"Bó-gí toā-pó͘-oân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
B: Choè-āu chı̍t-tiám ài kā hiong-chhin sı̄-toā the̍h-chhéⁿ--ê, chiū sı̄ chò-lâng ài ti-chiok, chhin-chiâⁿ pêng-iú tiāⁿ chiap-chhiok, seng-oa̍h m̄-bián siū giâm-siok, sam-put gō͘-sı̂ phah moâ-chhiok, jı̂n-seng hái-hái kài sim-sek, nā-bô, chia̍h kàu lāu khok-khok, thâu-khak oē sio-tò͘ sio-tò͘. Tiàm chia mā chiok-hok ta̍k-ke pêng-an khoài-lo̍k toā hù-kùi, thiⁿ-kong chiàu sù-kùi, a-píⁿ-á hō͘ lán bān-gō͘ chò só͘-hùi, goán éng-oán boē hoán-tùi, koh oē kā i o-ló o-ló neh! To-siā ló͘-la̍t, A-lí-a-tok !
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Bó-gí toā-pó͘-oân]][[Category: 2004|Bó-gí toā-pó͘-oân]][[Category: Koeh Bûn-kheng|Bó-gí toā-pó͘-oân]][[Category: Bó-gí toā-pó͘-oân|Bó-gí toā-pó͘-oân]]
3,737

次編輯