"Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 01" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
Chó-chı̀ : Lāu-su chin to-siā, goá it-tēng beh jı̄n-chin tha̍k-chheh.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 01]][[Category: 1965|Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 01]][[Category: Liāu Sūi-lú|Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 01]][[Category: Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 01|Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 01]]
3,737

次編輯