Ha̍p: Lâi lâi lâi, khoàⁿ khoàⁿ khoàⁿ, kín-lâi kín-khoàⁿ, bān-lâi kiám khoàⁿ chı̍t-poàⁿ. 
 Thiaⁿ thiaⁿ thiaⁿ, siông-sè thiaⁿ, bô-chı̂ⁿ chia̍h-pn̄g m̄ bián-kiaⁿ, A-píⁿ--a goán toā-hiaⁿ. 
 Siūⁿ siūⁿ siūⁿ, bān-bān siūⁿ, ū-iūⁿ khoàⁿ-iūⁿ, bô-iūⁿ ka-kı̄ siūⁿ. 
 Siàu-liân boē hiáu siūⁿ, chia̍h lāu chiū m̄ chiâⁿ-iūⁿ. 
 Sūn : Hiong-chhin tāi-ke pêng-an, goá kiò-chò A-sūn--a. 
 Kiok: Lâng lóng kiò goá A-kiok--a 
 Sūn : Chit toāⁿ sı̄ tio̍h kàu goá piáu-ián--ê, lí sı̄ kap lâng khí-lâi beh chhòng siáⁿ ? 
 Kiok: Goá--o͘ ? Goá mā m̄ chai, lí beh piáu-ián siáⁿ ? 
 Sūn : Chiàu chiat-bo̍k pió khoàⁿ--lâi, goá beh piáu-ián--ê sı̄ “Tâi-gí Tap Chhùi kó͘”.
 Kiok: Chin-hó, chhiáⁿ lâi-pin tāi-ke kā i phah pho̍k--á kó͘-lē chı̍t--ē. 
 Sūn : To-siā, to-siā tāi-ke tùi goá A-sūn--a chiah-nı̍h chi-chhı̂ kap kó͘-lē. Nā kóng-khí goá A-sūn--a ū iáⁿ sı̄ jı̂n-khı̀ hoat-sio, ná-pa̍t-á thàu kin-chio, miâ-siaⁿ it-liû, ùi Ou-khı̀-ná-oa thoân khı̀ kàu Liû-kiû. 
 Kiok: Ou-khı̀-ná-oa kàu Liû-kiû, án-ni sı̄ joā hn̄g? 
 Sūn : Chhin-chhiūⁿ Kū-kim-san kàu San Frencisco hiah hn̄g. Chú-chhı̂-jı̂n, lí ē-sái lo̍h-tâi--a. 
 Kiok: Hó, ah bô, chò lí khoaⁿ-khoaⁿ-á ián. Bye-bye ! 
 Sūn : Sūn-kiâⁿ ! nā kóng tap-chhùi-kó͘, goá A-sūn--a siōng gâu, bē su bı̂n-chhn̂g téng teh lia̍h kâu. 
 Kiok: (Kiâⁿ kàu tâi-á-piⁿ) I joā gâu ? Bô lâng kap i tap, hō͘ i chò gōng gián-thâu. 
 Sūn : Oé, bô lâng kap goá èng-chhùi èng-chı̍h, goá sı̄ beh án-choáⁿ tap? 
 Kiok: (Kiâⁿ--tńg-lâi) lí m̄-sı̄ kiò goá thang hó lo̍h-tâi--a. 
 Sūn : Lí m̄-sı̄ chú-chhı̂-jı̂n ? Khoàⁿ lí ê bı̄n bô chiâⁿ ē sái kap goá tàu ê lâng. 
 Kiok: Lí mā khah chha-put-to--neh, siáng beh kap lí tàu ? 
 Sūn : Tap chhùi-kó͘ bô lâng kap goá tàu, goá sı̄ beh án-choáⁿ tap? 
 Kiok: Nā chit-khoán ê tàu, goá sı̄ ē sài--lah. 
 Sūn : Goá sı̄ beh kóng Tâi-gí--ê neh, lí kám ē hiáu ? 
 Kiok: Goá ùi tú-chiah kóng kàu taⁿ, lí tòng chò goá leh kóng tó chı̍t kok ê oē ? 
 Sūn : Sit-kèng ! Sit-kèng ! Tang-sı̂--á lí kóng--ê sı̄ Tâi-gí! Bô, chhiáⁿ lí mā solo show chı̍t-toāⁿ. 
 Kiok: Nā kóng Tâi-oân-lâng bē hiáu kóng Tâi-gí, he chiū bô chhài hiah-ê han-chı̂-á bí, chhin-chhiūⁿ gín-á iáu-bē chò tō͘-chè seng lak chhùi-khí, chin sı̄ khí ū chhú lí. 
 Sūn : Lí kóng-oē koh lio̍h-á ū siak-phah, oē-kù mā ū tàu-tah. Bô, goá kā lí khó chı̍t--ē. 
 Kiok: Goá chiah bô leh kiaⁿ, sio̍k-gí kóng “M̄-sı̄ béng-hó͘ chiū bē chhut-soaⁿ”. 
 Sūn : Sí-lâng m̄-chiah ài kng chhut-soaⁿ. Lâi, goá mn̄g--lí, lán sı̂-siông thiaⁿ lâng teh kóng, “Chı̍t-kha chı̍t-pō͘ ı̀n”, sı̄ sím-mı̍h ı̀-sù neh? 
 Kiok: Nā kóng tio̍h “Chı̍t-kha chı̍t-pō͘ ı̀n” sı̄ teh kóng chò-lâng chò-sū ài kha-ta̍h sı̍t-tē chiah ū hó khùi-boé ah! Chiah-nı̍h kán-tan ê oē, lí lóng m̄-chai ô͘! Eh, “Chı̍t-kha chı̍t-pō͘ ı̀n, chı̍t-kha chı̍t-pō͘ ı̀n”, ná chhin-chhiūⁿ koài-koài neh, m̄-tio̍h ah! Sı̄ “chı̍t-pō͘ chı̍t-kha ı̀n” chiah tio̍h ah, lí teh o͘-pe̍h kóng lah! 
 Sūn : Chin--ê, kám sı̄ án-ni, bo̍h-hui goá kı̀ m̄-tio̍h khı̀, chin-chiàⁿ chiâⁿ pháiⁿ-sè neh! Koh lâi chı̍t kù “Lâng teh khoàⁿ, thiⁿ teh chò” sı̄ teh kóng sím-mı̍h neh! 
 Kiok: Lâng kóng, lâng nā bô chiàu tō-lí, thiⁿ chiū bô chiàu kah-chí, lí khoàⁿ ta̍k kài nā thàu-hong lo̍h-hō͘, Tâi-oân tio̍h ū chai-hāi, soaⁿ-téng m̄ chèng-chhiū, chèng-chhài thàn-chı̂ⁿ beh hiáng-siū, koé-chí tiⁿ-tiⁿ chiâⁿ hó chia̍h, koán thài lēng-kang oē sàn-chhiah, soaⁿ-kha m̄ choh-sit, chhân-hn̂g pha-hng tán siau-sit, tán-thāi chèng-hú the̍h-chı̂ⁿ lâi pó͘-chō͘, chin-chiàⁿ chèng-chhek toā chhò-gō͘, bo̍h-koài ē chò chúi-chai, thô͘-chhoà-lâu, thiⁿ-tē tian tò-péng, ná ū hó kong-kéng. Lâng kóng kia̍h-thâu saⁿ-chhioh ū sı̂n-bêng, sı̄-hui hó-pháiⁿ kı̀ hun-bêng, thiⁿ-kong ba̍k-chiu kim-kim ū teh khoàⁿ, m̄-kiaⁿ lí loān sú choàⁿ, lí kóng kám m̄-sı̄ án-ne à. Chio͘-to-má-tè, sio tán chı̍t--ē, lí koh kā goá chng siáu--ê, sı̄ “Lâng teh chò, thiⁿ teh khoàⁿ” chiah tio̍h ah! Lí nā án-ne khi-hū goá, goá bô ài kah lí sńg lah! 
 Sūn : Sím-mı̍h ah! Goá koh sit-giân lah, m̄-tio̍h leh, kó͘-chá lâng sı̄ án-ni kóng bô m̄-tio̍h, m̄-kú chū 2004 nı̂ 3 goe̍h 20 chóng-thóng soán liáu chiū lóng thong-iōng lah! Lán lâi khoàⁿ hit kûn siàu-siūⁿ beh chhut-thâu-thiⁿ ê lâng, chin-chiàⁿ sı̄ bô-hoat bô-thiⁿ, bô-chı̂ⁿ oàn pē-bú, soán-su koài chèng-hú, chı̍t kang kàu àm iau pá chhá, sı̄-hui put-hun sı̀ kài háu, moá-pak oàn-hūn bô tē thàu, Tâi-oân ê hêng-siōng su liáu-liáu. Chit-pit siàu Tâi-oân jı̂n-bı̂n lóng ē ka kı̀ tiâu-tiâu leh! Chhin-chhiūⁿ chit-kài Ko-hiông chhı̄-gı̄-goân soán-kí án-ni, hō͘ in thǹg-khò͘ kiam kòng-ku, liáu-chı̂ⁿ koh toā su, khı̀-sí hiah-ê lâm-chú-hàn thô͘-tāu-hu. Só͘-í jı̂n-bı̂n ê ba̍k-chiu ài chim-chiok khoàⁿ, nı̂-té ê lı̍p-úi ài chhiong koè poàⁿ, kàu sı̂ in nā koh loā thiⁿ-kong teh chò-phiò mā bô-iàu-kín lah! 
 Kiok: Nā chiàu lí án-ne kóng mā bô m̄-tio̍h. Hó, chiū án-ne koat-tēng, án kin-á-jı̍t khai-sí, iah tio̍h sı̂n, iah tio̍h jı̂n, thian-jı̂n ha̍p-it, sı̄-hui chiū ē hun hoâiⁿ-tı̍t ! Chit kù oē ē-tàng chò sam-thong lah! 
 Sūn: Lí thâu-khak khong-khong leh, tiàm chia teh phòng-hong sūn soà chò sai-kong, siuⁿ beh kap kiōng-húi-á lâi sam-thong, lí nā beh o̍h thóng-phài pe̍h-chha̍t tián sı̂n-thong koh o͘-pe̍h kiò chó͘-kong ê oē. Í-āu lán chhân bô-kau, chúi bô lâu, chı̍t-lâng chı̍t-ke tāi, kong-má sûi-lâng chhāi. 
 Kiok: Tāi-jı̂n ah! Oan-óng lah! Goá sı̄ kóng ngó͘-kim-tiàm lāi-té ê “sam-thong” ah ! Ū liáu sam-thong, chúi-kóng oē thong, thô͘-chúi sai-hū chhēng se-chong, sam-kàu kiú-liû ē sio-thong, ngó͘-ô͘ sù-hái ē jı̄m-tông. Chhin-chhiūⁿ lán Tâi-oân sı̄ to-goân ê bûn-hoà, kok cho̍k-kûn pêng-téng saⁿ tùi-thāi, ta̍k-ke iûⁿ-iûⁿ chò-hoé, put-koán lí sı̄ ō͘-á han-chı̂, lóng sı̄ chit-tè thó͘-tē ê chú-lâng, iōng-sim thiàⁿ-thàng, hō͘ Tâi-oân âng-âng-âng. 
 Sūn: Lán kóng hiah kú lah, iáu-boē kóng tio̍h chiàⁿ-tê. Hó, lâi mn̄g lí khah kán-tan koh seng-oa̍h-hoà ê būn-tê, lán saⁿ-tǹg teh chia̍h ê “lô-pô͘” Tâi-gí beh án-choáⁿ kóng. 
 Kiok: Chit-khoán būn-toê siuⁿ kán-tan, goá iōng kha-thâu-u siūⁿ mā chai, kiò-choè “chhài-thâu”. 
 Sūn : Ah “lô-pô͘-kau”--leh ? 
 Kiok: Chhài-thâu-koé. 
 Sūn : “Tán-kau”--leh ? 
 Kiok: Nn̄g-koé. 
 Sūn : Lí ê kha-thâu-u siūⁿ m̄-tio̍h khı̀--á. Sı̄ “ke-N̄g-ko”. 
 Kiok: Pı̂ⁿ-pı̂ⁿ sı̄ “kau” ná ē chha hiah chē ? Ū-iáⁿ sı̄ “ko-ko tı̂ⁿ”. 
 Sūn : Lí kóng siáⁿ-mih oē ? 
 Kiok: Ko-ko-tı̂ⁿ--lah. Lí ē kā goá siat-kè, oāⁿ goá khó--lí, Goá kóng Hoâ-gí lí hoan Tâi-gí. 
 Sūn : Hó, bé-kha lo̍h làm-chhân, chhiáⁿ kín “chhut-tê”. 
 Kiok: “Thian sáng seng-seng hen5 to”. 
 Sūn : Thiⁿ-téng ê chheⁿ chin-kāu 
 Kiok : “Chó kò jen5 hoá hen5 to” . 
 Sūn : Chit-ê lâng oē kài-kāu. 
 Kiok: “Chin-thian lâi-pin hen5 to”. 
 Sūn : Kin-á-jı̍t lâi-pin chin kāu. 
 Kiok: Lí ê ı̀-sù sı̄ kóng “chin-thian to lâi-pin hen5 máu-sńg” sı̄--bô ? 
 Sūn : Lí kioh-sı̄ goá liân che iā bē hiáu hio͘h? goá sı̄ tiâu-kang kóng m̄-tio̍h hō͘ lí hoaⁿ-hí--ê. Sio̍k-gí kóng “jiá hı̂m jiá hó͘, m̄-thang khı̀ jiá-tio̍h súi cha-bó͘”, bô sió niū--chı̍t-ē, tāi-chı̀ toā-tiâu chiū chin bái-châi.