"Iōng-hoat khoàn-hô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
Soat-bêng: Tú chiah lán só͘ khoàⁿ chit chhut ke̍k, sui-jiân chin té, chóng-sı̄ chin ū ı̀-gı̄, ē-tàng chò lán chin hó ê kà-sı̄; in-ūi lán múi chı̍t ê lâng lóng tio̍h keng-koè chò lâng ê kiáⁿ, sim-pū, ta-ke . Taⁿ lán tı̄ lán múi chı̍t ê lâng ê lı̍p-tiûⁿ, lán eng-kai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ lâi tiau-hô, hō͘ lán ê ka-têng ē hô-pêng , chiâⁿ-chò Ki-tok-hoà bí-boán ê ka-têng neh. S.K. Má-thài 7:12. Iâ-so͘ ê kà-sı̄ kóng,“Lín ài lâng cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lín, lín iā tio̍h án-ni khoán-thāi lâng” Tú-chiah lán ū khoàⁿ-kı̀ⁿ Ta-ke teh khı̀-tn̂g ló͘-tō͘ ê tiûⁿ-bı̄n, iā ū khoàⁿ-kı̀ⁿ sim-pū teh put-pêng ê tiûⁿ-bı̄n, kai-chài tùi-tı̄ hāu-siⁿ ê gâu tiau-hô, hō͘ lán iā thang khoàⁿ-kı̀ⁿ in bí-boán hēng-hok ê ka-têng. Sio̍k-gú kóng ka hô bān-sū sêng, ka put-hô bān-sı̀ kêng, koh kóng, Hiân sim-pū m̄-kiaⁿ lı̄-hāi ta-ke. Chí kiaⁿ lí ēng Chú ê thiàⁿ, ēng un-jiû kap khiam-pi hó-lé khı̀ khoán-thāi i , siong-sı̀n thih, chio̍h ê sim iā ē iûⁿ-hoà. Chhiáⁿ tāi-ke èng-iōng khoàⁿ-māi. Chiok múi chı̍t ê ka-têng oân-boán, hēng-hok, khoài-lo̍k .
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Iōng-hoat khoàn-hô]][[Category: 19xx|Iōng-hoat khoàn-hô]][[Category: Bô Chù-bêng|Iōng-hoat khoàn-hô]][[Category: Iōng-hoat khoàn-hô|Iōng-hoat khoàn-hô]]
3,737

次編輯