"Chú ê Kî-tó-bûn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
==[[:w:Sin-kū-iok ê Sèng-keng|Pa-khek-lé Sèng-keng]]==
 
Goán tī thiⁿ--ni̍h ê Pē, Goān Lí ê miâ sèng. Lí ê kok lîm-kàu, Lí ê chí-ì tit chiâⁿ, tī tōe--ni̍h chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ--ni̍h. Goán ê ji̍t-si̍t, kin-á-jit hō͘ goán. Sià-bián goán ê ko͘-hū, chhin-chhiūⁿ goán ia̍h ū sià-bián ko͘-hū goán ê lâng. Bo̍h-tit chhoā goán ji̍p tī chhì, tio̍h kiù goán thoat-lī hit ê pháiⁿ--ê. In-ūi kok, koân-lêng, êng-kng lóng sī Lí só͘ ū, tāi-tāi bô chīn.
A-men.
 
==[[:w:Âng-phoê Sèng-keng|Âng-phoê Sèng-keng]]==
 
Góan tī thiⁿ-nih ê Hū-chhin! Gōan Lí ê miâ hō͘ lâng chun-tiōng chò chì-sèng ê, Gōan Lí ê ông-kok lâi-lîm, Gōan Lí ê chí-ì chāi tē-siōng si̍t-hêng chhin-chhiūⁿ chāi thian-siōng. Kiû Lí kin-ná-ji̍t siúⁿ-sù góan múi-ji̍t só͘ su-iàu ê chia̍h-mi̍h. Kiû Lí sià-bián góan it-chhè ê chōe-kò, chhin-chhiūⁿ góan ū sià-bián hiah-ê tek-chōe góan ê lâng. M̄-thang hō͘ góan hām-lo̍h iú-he̍k, kiù góan thoat-lī hit ê hiong-ok-chiá. In-ūi ông-kok, kôan-lêng, êng-iāu lóng sio̍k Lí, kàu bān-sè bān-tāi. Amen.
 
==[[:w:Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng|Hiān-tāi Tâi-gú Sin-iok Sèng-keng]]==
 
Goán ê Thiⁿ-pē:
123

次編輯