"Ín Ka Tòng Tō" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: [Téng-bīn hit sì-jī, ké-soeh chiū-sī ín-chhoā ke-lāi kui tō-lí. Sī teh kóng-khí chi̍t-ê lâng án-cháiⁿ-iūⁿ ín-chhoā choân-ke sìn tō-lí, lâi hâng-ho̍k Ki...)
 
[Téng-bīn hit sì-jī, ké-soeh chiū-sī ín-chhoā ke-lāi kui tō-lí. Sī teh kóng-khí chi̍t-ê lâng án-cháiⁿ-iūⁿ ín-chhoā choân-ke sìn tō-lí, lâi hâng-ho̍k Kiù-chú. Pún sī Hàn-kháu goā-kok ê sian-siⁿ Iûⁿ Kek-hui chò--ê, ēng Tn̂g-lâng-jī ìn. Lâng nā beh bé hit-hō, hiān-sî tī chheh-pâng--ni̍h ū, múi pún 12 chîⁿ. Kiaⁿ-liáu lâng khah chē bē-hiáu-tit khoàⁿ, in-ūi jī tio̍h ké-soeh; goán só͘-í ū hoan-e̍k pe̍h-oē ìn tī-chia. Ǹg-bāng hiaⁿ-tī chí-moē lóng hoaⁿ-hí khoàⁿ, khoàⁿ liáu sim ē siū kám-kek, lâi o̍h i ê hó bô͘-iūⁿ.]
 
==Tē it chiuⁿ==
 
(Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò ==Tē 63~74koàn, 1890 nî 9 ge̍h~1891 nî 8 ge̍h)
 
[[Category:Siáu-soat|Ín Ka Tòng Tō]]
[[Category:1890|Ín Ka Tòng Tō]]
3,737

次編輯