"Thiàⁿ kap Sià-bián----Sèng-ke̍k Hui-lı̄ mn̂g to̍k-bō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Lú-soan Ge̍h-khan tē 34 kı̂, 1962 nı̂ 10 ge̍h)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Thiàⁿ kap Sià-bián----Sèng-ke̍k Hui-lı̄ mn̂g to̍k-bō͘]][[Category: 1962|Thiàⁿ kap Sià-bián----Sèng-ke̍k Hui-lı̄ mn̂g to̍k-bō͘]][[Category: Má Âng Ú-eng|Thiàⁿ kap Sià-bián----Sèng-ke̍k Hui-lı̄ mn̂g to̍k-bō͘]][[Category: Thiàⁿ kap Sià-bián----Sèng-ke̍k Hui-lı̄ mn̂g to̍k-bō͘|Thiàⁿ kap Sià-bián----Sèng-ke̍k Hui-lı̄ mn̂g to̍k-bō͘]]
3,737

次編輯