"Sam-jū-keng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
 
Èng hō͘ tiong
 
Oa̍t súi hó͘ⁿ
 
Bo̍k kim thó͘
 
Chhú ngó͘ hêng
 
Pún hō͘ sò͘
 
Oa̍t jîn gī
 
Lé tì sìn
 
Chhú ngó͘ siông
 
Put iông būn
 
Tō liông siok
 
Be̍k sú chek
 
Chhú lio̍k-kok
 
Jîn só͘ si̍t
 
Má ngiû iông
 
Ke khián sí
 
Chhú lio̍k-thiok
 
Jîn só͘ sū
123

次編輯