"Kóng Tâi-gí Chin Khin-sang" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
(Tâi-oân-jı̄ cha̍p-chı̀ tē 8 kı̂, 2001 nı̂ 7 ge̍h)
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Kóng Tâi-gí Chin Khin-sang]][[Category: 2001|Kóng Tâi-gí Chin Khin-sang]][[Category: Makatau Loan|Kóng Tâi-gí Chin Khin-sang]][[Category: Kóng Tâi-gí Chin Khin-sang|Kóng Tâi-gí Chin Khin-sang]]
3,737

次編輯