"Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 01" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
Chú-un: Kim-mı̂ lán sı̍t-chāi chin khoài-lo̍k, sui-jiân sı̄ bô siāng ê bı̂n-cho̍k, oē tit tāi-ke saⁿ-kap chia̍h ta̍k kok put-tông ê san-tin hái-bı̄, thiaⁿ ta̍k kok ê bêng-khek, sı̍t-chāi chin hēng-hok. Chóng-sı̄ jı̂n-seng chóng ū sı̂ ū lı̄-sàn ê thòng-khó͘, ki-hoē boē tàng koh lâi, lán tāi-ke nā khéng sı̀n Iâ-so͘, jı̄n I choè lán ê Kiù-chú, goá sı̀n chiong-lâi lán beh tı̄ thian-tông saⁿ-kı̀ⁿ, hióng-siū éng-oán ê hok-khı̀ sı̂-kan í-keng bô chá, kim-mı̂ kàu chia pı̀-hoē. Chiok tāi-ke boán-an.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 01]][[Category: 1963|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 01]][[Category: Chhoà Ài-gı̄|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 01]][[Category: Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 01|Oē-Ke̍k Sòng Siōng-chiat Phok-sū 01]]
3,737

次編輯