"Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 01" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
71. 魔王:Ū sim-sek bô? Taⁿ goá kā lí kóng chiah ê lóng sı̄ goá ê só͘-ū, lí oē thang chiàu lí ê chí-ı̀ khı̀ hióng-siū, kàu lí ê sim-moá ı̀-chiok, lí ê sim só͘ ài ê m̄-thang kı̀m-chí i. Goá koh chhoā lí lâi khoàⁿ goá ê kok-tō͘ ê peh-sı̀ⁿ ê seng-oa̍h. Lí toè goá lâi.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 01]][[Category: 1957|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 01]][[Category: N̂g Hoâi-un|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 01]][[Category: Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 01|Sèng-ke̍k tē 2 chı̍p 01]]
3,737

次編輯