chhut lâi, lán tio̍h ui-tio̍h i saⁿ-kap hoaⁿ-hí, in-ūi i sı̄ Siōng-tè sit-lo̍h koh tit-tio̍h ê iûⁿ, lán saⁿ-kap lâi gı̂m-si. (Sèng-si 199 siú) The end.