"Hō͘-siong liáu-kái----hun-in būn-tê sı̄-hoān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Lú-soan Ge̍h-khan tē 17 kı̂, 1961 nı̂ 5 ge̍h)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Hō͘-siong liáu-kái----hun-in būn-tê sı̄-hoān]][[Category: 1961|Hō͘-siong liáu-kái----hun-in būn-tê sı̄-hoān]][[Category: Má Âng Ú-eng|Hō͘-siong liáu-kái----hun-in būn-tê sı̄-hoān]][[Category: Hō͘-siong liáu-kái----hun-in būn-tê sı̄-hoān|Hō͘-siong liáu-kái----hun-in būn-tê sı̄-hoān]]
3,737

次編輯