"Kang-ô͘ tap-chhùi-kó͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
Kang-ô͘: Sı̍t-chāi bô m̄-tio̍h, lán nā ū-sim, o͘-thô͘ mā ē piàn n̂g-kim, ta̍k-ke chò-hoé lâi phah-piàⁿ, ū piàⁿ chiah ē tit lâng thiàⁿ, bô piàⁿ tō boē chhut-miâ--lah!
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Kang-ô͘ tap-chhùi-kó͘]][[Category: 2004|Kang-ô͘ tap-chhùi-kó͘]][[Category: Koeh Bûn-kheng|Kang-ô͘ tap-chhùi-kó͘]][[Category: Kang-ô͘ tap-chhùi-kó͘|Kang-ô͘ tap-chhùi-kó͘]]
3,737

次編輯