"Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 02" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Wikipedia python library v.2
(Wikipedia python library v.2)
 
~ (Wikipedia python library v.2)
 
Sūn: Ū ah! beh cháu ê sı̂, goá kā A-píⁿ-á kóng, Tâi-oân ê bûn-hoà boē sái tn̄g, chèng-hú ài ū kè-ek lâi thui-sak, hō͘ bı̄-lâi ê kiáⁿ-sun koh ē-tàng phı̄ⁿ tio̍h Tâi-gí ê phang-bı̄, pàng-gû chia̍h chháu ê chèng-chhek, chiâⁿ-kín chiū ē chiong kok-cho̍k-kûn ê bú-gí siau-bia̍t khı̀.
 
[[Category: SiáuHı̀-soatbûn|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 02]][[Category: 2004|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 02]][[Category: Koeh Bûn-kheng|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 02]][[Category: Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 02|Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 02]]
3,737

次編輯